Viesnīcu iekšējās kārtības noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie noteikumi nosaka Izīrētāja, Īrnieku un Apmeklētāju tiesības, pienākumus un uzvedības normas uzturoties Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Studentu dienesta viesnīcās, tālāk tekstā «Dienesta viesnīca».

1.2. Telpas nodod lietošanā, katram Īrniekam personīgi, slēdzot RTU Dienesta viesnīcas telpu īres līgumu (turpmāk tekstā  Īres līgums) ar Izīrētāju, kurš darbojas uz pilnvaras pamata.

Dienesta viesnīcas īres līgums ir vienīgais Dienesta viesnīcas īres pamats.

1.3. Dienesta viesnīcas telpu īres attiecības regulē LR likuma «Par dzīvojamo telpu īri» noteikumi. Atbildību par šo noteikumu neievērošanu, kā arī uzvedības normas, uzturoties RTU Dienesta viesnīcas piemājas teritorijā, nosaka RTU dienesta viesnīcu iekšējās kārtības noteikumi, kuri ir neatņemama līguma sastāvdaļa.

1.4. Īrnieka viesi, kurš ieradies Dienesta viesnīcā, sagaida Īrnieks personīgi. Viesim ir jāuzrāda dežurantam personu apliecinošs dokuments un jāsaņem apmeklētāja karte, aizejot no Dienesta viesnīcas, apmeklētāja karte jānodod dežurantam.

1.5. Īrnieka viesim uzturēšanās Dienesta viesnīcā atļauta no plkst. 9 līdz plkst. 23, katrs Īrnieks ir personīgi atbildīgs par sava viesa rīcību.

1.6. Īrnieks nodrošina, lai viņa viesi ievērotu Dienesta viesnīcu iekšējās kārtības noteikumus. Īrnieks atbild par zaudējumiem, kas viesu vainas dēļ nodarīti Izīrētājam un/vai trešajai personai.

1.7. Īrnieks patstāvīgi atbild par īpašuma saglabāšanu izīrētajās telpās.

2. Īrnieka tiesības

2.1. Izmantot viņa lietošanā nodotās dzīvojamās telpas, iekārtas un koplietojamās telpas tām paredzētajiem mērķiem.

2.2. Izmantot Dienesta viesnīcas inventāru, kuru pret parakstu izsniedz Dienesta viesnīcu vadītāja.

2.3. Izmantot citus pakalpojumus, kurus sniedz Dienesta viesnīcā.

2.4. Strīdus risināt pārrunu veidā ar Dienesta viesnīcas vadītāju vai Studentu dienesta viesnīcu nodaļas vadītāju. Ja strīds netiek atrisināts, tad ieinteresētajai personai ir tiesības  vērsties komisijā, kura sastāv no diviem RTU Studentu parlamenta un diviem RTU Studentu dienesta viesnīcu nodaļas pārstāvjiem. Jautājumu izskata mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

2.5. Informēt personīgi RTU Dienesta viesnīcas vadītāju par konstatētajiem mantas defektiem vai nepilnībām Dienesta viesnīcas darbībā, iesniegt priekšlikumus Dienesta viesnīcu darba uzlabošanā vai nosūtīt tos elektroniski RTU Studentu dienesta viesnīcu nodaļas direktorei.

2.6. Bez papildus samaksas, līdz piecām reizēm mēnesī, laika posmā no plkst. 23–9, atļaut uzturēties pirmās pakāpes radiniekam vai iepriekš reģistrētam viesim, iesniedzot rakstisku iesniegumu administratorei ar visu Īrnieka izīrētajās telpās dzīvojošo kaimiņu  piekrišanu.

2.7. Novietot velosipēdus dienesta viesnīcas norādītajās telpās.

3. Īrnieka pienākumi

3.1. Līguma termiņa izbeigšanās dienā, līdz plkst. 12 atbrīvot dzīvojamo telpu, lietošanai derīgā stāvoklī, (t. sk. inventāru un/vai gultas veļu), ar viesnīcu vadītāju, sastādot pieņemšanas nodošanas aktu; nodot istabas un dzīvokļa atslēgas Dienesta viesnīcas vadītājai.

3.2. Saglabāt Dienesta viesnīcas īpašumu. Par zaudējumiem vainīgā persona atbild pilnā apmērā, ievērojot šajā punktā noteikto kārtību. Ja inventārs vai cits Izīrētāja īpašums ir sabojāts vai zudis, viesnīcas vadītāja sastāda aktu, kurš, gadījumā, ja to atsakās parakstīt Īrnieks, ir Pusēm saistošs. Komisijai, kuras sastāvā ir divi RTU Studentu parlamenta pārstāvji un divi Studentu dienestu viesnīcu nodaļas pārstāvji, ir tiesības, ņemot vērā lietas apstākļus un personas vainas pakāpi, noteikt zaudējumu apmēru  līdz 10 kārtīgam apmēram no mantas vērtības, bet sīku zādzību gadījumā – līdz 20 kārtīgam apmēram no mantas vērtības. Zaudējumi vainīgajai personai  jāatlīdzina 10 (desmit) dienu laikā no brīža, kad Komisija ir paziņojusi par to apmēru.

3.3. Istabas atslēgas, nozaudēšanas gadījumā, īrnieks izgatavo pats bez kompensācijas.

3.3. Ienākot Dienesta viesnīcā, uzrādīt dežurantam ieejas karti. Pēc dežuranta pieprasījuma stādīties priekšā un uzrādīt Īrnieka un Īrnieka viesa personību apliecinošu dokumentu, kā arī uzrādīt Dežurantam klāt esošo mantu saturu, pēc pamatota pieprasījuma iemesla.

3.4. Nepieļaut nepiederošu personu atrašanos Izīrētajās telpās, Īrniekam klāt neesot. Nenodot īrējamo telpu atslēgas un ieejas kartes trešajām personām.

3.5. Laika posmā no plkst. 23 līdz plkst. 6, neveikt jebkāda veida darbību, kas rada troksni un pārsniedz attiecīgajā diennakts stundā noteikto akustiskā trokšņa pieļaujamo normatīvu vai vides trokšņa robežlielumu, t. sk. nespēlēt mūzikas instrumentus, neatskaņot audio ierakstus, neklausīties radio vai citas ierīces, ja tas var traucēt vai apgrūtināt citus Īrniekus, un skaņa ir dzirdama ārpus iznomātām telpām. Pārējā diennakts laikā Īrnieka radītais troksnis nedrīkst traucēt citus īrniekus un viesnīcas darbiniekus.

3.6. Dienesta viesnīcas dzīvojamajās telpās, kā arī koplietošanas telpās aizliegts:

3.6.1. lietot alkoholu vai citas apreibinošas vielas;

3.6.2. smēķēt (rektora rīkojums Nr. 21–6).

3.7. Ievērot vispārpieņemtās tīrības un kārtības normas. Dienesta viesnīcas piemājas teritorijā ievērot kārtību un izvietotās norādes; automašīnu nenovietot pretī dienesta viesnīcas galvenajai ieejai. Nepiesārņot telpas. Pēc virtuves lietošanas atstāt to tīru. Reizi diennaktī nogādāt atkritumus speciāli šim nolūkam pagalmā novietotos atkritumu konteineros vai atkritumu vados. Kategoriski aizliegts novietot atkritumu maisus vai izbērt tos  virtuvēs, tualetēs, mazgājamās un citās koplietošanas telpās. Patstāvīgi un regulāri veikt izīrētās telpas uzkopšanu (mazgāšanu), ieskaitot balkonus (lodžijas).

3.8. Bez Izīrētāja piekrišanas neveikt izīrētajās telpās un koplietošanas telpās uzlabojumus vai papildinājumus instalācijās. Mainīt dzīvojamo istabu, inventāru un istabas (dzīvokļu) atslēgas tikai saskaņojot ar Dienesta viesnīcas vadītāju.

3.9. Nelietot elektriskos sildītājus un ierīces, kas neatbilst elektrodrošības un ugunsdrošības prasībām, bet citas mazjaudīgās elektriskās ierīces lietot tikai saskaņojot ar Dienesta viesnīcas vadītāju. Īrniekiem piederošos elektroenerģijas patērētājus Dienesta viesnīcas vadītāja reģistrē speciālā žurnālā, kurā parakstās elektroierīču īpašnieks. Elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm jābūt ar atzīmi par elektrodrošību un ugunsdrošību.

3.10. Nenovietot uz ārējām palodzēm priekšmetus, neizkārt tos logos.

3.11. Neievest un neturēt dienesta viesnīcā dzīvniekus.

3.12.. Neturēt savas personīgās mantas ārpus izīrētās telpas.

3.13. Patvaļīgi neiznest no savas istabas Dienesta viesnīcas inventāru un citas vērtības. 


3.14. Inventārs, kas atrodas dzīvoklī īres laikā un pārtraucot īres līgumu, īrniekiem ir jāatjauno, ja tas ir bojāts, salauzts vai pazaudēts. Ja īrnieks to nedara, summu, kas nepieciešama inventāra atjaunošanai, ietur no drošības naudas.

3.15. Ielaist izīrētajās telpās Dienesta viesnīcas darbiniekus, apsardzes dienesta darbiniekus un saimnieciskā dienesta darbiniekus, lai veiktu inventāra, santehnikas un citu ierīču labošanu, to tehniskā stāvokļa pārbaudi, kā arī šo noteikumu ievērošanas kontroli, saskaņojot laicīgi pārbaudes laiku un datumu ar īrnieku.

3.16. Informēt Dienesta viesnīcas amatpersonas par novērotajiem šo noteikumu pārkāpumiem, tajā skaitā par prettiesisko telpu lietošanu, Izīrētāja īpašuma bojāšanu un citām nelikumībām Dienesta viesnīcā, un paziņot to personīgi vai nosūtot informāciju elektroniski.

3.17. Ievērot RTU Dienesta viesnīcas īres līgumā starp pusēm nolīgtās, bet šajos noteikumos neiekļautās saistības.

3.18. Apmaksāt papildus pakalpojumus pēc RTU apstiprinātiem izcenojumiem.

3.19. Īrnieks nodrošina, lai istabas un dzīvokļa bloka durvis vienmēr būtu slēgtas; par dzīvokļa koplietošanas telpu pareizu ekspluatāciju un bojājumiem atbild Īrnieki.

4. Izīrētāja tiesības un pienākumi

4.1. Nodot Īrniekam dzīvojamo telpu labā stāvoklī, individuāli sastādot un parakstot pieņemšanas nodošanas aktu.

4.2. Netraucēt Īrniekam lietot izīrētās telpas, palīgtelpas, iekārtas, ierīces un piemājas teritoriju.

4.3. Veikt Dienesta viesnīcas ēkas vispārējās un profilaktiskās apskates un apkopi, savlaicīgi izdarīt ēkas remontu, sekot līdzi remonta kvalitātei un informēt Īrniekus par remontdarbiem nepieciešamo laiku.

4.4. Veikt telpu apskati, pārbaudīt iekārtu un ierīču funkcionēšanu.

4.5. Sniegt norādījumus Īrniekiem sanitāri tehnisko un sanitāri higiēnisko prasību nodrošināšanai.

4.6. Dienesta viesnīcas un RTU darbiniekiem, risinot domstarpības un konfliktu gadījumus, ir pienākums stādīties priekšā, uzrādot darbinieka apliecību.

4.7. Dienesta viesnīcas darbinieki ir tiesīgi divu cilvēku skaitā (avārijas gadījumā – viens cilvēks) bez Īrnieka klātbūtnes ieiet izīrētajās telpās, lai pārbaudītu telpas stāvokli (novērstu avāriju), pēc telpas stāvokļa pārbaudes vai avārijas novēršanas, paziņot Īrniekam  iemeslu, kādēļ tika veikta pārbaude, un  kas tika konstatēts  pārbaudē un/vai avārijas novēršanai.

4.8. Vienpusēji izbeigt Dienesta viesnīcas īres līgumu, ja Īrnieks nepilda šo noteikumu prasības vai Dienesta viesnīcas īres līguma saistības.

4.9. Īrnieku pārcelt uz citu dzīvojamo telpu, ja Īrnieks nevēlas papildus maksāt par samazinātu dzīvojošo skaitu istabā.

4.10. Izvietot Dienesta viesnīcas iekšējās kartības noteikumu aktuālāko versiju Dienesta viesnīcu telpās, kuras ir brīvi pieejamas visiem Īrniekiem, Īrnieku viesiem un Dienestu viesnīcu darbiniekiem.

4.11. Neievest un neturēt Dienesta viesnīcā dzīvniekus.

4.12. Atbildēt 5 dienu laikā uz Īrnieku jautājumiem, kas saistīti ar nepilnībām Dienesta viesnīcas darbībā.

 

Studijas

_