RTU Studentu serviss
Parādīt izvēlni
RTU Studentu serviss

Vācijas Vides fonda starptautiskā studentu apmaiņas programma

31. maijs
.
.

Vācijas Vides fonda (DBU) izveidotās stipendiju programmas mērķis ir radīt iespēju augsti kvalificētiem Vidus- un Austrumeiropas augstskolu beidzējiem celt savu kvalifikāciju un dalīties
pieredzē vides un dabas aizsardzības jomā, stažējoties Vācijas uzņēmumos vai iestādēs, lai pēc tam, atgriežoties savā valstī, sniegtu savu ieguldījumu aktuālo vides un dabas aizsardzības problēmu
risināšanā. Šobrīd DBU stipendiju programmā piedalās: Albānija, Bosnija un Hercegovina, Bulgārija, Horvātija, Kaļiņingradas apgabals, Kosova, Latvija, Lietuva, Igaunija, Maķedonija, Melnkalne, Polija,
Rumānija, Serbija, Slovākija, Slovēnija, Čehija, Ungārija un Ukraina.

Programmas ietvaros notiek stažēšanās katram stipendiātam vispiemērotākajā institūcijā (universitātēs, pētnieciskajos institūtos, vides pārvaldības valsts iestādēs, nozaru asociācijās, vides jomā strādājošos
privātuzņēmumos, nevalstiskajās vides organizācijas). Stipendijas minimālais ilgums ir 6 mēneši, bet maksimālais – 12 mēneši.

Papildus profesionālo kvalifikāciju celšanai, stipendijas mērķis ir arī barjeru nojaukšana un starptautisku ekspertu tīklu veidošana, kas savstarpēji apmainās ar pieredzi, datiem un informāciju.
Stipendija katru gadu tiek piešķirta kopumā aptuveni 60 pretendentiem.

Stipendiāti. Pieteikties stipendijai var augstskolu beidzēji no visām iepriekš minētajām valstīm. Pretendentam jābūt pabeigtām maģistra studijām ar atzīmi virs vidējās. Pretendēt uz stipendiju var arī
iepriekšējo gadu absolventi, tomēr diplomam jābūt iegūtam ne senāk kā pirms 5 gadiem. Daļa stipendiātu praksi Vācijā izmanto savu iesākto doktora disertāciju papildināšanai un pabeigšanai.
Potenciālajam stipendiātam ir jābūt savas valsts pilsonim ar deklarētu dzīvesvietu.

Stipendija netiek piešķirta kā blakusfinansējums. Tāpat stipendija nav domāta studentiem, kas vēlas īstenot pilna laika studijas kādā no Vācijas augstskolām vai pilnībā (24 – 36 mēnešu garumā) izstrādāt
tur savu doktora darbu.

Katram pieteikumam jāpievieno izsmeļošs projekta idejas apraksts par konkrēto ar vidi vai dabas aizsardzību saistīto tēmu. Būtiski, ka DBU veicina visdažādāko nozaru integrāciju vides zinātnē, līdz
ar to tā aptver plašu jauno zinātnieku loku, ne tikai no klasiskajām vides zinātnēm, bet arī jurisprudences, pedagoģijas, ekonomikas, lauksaimniecības, inženierijas u.c., ja vien tēma ir saistīta ar
vidi vai dabas aizsardzību.

Pieteikšanās. Pieteikšanās stipendijai notiek on-line režīmā, par to precīzāka un detalizētāka informācija pieejama DBU interneta mājaslapā.

Pieteikumu var aizpildīt vai nu vācu, vai angļu valodā. Pieteikumam pielikumā jāpievieno:

 • dzīvesgājuma apraksts (CV);
 • projekta idejas (tēmas) izklāsts;
 • diploma kopija, ieskaitot tā tulkojumu angļu vai vācu valodā;
 • maģistra darba vadītāja ieteikuma vēstule angļu vai vācu valodā;
 • angļu un/vai vācu valodas zināšanu apliecinājums.

Nepieciešamais projekta idejas (tēmas) izklāsta saturs:

 • ievads (Kurš centrālais jautājums būtu jāizpēta? Kāpēc tēma ir svarīga? Kādas problēmas
 • pastāv?);
 • zinātniskā informācija (Kas jau ir zināms par šo tēmu? Vai jau ir pētījumi par šo tēmu? Kur ir
 • pašreizējo zināšanu trūkums?);
 • kāds ir projekta mērķis? (Ko es vēlos iemācīties? Vai Jums jau ir idejas kā sasniegt mērķi?);
 • metodes (Kādas metodes / izmeklējumi / laboratorijas eksperimenti, literatūras izpēte, aptaujas
 • utt. jāveic?);
 • laika grafiks un darba plāns;
 • informatīvajam projekta idejas (tēmas) aprakstam jābūt vismaz 3 lappušu garam.

Termiņi. Pieteikšanās notiek divas reizes gadā. Latvijā pieteikšanās beigu datumi stipendijai ir katra gada 5. marts un 5. septembris.

Pēc iepazīšanās ar iesniegtajiem dokumentiem un to atbilstības stipendijas kritērijiem izvērtēšanas, pretendenti tiek aicināti prezentēt savu projekta ideju (tēmu) uz atlases pārrunām, kas parasti tiek
organizētas nākamajā mēnesī pēc online pieteikumu saņemšanas. Par datumiem un laikiem katrs pretendents tiek laicīgi un personīgi informēts. Pārrunas iespējamas vai nu angļu, vai vācu valodā.

Stipendija sākas 4 - 5 mēnešus pēc atlases pārrunām ar ievadsemināru par uzturēšanās, pētniecības darbu praktiskajiem aspektiem un kopīgu trīs vai četru nedēļu intensīvu vācu valodas kursu, kas tiek
organizēts Osnabrukā, Vācijā. Pēc tam seko izbraukšana uz savu izvēlēto/apstiprināto stažēšanās vietu/institūciju.

Sīkāku informācija par stipendiju programmas laika grafiku var uzzināt pie savas valsts koordinatora vai DBU interneta mājaslapā.

Papildus informācija un kontakti DBU. Aktuālā informācija par stipendiju konkrētajā gadā un kontakti atrodami DBU interneta mājaslapā.

Savus jautājumus iespējams uzdot elektroniski vai telefoniski sekojošām personām:

 • DBU kontaktpersona Latvijā Aiga Spāģe, m, (mob.26627626);
 • DBU kontaktpersona Vācijā Constanze Fuhrmann,

Stipendijas piešķiršana. Lēmumu par stipendijas piešķiršanu pieņem žūrijas komisija 1-2 dienu laikā pēc atlases pārrunām.

Stažēšanās vietu Vācijā organizē DBU, saskaņojot stipendiāta vēlmes un uzņemošās organizācijas iespējas. Tiek atbalstīta arī stipendiātu pašiniciatīva, kad prakses vieta jau ir apzināta un saskaņota.

Finansējums. Uzturēšanās izdevumus sedz stipendiātam piešķirtā stipendija. Stipendijas apmērs sastāda 1350 Eiro mēnesī. Stipendija netiek aplikta ar nodokļiem vai sociālajām iemaksām. Papildus
katram stipendiātam tiek nodrošināta veselības, nelaimes gadījumu un trešās puses atbildības apdrošināšana.

Stipendiāta pienākumi. Ar stipendijas pieņemšanas brīdi stipendiāts apņemas koncentrēties un īstenot savā projektā, tēmas pieteikumā un/vai darba plānā nosprausto mērķu sasniegšanu, kā arī apliecina, ka
nesaņem citu paralēlu stipendiju vai citus ienākumus Vācijā. Ja stipendija kādu iemeslu dēļ tiek priekšlaicīgi pārtraukta, mainīta tēma vai stažēšanās vieta, DBU par to informējama nekavējoties.
Jāņem vērā, ka DBU ir tiesības pieņemt lēmumu stipendiju pārtraukt un pieprasīt atmaksāt jau izmaksāto stipendiju gadījumos, kad stipendiāts neziņo par būtiskām izmaiņām, nepilda sava projekta
tēmas ietvaros nospraustos uzdevumus vai kaitē savam prakses vietas devējam.

Uzturēšanās Vācijā. Prakses vietā katram stipendiātam tiek ierādīta darbavieta un nozīmēts prakses vadītājs. Gan DBU pārstāvji, gan prakses vadītājs visa stipendijas laika garumā sniedz stipendiātam
gan praktisku, gan zinātnisku atbalstu un padomu izvirzīto mērķu sasniegšanai. Stipendijas gaitā DBU organizē dažādus seminārus, kuros stipendiāti stāsta par savām
tēmām/projektiem un dalās ar sasniegtajiem rezultātiem. DBU ir gatava atbalstīt dažādas studentu iniciatīvas, t.sk. papildus semināru organizēšanā.
Papildus DBU organizē dažādus pasākumus, uz kuriem ir laipni aicināti arī stipendiāti – Vasaras akadēmijas, Vācijas vides balvas piešķiršana un daudzi citi.

Kopīgot rakstu

Jaunumi