Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Parādīt izvēlni
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

Aeronautikas un transporta sistēmu inženierija

Aeronautikas un transporta sistēmu inženierija

Mērķis

Studiju programmas nozīmīgums saistīts ar industrijā pieaugošu pieprasījumu pēc gan praktiskās iemaņas ieguvušiem, gan teoriju labi pārvaldošiem un attiecīgi sistēmiski domāt spējīgiem speciālistiem. Programmā sagatavotie speciālisti tiks sagatavoti nākotnes profesijām. Programma piedāvās nākotnes aeronautikas industrijas tehnisko un tehnoloģisko risinājumu projektētāju sagatavošanu, jo jau tuvā nākotnē notiks lielas pārmaiņas visā aeronautikas jomā saistībā ar pāreju uz atjaunojamiem energoresursiem un automatizāciju.

Bakalaura akadēmisko studiju programmas mērķis ir nodrošināt darba tirgū pieprasītu aeronautikas un transporta sistēmu speciālistu sagatavošanu ar nozares pamatzināšanām, kuri ir spējīgi analizēt informāciju, pieņemt lēmumus un tiem piemīt patstāvīga darba spējas, kā arī sagatavot studentus turpmākām studijām maģistrantūrā.

Uzdevumi

  • Nodrošināt bakalaura studiju līmenim un starptautiskie standartiem atbilstošu konkurētspējīgu izglītību, sagatavojot augstas klases speciālistus aeronautikas un transporta sistēmu jomā;
  • Sniegt studējošiem vispusīgas zināšanas, veidot prasmes un attīstīt kompetences atbilstoši darba tirgus formulētajām prasībām transporta (tajā skaitā aviācijas) sistēmas inženierim, sagatavojot studējošos praktiskam darbam;
  • Nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, zinātniski pētnieciskā darba attīstību un izmaiņas, atbilstoši izmaiņām transporta institūciju starptautiskajos normatīvajos aktos;
  • Veicināt studējošo interesi par turpmāku profesionālo pilnveidi, akadēmisko zināšanu papildināšanu, studijām maģistrantūrā, attīstīt zinātniski pētnieciskā darba prasmes un veicināt to izmantošanu;
  • Rosināt studējošo interesi par sabiedrībā notiekošiem procesiem, veidot personību, kura prot patstāvīgi rīkoties un pieņemt lēmums.

Pilna laika klātienes studiju ilgums 4 gadi.

Studiju programma tiek realizēta Aeronautikas institūta Transporta sistēmu un loģistikas katedrā.

Uzzināt vairāk