Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Parādīt izvēlni
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

Ar oglekli bagātināti daudzfunkcionāli nanostrukturētie viedie pārklājumi (NVP) augsto tehnoloģiju lietojumiem un to iegūšana izmantojot lieljaudas magnētiski saspiestās plazmas metodi

LZP projekts

«Ar oglekli bagātināti daudzfunkcionāli nanostrukturētie viedie pārklājumi (NVP) augsto tehnoloģiju lietojumiem un to iegūšana izmantojot lieljaudas magnētiski saspiestās plazmas metodi»
/ Nr. lzp-2019/1-0385 / Projekta vadītājs: prof.I.Boiko

MTAF Mehānikas un mašīnbūves institūtā tiek īstenots LZP (Latvijas Zinātnes padome) projekts «Ar oglekli bagātināti daudzfunkcionāli nanostrukturētie viedie pārklājumi (NVP) augsto tehnoloģiju lietojumiem un to iegūšana izmantojot lieljaudas magnētiski saspiestās plazmas metodi» (Nr. lzp-2019/1-0385). Projekta īstenošanas periods no 2020. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim.

Projekta izpildītāji: MTAF MMI Mašīnbūves un mehatronikas katedras zinātnieki, darbinieki un doktoranti.

Projekta mērķis ir izstrādāt inovatīvus dilumnoturīgus un korozijizturīgus nanostrukturētus viedos pārklājumus (NVP) augsto tehnoloģiju lietojumiem. NVP ievērojami samazinās berzi starp relatīvā kustībā esošajiem mašīnelementiem un paaugstinās to dilumnoturību, mašīnu produktivitāti un drošību. 

 

Projekta publicitāte

01.07.2021.–30.09.2021.

 • No žurnāla Key Engineering Materials (Trans Tech Publications Ltd, Switzerland) redkolēģijas ir saņemta ziņa, ka zinātniskais raksts «Micromechanical And Tribological Properties Of Nanostructured Carbonitride Coatings Deposited By Pvd Technique» (A.Leitans,  J.Lungevics U.Kanders, I.Boiko) tiks publicēts un pieejams 10.11.2021.
 • Ir plānota dalība ar vairākiem ziņojumiem RTU 62. starptautiskās zinātniskās konferences sekcijā «Mašīnbūves tehnoloģija un siltumtehnika», lai informētu par sasniegtiem rezultātiem.

Ir plānoti šādi ziņojumi:
•    «Ar modernizētu PVD metodi iegūti nanostrukturēti superrežģa pārklājumi» (U. Kanders, I. Boiko, A. Leitāns, J. Lungevičs, E. Jansons);
•    «Ar modernizētu PVD metodi iegūtu nanostrukturētu superrežģa pārklājumu SEM un mehānisko īpašību pētījumi» (U. Kanders, I. Boiko, K. Kundziņš, A. Leitāns, J. Lungevičs, E. Jansons, I. Jerāne);
•    «Ar modernizētu PVD metodi iegūtu nanostrukturētu superrežģa pārklājumu triboloģisko īpašību pētījumi» (A. Leitāns, O. Liniņš);
•    «Pārklājumu parametru mērīšanas un novērtēšanas metodika» (E. Jansons, J. Lungevičs, I. Boiko, A. Leitāns, G. Čivčiša).

Šobrīd notiek arī atbilstošu tēžu sagatavošana publicēšanai šīs konferences tēžu krājumā.

 • Starptautiskā zinātniskā konferencē «BALTTRIB», Kaunas, LITHUANIA ir pārcelta uz 2022.gadu. Konferences organizatori apstiprināja, ka visi 2021.g. iesniegtie pieteikumi tiks pieņemti 2022.g. konferencei, līdz ar to dalība šajā konferencē ir pārcelta uz nākošo gadu.

01.04.2021.–30.06.2021.

 • Ir iznācis žurnāla Solid State Phenomena izdevums ar publicētu zinātnisko rakstu «Nanostructured Tialsi-Cn:Me/A-Cn:Si3n4 Composite Coatings Deposited By Advanced Pvd Technique Assessment Of Surface Parameters Of The Machine Parts» (U.Kanders, J.Lungevics, A.Leitans, I.Boiko, K.Berzins and Z.Trubina), Volume 320, pp. 37-42, ISSN 1662-9779; Trans Tech Puublications Ltd, Switzerland.
 • Publikācija «Sphere and Random Flat Surface Contact» (A.Leitāns, O.Liniņš) ir iesniegta zinātniskajā žurnālā Latvian Journal of Physics and Technical Sciences (De Gruyter Open Ltd.). Šobrīd notiek publikācijas recenzēšanas process.
 • Ir sagatavots publicitātes video materiāls par projekta gaitu, kas ir pieejams gan RTU MTAF mājas lapā, gan arī RTU YouTube kanālā. Publicitātes video materiāla mērķis ir informēt plašāku sabiedrību par projektu, LZP atbalstu, studējošo un jauno zinātnieku iesaisti pētniecībā.

Projekta izpildītāji gatavojās piedalīties starptautiskā zinātniskā konferencē «BALTTRIB 2021» 18.–20.11.2021, Kaunas, LITHUANIA. Konferences organizatori ir: 

 • Sagatavots un iesniegts abstrakts «Tribological and Micromechanical Properties of The Nanostructured Superlattice Coatings Deposited by Advanced PVD Technique» (A.Leitans, J.Lungevics, K.Kundzins, P.Nazarovs, V.Kovalenko, I.Boiko, U.Kanders) dalībai konferencē.

01.01.2021.–31.03.2021.

 • Ir pieņemts publicēšanai žurnālā Solid State Phenomena zinātniskais raksts «Nanostructured Tialsi-Cn:Me/A-Cn:Si3n4 Composite Coatings Deposited By Advanced Pvd Technique Assessment Of Surface Parameters Of The Machine Parts» (U. Kanders, J. Lungevics, A. Leitans, I. Boiko, K. Berzins and Z. Trubina), Volume 320, pp. 37-42, ISSN 1662-9779; Trans Tech Puublications Ltd, Switzerland, abstracted and indexed: Scopus, Reaxys, Ei Compendex, Inspec (IET, Institution of Engineering Technology), Chemical Abstracts Service (CAS), Google Scholar, Cambridge Scientific Abstracts, ProQuest, Ulrichsweb, EBSCOhost Research Databases, Zetoc, EVISA, Index Copernicus Journals Master List un WorldCat (OCLC). Atbilstošs žurnāla izdevums (Volume 320) būs pieejams 30.06.2021.

 • Projekta darba pakas WP3 «Coating Wear Express Calculation» (WP3 vad. prof. O. Liniņš) ietvaros tiek gatavota publikācija «Sphere And Random Flat Surface Contact» (A. Leitāns, O. Liniņš) iesniegšanai zinātniskajā žurnālā «Latvian Journal of Physics and Technical Sciences» (De Gruyter Open Ltd.). Zinātniskā publikācija ir veltīta gludas sfēras un raupjas plaknes kontakta laukuma aprēķinam, izmantojot divu plakņu kontakta aprēķina matemātisko modeli. Rezultātā tiek piedāvāta kontakta laukuma aprēķina matemātiskais modelis lodes un plaknes gadījumam pie noteiktiem apstākļiem. Pētījuma rezultāti turpmāk tiks izmantoti jaunas metodoloģijas izveidē nodilumizturīgo nanostruktūrēto pārklājumu raksturojumu mērīšanai, izvēlei un novērtēšanai, izmantojot 3D virsmas tekstūras parametrus.

 

 • Tāpat tiek gatavots publicitātes video materiāls par projekta gaitu un iegūtajiem rezultātiem (kā arī to izmantošanas iespējām, t.sk. turpmākiem pētījumiem), kas tiks pieejams gan RTU MTAF mājas lapā, gan arī citviet. Materiālu plānots pabeigt un izvietot tiešsaistē līdz 30.06.2021.Publicitātes materiāla mērķis ir informēt plašāku sabiedrību par projektu, LZP atbalstu, studējošo un jauno zinātnieku iesaisti pētniecībā.

01.10.2020.–31.12.2020.

 • Projekta izpildītāji piedalījās 28. starptautiskā zinātniskā konferencē «Materials Engineering and Modern Manufacturing 2020» 22.-23.10.2020., Kaunas, LITHUANIA. 23.10.2020. projekta izpildītājs pētnieks Dr. Uldis Kanders attālinātajā konferences sekcijā (ZOOM platformā) ziņoja par «Nanostructured TiAlSi-CN:Me/a-CN:Si3N4 Composite Coatings Deposited by Advanced PVD Technique» (U. Kanders, J.Lungevics, A. Leitans, I. Boiko, K. Berzins and Z. Trubina). Konferences darbībā piedalījās arī projekta vadītāja Dr. Irīna Boiko.

 

 • Savukārt projekta izpildītājs pētnieks Armands Leitāns 23.10.2020. ar stenda ziņojumu piedalījās virtuālā tiešsaistes konferencē «Materiālzinātnes un lietišķā ķīmija» MSAC 2020 par «Micromechanical and tribological properties of nanostructured carbonitride coatings deposited by PVD technique» (A. Leitāns, J. Lungevičs, I. Boiko, U. Kanders).
 • Tapāt vairāki projekta izpildītāji piedalījās RTU 61. starptautiskās zinātniskās konferences sekcijas «Mašīnbūves tehnoloģija un siltumtehnika» darbā. Ar ziņojumu «Jauninājumi ar oglekli bagātinātu nanostrukturēto viedo pārklājumu jomā un to raksturlielumu noteikšana / Recent Development of the Carbon-Rich Nanostructured Smart Coatings and Their Characterization» (I. Boiko, U. Kanders, A. Leitāns, J. Lungevičs, O. Liniņš, G. Čivčiša and Z. Trubiņa) sekcijas laikā uzstājās projekta vadītāja Dr. Irīna Boiko.

RTU 61. starptautiskās zinātniskās konferences sekcijas «Mašīnbūves tehnoloģija un siltumtehnika» programma un tēžu krājums ir pieejams RTU izdevniecības vietnē (sadaļā E-grāmatas).

01.07.2020.–30.09.2020.

 • Projekta izpildītāji gatavojās piedalīties 28. starptautiskā zinātniskā konferencē «Materials Engineering and Modern Manufacturing 2020» 22.–23.10.2020, Kaunas, LITHUANIA. Ir sagatavots un pieņemts publicēšanai žurnālā «Key Engineering Materials» zinātniskais raksts «Nanostructured TiAlSi-CN:Me/a-CN:Si3N4 Composite Coatings Deposited by Advanced PVD Technique» (U.Kanders, J.Lungevics, A.Leitans, I.Boiko, K.Berzins and Z.Trubina).
 • Tāpat projekta izpildītāji iesniedza pieteikumu dalībai arī virtuālā tiešsaistes konferencē «Materiālzinātnes un lietišķā ķīmija» MSAC 2020, kuru organizē RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte (konference norisināsies 2020. gada 23. oktobrī). Šobrīd tiek gatavots ziņojums, kā arī zinātniskais raksts ar nosaukumu «Micromechanical and tribological properties of nanostructured carbonitride coatings deposited by PVD technique» (A.Leitāns, J.Lungevičs, I.Boiko, U.Kanders).
 • Ir plānota dalība ar ziņojumu RTU 61. starptautiskās zinātniskās konferences sekcijā «Mašīnbūves tehnoloģija un siltumtehnika» darbā, lai informētu par projekta mērķi, uzdevumiem un sasniegtiem starp-rezultātiem. Ziņojuma nosaukums ir «Recent Development of the Carbon-Rich Nanostructured Smart Coatings and Their Characterization» (I. Boiko, U. Kanders, A. Leitāns, J. Lungevičs, O. Liniņš, G. Čivčiša and Z. Trubiņa). Ir sagatavotas un iesniegtas tēzes publicēšanai konferences sekcijas «Mašīnbūves tehnoloģija un siltumtehnika» tēžu krājumā.

01.04.2020.–30.06.2020.

 • 21.05.2020. projekta izpildītāji piedalījās 19. starptautiskās zinātniskās konferencēs Engineering for Rural Development, 20.–22.05.2020. Jelgava, LATVIA divu sekciju darbā (attālināti: ZOOM platformā):


Ir publicēts zinātniskais raksts ASSESSMENT OF SURFACE PARAMETERS OF THE MACHINE PARTS (O.Linins, I.Boiko, A.Leitans, J.Lungevics), Proceedings of 19th International Scientific Conference ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT, May 20-22, 2020, Jelgava, Latvia, Volume 19, p. 1818-1822, ISSN 1691-5976, DOI: 10.22616/ERDev2020.19.TF488; ABSTRACTED AND INDEXED: Elsevier SCOPUS, Clarivate Analytics Web of Science, AGRIS, CAB Abstracts, CABI full text, EBSCO Academic Search Complete, EBSCO Central & Eastern European Academic Source, Agricola.

01.01.2020.–31.03.2020.

 • Logotipa izveide (created my free logo at LogoMakr.com)
 • 01.01.2020. - 31.03.2020. ​Starptautiskās izglītības izstādē SKOLA - 2020, kas notika jau divdesmit septīto reizi izstāžu centrā Ķīpsala no 27.02.2020. līdz 28.02.2020. Rīgas Tehniskās universitātes informatīvajā stendā, interesenti, varēja iepazīties ar informāciju par projekta uzsākšanu, kā arī par studentu iespējām iesaistīties zinātnisko projektu īstenošanā. Izstādes laikā tika izsniegta informācija par LZP projekta uzsākšanu.

Informācijas lapa izstādei Skola 2020

 

 • Projekta izpildītāji gatavojās piedalīties 19. starptautiskā zinātniskā konferencē Engineering for Rural Development, 20. - 22.05.2020. Jelgava, LATVIA  ar stenda ziņojumu ASSESSMENT OF SURFACE PARAMETERS OF THE MACHINE PARTS (O.Linins, I.Boiko, A.Leitans, J.Lungevics). Tāpat projekta izpildītāji iesniedza pieteikumu dalībai arī 28. starptautiskā zinātniskā konferencē «Materials Engineering and Modern Manufacturing 2020» 22. - 23.10.2020., Kaunas, LITHUANIA.