Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Parādīt izvēlni
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

Industriālais dizains

Industriālā dizaina katedra (IDK) ir izstrādājusi un realizē profesionālā bakalaura programmu «Industriālais dizains» ar mērķi nodrošināt studējošajiem iespēju iegūt profesionālās zināšanas industriālā dizaina jomā, atbilstoši profesijas standartam, sniedzot teorētiskās un praktiskās zināšanas produktu un dizaina elementu projektēšanā un ražošanā.  Iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences nodrošinās iespēju strādāt projektēšanas un ražošanas uzņēmumos, kas projektē un/vai ražo industriālos izstrādājumus vai izstrādā rūpniecisko ražojumu dizaina koncepcijas, var būt individuālais uzņēmējs.

Katedras mācībspēki ir gan pieredzes bagāti, gan jauni, zinoši un radoši, kuri vēlas nodot savas zināšanas un prasmes nākošajiem profesionāļiem. Mūsu mērķis ir iemācīt studentiem pieņemt lēmums starp dažādiem mainīgiem lielumiem. Iemācīt vērot, analizēt, radīt un realizēt. Motivēt būt radošiem un pat pārdrošiem savu ideju īstenošanā.

Šeit var uzzināt vairāk par studiju programmu.

2020./2021. m. g.  Industriālā dizaina programmu absolvēja pirmie studenti, iegūstot profesionālā bakalaura grādu industriālajā dizainā ar industriālā dizaina inženiera kvalifikāciju. 
Studentu diplomdarbu tēmas ir no studentu prakses vietām vai pašu apzinātām problēmsituācijām, kuras padziļināti tika pētītas un risinātas no potenciālo lietotāju un profesionāļu puses, veikta tirgū pieejamo alternatīvu izpēte, kā rezultātā tika radīti risinājumi, kas atrisina galvenās patērētāju vajadzības. Gala rezultātā tika radīti produkta prototipi ar to izmaksu aprēķiniem.


Diāna Ivaškeviča Paceļamu un nolaižamu aizkaru sistēma
Kristīne Miķelsone Pretkājinieku mīnas mulāžas izveide militāro mācību nolūkiem
Angelina Ovčiņnikova Nošu lapu šķirstīšanas ierīce
Dāvis Petrovics Ugunsdrošības ierīces pilnveide cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem
Kaspars Tuņa Daudzfunkcionāls spēļu laukums bērniem ar kustību traucējumiem

Studiju kursu projekti

Industriālā dizaina programmas studenti vairāku studiju kursu ietvaros strādā pie dažādu industriālu produktu un to dizaina elementu izstrādes sākot no skiču zīmēšanas, vizualizācijas, līdz pat tehnisko rasējumu un tehniskās dokumentācijas izstrādei. Vēlākos kuros  arī veic slodžu aprēķinus, apzina produkta ražošanas tehnoloģisko procesu.