Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Parādīt izvēlni
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

Projekti no 2001. gada

Koaksiālo paātrinājumu korelācijas metode 6-D telpā būvkonstrukciju savienojumu kvalitātes novērtēšanai (COACCEL)

Projekta mērķi un uzdevumi

Projekta COACCEL ideja ir izstrādāt jaunu metodi un mērījumu sistēmu būvkonstrukciju savienojumu kvalitātes un / vai nolietojuma novērtēšanai. Metodes pamatā ir divas pamatpieejas:

1) savienoto konstrukcijas elementu koaksiālo vibrāciju korelāciju matemātiskā analīze sešās brīvības pakāpēs (trīs no tām ir lineāri paātrinājumi un pārējās trīs ir leņķiski paātrinājumi), izmantojot trīsdimensiju akselerometrus un 3-D žiroskopus un

2) sastāvdaļu mehānisko pašsvārstību frekvenču analīze. Projekts ir būvniecības inženierzinātnes, elektronikas, sensoru un signālu apstrādes nozaru sinerģija. Tāpēc projekta realizēšanai ir paredzēta Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultātes un Elektronikas un datorzinātnes institūta mijiedarbība.

Projekta grupas vadītājs: prof. Viktors Mironovs 

Inovatīvas kompozītu granulas uz bioloģiskas bāzes naftas produktu izplūžu savākšanai no ūdens virsmas

LZP Projekts Nr. LZP-2020/2-0394

Projekta grupas vadītājs: prof. Viktors Mironovs 

Betona virsmas slāņu pasliktināšanās stadijas atpazīšana, izmantojot akustisko virsmas viļņu spektroskopiju (BetSpek)

LZP Projekts Nr. LZP-2020/2-0033

Projekta grupas vadītājs: prof. Viktors Mironovs 

Regulējama virsmas platforma mikroorganismu imobilizācija

Finansēts ar Latvijas Zinātnes padomes grantu Nr. lzp-2018/1-0460

Projekta apraksts

Projekta vadītājs: prof. Jurijs Dehtjars

Informatīvie ziņojumi: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]

Projekts realizēts laika posmā no 2018. līdz 2021. gadam.

Viedā biofiltrācijas tehnoloģija

Finansēts ar Latvijas Zinātnes padomes grantu Nr.491/2012

Mērķis: principiāli jauna principa bioloģiskā filtra izstāde (viedais biofiltrs) ūdens vai notekūdens attīrīšanai no ķīmiskā piesārņojuma.

Projekts realizēts laika posmā no 2013. līdz 2016. gadam.

Fizikālie procesi multislāņu un daudzkomponenšu struktūrās

Finansēts ar Latvijas Zinātnes padomes grantu Nr.09.1548

BINI grupas uzdevums: Izpētīt starojuma ietekmi uz vinilidēna fluorīda trifluoretilēna kopolimēra un ar PbS nanodaļiņu stikla nanokārtiņu elektronu emisijas īpašībām.

Projekts realizēts laika posmā no 2009. līdz 2012. gadam.

Starojuma ietekme uz kopolimera un stikla kompozīta kārtiņām

Finansēts ar Latvijas Zinātnes padomes grantu Nr.09.1204

Projekta vadītājs: prof. Jurijs Dehtjars

Projekts realizēts 2009. gadā.

Hidroksiapatīta nanodaļiņu ansambļa elektroniskās īpašības

Finansēts ar Latvijas Zinātnes padomes grantu 05.1873

Projekta vadītājs: prof. Jurijs Dehtjars

Mērķis: Dažādu izmēru nanodaļiņu ansambļiem noteikt elektronisko īpašību stabilitāti, radiācijas- un siltuma- stimulēto uzvedību.

Projekts realizēts laika posmā no 2005. līdz 2007. gadam.

Perspektīvie biomateriāli un medicīnas tehnoloģijas
Darba grupas vadītājs: Inga Ļašenko
Projekts realizēts  2006. gadā.
Neorganisko savienojumu nanoslāņu dozimetriskās īpašības

Finansēts ar Latvijas Zinātnes padomes grantu 05.1874

Projekta vadītājs: prof. Aleksejs Kataševs

Mērķis: ir izanalizēt neorganisko savienojumu eksoelektronu emisiju (EEE) ar nolūku izmantot to jonizējošā un nejonizējošā starojuma dozimetrijā.

Projekts realizēts laika posmā no 2005. līdz 2007. gadam.

Detaļu izgatavošanas tehnoloģisko procesu optimizācija izmantojot ekzoemisijas defektoskopijas metodi

Finansēts ar Latvijas Zinātnes padomes grantu 04.1175

Projekta vadītājs: prof. Gennādijs Sagalovičs

Mērķis: Dotais projekts ir iepriekšējo projektu 01.0611 loģiskais turpinājums. Izstrādāta ekzoemisijas defektoskopijas metodika, kas balstās uz detaļu virsmas enerģētisko rādītāju aprēķiniem dod iespēju optmizēt plašo detaļu izgatavošanas tehnoloģisko procesu klāstu, līdz ar to panāktu drošības parametru  uzlabošanu.

Projekts realizēts laika posmā no 2004. līdz 2007. gadam.

Dažādu gadsimtu kaulu eksoemisijas analīzes informativitāte paleopatoloģisko izmaņu diagnostikā un analīzē

Finansēts ar Latvijas Zinātnes padomes grantu 04.1223

Projekta vadītājs: prof. Jurijs Dehtjars

Mērķis: izstrādāt un pilnveidot eksoelektronu spektroskopijas mērīšanas metodiku, ar kuras palīdzību tiks izvērtētas izmaiņas kaulos gadsimtu laikā, lielu nozīmi pievēršot patoloģiskām izmaiņām, kas radušās cilvēka dzīves laikā. Kā pētījumu objekts tiks izmantoti Rīgas Doma dārzā arheoloģisko izrakumu laikā atrasti XIII – XVI gadsimtā dzīvojušu cilvēku kauli, kā arī XIX – XX gadsimtā mirušu cilvēku kauli.

Projekts realizēts laika posmā no 2004. līdz 2006. gadam.

Optiski stimulētas elektronu pārejas kaulaudu raksturošanai

Finansēts ar Latvijas Zinātnes padomes grantu 01.0574

Projekta vadītājs: prof. Jurijs Dehtjars

Mērķis: izstrādāt kaulaudu struktūras īpašības raksturošanas metodiku, kas balstās uz optiski stimulētām elektronu pārejām.

Projekts realizēts laika posmā no 2001. līdz 2004. gadam.

Hidroksilapatīta – kolaģena cietvielas kompozīta dozimetriskās īpašības

Finansēts ar Latvijas Zinātnes padomes grantu 01.0616

Projekta vadītājs: prof. Aleksejs Kataševs

Mērķis: izanalizēt iespējas lietot dabisko un mākslīgo hidroksilapatīta – kolagena cietvielas kompozītmateriālu  (HKC) kā bioloģiski ekvivalento ultravioletā (UV) starojuma dozimetru.

Projekts realizēts laika posmā no 2001. līdz 2004. gadam.