Neklātienes un vakara studiju departamenta studiju programmas

Neklātienes un vakara studiju departamenta studiju programmas

 

Nepilna laika neklātienes studentiem nodarbības, laboratorijas darbi un konsultācijas notiek sestdienās, kā arī darba dienu pēcpusdienās. 

Mācību materiāli pieejami arī e-studiju vidē.

Pārbaudes darbi - ieskaites un eksāmeni tiek plānoti arī darba dienās.

Pieteikšanās nepilna laika studijām.

 

Bakalaura studiju programmas

Studiju programma Studiju ilgums Studiju maksa gadā
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Būvniecība 5 gadi 1800 eiro
Profesionālā bakalaura studiju programma paredz apgūt mūsdienu prasībām atbilstošu profesionālo augstāko izglītību un praktiskās iemaņas būvniecības nozarē. Būvinženieri plāno, piedalās, organizē un pārrauga jaunu ēku būvniecības procesu vai esošo ēku restaurāciju un pārbūvi – projektē ēkas, vada būvprojektus, veic konstrukciju aprēķinus, pārzina celtniecības materiālu tehnoloģijas, sastāda un kontrolē būves izpilddokumentāciju, kā arī pārzina būvju ekspluatācijas jautājumus.
Ģeomātika 5 gadi 1800 eiro
Studiju programma ir vienīgā šāda tipa programma Latvijas augstskolās, kas sagatavo studentus profesionālai darbībai ģeodēzijā, mērniecībā un ģeoinformācijā (ĢIS), kā arī zinātniskai pētniecībai visās minētajās jomās. Sagatavotie speciālisti ar dažādu tehniku veic mērījumus un teorētiskus aprēķinus, kas ļauj matemātiski analizēt, grafiski vizualizēt, aprakstīt planētas Zemes virsmu, tās formu un izmērus, veido ikdienas atbalsta punktu tīklu būvobjektiem, piedalās globālās pozicionēšanas sistēmu atbalsta bāzu inovācijās un neiedomājami precīzu koordinātu noteikšanā globālā koordinātu telpā. Ģeomātika ir viena no labākajām inženierzinātņu nozarēm, kas ir atvērtā tehnoloģiju attīstībai un labākajai praksei.
Transportbūves 5 gadi 1800 eiro
Studiju programma sagatavo inženierus, kuri var projektēt ceļus, tiltus un citas transportbūves, veikt konstrukciju aprēķinus, vadīt būvprojektus, uzturēt šīs būves ekspluatācijas kārtībā, izpētīt un organizēt autosatiksmi. Inženieri pārzina būvniecības materiālu tehnoloģiju un būvdarbu vadīšanu, autosatiksmes norises likumsakarības, var organizēt un vadīt būvlaukuma resursus, veikt būvniecības un uzturēšanas procesa plānošanu un uzraudzību.
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas 6 gadi 1800 eiro
Studiju programma sagatavo vispusīgus inženierus un pētniekus, kuri prot projektēt, ekspluatēt un vadīt būvdarbus pilsētu un ēku inženiersistēmām, kā arī veikt ēku apsekošanu un energoefektivitātes aprēķinus. Papildus tiek apgūtas zināšanas par modernākajiem atjaunojamiem energoresursiem un to pielietošanas iespējām sākot no privātmājām līdz pilsētu energoapgādes sistēmām.
Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte
Viedā elektroenerģētika 5 gadi 1650 eiro
Profesionālā studiju programma ir orientēta uz Latvijas un ārējā darba tirgus prasību nodrošināšanu ar speciālistiem elektroenerģētisko sistēmu un tīklu, kā arī energosaimniecības (tajā skaitā elektroapgādes, elektrisko tīklu un sistēmu vadības vai elektrisko mašīnu un aparātu) jomā. Programma absolventi spēj identificēt enerģētikas nozares vajadzības un piedāvāt pielietot viedās tehnoloģijas taupīgai un efektīvai elektroenerģijas izmantošanai. Pēc bakalaura grāda iegūšanas studijas iespējams turpināt arī maģistrantūrā.
Elektrotehnoloģiju datorvadība 5 gadi 1650 eiro
Studijas profesionālajā bakalaura programmā sniedz zināšanas par elektrisko tehnoloģiju darbības teorētiskajiem un praktiskajiem principiem, par energoelektronikas iekārtu projektēšanu, elektrisko tehnoloģiju automatizāciju un sistēmu praktisko izveidi. Elektroinženieri strādā uzņēmumos, kuru darbība ir saistīta ar elektroenerģijas ražošanu (elektrostacijas), piegādi (elektroenerģijas pārvades un sadales uzņēmumi), vai elektroenerģijas patērēšanu (rūpnīcas, transporta uzņēmumi, ēkas). Pēc bakalaura grāda iegūšanas studijas iespējams turpināt arī maģistrantūrā.
Adaptronika 6 gadi 1650 eiro
Adaptronika ir nozare, kas apvieno viedās tehnoloģijas un elektrotehnoloģijas, viedos materiālus, robottehniku un modernu datu apmaiņu – lietisko internetu. Studiju programma sagatavo elektroinženierus adaptīvo iekārtu un sistēmu izstrādei trijās specializācijās: industriālā adaptronika, adaptronika medicīnā un veselības aprūpē, adaptronika informācijas sistēmās. Studējošie iegūst nepieciešamās zināšanas, prasmes un kompetences vispusīgai un efektīvai rīcībai elektrotehnikas un adaptronikas jomās.
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Mašīnu un aparātu būvniecība 5 gadi 1650 eiro
Profesionālo studiju programmā sagatavo mehānikas inženierus, kas var strādāt metālapstrādes, mašīnbūves, projektēšanas, kā arī lauksaimniecības, transporta, celtniecības un tirdzniecības uzņēmumos, un piedalīties projektēšanas, ražošanas, pētniecības, tehniskās uzraudzības, izstrādājumu pilnveidošanas un realizācijas procesos.
Autotransporta inženierija 5 gadi 1650 eiro
Studiju programma paredzēta autotransporta inženieru sagatavošanai, kuri ir automobiļu transporta tehnisko, tehnoloģisko un organizatorisko procesu izstrādātāji, ieviesēji un vadītāji. Programma ietver mehānikas un mašīnbūvniecības inženiertehniskos, automobiļu transporta specializējošos, uzņēmējdarbības un vispārizglītojošus studiju priekšmetus. Autotransporta inženieri strādā transporta, ražošanas un projektēšanas uzņēmumos.
Siltumenerģētika un siltumtehnika 5 gadi 1650 eiro
Studiju programmas mērķis ir sagatavot kvalificētus nozares speciālistus ar enerģētikas, siltumapgādes u.c. nozaru darba tirgum atbilstoši apstiprinātajam siltumenerģētikas un siltumtehnikas inženiera profesijas standartam. Programmas absolventi orientējas siltumenerģijas ražošanas, pārvadīšanas, sadales un racionālas izmantošanas tehnoloģijās, pārzin primāro energoresursu – kurināmā, hidroresursu, vēja enerģijas, saules starojuma u. c. – piesaisti un izmantošanu energoapgādes mērķiem.

Maģistra studiju programma

Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte
Elektrotehnoloģiju datorvadība 1 vai 2 gadi 2000 eiro
Programma sniedz augstāko profesionālo izglītību elektrotehnikā un sagatavo augstākā līmeņa speciālistus ar inženiera kvalifikāciju un maģistra grādu, kas spēj formulēt un risināt sarežģītus elektrotehnisko iekārtu automatizācijas uzdevumus dažādās tautsaimniecības nozarēs. Studiju programmas absolvents var strādāt par augsti kvalificētu speciālistu elektrisko tehnoloģiju un to automatizācijas jomā ikvienā uzņēmumā, zinātniskās pētniecības un izglītības iestādē.

 

Studijas