Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Parādīt izvēlni
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

Akadēmiskā konference «Inženierizglītības attīstība un digitalizācija 2022»

Akadēmiskā konference «Inženierizglītības attīstība un digitalizācija 2022»

RTU MTAF Akadēmiskās konferences «Inženierizglītības attīstība un digitalizācija» mērķis ir iezīmēt aktualitātes inženierzinātņu augstākajā izglītības jomā, dalīties ar pieredzi  un rosināt diskusiju par mūsdienu augstākās izglītības izaicinājumiem tās kvalitātes nodrošināšanā, ņemot vērā visu iesaistīto pušu (studentu, darba dēvēju, mācībspēku) mērķus.

Konferences plenārsēde sāksies 2022. gada 19. maijā, plkst. 10:00, attālināti. 

Saite uz Zoom.

Reģistrēšanās konferencei notiek elektroniski, aizpildot pieteikuma formu.

 

 

 

Konferences programma:

10:00

Konferences atklāšana

Konferences dalībniekus uzrunās Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes dekāns, profesors Ēriks Geriņš, prodekāns studiju jomā, profesors Aldis Balodis, prodekāne zinātnes jomā, docente Anita Avišāne

10:10

 

Arnis Irbens

Plockmatic Riga SIA

Ražošanas industrija un mācībiestāžu sinerģija jauno speciālistu sagatavošanā, pieredze un risinājumi
Manufacturing industry and synergy of educational institutions in the training of new specialists, experience, and solutions 

10:30

Assoc. Prof. Dr. Justinas Gargasas

Vilnius Gediminas Technical University

Industry 4.0 and digitalization problems in welding and impact on the engineering education
Industry 4.0 un digitalizācijas problēmas metināšanā un ietekme uz inženieru izglītību

10:50

Oļegs Poluhins

Kiwa/ AS Inspecta Latvia

Nesagraujošās testēšanas pielāgošana Industrijas 4.0 vidē
Adapting of Non-Destructive Testing to an Industrial 4.0 Environment

11:10

Igors Putra

Robert Bosch SIA

Jaunākais automobiļu diagnostikas jomā
The Latest in Automotive Diagnostics

11:30

Kārlis Krūmiņš 

Exigum SIA

Ražošanas procesu kontrole un izsekošana izmantojot «Enterprise Resource Planning System» sistēmas praksē
Control and Tracking of Production Processes by Using the «Enterprise Resource Planning System» in Practice

11:50

Prof. Andris Martinovs

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Ieskats Mehānikas un metālapstrādes studiju virziena programmu īstenošanā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā
Insight into the Implementation of Mechanics and Metalworking Study Programs at Rēzekne Academy of Technology

12:10

Uldis Poikāns

Instro SIA

Mācību iestāžu inženiertehniskā nodrošinājuma modernizācija sadarbojoties ar industriju
Modernization of Engineering Equipment of Educational Institutions in Cooperation with Industry

12:30

Eleonora Pole 

SMW group

SMW Group – Magnesium Applications
SMW grupa — magnija pielietojums

12:50

Kristians Rimkus 

WeMPS

Mehānikas inženieru trūkums darba tirgū un kvalifikācijas piešķiršanas sistēma
Lack of Mechanical Engineers in the Labour Market and Qualification System

13:10

Dmitrijs Rusovs 

RTU MTAF MMI Siltumenerģētisko sistēmu katedra

Siltummācības integrācija mašīnzinību, transporta  un aeronautikas programmās 
Heat study reinstitution in Mechanical Engineering, Transport, and Aeronautics study programs

13:30

Oskars Stepiņš 

Speciālais elektrods SIA

Jaunākais metināšanas tehnoloģiju un digitālās uzskaites jomā
The Latest in Welding Technology and Digital Inventory

13:50

Artūrs Bogdanovs, Ēriks Vonda, Gundars Zalcmanis

RTU MTAF TI Automobiļu katedra

Studentu aptauju kā atgriezeniskās saites nozīmīgums jaunu E-mobilitātes tehnoloģiju studiju kursu izstrādes un realizācijas laikā 
Student inquiry importance for feedback during development and implementation of new E-mobility technology study course