Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Parādīt izvēlni
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

Mašīnu un aparātu būvniecība

Mašīnu un aparātu būvniecība

Apgūstot šo studiju programmu, Tu kļūsi par mehānikas inženieri un varēsi strādāt metālapstrādes, mašīnbūves, projektēšanas, lauksaimniecības, transporta, celtniecības, tirdzniecības un citos uzņēmumos, kas projektē, ražo, uzstāda, pilnveido un remontē dažādas iekārtas, ierīces un mašīnas. Programmā ir trīs specializācijas virzieni: tehnoloģiskais un projektēšanas; metalurģijas; spiedapstrādes.

Mērķis un uzdevumi

Bakalaura profesionālo studiju mērķis ir nodrošināt, ka tiek sasniegta profesionāla praktiskai izmantošanai derīga, uz zinātniskiem pamatiem balstīta, mašīnu zinātnes nozarei nepieciešama izglītība. Tādejādi, noslēgumā studējošie ir ieguvuši nepieciešamās zināšanas, prasmes un kompetenci, kas dod iespēju mehānikas inženierim adaptēties darba tirgū, kā arī turpināt izglītību augstāka grāda iegūšanai.

Bakalaura profesionālā studiju programmā lekcijās, praktiskajās nodarbībās, prakses laikā un projektu izstrādes laikā jāveido prasmes, pielietot tehniskajos un humanitārajos priekšmetos iegūtās teorētiskās zināšanas praktisku uzdevumu risināšanai. Studenti jāiepazīstina ar ražošanas plānošanu, vadīšanu, kā arī ar kvalitātes vadības pasākumu programmu veidošanos praksi. Studentos jāattīsta prasmes veikt pētniecisko darbību.

Karjera

Bakalaura profesionālo studiju programmas «Mašīnu un aparātu būvniecība» izglītību ieguvušais mehānikas inženieris strādā metālapstrādes, mašīnbūves, projektēšanas, transporta, celtniecības, tirdzniecības un citos tautsaimniecības uzņēmumos, kuru darbība saistīta ar iekārtu, ierīču, mašīnu projektēšanu, pētniecību, ražošanu, pilnveidošanu, realizāciju un remontu. Mehānikas inženieris vada kolektīvu, nodrošina drošības tehnikas un vides aizsardzības likumu ievērošanu., vadīšanu, kā arī ar kvalitātes vadības pasākumu programmu veidošanos praksi. Studentos jāattīsta prasmes veikt pētniecisko darbību.

uzzināt vairāk

Studiju programma tiek realizēta Mehānikas un mašīnbūves institūta Mašīnbūves un mehatronikas katedrā.