Grāmatnīca

Kontakti

Rīga, Āzenes iela 6 (1. stāvs, RTU Studentu servisa centrs)
+371 67089364

Darba laiks

Pieejamās grāmatas

Nosaukums

Cena, EUR
(ar PVN)

Attēls

«Elektrisko ķēžu vienādojumi» Šobrīd nav pieejama.

Ēriks Priednieks, RTU izdevniecība, 2019. gads - 175.lpp. ISBN numurs 978-9934-22-048-7

Anotācija: Mācību grāmata paredzēta Rīgas Tehniskās universitātes bakalaura studiju programmas «Elektrotehnika un elektronika» studentiem elektrisko ķēžu teorijas apgūšanai. Grāmatā iepazīšanās ar elektrotehnikas jautājumiem sākas gandrīz no pašiem pamatiem, tiek aplūkoti elektriskie lielumi, aizvietošanās shēmas un septiņi tabulas vienādojumi, līdzstrāvas un maiņstrāvas ķēdes, vektoru diagrammu un simboliskā metode un pārejas procesi. Grāmatā piedāvāto formulu tabula ar septiņiem pamatvienādojumiem un to modifikācijām un parādīts, kā to izmanto, lai sastādītu vienādojumu nezināmai shēmai. Mācību līdzeklī sniegts galveno ideju skaidrojums, uzdevumu risināšanas plāni, algoritmi un metodes. Katras nodaļas beigās ir pašpārbaudes jautājumi.

19.96

Zinātniskā monogrāfija «Institucionālā vide un ekonomiskā attīstība mūsdienu apstākļos»

A. Vītola, M. Šenfelde, RTU Izdevniecība, 2019. gads – 132.lpp. ISBN numurs 978-9934-22-307-5

Anotācija: Monogrāfija ir veltīta institucionālajai videi un institucionālās vides lomai ekonomiskajā attīstībā. Tā piedāvā inovatīvu metodiku institucionālās vides kvantitatīvai novērtēšanai, aptverot institucionālās vides ekonomiskās, politiskās un vērtību kategorijas, savukārt institūciju iespēju novērtējums ļauj analizēt, kā valsts izmanto iespējas ietekmēt tās institucionālo vidi.

10.30

Zinātniskā monogrāfija «Ernsts Nauks (1819–1875). Rīgas Politehnikuma pirmais direktors»

A. Zigmunde, RTU Izdevniecība, 2019. gads – 192 lpp.

Anotācija: Zinātniskā monogrāfija veltīta 1862. gadā dibinātās pirmās augstskolas Latvijas teritorijā – Rīgas Politehnikuma – pirmajam direktoram profesoram Ernstam Naukam (1819-1875), atzīmējot profesora 200 gadu jubileju. Tajā atspoguļota E. Nauka un viņa dzimtas dzīvesdarbība. Prūsijā dzimušais E. Nauks 1862. gadā ieradās Rīgā, un viņa vadībā tika izstrādāta Rīgas politehnikuma attīstības koncepcija, veidojot atpazīstamu augstākās izglītības mācību iestādi Krievijas impērijā, līdzvērtīgu labākajām tehniskajām augstskolām Rietumeiropā – Karlsrūē, Cīrihē un citviet. Līdz mūža beigām, būdams direktors, E. Nauks licis pamatus konkurētspējīgai eiropeiskai augstskolai – Rīgas Politehnikumam. Tā darbība turpinājās 1896. gadā reorganizētā Rīgas politehniskajā institūtā (RPI), no 1919. gada Latvijas Augstskolas (no 1923. gada – Latvijas universitātes, vēlāk – Latvijas Valsts universitātes) tehniskajās fakultātēs, no 1958. gada – atjaunotajā RPI un no 1990. gada – Rīgas Tehniskajā universitātē. Līdzās pedagoģiskajai un zinātniskajai darbībai profesors daudz laika veltījis sabiedriskajām aktivitātēm, darbodamies dažādās biedrībās un rūpējoties par sabiedrības izglītību, izaugsmi un labklājību.

Vairāku gadu pētījums rezultējies zinātniskā monogrāfijā, un tajā pirmo reizi apkopota profesora E. Nauka zinātniskā un pedagoģiskā darbība, atklājot līdz šim nezināmus faktus. Izsekots arī Nauka dzimtas gaitām, tostarp E. Nauka kuplajai pēcnācēju saimei.

Zinātniskā monogrāfija būs saistoša latvijas zinātnes, izglītības un kultūras vēstures interesentiem, zinātņu vēstures pētniekiem, augstskolu docētājiem un studentiem.

9.50

Arhitektūras izglītībai Latvijā 150 = Architectural Education in Latvia 150. 

Krastiņš, J., Bratuškins, U., Treija, S., Rīga: RTU, 2019. 208 lpp.

Anotācija: Grāmatā atspoguļota arhitektūras augstākās izglītības vēsture Latvijā kopš tās pirmsākumiem 19. gadsimta vidū līdz mūsdienām, secīgi analizējot izglītības īstenošanu četros galvenos vēsturiskajos periodos – Arhitektūras nodaļā Rīgas Politehnikumā un Rīgas Politehniskajā institūtā no 1869. līdz 1919. gadam, Arhitektūras fakultātē Latvijas Universitātē no 1919. līdz 1944. gadam, Latvijas Valsts Universitātē un Rīgas Politehniskajā institūtā no 1944. līdz 1990. gadam un Arhitektūras fakultātē Rīgas Tehniskajā universitātē kopš 1991. gada. Katrā periodā detalizēti apkopoti dati par arhitektūras studiju principiem, metodēm un mācībspēkiem, par sasniegumiem arhitektūras teorijā un zinātnē un mācībspēku līdzdalību sava laika arhitektūras prakses dažādu jomu norisēs. 

Grāmatā ir ievads, četras galvenās nodaļas un pielikumi – Rīgas Politehnikumā, Rīgas Politehniskajā institūtā, Latvijas Universitātē, Rīgas Universitātē, Latvijas Valsts universitātē, atjaunotajā Rīgas Politehniskajā institūtā un Rīgas Tehniskajā universitātē no1872. līdz 1998. gadam katru gadu diplomēto arhitektu un Rīgas Tehniskajā universitātē no1997. līdz 2017. gadam katru gadu diplomēto arhitektūras maģistru saraksti, kā arī kopējais personu rādītājs, kurā minētajām personām norādīts arhitektūras skolas beigšanas gads. 

Grāmata ir bilingvāla – latviešu un angļu valodā. Formāts – 202 x 270 mm. Grāmata ir zinātnisks izdevums, taču tā noteikti piesaistīs daudz lasītājus, kuri interesējas par arhitektūru, vēsturi un izglītības jautājumiem.

Annotation: The book reflects the history of architectural higher education in Latvia since its inception in the mid-19th century up to nowadays, by successively analysing the implementation of education during four major historical periods – at the Architectural Department of Riga Polytechnicum and Riga Polytechnic Institute from 1869 to 1919, at the Faculty of Architecture of the University of Latvia from 1919 to 1944, at the State University of Latvia and Riga Polytechnic Institute from 1944 to 1990 and at the Faculty of Architecture of Riga Technical University since 1991. In each period, data are summarised comprehensively on the principles, methods and teaching staff of architectural studies, on achievements in architectural theory and science and the involvement of teaching staff in the various fields of architectural practice of that time.

The book has an introduction, four main chapters and annexes – annual lists of graduate architects of Riga Polytechnicum, Riga Polytechnic Institute, the University of Latvia, the State University of Latvia, the restored Riga Polytechnic Institute and Riga Technical University from 1872 through to 1998, and of masters in architecture of Riga Technical University from 1997 through to 2017, as well as the overall name index for the persons mentioned, indicating the year of graduation of the architectural school.

The book is bilingual – in the Latvian and English languages. Its format is 202 x 270 mm. The book is a scientific edition, but it will certainly attract a lot of readers interested in architecture, history and education issues.

15.00

«Biznesa ekonomika 3.izdevums»

Kjells Gunnars Hofs, Rasma Alsiņa – 603 lpp.

Anotācija: K.G. Hofa grāmata sniedz zināšanas uzņēmējdarbības ekonomikā. Mācību grāmatai ir plašs pielietojums – to var izmantot gan ekonomikas un vadībzinību studenti, apgūstot uzņēmējdarbības ekonomiku, gan inženierzinātnē un citās specialitātēs studējošie, kam uzņēmējdarbības ekonomika ir viens no mācību priekšmetiem. «Biznesa Ekonomika» kalpos arī uzņēmējiem un vadītājiem kā rokasgrāmata praktiskajā biznesa dzīvē. 

Šis ir trešais grāmatas izdevums latviešu valodā. Tā pamatā ir 2016.gada izdotās grāmatas «Bedrifts økonomi» 8.izdevums, kas jau ilgstoši ir Norvēģijā vispieprasītākā grāmata šajā jomā. 

Izdevums latviešu valodā ir pārveidots un piemērots mūsu apstākļiem, īpaši likumdošanas un praktisko jautājumu ziņā.

19.96

«Nodokļi»

M. Jurušs, RTU Izdevniecība, 2019. – 172 lpp. ISBN numurs 978-9934-22-196-5

Anotācija: Grāmatas mērķis ir palīdzēt izprast nodokļu jēgu un apgūt nodokļu pamatus. Tā sniedz ieskatu nodokļu būtībā un nodokļu piemērošanas pamatprincipos, ietverot gan nodokļu teoriju, gan praktiskos jautājumus. 

Grāmata ir paredzēta Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženierekonomikas un vadības fakultātes (IEVF) Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta (SESMI) studentiem mācībām studiju programmā «Muitas un nodokļu adminstrēšana», kā arī citiem studentiem un interesentiem par nodokļu jautājumiem. 

Grāmatā apskatīta Latvijā esošā nodokļu sistēma, kas balstīta uz spēkā esošo normatīvo aktu regulējumu 2018. gada 1. jūnijā. Ņemot vērā, ka normatīvo aktu regulējums regulāri mainās, tajā skaitā, gan nodokļu likmes, gan atvieglojumi, gan arī citi regulējumi, grāmatā nodokļu izpratnes vajadzībām doti vispārīgi piemēri, lai izprastu, kā nodokļus rēķina pēc būtības. Konkrētas likmes vai citi nosacījumi var būt atšķirīgi. 

14.17 

«Rīgas Tehniskā universitāte: pusgadsimts Ķīpsalā»

I. Gudro, A. Zigmunda, R. Lapsa, E. Lapsa, RTU Izdevniecība, 2018 – 104.lpp. ISBN numurs 978-9934-22-130-9

Anotācija: Grāmatā hronoloģiski atspoguļota Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) studentu pilsētiņas veidošanās un izaugsme Ķīpsalā 50 gadu gaitā, iekļaujot vēsturiskas ilustrācijas un dokumentus, kā arī populārzinātnisku aprakstu latviešu un angļu valodā. Tā būs saistoša lasāmviela visiem, kuri interesējas par RTU un inženierzinātņu vēsturi.

12.88

«7. Starptautiskās Izgudrojumu un inovāciju izstādes MINOX 2018 katalogs»

Jānis Dumpis, Biedrība «CONNECT Latvija», 2018 – 161.lpp. ISBN numurs 978-9984-885-33-9

Anotācija: Šajā izdevumā apkopota informācija par 2018. gada Latvijas četru reģionālo MINOX izgudrojumu un inovāciju izstāžu-festivālu un 7. Starptautiskās Izgudrojumu un inovāciju izstādes MINOX 2018 dalībnieku izgudrojumiem.

9.02

«Celtniecības terminu vārdnīca»

V. Krauklis, Telamons, 2003 – 1327. lpp. ISBN numurs 9984-9680-0-6

Anotācija: Šī Celtniecības terminu vārdnīca angļu-latviešu-krievu valodā ir pirmais šāda veida izdevums Latvijā un aptver ap 51 000 terminu angļu valodā. Vārdnīcā ietvertā terminoloģija saistīta ar projektēšanu, grunts mehāniku, elastības teoriju, materiālu pretestību, celtniecības fiziku, inženierģeoloģiju, hidroloģiju, arhitektūru, ēku un būvju tipoloģiju, hidrotehnisko ietaišu un ostu būvniecību, konstrukcijām, celtniecības materiāliem un izstrādājumiem, instrumentiem, mašīnām, tehnoloģiju, celtniecības dokumentāciju, inženiertīkliem, pilsētbūvniecību, ekoloģiju, transportu, celtniecības ekonomiku utt.

30.91

«Ēku energoefektivitāte: vakar, šodien un rīt»

A. Blumbergas redakcija, RTU Izdevniecība, 2017 – 352.lpp. ISBN numurs 978-9934-10-938-6

Anotācija: Grāmatu sarakstījis autoru kolektīvs profesores Andras Blumbergas vadībā. «Ilgtspējīgas ēkas radīšana, lietošana un uzturēšana ir viens no mūsdienu cilvēces lielākajiem izaicinājumiem. Tam ir nepieciešama drosme, iztēle, zināšanas un spēja sadarboties,» saka A. Blumberga. Grāmata ir tās autoru daudzu gadu laikā iegūtās pieredzes, vērojumu, pētījumu un atziņu apkopojums, kas balstīts uz ēku energoauditiem, pētījumiem laboratorijās un konkrētās ēkās, sadarbojoties ar energoefektivitātes un klimata politikas veidotājiem un ēku īpašniekiem.

47.66

«Finanses un nodokļi»

H. Krogzeme, RTU izdevniecība, 2010 –  568 lpp. 

Anotācija: Mācību grāmatas mērķis ir nodrošināt informāciju par valsts, kredītiestāžu un uzņēmumu finanšu resursu veidiem, finanšu procesu pārvaldības metodēm, valsts nodokļu sistēmu un nodokļu veidiem, lai palīdzētu studentiem apgūt teorētiskas zināšanas un veidot praktiskās iemaņas finansēšanā, kreditēšanā, nodokļu aprēķināšanā un kontrolē. Mācību grāmatā ir apskatīti jautājumi par valsts budžetu, finanšu tirgus sastāvdaļām, banku un apdrošināšanas finansēm, uzņēmumu finanšu darījumiem, to naudas plūsmas pārvaldīšanu, nodokļu likumiem un nodokļu aprēķināšanu komercdarbībai.

16.74

«Valsts ieņēmumu teorijas pamati»

V. Andrējeva, K. Ketners, RTU Izdevniecība, 2008 – 440.lpp. ISBN numurs 978-9984-32-302-2 

Anotācija: Mācību grāmatā ir apskatīti nodokļu, kā obligāto maksājumu vēsturiskās evolūcijas jautājumi, sniegts ieskats nodokļu teorijās, valsts fiskālās un nodokļu politikas veidošanas tendencēs, kā arī aplūkoti atsevišķie nodokļu veidi un to regulējums Latvijā. Mācību grāmatas mērķis ir sniegt ziņas un pilnveidot interesentu profesionālās iemaņas nodokļu un nodevu normatīvo aktu piemērošanā un nodokļu aprēķināšanā komercdarbībai. Mācību grāmata satur informāciju par nodokļu sistēmas metodoloģiju un funkcionēšanas principiem, nodokļu veidiem, ļauj izprast nodokļu sistēmas būtību un ietekmi uz valsts ekonomiku, nodokļu maksājumu plānošanu un maksāšanu, nodokļu administrēšanu. Mācību grāmatas sagatavošanai ir izmantoti normatīvie akti, normatīvo aktu projekti un statistikas dati, kas bija pieejami līdz 2007.gada 30.novembrim.

12.88

«Mikroekonomikas teorijas pamati»

Viktors Nešpors, RTU Izdevniecība, 2015 – 244.lpp. ISBN numurs 978-9934-10-651-4

Anotācija: Mācību grāmata aptver mikroekonomikas pamatjautājumus, t.i. ekonomiskās izvēles problēmas atsevišķa saimnieciskās darbības subjekta līmenī, patērētāja rīcības nosacījumus, pieprasījuma un piedāvājuma mijiedarbību, ražošanas un izmaksu teoriju, ražotāja darbību pilnīgas konkurences, monopolkonkurences, oligopola un pilnīga monopola apstākļos, ražošanas faktoru tirgus īpatnības, tirgus un sabiedrisko (valsts) institūciju mijiedarbību. Minēto problēmu izprašana uzskatāma par pirmo soli tirgus ekonomikas teorijas apgūšanā.

9.02

«Power Electronics»

Ivars Rankis, Janis Zakis, Anastasia Zhiravetska, RTU Press, 2018 – 288.lpp. ISBN numurs 978-9934-22-068-5

Annnotation: The textbook is developed for the students, who study power electronics and other close segments of science and technologies. It can be used for the students and professionals who deal with semiconductor devices, DC-DC converters, rectifiers, inverters, and their application.

25.76

«Apstrādes ar atdalīšanu tehnoloģijas»​

G. Bunga, Ē. Geriņš, RTU, 2007 – 85.lpp. ISBN numurs 978-9984-39-157-1

Anotācija: Grāmatā apskatīti apstrādes ar griešanu veidi, paņēmieni un tehnoloģijas.

4.2 Apstrādes ar atdalīšanu tehnoloģijas

«Augstākās tehniskās izglītības vēsture Latvijā –​ 2. daļa»

RTU Izdevniecība, 2004

16.5 Augstākās tehniskās izglītības vēsture Latvijā 2. daļa

«Augstākās tehniskās izglītības vēsture Latvijā – 3. daļa»

RTU Izdevniecība, 2007

38.78 Augstākās tehniskās izglītības vēsture Latvijā 3. daļa

«Augstākās tehniskās izglītības vēsture Latvijā – 4. daļa»

RTU Izdevniecība, 2011

40.78 Augstākās tehniskās izglītības vēsture Latvijā 4. daļa

«Augstākās tehniskās izglītības vēsture Latvijā – 5. daļa»

RTU Izdevniecība, 2017

19.31 Augstākās tehniskās izglītības vēsture Latvijā 5. daļa

«Bezkontaktu sinhronie dzinēji ar ārējo rotoru»

Ludmila Lavrinoviča, Jānis Dirba, RTU Izdevniecība, 2015

6.18 Bezkontaktu sinhronie dzinēji ar ārējo rotoru

«Būvmašīnas Tehnisko terminu vārdnīca»

Viktors Mironovs, RTU Izdevniecība, 2009

5.23 Būvmašīnas Tehnisko terminu vārdnīca

«Būvmašīnu un būvmehanizācijas ilustrāciju krājums»

Viktors Mironovs, RTU Izdevniecība, 2009

5.14 Būvmašīnu un būvmehanizācijas ilustrāciju krājums

«Būvmehānikas ievadkurss»

F. Bulavs, I. Radiņš, RTU izdevniecība, 2010

4.51

«Caurvilču konstrukcijas»

RTU Izdevniecība, 2003 – 19.lpp. ISBN numurs 9984-32-883-X

Anotācija: Caurvilču konstrukcijas ir daļa no mācību priekšmeta «Griešanas teorija». Šajā priekšmeta daļā studējošiem ir iespēja iepazīties ar caurvilču ģeometriskajiem un konstruktīviem parametriem, kā arī ar patronām caurvilču nostriprināšanai. 
Metodiskie norādījumi paredzēti mašīnzinību specialitāšu studentiem.

1.93 Caurvilču konstrukcijas

«Ekonomiskās domas retrospekcija»

Leonīds Krilovs, RTU Izdevniecība, 2014

10.30 Ekonomiskās domas retrospekcija

«Elektriskās mašīnas»

J. Dirba, K. Ketners, RTU Izdevniecība, 2009 – 534.lpp. ISBN numurs 978-9984-32-556-9

Anotācija: Grāmatā aplūkoti elektrisko mašīnu un transformatoru uzbūves principi un konstrukcijas, teorijas jautājumi stacionāros un pārejas procesos, kā arī analizēti to darba režīmi un ekspluatācijas īpašības. Grāmata paredzēta elektroenerģētikas, elektromehānikas un elektrotehnoloģiju virzienu studentiem un speciālistiem.

7.97 Elektriskās mašīnas

«Elektrība un magnētisms. Laboratorijas praktikums»

RTU Radioelektronikās aparatūras projektēšanas un ekspluatācijas profesora grupa, RTU Izdevniecība, 2007 – 56.lpp. ISBN numurs 978-9984-32-049-6

Anotācija: Dotais metodiskais materiāls ir priekšmeta «Elektrība un magnētisms» Laboratorijas praktikuma otrā daļa, kura ar atbilstošu teorētisko bāzi nodrošina visus četrus pirmajā daļā aprakstītos laboratorijas darbus. 

1.55 Elektrība un magnētisms

«Elektroenerģētisko sistēmu ekspluatācija»

J. Barkāns, RTU, 2013

9.49 Elektroenerģētisko sistēmu ekspluatācija

«Elektromagnētiskā savietojamība»

G. Ašmanis, L. Ribickis, RTU Izdevniecība, 2010 – 222 lpp. ISBN numurs 978-9934-10-101-4

Anotācija: Šī grāmata ir domāta elektronikas, elektrotehnikas, mehatronikas, datortehnikas un enerģētikas studentiem, kā arī elektroinženieriem, enerģētiķiem un vienkārši interesentiem, lai iepazītos ar elektromagnētiskās savietojamības būtību, pamatraksturojumiem, pārbaudes metodēm un iekārtām, kā arī ES normām un standartiem. Izdevumā dota informācija arī par Latvijas Elektronikas iekārtu testēšanas centrā esošo pārbaužu aparatūru, noteiktajām testu procedūrām un dokumentāciju. Grāmatā atspoguļotas mazas jaudas frekvences pārveidotāju eksperimentālo pārbaužu shēmu topoloģija, testu procedūras un rezultāti.

10.69 Elektromagnētiskā savietojamība

«Elektromagnētiskie pārejas procesi elektriskās sistēmās»

B. Papkovs, I. Zicmane, RTU Izdevniecība, 2007

5.59 Elektromagnētiskie pārejas procesi elektriskās sistēmās

«Elektromehāniskie pārejas procesi elektriskajās sistēmās»

I. Zicmanes redakcijā, RTU Izdevniecība, 2012. – 401. ISBN numurs 978-9934-10-309-4

Anotācija: Grāmatā aplūkoti elektroenerģētisko sistēmu elektromehānisko pārejas procesu fizikālo pamatu teorētiskie jautājumi un aprēķinu piemēri, kā arī dots pārskats par stabilitātes uzlabošanos un sistēmas drošuma paaugstināšanas visbiežāk izmantojamiem pasākumiem. Grāmatu var izmantot kā mācību līdzekli RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes elektrozinību profila studenti disciplīnās «Elektromehāniskie pārejas procesi elektriskajās sistēmās» un «Elektroenerģētisko sistēmu stabilitāte», kā arī rokasgrāmatu Elektrisko sistēmu vadības un automatizācijas specialitātes inženieri.

10.30 Elektromehāniskie pārejas procesi elektriskajās sistēmās

«Elektrotehnoloģisko iekārtu bezvadu monitorings un vadība»

Pēteris Apse-Apsītis, Leonīds Ribickis, RTU Izdevniecība, 2015 – 80 lpp. ISBN numurs 978-9934-10-642-2

Anotācija: Mācību līdzeklis paredzēts studentiem un inženieriem, kam modernu tehnoloģisko risinājumu veidošana nepieciešamas zināšanas par elektrotehnolpģisko iekārtu attālinātas vadības galvenajām metodēm un paņēmieniem. Mācību līdzeklī sniegts ieskats elektrotehnoloģisko iekārtu bezvadu monitoringa un vadības sistēmu (EIBMS) funkcionālajās. 

12.24 Elektrotehnoloģisko iekārtu bezvadu monitorings un vadība

«Energoelektronika»

Ivars Raņķis, RTU Izdevniecība, 2016 – 285 lpp. ISBN numurs 978-9934-10-730-6

Anotācija: Mācību grāmata paredzēta Rīgas Tehniskās universitātes bakalaura un maģistra studiju programmu «Elektrotehnoloģiju datorvadība» un «Enerģētika un elektrotehnika»studentiem energoelektronikas un elektroenerģijas elektronisko pārveidotāju teorētisko pamatu apgūšanai. Salīdzinot ar tāda paša nosaukuma iepriekšējiem izdevumiem, ceturtajā izdevumā ir paplašināts teorētiskais materiāls, ieviesti plašāki skaidrojumi, doti procesu datormodelēšanas piemēri.

25.76 Energoelektronika

«English for Science and Technology: Course Design, Text Analysis, Research Writing»

Larisa Ilyinska,  RTU Press, 2007 – 221.lpp. ISBN numurs 978-9984-32-793-8

Annotation: The manual consists of 6 chapters and reflects a research based on more than 30 years of theoretical studies and academic work with technical language programmes at tertiary level. It contains a whole set of tools used for acquiring the necessary knowledge for scientific communication and shows these tools working together in an integrated system. The book is designed as a handbook for postgraduate students majoring in English for Science and Technology and their supervisors. It may also be useful for qualified teachers of English for Specific Purposes (ESP).

3.63 English for Science and Technology: Course Design, Text Analysis, Research Writing

«Fizikālā ķīmija. Elektroķīmija. Kinētika. Lekciju konspekts»

Svetlana Čornaja, RTU Izdevniecība, 2008 – 134. lpp. ISBN numurs 978-9984-32-207-0

Anotācija: Lekciju konspektā apskatīti galvenie teorētiskie priekšstati par elektroķīmiju un ķīmisko kinētiku un katalīzi, un ir daļa no studiju priekšmeta «Fizikālā ķīmija» satura. Apskatīta elektrolītu teorija, mācība par elektrolītu elektrovadītspēju, mācība par elektrodzinējspēkiem un elektrodu potenciāliem, elektroķīmisko procesu kinētika, metālu korozija, ķīmisko reakciju kinētika un katalīze.

4.22 Fizikālā ķīmija

«Fluid Power»

P. Lielpeters, E. Gernish , RTU Press, 2008 – 167.lpp. ISBN numurs 9789984394220

Annotation: The book describes the construction and operation of modern hydraulic and pneumatic components their cooperation and management systems as well as the relevant theory in a focused manner.

6.98 Fluid Power

«Inženierizstrāžu materiāli un apstrādājošie sakausējumi» (Šobrīd nav pieejama.)

G. Bunga, Ē. Geriņš, RTU izdevniecība, 2011 - 66 lpp.

Anotācija: Darbs ietver uzziņas par dažādus materiālus apstrādājošiem leģētajiem, augstleģētajiem un nodilumizturīgajiem (ātrgriezošajiem) tēraudiem. Sniegtas ziņas par metālkeramiskajiem cietsakausējumiem. Noradītas konstrukciju, mašīnbūves un kvalitātes oglekļa, konstrukciju leģēto, nerūsējošo un karstumizturīgo tēraudu (noradīta darba temperatūra) un ķetu īpašības, cietības un izturības radītāji. Aprādīti Eiropas Savienības (EU), Federatīvās Vācijas, Francijas, Itālijas, Apvienotas Karalistes, Zviedrijas, Krievijas Federācijas, ASV un Japānas, kā arī starptautiski standartizētie materiālu marku apzīmējumi. Norādīts materiālu ķīmiskais sastāvs, ķīmisko elementu iespaids, kopējās materiālu īpašības, to iespējamā termiskā apstrāde un tās veidi, ka arī materiālu konstruktīvais un tehnoloģiskais pielietojums. Sniegtas ziņas par augstražīgu procesu raksturlielumu izvēli dažādiem apstrādes veidiem, t.s., apstrādājot ar cietsakausējumiem, keramiku (CA, CN, CM, CC), dimantu (PCD) un borazonu. Norādīti arī apstrādes režīmi rūdītu, cietu materiālu (45-60 HRC) apstrādei ar keramiku un borazonu (PCBN).

5.50 Inženieristrāžu materiāli un apstrādājošie sakausējumi

«Latvijas reģionu konkurētspējas novērtēšana»

I. Judrupa, M. Šenfelde, RTU Izdevniecība, 2018 – 152.lpp. ISBN numurs 978-9934-10-997-3

Anotācija: Zinātniskajā monogrāfijā aplūkotas problēmas, kas saistītas ar reģionu konkurētspējas novērtēšanu, lai veicinātu reģionālās politikas un pamatotu reģionu attīstības stratēģiju izstrādi. Monogrāfijas zinātniskā novitāte ir Reģiona konkurētspējas indeksa izstrāde, kurš ir piemērots reģionu konkurētspējas novērtēšanai Latvijā. 

9.02 Latvijas reģionu konkurētspējas novērtēšana

«Mārketinga pētījumi: teorija un prakse SPSS 20 vidē»

Vladimirs Jansons, Konstantins Kozlovskis, RTU Izdevniecība, 2015

15.46 Mārketinga pētījumi: teorija un prakse SPSS 20 vidē

«Methods and Means of Nonlinear Vibrodiagnostics»

S. Tsyfansky, V. Beresnevich, B. Lushnikov, RTU Izdevniecība, 2011

4.28 Methods and Means of Nonlinear Vibrodiagnostics

«Mihails Doļivo-Dobrovoļskis un trīsfāžu maiņstrāva»

Gerhards Neidhēfers, RTU Izdevniecība, 2012

7.05 Mihails Doļivo-Dobrovoļskis un trīsfāžu maiņstrāva

«Nozīme valodā: lingvistiskie un ekstralingvistiskie aspekti»

Daina Nītiņa, Larisa Iļjinska, Marina Plotonova, RTU Izdevniecība, 2008

5.28

«Orbītu teorija»

J. Žagars, Ventspils augstskola, 2016 – 310.lpp. ISBN numurs 978-9984-648-59-0

Anotācija: Grāmata «Orbītu teorija» ir pēdējos gadu desmitos apjomīgākais oriģināldarbs debess mehānikā, kas tapis Latvijā. Grāmata sniedz fundamentālu izpratni par debess mehāniku un par to, kas ietekmē satelītu kustību. Šīs zināšanas pielietojamas satelītu orbītu aprēķinos, kuri balstās uz debess mehānikas likumsakarībām. Grāmata paredzēta dabas un inženierzinātņu augstāko kursu studentiem ar matemātikas ievirzi.

7.73 Orbītu teorija

«Pārspriegumi elektrotehniskajās iekārtās»

J. Dirba, A. Meļko, S. Vītoliņa, RTU Izdevniecība, 2008 – 199.lpp. 

Anotācija: Monogrāfijā aplūkoti elektrofizikālie procesi gāzēs, šķidrajos un cietajos dielektriķos, pārspriegumi un pārspriegumaizsardzība vidēja un augsta sprieguma elektropārvades līnijās, apakšstacijās un elektriskajās mašīnās. Analizētas diagnostikas jaunākās metodes.
Grāmata paredzēta elektroenerģisko virzienu speciālistiem un studentiem, kā arī tiem, kas vēlas apgūt šo jomu.

5.59 Pārspriegumi elektrotehniskajās iekārtās

«Sarežģītu profilu parametru mērīšana»

Edgars Šīrons, RTU Izdevniecība, 2011

7.33 Sarežģītu profilu parametru mērīšana

«Signālu teorijas pamati»

E. Beķeris, RTU Izdevniecība, 2010

5.22 Signālu teorijas pamati

«Sistēmdinamika biotehnikas modelēšanai»

Andra Blumberga, Gatis Bažbauers, Pols Davidsens, Dagnija Blumberga, Armands Grāvelsiņš, Toms Prodaņuks,  RTU Izdevniecība, 2016 – 332 lpp. ISBN numurs 978-9934-10-801-3

Anotācija: Zinātniskajā monogrāfijā sniegts ieskats biotehonomikas zinātnes nozarē un aplūkotas sistēmdinamikas modelēšanas iespējas. Monogrāfijā aprakstīts un ilustrēts autoru izveidotais sistēmdinamikas modelis, kas paredz dažādu bioresursu pilnvērtīgu izmantošanu, lai iegūtu produktus ar augstu pievienoto vērtību, balstoties uz ilgtspējīgas attīstības principiem. Monogrāfijā apkopoti modelēto sektoru analīzes rezultāti, lai ilustrētu bioresursu, biotehnoloģiju un bioproduktu mijiedarbību.

32.30 Sistēmdinamika biotehnikas modelēšanai

«Sistēmdinamika vides inženierzinātņu studentiem»

Andra Blumberga, Dagnija Blumberga, Gatis Bažbauers, Pols Davidsens, Erling Moxnes, Ilze Dzene, Aiga Barisa, Gatis Žogla, Elīna Dāce, Alise Bērziņa, RTU, 2010

24.74 Sistēmdinamika vides inženierzinātņu studentiem

«Sistēmiskas domāšanas integrēšana vides politikā»

Andra Blumberga, Dagnija Blumberga, Gatis Bažbauers, Pols Davidsens, Erling Moxnes, Ilze Dzene, Aiga Barisa, Gatis Žogla, Elīna Dāce, Alise Bērziņa, RTU, 2010

18.15 Sistēmiskas domāšanas integrēšana vides politikā

«Statiski nenoteicamu stieņu sistēmu būvmehānika»

F. Bulavs, I. Radiņš, RTU Izdevniecība, 2008 – 255.lpp. ISBN numurs 978-9984-32-830-0

Anotācija: Grāmata domāta būvniecības specialitātes studentiem un inženiertehniskajiem speciālistiem. Tās saturs atbilst mācību programmas priekšmeta BŪVMEHĀNIKA pirmajai daļai –statiski noteicamu stieņu sistēmu piepūļu un deformāciju analīze un aprēķini statisku slogojumu gadījumā. Grāmatā izklāstītas analītiskās stieņu sistēmu aprēķinu metodes plakanu struktūru gadījumos un dots priekšstats par statiski noteicamu telpisku kopņu struktūras analīzi un piepūļu noteikšanu stieņos mezglu slodžu gadījumā. Paralēli analītiskām metodēm tiek rekomendētas skaitliskās metodes, iesakot sistēmu un to elementu piepūļu un pārvietojumu noteikšanai izmantot studentiem ērti pieejamo galīgo elementu programmu Analysis 1.9 for Windows. Vielas izklāsts papildināts ar konkrētiem piemēriem, kā arī pamattēmu noslēdzošajā daļā tiek piedāvāts plašs uzdevumu klāsts patstāvīgajam darbam un pielikumā sniegti šo uzdevumu atrisinājumi. 

5.59

«Statiski noteicamu stieņu sistēmu būvmehānika»

F. Bulavs, I. Radiņš, RTU Izdevniecība, 2008

5.59 Statiski noteicamu stieņu sistēmu būvmehānika

«System Dynamics for Environmental Engineering Students»

A. Blumbergas redakcija, RTU, 2011 – 351.lpp. ISBN numurs 978-9934-8196-2-9

Annotation: In 1961 the American meteorologist Edward Lorenz discovered the so-called Butterfly Effect. He observed that a minuscule change in the wind and weather conditions in one area of the world (for example, the flapping of a butterfly's wings in Brazil) could potentially influence the formation of a radically different weather even in another part of the world (such as a tornado in Texas), which would not have otherwise formed on its own. This widely- known metaphor expresses one of the qualities of dynamic systems, namely, that small changes in the system's initial parameters can cause significant long - term variations in the system.

26.57 System Dynamics for Environmental Engineering Students

«Transporta sakaru līnijas. Laboratorijas praktikums»

V. Popovs, RTU Izdevniecība, 2007 – 77.lpp. ISBN numurs 978-9984-32-013-7

Anotācija: Laboratorijas praktikumā tiek apskatīti inženiermetožu aprēķina un kabeļu (simetrisko, koaksiālo un šķiedruoptisko) sakaru līniju parametru pamati, plaši izmantojami kabeļu tīklos tajā skaitā telekomunikāciju tīklos. Precīzi tiek apskatīti ciparu metožu modelēšanas un sakaru līniju pamatparametru eksperimentālo pētījumu metodika, tajā skaitā jautājumi par SKSL, KKSL parametru dispersijas frekvenci, trokšņu ietekme uz signālu pārraides noteikumiem telefonu līnijās, šķiedruoptisko sakaru līniju parametru eksperimentālie pētījumi, kā arī sakaru līniju drošības modeļu pētījumi. Laboratorijas praktikumu varētu izmantot speciālisti kā metodējumu pa sakaru līniju parametru praktiskiem mērījumiem, un studenti, kas specializējas telekomunikācijas nozarē.

4.20 Transporta sakaru līnijas

«Transporta sakaru līnijas (kabeļu sakaru līniju parametru aprēķinu pamati)»

V.Popovs, RTU Izdevniecība, 2008

5.59 Transporta sakaru līnijas (kabeļu sakaru līniju parametru aprēķinu pamati)

«Vēja enerģijas elektromehāniskie pārveidotāji»

J. Dirba, N. Levins, V. Pugačevs, RTU Izdevniecība, 2006 – 309.lpp. ISBN numurs 9984-32-024-3

Anotācija: Monogrāfijā analizētas vēja enerģētikā izmantojamās elektriskās mašīnas – gan dažādu tipu ģeneratori, gan vadības sistēmu elektriskās mašīnas. Doti arī vēja kinētiskās enerģijas pārveidošanas elektriskajā teorijas pamati, vēja turbīnu konstrukcijas, iekārtu ekspluatācijas īpatnības, kā arī aprēķinu piemēri. Monogrāfija paredzēta elektroenerģētisko virzienu speciālistiem un studentiem, kā arī tiem, kas vēlas patstāvīgi apgūt vēja enerģētikas jomu. 

5.15 Vēja enerģijas elektromehāniskie pārveidotāji

«Vides vadība un energopārvaldība»

Sarma Valtere, Silvija Nora Kalniņš, Dagnija Blumberga, RTU Izdevniecība, 2014

18.03 Vides vadība un energopārvaldība

«Viedās elektrotehnoloģijas un lietiskais internets»

Pēteris Apse-Apsītis, Leonīds Ribickis, RTU Izdevniecība, 2015

12.24 Viedās elektrotehnoloģijas un lietiskais internets

«Veidgriežņu projektēšana. Metodiskie norādījumi»

Rīgas Tehniskā universitātes Materiālu apstrādes tehnoloģijas katedra, RTU Izdevniecība, 2003 – 43.lpp. ISBN numurs 9984-32-871-6

Anotācija: Veidgriežņu projektēšana ir daļa no mācību priekšmeta «Griešanas teorija». Šajā priekšmeta daļā studējošiem ir iespēja iepazīties ar veidgriežņu ģeometriskajiem un konstruktīviem parametriem, kā arī ar veidgriežņu nostiprināšanas paņēmieniem. Metodiskie norādījumi paredzēti mašīnzinību specialitāšu studentiem.

1.93 Veidgriežņu projektēšana

«Менеджмент прораба»

С. Яковлев, Jelgavas tipogrāfija, 2014 – 112.lpp. ISBN numurs 978-9934-14-115-7

Aаннотирование: Данное издание предназначается для изучения материала как теоритеческих знаний, так и для практического применения в сферах деятельности управления и организации работы, труда. Подбору персонала, работе с кадрами, их психологическую совместимость работы в команде. Мотивации и стимулирования персонала. Изучается удовлетворённость работой, профессиональное выгорание и влияние данних факторов на деятельностную эффективность организации (компании). По завершению исследования, полученным данным, проделанным выводам и по их результату даны рекомендации строительной компании. В сторону улучшения её развития и эффективности управления. Кратко и по существу. Для широкого круга изучающих: от учащихся (студентов) до работников и служащих управления среднего и высшего составов.
Издание для тех кто непосредственно работает с человеческим ресурсом; (кадрами, персоналом, рабочими, служащими).
Издание не для НР-менеджеров (подборщиков персонала) и статистического их учёта. Издание будет полезно: бригадирам, звеньевым, мастерам, прорабам, начальникам участков, заведущим, директорам,
«командирам».

4.68 Менеджмент прораба

«Нелинейная вибродиагностика машин и механизмов»

С. Л. Цыфанский. В. И. Бересневич. Б. В. Лушников, RTU Izdevniecība, 2008 – 366.lpp. ISBN numurs 978-9984-32-194-3

Anotācija: Monogrāfijā aprakstītas mašīnu un mehānismu tehniskās vibrodiagnostikas metodes un līdzekļi, kas izstrādāti, izmantojot diagnosticējamo objektu nelineāros matemātiskos modeļus. Izklāstīta nelineārās vibrodiagnostikas principiāla pieeja, kas nosaka tās novitāti. Parādīts, ka izmantojot nelineāru pieeju, var iegūt lielu skaitu efektīvu un jutīgu diagnosticēšanas pazīmju, kuru pielietošana paaugstina vibrokontroles rezultātu ticamību, kā arī samazina diagnostikas procedūru darbietilpību. Piedāvātās diagnostikas metodes ilustrētas ar virkni lietišķo uzdevumu risināšanas piemēriem (noguruma plaisu meklēšana aviācijas konstrukciju stiprinošos stieņu elementos un rotējošās vārpstās, kinemātisko pāru ar nelineārām disipatīvām elastīgām raksturlīknēm tehniskā stāvokļa nesagraujošā kontrole, materiālu mitruma kontrole u.c.). Vairums izstrādāto algoritmu un diagnostikas līdzekļu ir aizsargāti ar patentiem un autorapliecībām par izgudrojumiem, kā arī ieviesti praksē mašīnbūves uzņēmumos Latvijā un Krievijā. Grāmata paredzēta zinātniskiem darbiniekiem un inženieriem, kas nodarbojas ar mašīnu un mehānismu diagnostikas līdzekļu izstrādi un ekspluatāciju. To var arī izmantot kā mācību līdzekli tehnisko specialitāšu studentiem un doktorantiem studijas kursos «Eksperimentālā mehānika un tehniskā diagnostika», «Mašīnu dinamika un stiprība» u.c.

4.28

 

Studijas

_