Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Parādīt izvēlni
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

Kur strādā absolventi?

Kur strādā absolventi?

Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes absolventi, atbilstoši interesēm un kvalifikācijai, var strādāt ražošanā, zinātnē, komercfirmās, valsts iestādēs, vai arī papildināt savas zināšanas citu valstu augstskolās.

Fakultātes absolventi – speciālisti (bakalauri, inženieri, maģistri, doktori) vada, organizē un uzrauga ražošanas procesus, projektē, būvē un uzrauga ražošanas mašīnas un ierīces, vada projektus, veic pētījumus un ekspertīzes, kā arī veic administrēšanas pienākumus.

Pēc studiju beigšanas iespējams strādāt dažādu nozaru iekārtu un aparātu projektēšanas un pētniecības iestādēs, profesionāli pedagoģisko darbu, inženiera darbu mašīnbūves, kokrūpniecības, pārtikas rūpniecības, veselības aprūpes iestādēs, siltuma apgādes, dzelzceļa transporta, aviācijas transporta, auto transporta un pārvadājumu organizēšanas firmās, kā arī citu ražošanas nozaru uzņēmumos.

Mašīnu un aparātu būvniecība programmu absolventiem galvenokārt tiek piedāvāts darbs mašīnu un mehānismu projektēšanas un pētniecības iestādēs, profesionāli pedagoģiskais darbs, inženiera darbs mašīnbūves, metālapstrādes, kokrūpniecības, pārtikas rūpniecības, transporta un citu ražošanas nozaru uzņēmumos.

Mehatronikas programmu absolventi varēs strādāt praktiski visās tautsaimniecības nozarēs – mašīnbūves, metālapstrādes, kokrūpniecības, pārtikas rūpniecības, transporta un citās, kurās tiek veikta automātisku iekārtu un mehānismu projektēšana un ekspluatācija (izmantošana), kuru vadība notiek ar integrētu elektronikas un datortehnikas lietošanu, piemēram, roboti, automātiski vadāmi darbagaldi, sadzīves tehnika u.c.

Sīkāk par uzņēmumiem un darba iespējām var izlasīt Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācijas mājaslapā.

Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve programmu absolventi varēs strādāt gan vietējos, gan starptautiskos projektos, kur nepieciešama pieredze mehānisku sistēmu stiprības un ilgizturības aprēķinos, mašīnu projektēšanā, enerģijas iegūšanas tehnoloģijās, robotikā, kvalitātes vadībā, bioinženierijā, kosmonautikā, šķidruma mehānikā, ūdens apgādē, mašīnu un mehānismu apkopes plānošanā, patēriņa produktu dizainā, piesārņojuma kontrolē un jaunu materiālu mehāniskajā sintēzē.

Industriālais dizains programmu absolventi varēs strādāt par inženieri vai dizaineri mašīnbūvniecības, aparātbūves nozarēs un tām radniecīgās jomās, kā arī gan individuālos un starptautiskos uzņēmumos, gan arī valsts institūcijās kā konsultants.

Automobiļu transports programmu absolventi varēs strādāt transporta, ražošanas un projektēšanas uzņēmumos un organizācijās, pētniecības un izglītības iestādēs, kā arī uzņēmumos un organizācijās, kas nodarbojas ar kravu un pasažieru pārvadājumu, transporta līdzekļu tehniskās ekspluatācijas, remonta, tirdzniecības, autosporta un ceļu satiksmes drošības nodrošināšanas un uzlabošanas darbu organizāciju, veikšanu, vadību un uzraudzību.

Aviācijas transports programmu absolventi varēs strādāt par gaisakuģu ekspluatācijas inženieri visās pasaules lidostās, inženieri konstruktoru lidaparātu un aviācijas sistēmu ražošanas uzņēmumos, inženieri aviācijas remonta uzņēmumos, pētnieku pētniecības centros, gaisa transporta loģistikas speciālistu loģistikas kompānijās.

Dzelzceļa transports programmu absolventi varēs strādāt dzelzceļa transporta uzņēmumos un organizācijās, kā arī pētniecības un izglītības iestādēs, kas veic efektīvu dzelzceļa transporta tehnoloģisko sistēmu un procesu izstrādāšanu un uzturēšanu.

Dzelzceļa elektrosistēmas programmu absolventi varēs strādāt transporta uzņēmumos un organizācijās, kā arī pētniecības un izglītības iestādēs, kuras veic efektīvu elektrisko un elektronisko sistēmu un procesu izstrādāšanu un uzturēšanu, projektēšanu un uzraudzību, kā arī kā patstāvīgs (pašnodarbināts) speciālists.

Dzelzceļa transporta un elektrosistēmu programmas absolventu darba vietas: valsts AS «Latvijas dzelzceļš» struktūrvienībās; AS «Pasažieru vilciens», AS «Starptautiskie Pasažieru pārvadājumi», AS «Rīgas Vagonbūves rūpnīca», pasažieru un kravu dzelzceļa pārvadājumu firmās.

Transporta sistēmu inženierija programmu absolventi varēs strādāt sauszemes, jūras un gaisa loģistikas transporta uzņēmumos, organizācijās, pētniecības un izglītības iestādēs, kurās veic kravu un pasažieru pārvadājumu loģistisko un tehnisko nodrošinājumu, izstrādāšanu un uzturēšanu, visa veida transportlīdzekļu, kravu celšanas un transportēšanas mehānismu projektēšanu un ražošanu.

Medicīnas inženierija un fizika programmu absolventi, strādājot par medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženieri, projektē un pilnveido medicīniskās iekārtas, aparātus un instrumentus; pārzina iekārtu fizikālos un tehniskos darbības principus, to izgatavošanas un konstruēšanas tehnoloģijas u. c. Medicīnas fiziķis spēj veikt: medicīnas radiācijas tehnoloģiju plānošanu un uzraudzību; pacienta un personāla dozimetriju; kā arī piedalās citās inženiera darbībās, kas saistītas ar medicīnas tehnikas projektēšanu un lietošanu.

Siltumenerģētika un siltumtehnika programmu absolventi – bakalauri un inženieri nepieciešami siltuma un elektroenerģijas ražošanas, pārvadīšanas un sadales uzņēmumos, piemēram, termoelektrostacijās, koģenerācijas stacijās, siltumapgādes sistēmu nozares vadošajos uzņēmumos Latvijā: AS «Latvenergo», AS «Rīgas Siltums», «Rīgas TEC-1», «Rīgas TEC-2», AS «Liepājas Enerģija», AS «Inspecta Latvija» utt.