Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Parādīt izvēlni
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

Automobiļu transporta studentiem

Automobiļu transporta studentiem

Profesionālā bakalaura un maģistra līmeņu studiju programma «Automobiļu transports» tiek realizēta MTAF Transporta institūta Automobiļu katedrā.

Pēc bakalaura un maģistra studiju absolvēšanas iespējams izglītototies augstākajā, doktora līmenī, studējot programmā «Transports».

Studiju procesa administratīvos jautājumus labprāt palīdzēs risināt mūsu mācību birojā.

Nozīmīga profesionālās studiju programmas sastāvdaļa ir prakse. Prakses mērķis ir profesionālā vidē pilnveidot un attīstīt studenta inženierzinātņu, pētniecības un vadības profesionālās prasmes un kompetences.

Automobiļu katedra prakses īstenošanai katram studējošajam nodrošina prakses vietu atbilstoši studiju programmas prasībām. Studējošais prakses vietu var izvēlēties patstāvīgi, to individuāli saskaņojot ar prakses koordinatoru.

Uzzināt vairāk par praksi

Saistībā ar praksi informāciju var saņemt, sazinoties ar prakses koordinatoru, docentu Ēriku Vondu:   +371 29120021

Vairāk informācijas par praksi var iegūt, pieslēdzoties Ortus, e-studiju kursā Prakse.

Studiju programmas noslēgumā jāizstrādā noslēguma darbs.

Bakalaura līmeņa studiju programmā noslēguma darbs ir produkta, pakalpojuma vai tehnoloģijas izstrāde, kas saistīta ar:

  • autotransporta pārvadājumiem;
  • ceļu satiksmes drošību;
  • autotransporta līdzekļu konstrukciju;
  • autotransporta līdzekļu ekspluatāciju un remontu vai tehniski līdzīgas problēmas risinājumu.
Uzzināt vairāk par bakalaura darbu

Bakalaura darbā, papildus pētnieciskiem uzdevumiem, ir jāveic projektēšanas uzdevumi, kuri jāatspoguļo konstruktoru dokumentos (rasējumi, specifikācijas un shēmas).

Bakalaura darba tēmai un izvirzītajiem uzdevumiem jānoved pie iespējas un nepieciešamības darba izpildes gaitā radīt konstruktoru dokumentus.

Šajā studiju programmā bakaulaura darbā jāiekļauj divas daļas - apraksts un grafiskā daļa (rasējumi un citi konstruktoru dokumenti).

Informāciju par bakaulaura darba apraksta daļas saturu, apjomu un noformēšanas prasībām var iegūt metodiskajos norādījumos, kuros ietvertas arī noformēšanas sagataves.

Darba izpildes laikā ļoti noderīga būs informācija par grafiskās daļas izpildīšanu.

Metodiskos norādījumus var saņemt, un vairāk informāciju par bakalaura darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu var iegūt, pieslēdzoties Ortus,  e-studiju kursā Bakalaura darbs.

Bakalaura darbs ir jāaizstāv atklātā sēdē. Ieskatam, kas jāsagatavo veiksmīgai aizstāvēšanai, var iepazīties ar šo aprakstu:

Aizstāvēšanās gaita un ziņojuma secība (PDF, 160 KB)

Bakalaura darbu nodošanas termiņš 2022. gada pavasara semestrī: 01.06.2022. Darbu elektroniski nodod darba vadītājam. Ja darbs atbilst prasībām, vadītājs veic pierakstu priekšaizstāvēšanai.

Aicinām maijā vismaz reizi nedēļā sazināties ar vadītāju par darba izpildes gaitu un darba saturu un apjomu.

Priekšaizstāvēšana paredzēta jūnija pirmajā nedēļā (precīzāk: 02.-08.06.2022.).

Noslēguma darbu aizstāvēšana paredzēta jūnijā trešajā nedēļā (precīzāk: 15.-21.06.2022.).

Starp priekšaizstāvēšanu un aizstāvēšanu notiek darbu oficiālā augšupielāde RTU noslēguma darbu reģistrā un darbu recenzēšana.

Docents Juris Kreicbergs attālināti (Zoom) konsultēs par darba uzņēmējdarbības daļu: pirmdienā, 9. maijā no 18:15, līdz būs studenti, bet noteikti ne ilgāk par 21:00.

Savukārt docents Gundars Zalcmanis attālināti (Zoom) konsultēs par darba grafisko daļu trešdienā, 11. maijā no 18:15, līdz būs studenti, bet ne ilgāk par 21:00.

Maģistra līmeņa studiju programmas noslēguma darbs ir oriģināls zinātniski pētniecisks autora darbs izvēlētajā pētnieciskajā virzienā, kas ir saistīts ar autotransporta pārvadājumiem, ceļu satiksmes drošību vai autotransporta līdzekļu konstrukciju, ekspluatāciju un remontu. 

Uzzināt vairāk par maģistra darbu
Maģistra darba izstrādē pielietojamas dažādas inženiertehnisko pētījumu veikšanas metodes, piemēram, statistiskā novērtēšana, matemātiskā prognozēšana, matemātisko un simulāciju modeļu izstrāde, eksperimentu veikšana, procesu novērošana un optimizēšana.

Maģistra darbā jāveic vispusīga, padziļināta apskatāmās problēmas esošo risinājumu un pētījumu analīze.

Maģistra darbā vēlams ietvert eksperimentālo daļu, kas aptver eksperimentu plānošanu, veikšanu, iegūto datu apstrādi un eksperimentālo datu analīzi.

Darbā piedāvātajiem risinājumiem jāatbilst zinātnes un tehnikas sasniegumiem un preču un pakalpojumu tirgus situācijai.

Vairāk informācijas par maģistra darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu var iegūt, pieslēdzoties Ortus,  e-studiju kursā Maģistra darbs.

Maģistra darbs jāaizstāv atklātā sēdē, demonstrējot prezentāciju.

 Augstākais studiju līmenis ir doktora studijas.

Uzzināt vairāk par doktora darbu
Doktora studiju programmu beidzot, tiek aizstāvēts promocijas darbs (disertācija). Doktora zinātniskais grāds (Ph.D.) tiek piešķirts par pastāvīgi izstrādātu promocijas darbu, kas satur zinātniski oriģinālus, pārbaudītus rezultātus un sniedz jaunas atziņas konkrētajā zinātņu apakšnozarē. Darba atbilstību vērtē Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisija, Latvijas Zinātnes Padomes eksperti un attiecīgās zinātņu nozares Promocijas padome, ņemot vērā šādus kritērijus:
  • vai zinātniskais darbs ir pabeigts pētījums ar pietiekošu zinātnisko novitāti, atbilstošu saturu un apjomu;
  • vai darbā ir pielietotas mūsdienīgas analīzes un datu apstrādes metodes;
  • vai ir publikācijas recenzētos starptautiskos zinātniskos zdevumos;
  • vai zinātnisko pētījumu rezultāti ir apspriesti starptautiskās zinātniskās konferencēs (semināros).
Promocijas padome lēmumu pieņem ar aizklātu balsojumu.
Vairāk par doktora līmeņa studiju programmu «Transports» var uzzināt šeit.

Saziņai ar Automobiļu katedras darbiniekiem un noslēguma darba vadītāju vēlams lietot Jūsu oficiālo RTU adresi vārds.uzvāu.lv un MS Teams mirkļsaziņu.