Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Parādīt izvēlni
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

Pētnieciskie virzieni

Pētnieciskie virzieni

Aeronautikas institūta pētnieciskie virzieni:

 • Lidaparātu projektēšana un būve
 • Multimodālo un intermodālo transporta sistēmu projektēšana
 • Aerodinamiskie pētījumi
 • Gaisa kuģu un aviodzinēju diagnosticēšana
 • Gaisa kuģu vadības sistēmas. Algoritmi un optimizācija
 • Gaisakuģu noguruma ilgizturība un drošums
 • Lidojumu drošība
 • Nanostrukturēto jonu (Nanostrukturēto jonu – plazmas pārklājumu sintēze gaisa kuģu spēkiekārtu detaļu aizsardzībai un atjaunošanai)

Transporta institūta pētnieciskie virzieni:

 • Automobiļu katedra:
  • Autosatiksmes drošība
  • Autotransporta ekoloģiskie aspekti
  • Atjaunīgu enerģijas avotu izmantošana autotransportā
  • Sadedzes procesu pētījumi virzuļmotoros
  • Augsta lietderīguma pneimatiskās sistēmas
  • Kravu un pasažieru pārvadājumi
  • Transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa izmaiņas
  • Mehānisko pārvadu diagnostikas iekārtas un algoritmi
  • Mehānisko pārvadu remonta algoritmi
  • Mikromobilitātes līdzekļu dinamika
  • Mikromobilitātes līdzekļu satiksmes drošība
  • Virtuālo instrumentu un kontrolleru izstrāde NI LabVIEW vidē
 • Dzelzceļa inženierijas katedra:
  • Dīzeļlokomotīvju vibrodiagnostika
  • Tehnisko līdzekļu drošība vilcienu kustības regulēšanas sistēmās
  • Ritošā sastāva remonta tehnoloģija
  • Negraujošās kontroles datorsistēmas dzelzceļa transportā
  • Transporta šķiedru optiskie tīkli un sistēmas
 • Metalogrāfijas zinātniskā laboratorija:

Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūta pētnieciskie virzieni:

 • Elektronu emisijas fizika un bioloģisko audu un materiālu elektronu spektroskopija
 • Nanodozimetrija
 • Nanotehnoloģijas medicīnā
 • Bezkontaktu pozicionēšanas metodes pielietošana medicīnā
 • Atomspēku mikroskopija
 • Biočipu tehnoloģijas

Mehānikas un mašīnbūves institūta pētnieciskie virzieni:

 • Industriālā dizaina katedra:
  • Mašīnbūves un aparātbūves produktu ergonomika, estētika un funkcionalitāte
  • Videi draudzīgu materiālu īpašības
 • Teorētiskās mehānikas un materiālu pretestības katedra:
  • Vibro-trieciena sistēmu analīze, optimizācija un sintēze
  • Pētījumi vēja tunelī
  • Muskuļa biomehānika
  • Dinamika, berze, svārstības un triecieni
  • Skaitliski darbietilpīgu mehānisku sistēmu modeļu paralēlā optimizācija
  • Mašīnu dinamikas modelēšana un optimizācija, datorizētā projektēšana un aprēķini
  • Polimēru kompozītu mehāniskās nestspējas izpēte
  • Polimēru kompozītu iekšējās arhitektūras optimizācija
  • Koka kompozītu stiprība un nogurums pie cikliskām slodzēm
  • Celtniecības kompozīti un to izturība pie mehāniskām un termiskām slodzēm
  • Kompozīti ar augsto stiegrojumu un viņu mehāniskās īpašības
  • Optimālas un energoefektīvas celtniecības konstrukcijas
  • Otrreizējo materiālu izmantošana modernos kompozītos un konstrukcijās
 • Siltumenerģētisko sistēmu katedra:
  • Ekonomisku un ekoloģiski tīrāku energotehnoloģiju izstrādāšana
  • Enerģētiskā kurināmā degšanas procesu uzlabošana
  • Siltumapmaiņas pētījumi konvekcijas, vārīšanās un kondensācijas procesos
  • Enerģētikas ekonomika un energoresursu prognozēšana
  • Centralizētās siltumapgādes kompleksie risinājumi, koģenerācija, triģenerācija
 • Mašīnbūves un mehatronikas katedra:
  • Cietu ķermeņu kontakta virsmu statistiskā mehānika
  • Salikšanas automatizācija
  • Metālu griešanas teorijas un griešanas instrumentu ražošanas pētījumi
  • Apstrādes tehnoloģija un kvalitātes nodrošināšana
  • Materiālu analīze un to struktūras izpēte
 • Triboloģijas zinātniskā laboratorija:
  • Pētījumi un augstas precizitātes mērījumi triboloģijas jomā
  • Iekārtu apraksts
 • Mehānikas un biotekstilmateriālu zinātniskā laboratorija:
  • Pētījumi biotekstila jomā, jaunu tehnoloģiju izstrādāšana
 • Mehānikas ekspertīžu centrs:
  • Neatkarīgu un objektīvu teorētisko, praktisko un tehnisko ekspertīžu slēdzienu izdarīšana mehānikas jomā
  • Matemātiski pamatotu slēdzienu par materiālo objektu mehāniskām sadursmēm, bojājumiem un sagraušanu veikšana
  • Iespējamo katastrofu un haosu rašanās iespēju analīze tehnikā, cilvēku sabiedrībā un apkārtējā vidē
 • Mašīnu un mehānismu dinamikas zinātniskā laboratorija:
  • Mašīnu dinamikas un stiprības modelēšana, datorizētā projektēšana un aprēķini
  • Eksperimentu plānošanas un metamodelēšanas metožu radīšana
  • Multidisciplinārās optimizācijas metožu izstrāde un pielietojums mašīnbūvē
  • Kompozītmateriālu elementu daudzkriteriālā robustā optimizācija
  • Mehānisko objektu formas optimizācija nenoteiktību klātbūtnē
 • Metroloģijas zinātniskā laboratorija:
  • Pētījumi metroloģijas jomā
  • Augstas precizitātes virsmas, formas un izmēru mērījumi
  • Iekārtu apraksts
 • Sporta tehnoloģiju starpnozaru zinātniskā laboratorija:
  • Dažādu sporta veidu tehnoloģiskās problēmu un to mehānikas pētījumi, kā arī inovatīvu risinājumu izstrādāšana
 • Metināšanas un termisko procesu zinātniskā laboratorija:
  • Jaunu metināšanas veidu, metināšanas pielietojumu un materiālu pētījumi
 • Materiālu eksperimentālās mehānikas zinātniskā laboratorija:
  • Jaunu daudzfunkcionālu materiālu, kompozītu un citu inovatīvo materiālu pētījumi
  • Iekārtu apraksts