RTU Studentu parlaments
Parādīt izvēlni
RTU Studentu parlaments

RTU SP padarītais

Iepazīsties ar RTU Studentu parlamenta aktualizētajiem un atrisinātajiem jautājumiem, lai uzlabotu studiju procesu Rīgas Tehniskajā universitātē.

Studiju jautājumus risina balstoties uz anketēšanas rezultātiem, grupu vecāko un fakultāšu studiju virzienu vadītāju viedokļiem. Paldies katram, kurš aizpilda anketas un iesaistās studentu interešu pārstāvniecībā!

Šeit Studentu parlamenta panāktie jautājumi ir sadalīti akadēmiskajos gados, tāpēc vari iepazīties ar izdarīto savu studiju laikā.

2023/2024 
RTU SP Agnese Bule – Panākta fizikas papildkursa īstenošana 1. kursa studentiem visā universitātē, lai papildinātu zināšanas, kas iztrūkst no vidusskolas un būtu iespējams pilnvērtīgi apgūt fizikas pamatkursu.

ISC Artis Krikovs – Uzsākta fakultāšu vecāko ieviešana ārzemju studentu vidū. Noorganizēta “Buddy programme” ar mērķi palīdzēt ārzemju studentiem iejusties RTU un Latvijā.

BIF SP Ruta Rēzija Auzniece – Izveidots studentu saraksts, kas var palīdzēt apgūt būvmehāniku. Sarunu ceļā ar pasniedzēju un dekanātu, panākta iespēja pārrakstīt kontroldarbus Būvmehānikā, papildus konsultācijas un mainīti eksāmena nosacījumi.

DITF SP Anna Liepiņa – Panākti starp studiju grupām kursa ietvaros vienlīdzīgāki fizikas laboratorijas darbu kritēriji nekā iepriekš. Organizētas tikšanās ar fakultātes studiju prodekānu to programmu grupu vecākajiem, kuru programmas direktori nevēlējās tikties. Organizētas sarunas starp studentiem un administrāciju par kursu “Datu struktūras” un “Gadījuma procesi” pārveidi. Metodiskajā komisijā aktualizēts jautājums par bakalaura darbu progresa termiņu pārlikšanu. 50% un 75% darba termiņi ir pārlikti tālāk viens no otra, jo līdz šim laiks starp abiem termiņiem bija neproporcionāli mazs salīdzinot ar pārējo sadalījumu. Iesaiste fakultātes organizētajās apmācībās mācībspēkiem, sagatavojot informāciju par mācībspēkiem, kuri var būt par piemēru citiem.

IEVF SP Laima Adijāne – Panākts, ka tiek ievēroti RTU noteiktie vērtēšanas principi, laicīgi tiek izlaboti iesniegtie darbi kursos, kuros tas nav ticis ievērots. Eksāmenu grafikā panāktas izmaiņas, lai dienā būtu tikai viens noslēguma pārbaudījums.

ETF SP Kaspars Šenkovskis – īstenojām mācību vakarus pirmo kursu studentiem
Braucām sniegt prezentācijas uz vidusskolām, lai piesaistītu jaunus studentus

2022/2023
RTU SP Airita Olehnoviča – Uzsākts veidot akadēmiska rakstura publikācijas RTU SP Instagram kontam, lai izglītotu studentus šādos jautājumos.
RTU SP Elvis Znotiņš – Sagatavoti angļu valodas kursā izskatāmie temati katrai studiju programmai, lai saturu padarītu nozarei atbilstošāku.
DITF SP  Eduards Otomers – Aktualizēta akadēmiskā godīguma ievērošana, informējot studentus par pārkāpumu nopietnību. Rezultātā samazinājās darbu pārsūtīšana savā starpā dažādās platformās.
ETF SP Ieva Cimmere – Panākta vērtēšanas kritēriju izmaiņa kursā, kurā pasniedzējs nevērtēja augstāk par 8, aizbildinoties ar to, ka studentiem nav praktisku iemaņu, kursā, kurā netiek organizēti laboratorijas darbi. Organizēti dažādi mācību vakari sarežģītāko priekšmetu izskaidrošanai.
IEVF SP Austra Ozola – Panākts, ka kursam tiek nomainīts pasniedzējs, pēc dažādu aizskarošu komentāru izteikšanas, sliktas kursa organizēšanas un pasniedzēja neierašanās uz lekcijām par to iepriekš nepabrīdinot.
MLĶF SP Agnese Bule – Panākts, ka nomainīts pasniedzējs kursam “Inovatīvu produktu izstrāde un uzņēmējdarbība” necienīgas attieksmes dēļ.
2021/2022 

RTU SP Airita Olehnoviča – Panākts, lai studiju rezultātu vērtēšanas nolikumā iekļauj, ka studentu atskaita tad, ja parādu skaits pārsniedz 9 KP vai 3 kursu apmēru, nevis 6 KP un 2 kursu apmēru, kā sākotnēji tika plānots.

IEVF SP Ralfs Bormanis – Izveidota IEVF akadēmiskās grupas vecākā rokasgrāmata. Apkopota informācija, kas netiek ievietota ORTUS e-studiju vidē un kas ir svarīga studiju procesā. Izveidota rekomendācija angļu valodas kursa uzlabošanai fakultātē.

2020/2021

RTU SP Helēna Elza Cimdiņa (ex. Smilgaine) - Uzsākta angļu valodas un terminoloģijas minimuma kursa uzlabošana.

2019/2020 

RTU SP Linda Madelāne – Organizēts Studiju forums “Digitalizācija studiju procesā”, kurā tika apskatīta ORTUS izmantošana un informācijas ievietošana studiju kursu lapās. Aktualizēta informācijas un studiju grafiku novēlota ievietošana ORTUS vidē.

2018/2019

RTU SP Katrīna Rudoviča - Izveidots RTU SP seminārs “Balss”, lai apmācītu jaunos studentu pārstāvjus, kā aizstāvēt savu viedokli un kā darbojas RTU lēmējinstitūcijas. Izveidots pasākums “Studiju forums” veidojot diskusijas starp studentiem, darbiniekiem un pasniedzējiem par studijām RTU.

2017/2018

RTU SP Dāvis Freidenfelds - Izveidota grupu vecāko sistēma Rīgas Tehniskajā universitātē. Izveidots summārais kursa vērtējums, kurā jāietver arī semestra laikā veikto kontroldarbu vai laboratorijas darbu vērtējumi.