Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Parādīt izvēlni
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

Aviācijas transports

Aviācijas transports

Programma nodrošina aviācijas transporta nozarei nepieciešamo profesionālo izglītību. To apgūstot, Tu saņemsi pasaulē atzītu sertifikātu un kļūsi par starptautiska līmeņa gaisakuģu mehānisko iekārtu, dzinēju un avionikas sistēmu tehniskās ekspluatācijas speciālistu, varēsi analizēt un organizēt gaisa transporta sistēmu darbību un projektēt aviācijas tehniku.

Studiju programmas mērķi:

  • nodrošināt aviācijas transporta nozares infrastruktūras atjaunošanu un uzturēšanu ar nepieciešamo skaitu un kvalifikācijas speciālistiem, kā arī nepieciešamo zinātnisko pētījumu izpildi un dot iespēju turpināt studijas maģistrantūrā vai doktorantūrā.
  • sniegt vēlamo izglītību 5. kvalifikācijas līmenī  inženierzinātņu jomā un I līmeņa augstāko izglītību vai profesionālo bakalaura/maģistra grādu, kas atbilstu līdzīgām studiju programmām ārzemēs, un sniegt iespēju studēt šādā RTU programmā aptverot galvenās darbības sfēras studiju procesā, tai skaitā: mācīšanu, konsultācijas un pētniecisko darbu;
  • Sniegt zināšanas, kas atbilst prasībām profesionālās augstākās izglītības valsts standartam un profesijas reglamentējošiem starptautiskajiem dokumentiem aviācijas transportā.
  • Nodrošināt zināšanu līmeni, kas atbilst profesijas, Starptautiskās aviācijas organizācijas (ICAO) un atbilstoši Eiropas Komisijas Regulai EK Nr. 1321/2014 noteikto pienākumu pildīšanai.

uzzināt vairāk par bakalaura studiju programmu

Studiju procesa laikā studenti:

  • apgūst fundamentālo zinātņu un nozares teorētiskos priekšmetus, kā arī nozares speciālos priekšmetus;
  • saņem praktiskas zināšanas par aviācijas tehnikas darbības principiem, uzbūvi un tehniskās apkopes paņēmienus izmantojot AERTI laboratorijas, maketus, stendus un trenažierus;
  • prakses laikā darba vietā (ārpus izglītības iestādes) apgūst aviācijas transportam raksturīgas tehniskās apkopes praktiskās iemaņas.

uzzināt vairāk par maģistra studiju programmu

Studiju programma tiek realizēta Aeronautikas institūta Aeronautikas tehnoloģiju katedrā.