RTU Sporta centrs
Parādīt izvēlni
RTU Sporta centrs

Lietošanas noteikumi

Vispārīgie noteikumi par RTU Sporta nodarbību organizācijas kārtību
 1. Sporta centra organizētās sporta nodarbības var izmantot Rīgas Tehniskās universitātes (turpmāk — RTU) pilna un nepilna laika studējošie.
 2. Lai piedalītos sporta nodarbībās, studējošais reģistrējas Sporta nodarbību reģistrācijas sistēmā (turpmāk tekstā — Reģistrācijas sistēma), piekļuve kurai tiek nodrošināta ar RTU iekšējā portāla ORTUS autorizāciju Sporta centra mājas lapā.
 3. Reģistrēšanās procesā studējošais izvēlas jebkuras no sporta nodarbību grafikā iekļautajām nodarbībām un tās apmaksā, izmantojot savā virtuālajā sporta apmaksas kontā (turpmāk tekstā — virtuālais konts) esošos naudas līdzekļus. Reģistrācija ir derīga tikai konkrētajam studējošajam, tās nodošana citai personai ir aizliegta. Reģistrēšanās sporta nodarbībai ir spēkā tikai pēc tās apmaksas.
 4. Sporta centra vadībai ir tiesības izdarīt izmaiņas sporta nodarbību sarakstā (trenera, instruktora maiņa, nodarbības maiņa vai atcelšana).
 5. Reģistrēties uz nodarbībām var neierobežotu laiku uz priekšu, kamēr to atļauj līdzekļi studējošā virtuālajā kontā un ir pieejams nodarbību grafiks.
 6. Reģistrēšanos var veikt līdz attiecīgās nodarbības sākumam, izņemot peldēšanas nodarbības ar treneri, uz kurām jāreģistrējas un jāierodas vismaz 20 (divdesmit) minūtes pirms nodarbības sākuma.
 7. Pamatstudiju, maģistrantūras un doktorantūras studējošo virtuālajos kontos līdz katra semestra sākumam automātiski tiek ieskaitīti naudas līdzekļi apjomā, kas noteikts RTU finanšu prorektora rīkojumā.
 8. Studējošie, kuri kā brīvās izvēles (C daļas) studiju kursu ir izvēlējušies sportu, semestra sākumā savā virtuālajā kontā saņem noteiktu naudas summu, kas noteikts RTU finanšu prorektora rīkojumā.
 9. RTU studējošais var veikt naudas iemaksu savā virtuālajā kontā atbilstoši Distances līguma noteikumiem par naudas iemaksu virtuālajā kontā.
 10. Visi virtuālajā kontā esošie līdzekļi ir izmantojami tikai RTU Sporta centra nodrošināto sporta nodarbību apmaksai, un tos nav iespējams no konta izņemt.
 11. Sporta centram ir tiesības mainīt sporta nodarbību cenas, brīdinot par to 5 (piecas) darba dienas iepriekš Reģistrācijas sistēmā un saskaņojot to ar RTU finanšu prorektoru.
 12. Ja studējošais nevar apmeklēt sporta nodarbību, kurai ir iepriekš reģistrējies, reģistrēšanās jāatceļ vismaz 24 (divdesmit četras) stundas pirms nodarbības, izmantojot Reģistrācijas sistēmu. Šajā gadījumā studējošā virtuālajā kontā naudas līdzekļi par neizmantoto nodarbību tiek atgriezti. Ja reģistrēšanās netiek atcelta 24 stundas pirms nodarbības, nauda netiek atgriezta. Atteikšanās no nodarbības telefoniski nav iespējama.
 13. Ja nodarbībai ir reģistrējies maksimāli pieļaujamais studējošo skaits, tad studējošais var reģistrēties, veikt apmaksu un nonākt gaidīšanas rindā. Ja citi studējošie, kas reģistrējušies šai nodarbībai, atsakās no tās, studējošais no gaidīšanas rindas tiek pārcelts nodarbības dalībnieku sarakstā. Ja studējošais no gaidīšanas rindas nav pārcelts nodarbības dalībnieku sarakstā, maksa par nodarbību tiek atgriezta studējošā virtuālajā kontā.
 14. Katrai nodarbībai ir noteikts minimālais reģistrēto studējošo skaits, lai nodarbība notiktu. Nodarbības, kurās šis skaits nav sasniegts, tiek atceltas. Šo atcelšanu automātiski veic Reģistrācijas sistēma iepriekšējās dienas plkst. 21.00.
 15. Maksa par Sporta centra atceltu nodarbību tiek atgriezta studējošā virtuālajā kontā.
Apmaksas un Distances līguma noteikumi

Informācija par RTU

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), reģ.nr. 334100000709, adrese, Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658.

RTU Sporta centrs, Meža iela 1a, Rīga, e-pasta adrese:

Informācija par distances līgumu

 1. Piekrītot šiem noteikumiem RTU studējošais (turpmāk — studējošais) apliecina, ka vēlas izmantot iespēju iemaksāt naudas līdzekļus savā virtuālajā kontā, izmantojot Sporta nodarbību reģistrācijas sistēmu (turpmāk — Reģistrācijas sistēma). Ar brīdi, kad studējošais ir apliecinājis, ka piekrīt šiem noteikumiem, uzskatāms, ka starp RTU un studējošo ir noslēgts distances līgums.
 2. Minimālā iemaksas summa virtuālajā kontā ir 15,00 EUR (piecpadsmit euro). Studējošais, kurš iemaksājis savus līdzekļus virtuālajā kontā, automātiski saņem no RTU vēl 50 % (piecdesmit procenti) no katras veiktās iemaksas summas. SEB, Citadele, Nordea un Luminor banku klienti var izmantot Reģistrācijas sistēmā iebūvēto piekļuvi internetbankai. Šajā gadījumā naudu virtuālajā kontā ieskaita uzreiz. Citu banku klientiem ir iespēja Reģistrācijas sistēmā sagatavot elektronisku avansa rēķinu, un to apmaksāt. Maksājuma mērķī obligāti jānorāda saņemtā avansa rēķina numurs, savs vārds, uzvārds un personas kods. Šāda maksājuma apstrādes process var aizņemt līdz 2 (divām) darba dienām. Ja pēc naudas iemaksas 2 (divu) darba dienu laikā studējošā virtuālajā kontā nav saņemta atbilstošā summa, studējošajam jāsazinās ar Sporta centru rakstot uz e-pastu: .
 3. Sesijas pēdējā dienā tiek dzēsts studējošo virtuālajos kontos esošais RTU semestra sākumā ieskaitīto līdzekļu atlikums. Studējošā paša ieskaitītie līdzekļi un par tiem pievienotie 50 % (piecdesmit procenti) netiek dzēsti, kamēr studējošais turpina studijas RTU.
 4. Visi virtuālajā kontā esošie naudas līdzekļi ir izmantojami tikai RTU Sporta centra nodrošināto sporta nodarbību apmaksai, un tos nav iespējams no konta izņemt.
 5. Ja studējošais nevar apmeklēt sporta nodarbību, kurai ir iepriekš reģistrējies, reģistrēšanās jāatceļ vismaz 24 (divdesmit četras) stundas pirms nodarbības, izmantojot Reģistrācijas sistēmu. Šajā gadījumā studējošā virtuālajā kontā naudas līdzekļi par neizmantoto nodarbību tiek atgriezti. Ja reģistrēšanās netiek atcelta 24 (divdesmit četras) stundas pirms nodarbības, nauda netiek atgriezta. Atteikšanās no nodarbības telefoniski nav iespējama.
 6. Maksa par atceltu sporta nodarbību vai šo noteikumu 5. punktā minētajā gadījumā vai gadījumā, ja studējošais, kurš reģistrējies gaidīšanas rindā, nav pārcelts dalībnieku sarakstā, tiek atgriezta studējošā virtuālajā kontā.

Atteikuma tiesības

 1. Studējošais ir tiesīgs izmantot 2014. gada 20. maija  Ministru Kabineta noteikumos Nr. 255 «Noteikumi par distances līgumu» paredzētās atteikuma tiesības, t.i., studējošam ir tiesības atteikties no distances līguma, iesniedzot RTU Sporta centram vai nosūtot uz e-pasta adresi: atteikumu ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā (atteikuma tiesību periods), skaitot no distances līguma noslēgšanas dienas. Ja atteikuma tiesību periodā studējošais vēlas ar savu virtuālajā kontā iemaksāto naudu apmaksāt sporta nodarbības un, piesakoties sporta nodarbībām Reģistrācijas sistēmā, studējošais ir informējis RTU par atsacīšanos izmantot atteikuma tiesības, studējošais zaudē atteikuma tiesības no dienas, kad virtuālā nauda ir ieskaitīta sporta nodarbības apmaksai.

Sūdzību izskatīšanas iespējas

 1. Studējošais ir tiesīgs ar sūdzību vērsties RTU Sporta centrā. Studējošā sūdzību noteiktos gadījumos var izskatīt Patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Papildinformācija ir pieejama Patērētāju tiesību aizsardzības centra oficiālajā mājaslapā.
 2. Sūdzības iesniegšanai ir iespējams izmantot ODR platformu (Online Dispute Resolution).
 3. Ar prasību par zaudējuma piedziņu var vērsties tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
Nodarbību norise
 1. RTU neuzņemas atbildību par studējošā veselības stāvokļa izmaiņām un traumām, kas gūtas studenta nolaidības, sporta bāzes iekšējās kārtības noteikumu neievērošanas vai nelaimes gadījuma rezultātā sporta nodarbību laikā.
 2. Studenta pienākums ir sekot savam veselības stāvoklim, kontrolēt savu pašsajūtu sporta nodarbību laikā. Ja rodas nepatīkamas sāpes vai diskomforta sajūta, nepieciešams nekavējoties pārtraukt nodarbību un vērsties pēc palīdzības pie trenera vai instruktora.
 3. Apmeklējot sporta nodarbības, jāievēro higiēnas noteikumi, nodarbībās drīkst piedalīties tikai sporta apģērbā, zālē jāierodas tīros maiņas sporta apavos.
 4. Studējošais var iekļūt sporta bāzēs tikai sporta nodarbību laikā, kas norādīts grafikā. Aizliegts uzturēties telpās ārpus sporta nodarbību noteiktā laika.
Izlašu komandas
 1. Studenti ar iepriekšēju sagatavotību sportā var pieteikties RTU izlasē konkursa kārtībā, aizpildot elektronisko anketu, kas pieejama Reģistrācijas sistēmā.
 2. Studējošajiem, kuri ir iekļauti RTU izlases sastāvā, nepieciešams reģistrēties Reģistrācijas sistēmā katram treniņam. Izlases treniņu apmaksa no studējošā virtuālā konta nav jāveic.
Par akadēmisko parādu kārtošanu sporta priekšmetos
 1. Šī kārtība attiecas uz studējošajiem, kuri līdz 2017. gada 30. jūnijam nav saņēmuši sekmīgu vērtējumu studiju kursos HFA101 Sports, BKO113 Sports un brīvās izvēles (C daļas) sporta studiju kursos (turpmāk tekstā — sporta kursi).
 2. Lai saņemtu pozitīvu vērtējumu sporta kursos, studējošajam ir jāapmeklē un aktīvi jāpiedalās tādā skaitā nodarbību, lai kopā ar iepriekš apmeklētajām nodarbībām sasniegtu trenera noteikto nodarbību minimumu, ņemot vērā slimības dēļ attaisnoti kavēto nodarbību skaitu. Nodarbības jāapmeklē sporta veidā, kurā iegūts akadēmiskais parāds.
 3. Konkrētam studējošajam apmeklējamo nodarbību skaitu var noskaidrot pie sporta veida trenera.
 4. Ja attiecīgā sporta veida treneris neturpina darbu Sporta centrā, nodarbību skaits studējošajam jājautā sporta centra lietvedei pa e-pastu .
 5. Ja studējošā iepriekš izvēlētais sporta veids netiek piedāvāts jaunajā sporta sistēmā, studējošam jāizvēlas cits sporta veids no tajā brīdī pieejamajiem un sava izvēle jāsaskaņo ar Sporta centra lietvedi pa e-pastu .
 6. Lai akadēmiskā parāda kārtošanai apmeklētu nodarbības pēc 2017. gada 15. septembra, studējošajam jāreģistrējas nodarbībām Reģistrācijas sistēmā un jāveic nodarbību apmaksa saskaņā ar Reģistrācijas sistēmā pieejamo cenrādi.