Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Parādīt izvēlni
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

Akadēmiskā konference «Izaicinājumi inženierzinātņu augstākajā izglītībā 2021»

Akadēmiskā konference «Izaicinājumi inženierzinātņu augstākajā izglītībā 2021»

Akadēmiskā konference «Izaicinājumi inženierzinātņu augstākajā izglītībā» notika RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātē no 2021.g. 12. līdz 16. aprīlim.

Konferences mērķis ir iezīmēt aktualitātes inženierzinātņu augstākajā izglītības jomā, dalīties ar pieredzi  un rosināt diskusiju par mūsdienu augstākās izglītības izaicinājumiem tās kvalitātes nodrošināšanā, ņemot vērā visu iesaistīto pušu (studentu, darba dēvēju, mācībspēku) mērķus.

Atsevišķas prezentācijas ir apskatāmas, sekojot zemāk esošajām saitēm.

Konferences tēzes (PDF, 1.4 MB) ir pieejamas lejuplādei.

 

 

 

Konferences programma:

9:00

Konferences atklāšana

Konferences dalībniekus uzrunās Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes dekāns, profesors Ēriks Geriņš, prodekāns studiju jomā, profesors Aldis Balodis, prodekāne zinātnes jomā, docente Anita Avišāne

9:30

 

Anita Geriņa-Ancāne, Evija Krīgere, Arvīds Endziņš

Industriālā dizaina katedra

Studentu motivācija grupu darbu visu dalībnieku līdzvērtīga iesaite studiju moduļa apguvē

Students motivation in the equal involvement of each participant of group work in the acquirement of studies module

9:45

Svetlana Sokolova

MTAF, MMI, Teorētiskās mehānikas un materiālu pretestības katedra

Priekšmeta Mehānika digitalizācija ESF projekta «Rīgas tehniskās universitātes efektīvas pārvaldības attīstība» ietvaros

Digitization of the subject Mechanics within the framework of the ESF project «Development of Effective Management of Riga Technical University»

10:00

Juris Kreicbergs, Māris Gailis

RTU MTAF Automobiļu katedra

Uzņēmējdarbības studijas Autotransporta inženieru studiju programmā

Business studies in Automotive engineering study program

10:15

Artis Kromanis

Mašīnbūves un mehatronikas katedra

LEAN pamatprincipu izmantošana studiju darba organizācijā

Use of LEAN principles in organisation of study process

10:30

Guntis Spriņģis, Ivans Griņevičs

RTU Daugavpils studiju un zinātnes centrs/Mašīnbūves un mehatronikas katedra

Attālinātās apmācības aspekti studiju kursā Datorgrafika mašīnbūvē un darba efektivitātes paaugstināšana

Aspects of distance learning for the study course Computer Graphics in Mechanical Engineering and work efficiency increasing

10:45

Evija Krīgere, Elīna Bože-Irbe, Arvīds Endziņš, Anita Geriņa-Ancāne

Mehānikas un mašīnbūves  institūts,  Industriālā dizaina  katedra

Radošā novirziena izaicinājumi praktisko studiju kursu nodrošināšanā

Challanges of creative field to secure practical studies

11:00

Vjačeslavs Lapkovskis

Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte (RTU MTAF) Aeronautikas institūts (AERTI)

Mācību priekšmeta apguves uzlabošana, izmantojot diskusiju semināru organizēšanu tiešsaistes mācīšanas režīmā

Improving the learning of the subject through the organisation of discussion seminars in the online teaching mode

11:15

Edmunds Kamoliņš, Marina Koņuhova, Kārlis Gulbis

Transporta institūts

Racionāla eksperimentu plānošana, metamodeļu sintēze un pētāmās sistēmas optimizācija

Rational planning of experiments, synthesis of metamodels and optimization of the system under study

11:30

Irīna Boiko, Ēriks Geriņš

RTU MTAF MMI Mašīnbūves un mehatronikas katedra

Situāciju imitācijas paņēmiena izmantošana studiju kursā Patentzinību pamati

Application of Situational Simulation Teaching Method in Study Course Basics of Patents

11:45

Oskars Irbītis, Gundars Zalcmanis, Ēriks Vonda

RTU, MTAF, Automobiļu katedra

Izaicinājumi studiju kursa Transportlīdzekļu mehānika realizēšanā un pilnveidē

Challenges in the Implementation and Improvement of the Study Course Vehicle Mechanics

12:00

Dmitrijs Rusovs

Siltumenerģētisko sistēmu katedra

Ūdeņražu ekonomika-iespējas un izaicinājumi mašīnbūves nozarei

Hydrogen as challange and oportunity for mechanical engineering

12:15

Olga Kononova, Svetlana Sokolova, Vladislavs Jevstigņejevs, Mārtiņš Irbe

Teorētiskās mehānikas un materiālu pretestības katedra

Programma Mathcad drošs rīks studentu rokās

Mathcad is a secure tool in the hands of students

12:30

Antons Štekleins, Viktors Gutakovskis

Mašīnbūves un Mehatronikas katedra

Attālinātā apmācība mācību kursā «Mašīnbūves iekārtu piedziņa un vadība»

Distance training in the study course «Driving and control of mechanical engineering equipment»