Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Parādīt izvēlni
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

Aerokosmisko sistēmu inženierija*

Aerokosmisko sistēmu inženierija*

*Studiju programma «Aerokosmisko sistēmu inženierija» ir veidota, pilnveidojot profesionālo maģistra studiju programmu «Transporta sistēmu inženierija». Maģistra studiju programma pašlaik ir akreditācijas procesā.

Topošie studenti var iestāties un uzsākt studijas profesionālā maģistra programmā «Transporta sistēmu inženierija», kas pēc akreditācijas tiks pārveidota par akadēmisko maģistra studiju programmu «Aerokosmisko sistēmu inženierija».

Mērķis

Studiju programmas nozīmīgums ir saistīts ar augošu augstas klases speciālistu pieprasījumu tādās specifiskās jomās kā aeronautikas sistēmu inženierijā, loģistiku aviācijas transportā, kā arī kosmosa jomā. Programmā sagatavotie speciālisti tiks sagatavoti nākotnes profesijām.

Akadēmiskās maģistra studiju programmas mērķis ir nodrošināt augsti kvalificētu aerokosmisko sistēmu speciālistu sagatavošanu ar padziļinātām nozares zināšanām, kuriem piemīt sistēmiska un analītiska domāšana un patstāvīga darba spējas, kā arī sagatavot studentus turpmākām studijām doktorantūrā.

Uzdevumi

  • Nodrošināt maģistra studiju līmenim un starptautiskiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu izglītību, sagatavojot augstas klases speciālistus aerokosmiskajā un transporta sistēmu jomā;
  • Sniegt studējošiem vispusīgas zināšanas, veidot prasmes un attīstīt kompetences atbilstoši darba tirgus formulētajām prasībām transporta (tajā skaitā kosmosa) sistēmas inženierim, sagatavojot studējošos praktiskam darbam;
  • Nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, zinātniski pētnieciskā darba attīstību un izmaiņas, atbilstoši izmaiņām transporta institūciju starptautiskajos normatīvajos aktos;
  • Veicināt studējošo interesi par turpmāku profesionālo pilnveidi, akadēmisko zināšanu papildināšanu, studijām doktorantūrā, attīstīt zinātniski pētnieciskā darba prasmes un veicināt to izmantošanu;
  • Rosināt studējošo interesi par sabiedrībā notiekošiem procesiem, izveidot personību, kura prot patstāvīgi rīkoties un pieņemt lēmumus.

Studiju programma tiek realizēta Aeronautikas institūta Transporta sistēmu un loģistikas katedrā.