Pieteikšanās nepilna laika studijām

Pieteikšanās nepilna laika studijām

Iestāšanās pamatprasības atbilstoši RTU uzņemšanas noteikumiem.

Nepilna laika studiju programmas

Pieteikšanās studijām:

  • Personīgi ierodoties un ar dokumentiem apliecinot savu personību un studiju uzsākšanai nepieciešamo iepriekšējo izglītību. Ja kādā no iesniegtajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds vai vārds kā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments un jāiesniedz dokumenta kopija, kas apliecina uzvārda vai vārda maiņu (piem. laulību apliecības kopija).
  • Pilnvarojot citu personu, pilnvarotajai personai jāuzrāda  notariāli apstiprināta pilnvara, piesakāmā personības apliecinoša dokumenta kopija un piesakāmās personas studiju uzsākšanai nepieciešamās iepriekšējās izglītības dokumentu kopijas (dokumentu oriģināli jāuzrāda).
  • Pieteikumam jāpievieno dokumenta par iepriekšējo izglītību un atzīmju izraksta kopija, pases personas datu sadaļas kopija (dokumentu oriģināli jāuzrāda).
  • Piesakoties studijām, jāmaksā reģistrācijas maksa 30 EUR apjomā. Bāreņi ir atbrīvoti no reģistrācijas maksas (dokumentu oriģināli jāuzrāda).
    Reģistrācijas maksas kārtība.
  • Elektroniskā pieteikšanās www.latvija.lv ir paredzēta tikai līdz noteiktajam datumam, papildus paredzot pieteikuma apstiprināšanu ierodoties klātienē.

Reģistrēšanās studijām par maksu (pilna laika, nepilna laika (vakara un neklātienes)) līdz 21. septembrim darba dienās, Āzenes ielā 6, 1.stāvā (Uzņemšanas komisijā).

Uzņemšanas komisijas darba laiks:
Pirmdiena - ceturtdiena: 8.30-17.00
Piektdiena: 8.30 - 16.00

Reflektantu ieskaitīšana:

  1. Studiju programmā reflektants ir reģistrējies, ja ir veicis pirmo studiju iemaksu līdz rēķinā norādītam termiņam.
  2. Pēc reflektantu ieskaitīšanas RTU studējošo skaitā, studiju līgumu slēdz:

 

Studijas