Studiju kredīts

Studiju kredīts paredzēts studiju maksas segšanai. Studiju kredītu var saņemt gan pilna laika, gan nepilna laika (vakara, neklātienes) studējošie. Studiju kredītam paredzēto summu kredītiestāde ieskaita RTU norēķina kontā.

Cik lielu summu var saņemt?
Tas nepārsniedz augstskolas noteikto studiju maksu un valsts noteikto maksimālo studiju kredīta apmēru. Maksimālo kredīta summu var uzzināt Studiju un zinātnes administrācijas mājaslapā.
Lai saņemtu studiju kredītu
Lai saņemtu studiju kredītu, nepieciešams: vienas fiziskās personas, kurai ir stabili un regulāri ienākumi, kas mēnesī nav mazāki par valstī noteikto minimālo mēnešalgu, galvojums. Galvotājam jāuzrāda VID izziņa par darba algu vai bankas konta izraksts par pēdējiem 6 mēnešiem un jāatver konts kredītu apkalpojošā bankā. Iespējams arī pašvaldības galvojums. Vienas fiziskās personas galvojuma vietā var piedāvāt ķīlā nekustamo īpašumu vai vērtspapīrus. Kredīts bez galvotājiem iespējams bāreņiem (līdz 24 gadiem) un bez abu vecāku gādības palikušajiem bērniem.
Atmaksas noteikumi
Kredītu sāk atmaksāt ne vēlāk kā ar 12 mēnesi pēc studiju beigšanas vai ne vēlāk kā ar 3 mēnesi pēc studiju pārtraukšanas.
Studiju laikā un 11 mēnešus pēc studiju beigšanas kredīta procentus sedz valsts, bet atmaksas laikā pēc diploma saņemšanas studējošam ir jāmaksā ne vairāk kā 5% gadā no atlikušās kredīta summas.
Ja kredīta kopējā summa nepārsniedz 1423 eiro, kredītu atmaksā 5 gadu laikā, katru gadu atmaksājot vienu piekto daļu no kopējās kredīta summas un kredīta procentus, ja pārsniedz 1423 eiro, to atmaksā 10 gadu laikā, katru gadu atmaksājot vienu desmito daļu no kopējās kredīta summas un kredīta procentus.

 

Studijas

_