Pieteikšanās

Kā saņemt kredītu?
 • Augstskolas Kredītu piešķiršanas komisijā nodod aizpildītu kredīta pieteikuma anketu, uzrādot pasi un dokumenta (studiju kredīta gadījumā), kas apliecina, ka par studijām ir samaksāts.
 • Kad augstskola no IZM Studiju un zinātnes administrācijas saņem kredīta pieprasījuma apstiprinājumu, students dodas uz banku, līdzi  ņemot pasi. Bankā students uzrāda pasi, atver kontu un noslēdz aizdevuma līgumu.
 • Uz banku jādodas arī galvotājam, lai atvērtu kontu un noslēgtu galvojuma līgumu. Līdzi jāņem pase un VID izziņa par darba algu vai bankas konta izraksts par pēdējiem 6 mēnešiem. Galvotājam jāzina tā studenta, par kuru viņš galvo, vārds, uzvārds un personas kods.
 • Ministru kabineta noteikumos paredzētā komisijas maksa par kredīta pieprasījuma izskatīšanu un izvērtēšanu ir  4,27 eiro, kas jāiemaksā noslēdzot aizdevuma līgumu ar banku.
 • Pēc aizdevuma un galvojuma līguma noslēgšanas students kredītu saņems aptuveni 4 līdz 6 nedēļu laikā. Pirms banka veic naudas pārskaitījumu, Studiju un zinātnes administrācija pārbaudīs kredītņēmēju sarakstu, kā arī organizēs valsts galvojuma līgumu parakstīšanu. Studiju kredītu banka pārskaitīs uz augstskolas kontu, bet studējošā kredītu students saņems savā kontā.
Kas ir kredīta nodrošinājums?
 • Lai saņemtu kredītu, ir nepieciešams vienas personas galvojums (personas, kas apņemas pildīt saistības pret banku, ja pats kredīta ņēmējs tās nepilda).
 • Galvotājam jābūt vecumā līdz 65 gadiem, un viņa ienākumiem jābūt regulāriem un vismaz vienas minimālās algas apmērā. Lai bankas darbinieki varētu pārliecināties par galvotāja ienākumu regularitāti, viņa alga vai algas daļa – vismaz minimālās algas apmērā katru mēnesi  jāpārskaita galvotāja  kontā – bankā, kas izsniedz kredītu studentam.
 • Galvotājs var galvot par vairākiem kredītiem, ja viņa ikmēneša ienākumi nav mazāki par valstī noteikto minimālo mēnešalgu, kura reizināta ar attiecīgo studējošo skaitu, par kuriem galvo. Galvotājs var būt arī persona, kura pati saņem vai atmaksā no valsts budžeta līdzekļiem vai no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu saņemtu kredītu vai citus kredītus, ja viņa ikmēneša kopējie maksājumi kredītsaistību dzēšanai nepārsniedz 40 procentu no kopējiem ikmēneša ienākumiem.
 • Bāreņiem (līdz 24 gadu vecumam) kredīta saņemšanai nav nepieciešami galvotāji. Šie studenti saņem 100% valsts galvojumu.
 • Kredītu var nodrošināt arī ar nekustamā īpašuma  ķīlu (dzīvokli, māju, zemi).
 • Par kredītu var galvot arī pašvaldība.
Kredīta atmaksāšanas termiņu var pagarināt, ja students ir:
 • grūtniecības vai pēcdzemdību atvaļinājumā,
 • bērna kopšanas atvaļinājumā līdz pusotram gadam un nestrādā pilnu darba laiku,
 • turpina studijas bakalaura vai profesionālajā studiju programmā, maģistrantūrā vai doktorantūrā,
 • ir piešķirts bezdarbnieka statuss.

Ja kredīta ņēmējam studiju laikā vai kredīta atmaksāšanas laikā piedzimst bērni, pēc augstskolas beigšanas kredīta ņēmējam studējošā kredītu dzēš 30% apmērā no neatmaksātās summas par katru bērnu. Ja abi vecāki ir kredīta ņēmēji, minētais nosacījums attiecas tikai uz vienu no viņiem (pēc izvēles).

Ja kredīta ņēmējam ir piešķirts bezdarbnieka statuss, kredīta atmaksas termiņš tiek pagarināts par faktisko bezdarba laiku, bet ne ilgāk kā par diviem gadiem (tiek atlikta pamatsummas atmaksa, procenti ir jāmaksā).

Ja kredīta ņēmējs 6 mēnešu laikā nav veicis regulārus kredīta pamatsummas un procentu maksājumus, banka saskaņā ar aizdevuma līguma noteikumiem pieprasīs uzreiz atmaksāt visu kredīta summu kopā ar nesamaksātajiem procentiem un līgumsodu. Ja students neatmaksās kredītu, banka vērsīsies pie kredīta galvotāja.

Ja arī galvotājs neatmaksās kredītu, banka vērsīsies tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Saskaņā ar tiesas lēmumu tiesas izpildītāji, lai piedzītu kredītu, vērsīsies pret studenta un viņa galvotāja mantu.

Pieteikšanās termiņi

AS «SEB bankas» studiju un/vai studējošā kredītiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu 2019./2020. studiju gada 2. semestrī no š. g. 27. janvāra līdz 27. februārim elektorniski RTU portālā ORTUS sadaļā Studentiem->Studiju informācija.

Pieteikumu pieņemšana pēc ieskaitīšanas studējošo skaitā:
Elektorniski RTU portālā ORTUS sadaļā Studentiem->Studiju informācija
Informācija par kredītiem +371 28357727

Studijas

_