Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Parādīt izvēlni
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

Transporta sistēmu inženierija

Transporta sistēmu inženierija

Studiju programmas mērķis ir attīstīt profesionālās, radošās un pētniecības prasmes transporta sistēmu inženierijā, lai nodrošinātu transporta nozares infrastruktūrā jauno tehnoloģiju izpēti, ieviešanu un izmantošanu.
Sagatavot speciālistus, kuri būtu konkurētspējīgi modernajā darba tirgū, nodrošināt plašu, profesionālu, praktiskai izmantošanai derīgu, zinību padziļinātu izglītību, kas dod iespēju adaptēties darba tirgū, iekļauties pētnieciskajā darbībā transporta jomā.

Studiju programmā sniedz zināšanas un prasmes, lai absolventi varētu nodrošināt transporta institūciju un iestāžu starptautiskā līmeņa attīstību, plānot un vadīt darbu atbilstoši organizācijas mērķiem saskaņā ar LR un starptautiskajiem normatīviem aktiem.

Studiju programmai ir divi līmeņi - profesionālā bakalaura un profesionālā maģistra studijas.

Studiju programmas abos līmeņos notiek uzlabojumi un pārmaiņas, kas šobrīd ir licenzēšanas procesā. Izmaiņas skar gan programmas veidu, gan saturu, gan arī nosaukumu.

Programmas veids tiek mainīts no profesionālā un akadēmisko, jo saturs ir orientēts uz nākotnes profesijām, kurām vēl nav izveidots profesijas standarts.

Pēc licenses saņemšanas profesionālā bakalaura programma kļūs par akadēmisko bakaulaura programmu «Aeronautikas un transporta sistēmu inženierija». 

Savukārt profesionālā maģistra līmeņa programma kļūs par akadēmisko maģistra programmu «Aerokosmisko sistēmu inženierija».

Topošie studenti var iestāties un uzsākt studijas programmā bakalaura vai maģistra līmeņa studiju programmā «Transporta sistēmu inženierija», kas pēc akreditācijas tiks pārveidota par studiju programmām «Aeronautikas un transporta sistēmu inženierija» un «Aerokosmisko sistēmu inženierija».

Studiju programma tiek realizēta Aeronautikas institūta Transporta sistēmu un loģistikas katedrā.