Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Parādīt izvēlni
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

Zinātniskie projekti

LZP projekts

«Ar oglekli bagātināti daudzfunkcionāli nanostrukturētie viedie pārklājumi (NVP) augsto tehnoloģiju lietojumiem un to iegūšana izmantojot lieljaudas magnētiski saspiestās plazmas metodi»
/ Nr. lzp-2019/1-0385 / Projekta vadītājs: prof.I.Boiko

MTAF Mehānikas un mašīnbūves institūtā tiek īstenots LZP (Latvijas Zinātnes padome) projekts «Ar oglekli bagātināti daudzfunkcionāli nanostrukturētie viedie pārklājumi (NVP) augsto tehnoloģiju lietojumiem un to iegūšana izmantojot lieljaudas magnētiski saspiestās plazmas metodi» (Nr. lzp-2019/1-0385). Projekta īstenošanas periods no 2020. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim.

Projekta izpildītāji: MTAF MMI Mašīnbūves un mehatronikas katedras zinātnieki, darbinieki un doktoranti.

Projekta mērķis ir izstrādāt inovatīvus dilumnoturīgus un korozijizturīgus nanostrukturētus viedos pārklājumus (NVP) augsto tehnoloģiju lietojumiem. NVP ievērojami samazinās berzi starp relatīvā kustībā esošajiem mašīnelementiem un paaugstinās to dilumnoturību, mašīnu produktivitāti un drošību. 

Projekta publicitāte

01.10.2020.–31.12.2020.

  • Projekta izpildītāji piedalījās 28. starptautiskā zinātniskā konferencē «Materials Engineering and Modern Manufacturing 2020» 22.-23.10.2020., Kaunas, LITHUANIA. 23.10.2020. projekta izpildītājs pētnieks Dr. Uldis Kanders attālinātajā konferences sekcijā (ZOOM platformā) ziņoja par «Nanostructured TiAlSi-CN:Me/a-CN:Si3N4 Composite Coatings Deposited by Advanced PVD Technique» (U.Kanders, J.Lungevics, A.Leitans, I.Boiko, K.Berzins and Z.Trubina). Konferences darbībā piedalījās arī projekta vadītāja Dr. Irīna Boiko.

 

  • Savukārt projekta izpildītājs pētnieks Armands Leitāns 23.10.2020. ar stenda ziņojumu piedalījās virtuālā tiešsaistes konferencē «Materiālzinātnes un lietišķā ķīmija» MSAC 2020 par «Micromechanical and tribological properties of nanostructured carbonitride coatings deposited by PVD technique» (A.Leitāns, J.Lungevičs, I.Boiko, U.Kanders).
  • Tapāt vairāki projekta izpildītāji piedalījās RTU 61. starptautiskās zinātniskās konferences sekcijas «Mašīnbūves tehnoloģija un siltumtehnika» darbā. Ar ziņojumu «Jauninājumi ar oglekli bagātinātu nanostrukturēto viedo pārklājumu jomā un to raksturlielumu noteikšana / Recent Development of the Carbon-Rich Nanostructured Smart Coatings and Their Characterization» (I. Boiko, U. Kanders, A. Leitāns, J. Lungevičs, O. Liniņš, G. Čivčiša and Z. Trubiņa) sekcijas laikā uzstājās projekta vadītāja Dr. Irīna Boiko.

RTU 61. starptautiskās zinātniskās konferences sekcijas «Mašīnbūves tehnoloģija un siltumtehnika» programma un tēžu krājums ir pieejams RTU izdevniecības vietnē (sadaļā E-grāmatas).

01.07.2020.–30.09.2020.

  • Projekta izpildītāji gatavojās piedalīties 28. starptautiskā zinātniskā konferencē «Materials Engineering and Modern Manufacturing 2020» 22.–23.10.2020, Kaunas, LITHUANIA. Ir sagatavots un pieņemts publicēšanai žurnālā «Key Engineering Materials» zinātniskais raksts «Nanostructured TiAlSi-CN:Me/a-CN:Si3N4 Composite Coatings Deposited by Advanced PVD Technique» (U.Kanders, J.Lungevics, A.Leitans, I.Boiko, K.Berzins and Z.Trubina).
  • Tāpat projekta izpildītāji iesniedza pieteikumu dalībai arī virtuālā tiešsaistes konferencē «Materiālzinātnes un lietišķā ķīmija» MSAC 2020, kuru organizē RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte (konference norisināsies 2020. gada 23. oktobrī). Šobrīd tiek gatavots ziņojums, kā arī zinātniskais raksts ar nosaukumu «Micromechanical and tribological properties of nanostructured carbonitride coatings deposited by PVD technique» (A.Leitāns, J.Lungevičs, I.Boiko, U.Kanders).
  • Ir plānota dalība ar ziņojumu RTU 61. starptautiskās zinātniskās konferences sekcijā «Mašīnbūves tehnoloģija un siltumtehnika» darbā, lai informētu par projekta mērķi, uzdevumiem un sasniegtiem starp-rezultātiem. Ziņojuma nosaukums ir «Recent Development of the Carbon-Rich Nanostructured Smart Coatings and Their Characterization» (I. Boiko, U. Kanders, A. Leitāns, J. Lungevičs, O. Liniņš, G. Čivčiša and Z. Trubiņa). Ir sagatavotas un iesniegtas tēzes publicēšanai konferences sekcijas «Mašīnbūves tehnoloģija un siltumtehnika» tēžu krājumā.

01.04.2020.–30.06.2020.

  • 21.05.2020. projekta izpildītāji piedalījās 19. starptautiskās zinātniskās konferencēs Engineering for Rural Development, 20.–22.05.2020. Jelgava, LATVIA divu sekciju darbā (attālināti: ZOOM platformā):


Ir publicēts zinātniskais raksts ASSESSMENT OF SURFACE PARAMETERS OF THE MACHINE PARTS (O.Linins, I.Boiko, A.Leitans, J.Lungevics), Proceedings of 19th International Scientific Conference ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT, May 20-22, 2020, Jelgava, Latvia, Volume 19, p. 1818-1822, ISSN 1691-5976, DOI: 10.22616/ERDev2020.19.TF488; ABSTRACTED AND INDEXED: Elsevier SCOPUS, Clarivate Analytics Web of Science, AGRIS, CAB Abstracts, CABI full text, EBSCO Academic Search Complete, EBSCO Central & Eastern European Academic Source, Agricola.

01.01.2020.–31.03.2020.

  • Logotipa izveide (created my free logo at LogoMakr.com)
  • 01.01.2020. - 31.03.2020. ​Starptautiskās izglītības izstādē SKOLA - 2020, kas notika jau divdesmit septīto reizi izstāžu centrā Ķīpsala no 27.02.2020. līdz 28.02.2020. Rīgas Tehniskās universitātes informatīvajā stendā, interesenti, varēja iepazīties ar informāciju par projekta uzsākšanu, kā arī par studentu iespējām iesaistīties zinātnisko projektu īstenošanā. Izstādes laikā tika izsniegta informācija par LZP projekta uzsākšanu.

Informācijas lapa izstādei Skola 2020

 

  • Projekta izpildītāji gatavojās piedalīties 19. starptautiskā zinātniskā konferencē Engineering for Rural Development, 20. - 22.05.2020. Jelgava, LATVIA  ar stenda ziņojumu ASSESSMENT OF SURFACE PARAMETERS OF THE MACHINE PARTS (O.Linins, I.Boiko, A.Leitans, J.Lungevics). Tāpat projekta izpildītāji iesniedza pieteikumu dalībai arī 28. starptautiskā zinātniskā konferencē «Materials Engineering and Modern Manufacturing 2020» 22. - 23.10.2020., Kaunas, LITHUANIA.

 

_