Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Parādīt izvēlni
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

Ar oglekli bagātināti daudzfunkcionāli nanostrukturētie viedie pārklājumi (NVP) augsto tehnoloģiju lietojumiem un to iegūšana izmantojot lieljaudas magnētiski saspiestās plazmas metodi

LZP projekts

«Ar oglekli bagātināti daudzfunkcionāli nanostrukturētie viedie pārklājumi (NVP) augsto tehnoloģiju lietojumiem un to iegūšana izmantojot lieljaudas magnētiski saspiestās plazmas metodi»
/ Nr. lzp-2019/1-0385 / Projekta vadītāja: prof. Dr. sc. ing. Irīna Boiko

MTAF Mehānikas un mašīnbūves institūtā tiek īstenots LZP (Latvijas Zinātnes padome) projekts «Ar oglekli bagātināti daudzfunkcionāli nanostrukturētie viedie pārklājumi (NVP) augsto tehnoloģiju lietojumiem un to iegūšana izmantojot lieljaudas magnētiski saspiestās plazmas metodi» (Nr. lzp-2019/1-0385). Projekta īstenošanas periods no 2020. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim.

Projekta izpildītāji: MTAF MMI Mašīnbūves un mehatronikas katedras zinātnieki, darbinieki un doktoranti.

Projekta mērķis ir izstrādāt inovatīvus dilumnoturīgus un korozijizturīgus nanostrukturētus viedos pārklājumus (NVP) augsto tehnoloģiju lietojumiem. NVP ievērojami samazinās berzi starp relatīvā kustībā esošajiem mašīnelementiem un paaugstinās to dilumnoturību, mašīnu produktivitāti un drošību. 

 

 

 

Metodoloģija nanostrukturētu pārklājumu īpašību novērtēšanai, izmantojot izvēlētus virsmas tekstūras parametrus (PDF, 1 MB)

Galvenie rezultāti
Publikācijas indeksētas SCOPUS un/ vai WoSCC

1. Leitans A., Jansons E., Lungevics J., Kundzins K., Boiko I., Kanders U., Kovalenko V., Linins O.  Tribological and micromechanical properties of the nanostructured superlattice coatings deposited by advanced PVD technique. Journal Coatings, special issue «Coatings and Surface Modification for Tribological Applications», 2023, 13(1), doi.org/10.3390/coatings13030552 – OPEN ACCESS, indexed in SCOPUS, Q2 SJR

2. Jansons E., Lungevics J., Kanders U., Leitans A., Civcisa G., Linins O., Kundzins K., Boiko I. Tribological and Mechanical Properties of the Nanostructured Superlattice Coatings with Respect to Surface Texture. Journal Lubricants, 2022, 10(11), 285 – OPEN ACCESS, indexed in SCOPUS, Q1 SJR

3. Leitāns, A. Liniņš, O. Sphere and Random Flat Surface Contact. Latvian Journal of Physics and Technical Sciences (https://sciendo.com/journal/LPTS), 2022, Volume 59, Issue 5 (October 2022), pp.15-20, eISSN 2255-8896 – OPEN ACCESS, indexed in SCOPUS, Q3 SJR

4. Leitāns, A., Lungevičs, J. Boiko, I., Kanders, U. Micromechanical and Tribological Properties of Nanostructured Carbonitride Coatings Deposited by PVD Technique. Journal Key Engineering Materials, 2021, Volume 903, pp. 177-182, ISSN 1662-9795 – indexed in SCOPUS, Q4 SJR

5. Kanders, U., Lungevičs, J., Leitāns, A., Boiko, I., Bērziņš, K., Trubiņa, Z. Nanostructured TiAlSi-CN:Me/a-CN:Si3N4 Composite Coatings Deposited by Advanced PVD Technique. Journal Solid State Phenomena, 2021, Vol. 320, pp. 37-42, ISSN 1662-9779, doi:10.4028/www.scientific.net/SSP.320.37 – indexed in SCOPUS, Q3 SJR

6. Liniņš, O., Boiko, I., Leitāns, A., Lungevičs, J. Assessment of Surface Parameters of Machine Parts. In: Proceedings of the 19th International Scientific Conference "Engineering for Rural Development": Proceedings. Vol.19, May 20-22, 2020. Jelgava, Latvia: Latvia University of Life Sciences and Technologies, pp. 1818-1822, ISSN 1691-3043, doi:10.22616/ERDev2020.19.TF488 – OPEN ACCESS, indexed in SCOPUS

Projekta publicitāte

01.10.2022.–31.12.2022.

Projekta noslēdzošais periods ir bijis īpaši ražens.

 • Ir sagatavots un iesniegts publicēšanai zinātniskais raksts «TRIBOLOGICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF THE NANOSTRUCTURED SUPERLATTICE COATINGS WITH RESPECT TO SURFACE TEXTURE» (E. Jansons, J. Lungevics, U. Kanders, A. Leitans, G. Civcisa, O. Linins, K. Kundzins and I. Boiko), kurš 28.10.2022. tika publicēts žurnālā «Lubricants» (Lubricants 2022, 10, 285.), kas ir viens no ietekmīgākajiem pasaulē žurnāliem nozarē (Q1 saskaņā ar Scimago Journal & Country Rank):

Par žurnālu Lubricants

 • Projekta dalībnieki piedalījās RTU 63. starptautiskā zinātniskā konferencē (sekcijā «Mašīnbūves tehnoloģija un siltumtehnika», 13.10.2022., sekcijas sēde tika organizēta tiešsaistē, platformā ZOOM). Ziņojumu «Nanostructured smart coatings obtained by the High Power Magnetically Compressed plasma method» (I. Boiko, U. Kanders, K. Kundziņš, A. Leitāns, J. Lungevičs, E. Jansons, O. Liniņš) prezentēja projekta dalībnieks pētnieks Kārlis Kundziņš.

Prezentācijas slaids

Ir sagatavota arī atbilstoša anotācija; RTU 63. Starptautiskās zinātniskās konferences sekcijas «Mašīnbūves tehnoloģija un siltumtehnika» anotāciju krājums tiks izdots 2023. g. sākumā un būs pieejams RTU e-books vietnē.

Ieraksts par žurnālu Sciendo datu bāzē

 • Un vēl - ir saņemta ziņa no starptautiskās zinātniskās konferences BALTTRIB’2022 organizatoriem, ka publikācija «TRIBOLOGICAL AND MICROMECHANICAL PROPERTIES OF THE NANOSTRUCTURED SUPERLATTICE COATINGS DEPOSITED BY ADVANCED PVD TECHNIQUE» (A. Leitans, E. Jansons, J. Lungevics, K. Kundzins, I. Boiko, U. Kanders, V. Kovalenko, O. Linins) ir izvēlēta publicēšanai vienā no pasaules ietekmīgākajiem nozares žurnāliem «Coatings». Saskaņā ar Scimago Journal & Country Rank šim žurnālam ir Q2 reitings.  Zinātniskais raksts tagad noformēts atbilstoši žurnāla prasībām un iesniegts publicēšanai 2022. g. decembrī.

Žurnāls Coatings

31.12.2022. ir noslēdzošā projekta īstenošanas diena!
Projekta dalībnieki pateicas visiem RTU kolēģiem, kā arī iesaistītiem kolēģiem no citām zinātniskām institūcijām un industrijas par sadarbību un atbalstu projekta īstenošanā!
 
 

01.07.2022.–30.09.2022.

 • Projekta dalībnieki (A. Leitāns un K. Kundziņš) piedalījās starptautiskā konferencē BALTTRIB2022 ar ziņojumu «TRIBOLOGICAL AND MICROMECHANICAL PROPERTIES OF THE NANOSTRUCTURED SUPERLATTICE COATINGS DEPOSITED BY ADVANCED PVD TECHNIQUE» A. Leitans, E. Jansons, J. Lungevics, K. Kundzins, I. Boiko, U. Kanders, V. Kovalenko, O. Linins.

Dalība konferencē Baltrib 2022

 

Dalība konferencē Baltrib 2022

Attēlā no kreisās puses ir LZP projekta izpildītāji: pētnieks Kārlis Kundziņš, tad seko pētnieks Armands Leitāns, tad projekta zinātniskā vadītāja profesore Irīna Boiko, zin. asistente Zane Trubiņa un Professor Dr. Juozas Padgurskas (Board chairman of the Lithuanian Scientic Society Department «Tribologija» Chairman of BALTTRIB’2022 Organising committee).

Projekta aktivitātes

Projekta zinātniskā vadītāja prof. I. Boiko ar kolēģiem papildus piedalījās tīklošanas pasākumos, savukārt zin. asistente Z. Trubiņa – stažēšanās pasākumos:

Aktivitātes projektā

 • Tiek uzsākta zinātniskā raksta «Tribological and Mechanical Properties of the Nanostructured Superlattice Coatings with Respect to Surface Texture» (E. Jansons, J. Lungevics, U. Kanders, A. Leitans, G. Civcisa, O. Linins, K. Kundzins and I. Boiko) gatavošana publicēšanai zinātniskajā žurnālā «Lubricants». Šis ir starptautisks Open Access žurnāls ar augsto vērtējumu («Lubricants is an international, peer-reviewed, open access journal of tribology. Lubricants is published monthly online by MDPI. ... Journal Rank: JCR - Q2 (Engineering, Mechanical) / CiteScore - Q2 (Mechanical Engineering)»).
 • Projekta dalībnieki gatavojās dalībai RTU 63. starptautiskā zinātniskā konferencē (sekcijā «Mašīnbūves tehnoloģija un siltumtehnika»). Ir plānots ziņojums «Nanostructured smart coatings obtained by the High Power Magnetically Compressed plasma method». 

01.04.2022.–30.06.2022.

 • Starptautiskā mašīnbūves, metālapstrādes, automatizācijas, elektronikas, elektrotehnikas, ražošanas materiālu, instrumentu un jauno tehnoloģiju izstāde «Tech Industry 2022» izstādē , kas notika izstāžu centrā Ķīpsala no 19.05.2022. līdz 21.05.2022., izstādes apmeklētājiem un uzņēmumu pārstāvjiem tika izdalīta informācijas lapa par LZP projektu, LZP atbalstu pētījumu īstenošanai, kā arī par projekta praktisko nozīmīgumu nozares izstrādājumu kvalitātes uzlabošanai un kalpošanas laika paaugstināšanai. Projekta dalībnieki pateicas MASOC, Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija) kolēģiem, kas atbalstīja informācijas lapas izplatīšanu MASOC stendā, kā arī pārrunu veikšanu ar izstādes dalībniekiem.

 • 29.04.2022. Latvijas Republikas Patentu valdē ir iesniegts patenta pieteikums LVP2022000037 DAUDZFUNKCIONĀLA MATERIĀLU UN PĀRKLĀJUMU TRIBOLOĢISKO ĪPAŠĪBU NOVĒRTĒŠANAS IEKĀRTA UN PAŅĒMIENS (pieteicējs: RTU, autori: E.Jansons, J.Lungevičs, A.Leitāns, I.Boiko). Tika saņemts paziņojums no Patentu valdes (09.06.2022.), kas apliecina pieteikuma atbilstību formalajām prasībām. Patenta pieteikums tiks publicēts 20.11.2023. Papildus tika pieteikts Eiropas Patentu iestādes meklējums, kas tika apstiprināts (pieteikums tika atzīts par  atbilstošu patentmeklējuma veikšanai) - līdz ar to šobrīd notiek pieteikuma tulkošana angļu valodā (termiņš tulkojuma iesniegšanai 17.08.2022.).
 • Iesākta un turpināta vairāku zinātnisku publikāciju sagatavošana, t.sk. dalībai starptautiskā konferencē BALTTRIB 2022, kā arī starptautiskos zinātniskos žurnālos. Visu publikāciju sagatavošana un iesniegšana publicēšanai ir plānota līdz 2022.g. beigām.

01.01.2022.–31.03.2022.

 • Starptautiskās izglītības izstādē SKOLA-2022, kas notika izstāžu centrā Ķīpsala no 11.03.2022. līdz 13.03.2022., Rīgas Tehniskās universitātes informatīvajā stendā tika izdalīta informācijas lapa par LZP projektu, LZP atbalstu pētījumu īstenošanai, kā arī par studentu iespējām iesaistīties zinātnisko projektu īstenošanā.

 • Projekta dalībnieki sagatavoja un iesniedza RTU ITPC (RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs) patenta pieteikuma projektu sagatavošanai un iesniegšanai Latvijas Republikas Patentu valdē. Patenta pieteikuma iesniegšana plānota līdz 30.04.2022.
 • Ir sagatavots publicitātes video materiāls par projekta gaitu, kas ir pieejams gan RTU MTAF mājas lapā, gan arī RTU YouTube kanālā. Publicitātes video materiāla mērķis ir informēt plašāku sabiedrību par projektu un LZP atbalstu, studējošo un jauno zinātnieku iesaisti pētniecībā, kā arī izteikt pateicību vairākām RTU struktūrvienībām par dalību pārklāto paraugu testēšanā.

01.10.2021.–31.12.2021.

Ziņojumu var noklausīties šeit.

 • Ir gaidāma publikācijas «Sphere And Random Flat Surface Contact» (O.Liniņš, A.Leitāns) publicēšana žurnālā Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, jo veiksmīgi pabeigts raksta recenzēšanas process.

01.07.2021.–30.09.2021.

 • No žurnāla Key Engineering Materials (Trans Tech Publications Ltd, Switzerland) redkolēģijas ir saņemta ziņa, ka zinātniskais raksts «Micromechanical And Tribological Properties Of Nanostructured Carbonitride Coatings Deposited By Pvd Technique» (A. Leitans,  J. Lungevics U. Kanders, I. Boiko) tiks publicēts un pieejams 10.11.2021.
 • Ir plānota dalība ar vairākiem ziņojumiem RTU 62. starptautiskās zinātniskās konferences sekcijā «Mašīnbūves tehnoloģija un siltumtehnika», lai informētu par sasniegtiem rezultātiem.

Ir plānoti šādi ziņojumi:
•    «Ar modernizētu PVD metodi iegūti nanostrukturēti superrežģa pārklājumi» (U. Kanders, I. Boiko, A. Leitāns, J. Lungevičs, E. Jansons);
•    «Ar modernizētu PVD metodi iegūtu nanostrukturētu superrežģa pārklājumu SEM un mehānisko īpašību pētījumi» (U. Kanders, I. Boiko, K. Kundziņš, A. Leitāns, J. Lungevičs, E. Jansons, I. Jerāne);
•    «Ar modernizētu PVD metodi iegūtu nanostrukturētu superrežģa pārklājumu triboloģisko īpašību pētījumi» (A. Leitāns, O. Liniņš);
•    «Pārklājumu parametru mērīšanas un novērtēšanas metodika» (E. Jansons, J. Lungevičs, I. Boiko, A. Leitāns, G. Čivčiša).

Šobrīd notiek arī atbilstošu tēžu sagatavošana publicēšanai šīs konferences tēžu krājumā.

 • Starptautiskā zinātniskā konferencē «BALTTRIB», Kaunas, LITHUANIA ir pārcelta uz 2022.gadu. Konferences organizatori apstiprināja, ka visi 2021.g. iesniegtie pieteikumi tiks pieņemti 2022.g. konferencei, līdz ar to dalība šajā konferencē ir pārcelta uz nākošo gadu.

01.04.2021.–30.06.2021.

 • Ir iznācis žurnāla Solid State Phenomena izdevums ar publicētu zinātnisko rakstu «Nanostructured Tialsi-Cn:Me/A-Cn:Si3n4 Composite Coatings Deposited By Advanced Pvd Technique Assessment Of Surface Parameters Of The Machine Parts» (U.Kanders, J.Lungevics, A.Leitans, I.Boiko, K.Berzins and Z.Trubina), Volume 320, pp. 37-42, ISSN 1662-9779; Trans Tech Puublications Ltd, Switzerland.
 • Publikācija «Sphere and Random Flat Surface Contact» (A.Leitāns, O.Liniņš) ir iesniegta zinātniskajā žurnālā Latvian Journal of Physics and Technical Sciences (De Gruyter Open Ltd.). Šobrīd notiek publikācijas recenzēšanas process.
 • Ir sagatavots publicitātes video materiāls par projekta gaitu, kas ir pieejams gan RTU MTAF mājas lapā, gan arī RTU YouTube kanālā. Publicitātes video materiāla mērķis ir informēt plašāku sabiedrību par projektu, LZP atbalstu, studējošo un jauno zinātnieku iesaisti pētniecībā.

Projekta izpildītāji gatavojās piedalīties starptautiskā zinātniskā konferencē «BALTTRIB 2021» 18.–20.11.2021, Kaunas, LITHUANIA. Konferences organizatori ir: 

 • Sagatavots un iesniegts abstrakts «Tribological and Micromechanical Properties of The Nanostructured Superlattice Coatings Deposited by Advanced PVD Technique» (A.Leitans, J.Lungevics, K.Kundzins, P.Nazarovs, V.Kovalenko, I.Boiko, U.Kanders) dalībai konferencē.

01.01.2021.–31.03.2021.

 • Ir pieņemts publicēšanai žurnālā Solid State Phenomena zinātniskais raksts «Nanostructured Tialsi-Cn:Me/A-Cn:Si3n4 Composite Coatings Deposited By Advanced Pvd Technique Assessment Of Surface Parameters Of The Machine Parts» (U. Kanders, J. Lungevics, A. Leitans, I. Boiko, K. Berzins and Z. Trubina), Volume 320, pp. 37-42, ISSN 1662-9779; Trans Tech Puublications Ltd, Switzerland, abstracted and indexed: Scopus, Reaxys, Ei Compendex, Inspec (IET, Institution of Engineering Technology), Chemical Abstracts Service (CAS), Google Scholar, Cambridge Scientific Abstracts, ProQuest, Ulrichsweb, EBSCOhost Research Databases, Zetoc, EVISA, Index Copernicus Journals Master List un WorldCat (OCLC). Atbilstošs žurnāla izdevums (Volume 320) būs pieejams 30.06.2021.

 • Projekta darba pakas WP3 «Coating Wear Express Calculation» (WP3 vad. prof. O. Liniņš) ietvaros tiek gatavota publikācija «Sphere And Random Flat Surface Contact» (A. Leitāns, O. Liniņš) iesniegšanai zinātniskajā žurnālā «Latvian Journal of Physics and Technical Sciences» (De Gruyter Open Ltd.). Zinātniskā publikācija ir veltīta gludas sfēras un raupjas plaknes kontakta laukuma aprēķinam, izmantojot divu plakņu kontakta aprēķina matemātisko modeli. Rezultātā tiek piedāvāta kontakta laukuma aprēķina matemātiskais modelis lodes un plaknes gadījumam pie noteiktiem apstākļiem. Pētījuma rezultāti turpmāk tiks izmantoti jaunas metodoloģijas izveidē nodilumizturīgo nanostruktūrēto pārklājumu raksturojumu mērīšanai, izvēlei un novērtēšanai, izmantojot 3D virsmas tekstūras parametrus.

 

 • Tāpat tiek gatavots publicitātes video materiāls par projekta gaitu un iegūtajiem rezultātiem (kā arī to izmantošanas iespējām, t.sk. turpmākiem pētījumiem), kas tiks pieejams gan RTU MTAF mājas lapā, gan arī citviet. Materiālu plānots pabeigt un izvietot tiešsaistē līdz 30.06.2021.Publicitātes materiāla mērķis ir informēt plašāku sabiedrību par projektu, LZP atbalstu, studējošo un jauno zinātnieku iesaisti pētniecībā.

01.10.2020.–31.12.2020.

 • Projekta izpildītāji piedalījās 28. starptautiskā zinātniskā konferencē «Materials Engineering and Modern Manufacturing 2020» 22.-23.10.2020., Kaunas, LITHUANIA. 23.10.2020. projekta izpildītājs pētnieks Dr. Uldis Kanders attālinātajā konferences sekcijā (ZOOM platformā) ziņoja par «Nanostructured TiAlSi-CN:Me/a-CN:Si3N4 Composite Coatings Deposited by Advanced PVD Technique» (U. Kanders, J.Lungevics, A. Leitans, I. Boiko, K. Berzins and Z. Trubina). Konferences darbībā piedalījās arī projekta vadītāja Dr. Irīna Boiko.

 

 • Savukārt projekta izpildītājs pētnieks Armands Leitāns 23.10.2020. ar stenda ziņojumu piedalījās virtuālā tiešsaistes konferencē «Materiālzinātnes un lietišķā ķīmija» MSAC 2020 par «Micromechanical and tribological properties of nanostructured carbonitride coatings deposited by PVD technique» (A. Leitāns, J. Lungevičs, I. Boiko, U. Kanders).
 • Tāpat vairāki projekta izpildītāji piedalījās RTU 61. starptautiskās zinātniskās konferences sekcijas «Mašīnbūves tehnoloģija un siltumtehnika» darbā. Ar ziņojumu «Jauninājumi ar oglekli bagātinātu nanostrukturēto viedo pārklājumu jomā un to raksturlielumu noteikšana / Recent Development of the Carbon-Rich Nanostructured Smart Coatings and Their Characterization» (I. Boiko, U. Kanders, A. Leitāns, J. Lungevičs, O. Liniņš, G. Čivčiša and Z. Trubiņa) sekcijas laikā uzstājās projekta vadītāja Dr. Irīna Boiko.

RTU 61. starptautiskās zinātniskās konferences sekcijas «Mašīnbūves tehnoloģija un siltumtehnika» programma un tēžu krājums ir pieejams RTU izdevniecības vietnē (sadaļā E-grāmatas).

01.07.2020.–30.09.2020.

 • Projekta izpildītāji gatavojās piedalīties 28. starptautiskā zinātniskā konferencē «Materials Engineering and Modern Manufacturing 2020» 22.–23.10.2020, Kaunas, LITHUANIA. Ir sagatavots un pieņemts publicēšanai žurnālā «Key Engineering Materials» zinātniskais raksts «Nanostructured TiAlSi-CN:Me/a-CN:Si3N4 Composite Coatings Deposited by Advanced PVD Technique» (U.Kanders, J.Lungevics, A.Leitans, I.Boiko, K.Berzins and Z.Trubina).
 • Tāpat projekta izpildītāji iesniedza pieteikumu dalībai arī virtuālā tiešsaistes konferencē «Materiālzinātnes un lietišķā ķīmija» MSAC 2020, kuru organizē RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte (konference norisināsies 2020. gada 23. oktobrī). Šobrīd tiek gatavots ziņojums, kā arī zinātniskais raksts ar nosaukumu «Micromechanical and tribological properties of nanostructured carbonitride coatings deposited by PVD technique» (A.Leitāns, J.Lungevičs, I.Boiko, U.Kanders).
 • Ir plānota dalība ar ziņojumu RTU 61. starptautiskās zinātniskās konferences sekcijā «Mašīnbūves tehnoloģija un siltumtehnika» darbā, lai informētu par projekta mērķi, uzdevumiem un sasniegtiem starp-rezultātiem. Ziņojuma nosaukums ir «Recent Development of the Carbon-Rich Nanostructured Smart Coatings and Their Characterization» (I. Boiko, U. Kanders, A. Leitāns, J. Lungevičs, O. Liniņš, G. Čivčiša and Z. Trubiņa). Ir sagatavotas un iesniegtas tēzes publicēšanai konferences sekcijas «Mašīnbūves tehnoloģija un siltumtehnika» tēžu krājumā.

01.04.2020.–30.06.2020.

 • Projekta izpildītāji piedalījās 19. starptautiskās zinātniskās konferencēs Engineering for Rural Development, 20.–22.05.2020. Jelgava, LATVIA divu sekciju darbā (attālināti: ZOOM platformā):


Ir publicēts zinātniskais raksts ASSESSMENT OF SURFACE PARAMETERS OF THE MACHINE PARTS (O.Linins, I.Boiko, A.Leitans, J.Lungevics), Proceedings of 19th International Scientific Conference ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT, May 20-22, 2020, Jelgava, Latvia, Volume 19, p. 1818-1822, ISSN 1691-5976, DOI: 10.22616/ERDev2020.19.TF488; ABSTRACTED AND INDEXED: Elsevier SCOPUS, Clarivate Analytics Web of Science, AGRIS, CAB Abstracts, CABI full text, EBSCO Academic Search Complete, EBSCO Central & Eastern European Academic Source, Agricola.

01.01.2020.–31.03.2020.

 • Logotipa izveide (created my free logo at LogoMakr.com)
 • ​Starptautiskās izglītības izstādē SKOLA - 2020, kas notika jau divdesmit septīto reizi izstāžu centrā Ķīpsala no 27.02.2020. līdz 28.02.2020. Rīgas Tehniskās universitātes informatīvajā stendā, interesenti, varēja iepazīties ar informāciju par projekta uzsākšanu, kā arī par studentu iespējām iesaistīties zinātnisko projektu īstenošanā. Izstādes laikā tika izsniegta informācija par LZP projekta uzsākšanu.

Informācijas lapa izstādei Skola 2020

 

 • Projekta izpildītāji gatavojās piedalīties 19. starptautiskā zinātniskā konferencē Engineering for Rural Development, 20. - 22.05.2020. Jelgava, LATVIA  ar stenda ziņojumu ASSESSMENT OF SURFACE PARAMETERS OF THE MACHINE PARTS (O. Linins, I. Boiko, A. Leitans, J. Lungevics).
 • Tāpat projekta izpildītāji iesniedza pieteikumu dalībai arī 28. starptautiskā zinātniskā konferencē «Materials Engineering and Modern Manufacturing 2020» 22. - 23.10.2020., Kaunas, LITHUANIA.