Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide

Projekta īstenotājs Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar: Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm, Nodarbinātības valsts aģentūru.

Projekta mērķis: Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

Projekta īstenošanas laiks: 2017. gada 1. janvāris–2023. gada 31. decembris

Projekta finansējuma avots: Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums

Nodarbinātajiem projektā pieejamie izglītošanās veidi: profesionālās pilnveides programmu un studiju kursu apguve.

Izglītības iestādes aktivitātes projektā: profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana; augstskolas studiju kursa īstenošana.

Projekta mērķa grupa:
 • Strādājošie un pašnodarbinātie: 
  • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam - arī strādājoši pensionāri;
  • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību; 
  • jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības.
 • Priekšrocības uzņemšanā būs sociālā riska grupu nodarbinātajiem: 
  • vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība);
  • bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.
Mācību izmaksas:
 • mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, attiecīgi 10% ir strādājošā līdzmaksājums.
 • nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.
Pieejamais atbalsts:
 • pieaugušo izglītības koordinatora konsultācija sadarbības pašvaldībās,
 • karjeras konsultanta konsultācija tuvākajā NVA filiālē,
 • asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti,
 • atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem, kuriem piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss,
 • atbalsts ceļa izdevumu segšanai uz kvalifikācijas prakses vietu un atpakaļ nodarbinātajiem profesionālās tālākizglītības programmas apguvei kvalifikācijas prakses īstenošanas laikā (nepārsniedzot 30 EUR mēnesī)

Kontaktinformācija izglītības iestādē projekta koordinators: Zane Višķere  www.macibaspieaugusajiem.lv.

Projekta īstenošanas pamats: Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 «Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide», kura īstenošanu regulē 15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 «Darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa «Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci» īstenošanas noteikumi»

9. kārtas ietvaros mācības RTU uzsāka vairāk nekā 600 cilvēki:

Mācības ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 «Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide» 9.kārtas ietvaros mācības Rīgas Tehniskajā universitātē uzsāka vairāk nekā 600 cilvēki 28 mācību grupās piecās studiju kursu vai moduļu izglītības programmās:

 • Ievads tīmekļa vietnes izstrādē. Programmēšanas pamati (Front-end un back-end);
 • Ievads Robotikā un Arduino kontrolleru vadībā (C++ un Python programmēšanas valodas);
 • Lietojumprogrammatūra;
 • Informācijas sistēmu drošums;
 • Automatizētās projektēšanas pamati;
 • Automatizētā projektēšana - Autodesk Inventor.

Vislielākais pieteikumu skaits (kopā 420 pieteikumi) tika saņemts uz programmu Ievads tīmekļa vietnes izstrādē. Programmēšanas pamati (Front-end un back-end).

Līdz šim mācības beigušas jau vairāk nekā 400 personas. Mācības RTU turpinās līdz oktobrim.

Informācija atjaunota 2023. gada 20. augusts

9. mācību kārta

Studijas