Studējošā kredīts

Studējošā kredīts paredzēts sociālo izdevumu segšanai. Studējošā kredītu var saņemt pilna laika studējošie. Šo kredītu banka katru mēnesi (izņemot jūliju un augustu) pārskaita uz kredītņēmēja norēķinu kontu. Studējošā kredīta maksimālais apjoms studējošam ir 304.00 eiro mēnesī.

Lai saņemtu studējošā kredītu, nepieciešams vienas fiziskās personas, kurai ir stabili un regulāri ienākumi, kas mēnesī nav mazāki par valstī noteikto minimālo mēnešalgu, galvojums. Galvotājam jāuzrāda VID izziņa par darba algu vai bankas konta izraksts par pēdējiem 6 mēnešiem un jāatver konts kredītu apkalpojošā bankā. Iespējams arī pašvaldības galvojums. Vienas fiziskās personas galvojuma vietā var piedāvāt ķīlā nekustamo īpašumu vai vērtspapīrus. Kredīts bez galvotājiem iespējams bāreņiem (līdz 24 gadiem) un bez abu vecāku gādības palikušajiem bērniem.

Atmaksas noteikumi
Kredītu sāk atmaksāt ne vēlāk kā ar 12 mēnesi pēc studiju beigšanas vai ne vēlāk kā ar 3 mēnesi pēc studiju pārtraukšanas.
Studiju laikā un pēc diploma saņemšanas procentu likme ir ne vairāk kā 5 % gadā no izmantotās kredīta summas.  
Procenti tiek aprēķināti un ir jāmaksā katru mēnesi.
Ja kredīta kopējā summa nepārsniedz 1423 eiro, kredītu atmaksā 5 gadu laikā, katru gadu atmaksājot vienu piekto daļu no kopējās kredīta summas un kredīta procentus, ja pārsniedz 1423 eiro, to atmaksā 10 gadu laikā, katru gadu atmaksājot vienu desmito daļu no kopējās kredīta summas un kredīta procentus.

Studijas

_