RTU Sporta centrs
Parādīt izvēlni
RTU Sporta centrs

Lietošanas noteikumi

Vispārīgie noteikumi par RTU Sporta nodarbību organizācijas kārtību
 1. Sporta nodarbības RTU organizē RTU Sporta centrs (turpmāk tekstā – Sporta centrs).  Sporta nodarbības ir tiesīgi izmantot Rīgas Tehniskās universitātes (turpmāk — RTU) pilna un nepilna laika studējošie (turpmāk tekstā – studējošie).
 2. Lai piedalītos sporta nodarbībās, studējošais reģistrējas Sporta nodarbību sistēmā (turpmāk tekstā – Reģistrācijas sistēma), kurai tiek nodrošināta piekļuve ar RTU iekšējā portāla ORTUS autorizāciju Sporta centra mājas lapā https://sports.rtu.lv.
 3. Reģistrēšanās procesā studējošais izvēlas jebkuras no sporta nodarbību grafikā iekļautajām nodarbībām un tās apmaksā, izmantojot savā virtuālajā sporta apmaksas kontā (turpmāk tekstā – virtuālais konts) esošos virtuālos EUR (turpmāk tekstā- vEUR)  līdzekļus. Reģistrācija ir derīga tikai konkrētajam studējošajam, tās nodošana citai personai ir aizliegta. Reģistrēšanās sporta nodarbībai ir spēkā tikai pēc tās apmaksas.
 4. Sporta centram ir tiesības izdarīt izmaiņas sporta nodarbību sarakstā (trenera, instruktora maiņa, nodarbības maiņa vai atcelšana).
 5. Reģistrēties uz nodarbībām var neierobežotu laiku uz priekšu, kamēr to atļauj vEUR līdzekļi studējošā virtuālajā kontā un ir pieejams nodarbību grafiks.
 6. Reģistrēšanos var veikt līdz attiecīgās nodarbības sākumam, izņemot peldēšanas nodarbības ar treneri, uz kurām jāreģistrējas un jāierodas vismaz 20 (divdesmit) minūtes pirms nodarbības sākuma.
 7. Studējošo virtuālajos kontos līdz katra semestra sākumam automātiski tiek ieskaitīti vEUR līdzekļi tādā apjomā, kā noteikts RTU finanšu prorektora rīkojumā.
 8. Studējošie, kuri kā brīvās izvēles (C daļas) studiju kursu ir izvēlējušies sportu, semestra sākumā savā virtuālajā kontā saņem noteiktu vEUR  līdzekļu summu, kas noteikta RTU finanšu prorektora rīkojumā.
 9.  Studējošais ir tiesīgs virtuālajā kontā iemaksāt savus naudas līdzekļus, pirms pirmreizējās naudas līdzekļu iemaksas Reģistrācijas sistēmā noslēdzot distances līgumu par naudas iemaksu virtuālajā kontā. Pirms distances līguma noslēgšanas studējošam tiek sniegta šo noteikumu pielikumā pievienotā informācija par distances līguma noteikumiem.
 10. Visi virtuālajā kontā esošie vEUR līdzekļi ir izmantojami tikai Sporta centra nodrošināto sporta nodarbību apmaksai, un tos nav iespējams no virtuālā konta izņemt.
 11. Sporta centram ir tiesības mainīt sporta nodarbību cenas, brīdinot par to 5 (piecas) darba dienas iepriekš Reģistrācijas sistēmā un saskaņojot to ar RTU finanšu prorektoru.
 12. Ja studējošais nevar apmeklēt sporta nodarbību, kurai iepriekš reģistrējies, reģistrācija  jāatceļ vismaz 24 (divdesmit četras) stundas pirms nodarbības, izmantojot Reģistrācijas sistēmu. Šajā gadījumā studējošā vEUR līdzekļi virtuālajā kontā par neizmantoto nodarbību tiek atmaksāti. Ja reģistrācija netiek atcelta 24 (divdesmit četras) stundas pirms nodarbības, vEUR līdzekļi netiek atmaksāti. Atteikšanās no nodarbības telefoniski nav iespējama.
 13. Ja nodarbībai ir reģistrējies maksimāli pieļaujamais studējošo skaits, tad studējošais var reģistrēties, veikt apmaksu un nonākt gaidīšanas rindā. Ja citi studējošie, kas reģistrējušies šai nodarbībai, atsakās no tās, studējošais no gaidīšanas rindas tiek pārcelts nodarbības dalībnieku sarakstā. Ja studējošais no gaidīšanas rindas nav pārcelts nodarbības dalībnieku sarakstā, maksa par nodarbību tiek atmaksāta studējošā virtuālajā kontā.
 14. Katrai nodarbībai ir noteikts minimālais reģistrēto studējošo skaits, lai nodarbība notiktu. Nodarbības, kurās šis skaits netiek sasniegts, tiek automātiski atceltas Reģistrācijas sistēmā līdz iepriekšējās dienas plkst.21.00, par to iepriekš informējot studējošo ar īsziņas vai e-pasta starpniecību uz Reģistrācijas sistēmā norādīto telefona nr., vai e-pastu.
 15. Reģistrācijas maksa par Sporta centra atceltu nodarbību tiek atmaksāta studējošā virtuālajā kontā.
Apmaksas un Distances līguma noteikumi

Informācija par RTU

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), reģ.nr. 334100000709, adrese, Ķīpsalas iela 6A, Rīga, LV-1048

RTU Sporta centrs, Meža iela 1a, Rīga, e-pasta adrese:

Informācija par distances līgumu

 1. Piekrītot šiem noteikumiem RTU studējošais (turpmāk — studējošais) apliecina, ka vēlas izmantot iespēju iemaksāt personīgos naudas līdzekļus savā virtuālajā kontā, izmantojot Sporta nodarbību reģistrācijas sistēmu (turpmāk — Reģistrācijas sistēma). Ar brīdi, kad studējošais ir apliecinājis, ka piekrīt šiem noteikumiem, uzskatāms, ka starp RTU un studējošo ir noslēgts distances līgums.
 2. Minimālā iemaksas summa virtuālajā kontā ir 15,00 EUR (piecpadsmit euro). Studējošais, kurš iemaksājis personīgos līdzekļus virtuālajā kontā, automātiski saņem no RTU papildus vEUR 50 % (piecdesmit procenti) apmērā no katras veiktās iemaksas summas. Studējošajam ir iespēja papildināt virtuālo kontu savā profilā, autorizējoties Latvija.lv, kur var veikt maksājumu caur internetbankām, kā arī ar maksājuma karti. Citu banku klientiem ir iespēja Reģistrācijas sistēmā sagatavot elektronisku avansa rēķinu un to apmaksāt. Veicot maksājumu bankā, maksājuma mērķī obligāti jānorāda saņemtā avansa rēķina numurs, studējošā par kuru tiek veikts maksājums, vārds, uzvārds un personas kods. Visu maksājumu apstrādes process var aizņemt līdz 2 (divām) darba dienām. Ja pēc naudas iemaksas 2 (divu) darba dienu laikā studējošā virtuālajā kontā nav saņemta atbilstošā summa, studējošajam jāsazinās ar Sporta centru rakstot uz e-pastu: .
 3. Sesijas pēdējā dienā tiek dzēsts studējošo virtuālajos kontos esošais semestra sākumā RTU ieskaitīto vEUR līdzekļu atlikums. Studējošā paša ieskaitītie līdzekļi un par tiem pievienotie 50 % (piecdesmit procenti) netiek dzēsti, kamēr studējošais turpina studijas RTU.
 4. Visi virtuālajā kontā esošie vEUR līdzekļi ir izmantojami tikai RTU Sporta centra nodrošināto sporta nodarbību apmaksai un tos nav iespējams no virtuālā konta izņemt.
 5. Ja studējošais nevar apmeklēt sporta nodarbību, kurai ir iepriekš reģistrējies, reģistrācija jāatceļ vismaz 24 (divdesmit četras) stundas pirms nodarbības, izmantojot Reģistrācijas sistēmu. Šajā gadījumā studējošā virtuālajā kontā vEUR līdzekļi par neizmantoto nodarbību tiek atmaksāti. Ja reģistrācija netiek atcelta 24 (divdesmit četras) stundas pirms nodarbības, vEUR līdzekļi netiek atmaksāti. Atteikšanās no nodarbības telefoniski nav pieļaujama.
 6. Reģistrācijas maksa par atceltu sporta nodarbību vai šo noteikumu 5. punktā minētajā gadījumā vai gadījumā, ja studējošais, kurš reģistrējies gaidīšanas rindā, nav pārcelts dalībnieku sarakstā, tiek atmaksāta studējošā virtuālajā kontā.

Atteikuma tiesības

 1. Studējošais ir tiesīgs izmantot 2014. gada 20. maija  Ministru Kabineta noteikumos Nr. 255 «Noteikumi par distances līgumu» paredzētās atteikuma tiesības, t.i., studējošam ir tiesības atteikties no distances līguma, iesniedzot RTU Sporta centram vai nosūtot uz e-pasta adresi:  atteikumu ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā (atteikuma tiesību periods), skaitot no distances līguma noslēgšanas dienas. Ja atteikuma tiesību periodā studējošais vēlas ar savu virtuālajā kontā iemaksāto naudu apmaksāt sporta nodarbības un, piesakoties sporta nodarbībām Reģistrācijas sistēmā, studējošais Reģistrācijas sistēmā ir informējis RTU par atsacīšanos izmantot atteikuma tiesības, studējošais zaudē atteikuma tiesības no dienas, kad virtuālā nauda ir ieskaitīta sporta nodarbības apmaksai.

Sūdzību izskatīšanas iespējas

 1. Studējošais ir tiesīgs ar sūdzību vērsties RTU Sporta centrā. Studējošā sūdzību noteiktos gadījumos var izskatīt Patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Papildinformācija ir pieejama Patērētāju tiesību aizsardzības centra oficiālajā mājaslapā.
 2. Sūdzības iesniegšanai ir iespējams izmantot ODR platformu (Online Dispute Resolution).
 3. Ar prasību par zaudējuma piedziņu var vērsties tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
Nodarbību norise
 1. RTU neuzņemas atbildību par studējošā veselības stāvokļa izmaiņām un traumām, kas gūtas studenta nolaidības, Sporta centra iekšējās kārtības noteikumu neievērošanas vai nelaimes gadījuma rezultātā sporta nodarbību laikā.
 2. Studējošā pienākums ir sekot savam veselības stāvoklim, kontrolēt savu pašsajūtu sporta nodarbību laikā. Ja rodas nepatīkamas sāpes vai diskomforta sajūta, nepieciešams nekavējoties pārtraukt nodarbību un vērsties pēc palīdzības pie trenera vai instruktora.
 3. Apmeklējot sporta nodarbības, jāievēro higiēnas noteikumi, nodarbībās drīkst piedalīties tikai sporta apģērbā, zālē jāierodas tīros maiņas sporta apavos.
 4. Studējošajam atļauts uzturēties sporta bāzēs tikai sporta nodarbību laikā, kas norādīts grafikā.
Izlašu komandas
 1. Studenti ar iepriekšēju sagatavotību sportā var pieteikties RTU izlasē konkursa kārtībā, aizpildot elektronisko anketu, kas pieejama Reģistrācijas sistēmā.
 2. Studējošajiem, kuri ir iekļauti RTU izlases sastāvā, ir jāreģistrējas Reģistrācijas sistēmā katram treniņam. Izlases treniņu apmaksa no studējošā virtuālā konta nav jāveic.
Par akadēmisko parādu kārtošanu sporta priekšmetos
 1. Šī kārtība attiecas uz studējošajiem, kuri līdz 2017. gada 30. jūnijam nav saņēmuši sekmīgu vērtējumu studiju kursos HFA101 Sports, BKO113 Sports un brīvās izvēles (C daļas) sporta studiju kursos (turpmāk tekstā — sporta kursi).
 2. Lai saņemtu pozitīvu vērtējumu sporta kursos, studējošajam ir jāapmeklē un aktīvi jāpiedalās tādā skaitā nodarbību, lai kopā ar iepriekš apmeklētajām nodarbībām sasniegtu trenera noteikto nodarbību minimumu, ņemot vērā slimības dēļ attaisnoti kavēto nodarbību skaitu. Nodarbības jāapmeklē sporta veidā, kurā iegūts akadēmiskais parāds.
 3. Konkrētam studējošajam apmeklējamo nodarbību skaitu var noskaidrot pie sporta veida trenera.
 4. Ja attiecīgā sporta veida treneris neturpina darbu Sporta centrā, nodarbību skaits studējošajam jājautā Sporta centra lietvedībai pa e-pastu .
 5. Ja studējošā iepriekš izvēlētais sporta veids netiek piedāvāts jaunajā sporta sistēmā, studējošam jāizvēlas cits sporta veids no tajā brīdī pieejamajiem un sava izvēle jāsaskaņo ar Sporta centra lietvedību pa e-pastu .
 6. Lai akadēmiskā parāda kārtošanai apmeklētu nodarbības pēc 2017. gada 15. septembra, studējošajam jāreģistrējas nodarbībām Reģistrācijas sistēmā un jāveic nodarbību apmaksa saskaņā ar Reģistrācijas sistēmā pieejamo cenrādi.