Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Parādīt izvēlni
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

Mehānikas un mašīnbūves institūts

Institūta direktore profesore Dr. sc. ing. Irīna Boiko

Ķīpsalas iela 6B–406, Rīga

+371 26037158

Vēsturiski Rīgas Politehniskajam insūtam atdzimstot 1958. g. (atdaloties no Latvijas Valsts Universitātes (tagad LU) kā patstāvīgai mācību iestādei) tika izveidota Mehānikas fakultāte (1958–1964), tad Aparātu būvniecības un automatizācijas fakultāte (1964–1993).

1993. gadā Aparātu būvniecības katedra tika pārveidota par Aparātbūves un automatizācijas institūtu, kuru 2003. g. apvienoja ar Industriālā biznesa institūtu izveidojot Mašīnbūves tehnoloģijas institūtu (MTI). No dibināšanas brīža līdz 2018.g. MTI vadīja LZA korespondētājloceklis, Dr. habil. sc. ing. profesors Jānis Rudzītis.

Savukārt 1994. gadā tika dibināts Mehānikas institūts (MI), kuru līdz 1999. gadam vadīja LZA akadēmiķis, Dr. habil. sc. ing. profesors Egons Lavendelis. No 1999. gada līdz 2018. gadam MI vadīja LZA korespondētājloceklis, Dr. habil. sc. ing. profesors Jānis Vība.

2018. gadā notika šo divu institūtu konsolidācija, izveidojot Mehānikas un mašīnbūves institūtu (MMI). MMI nodrošina studijas vairākos līmeņos:

MMI veic intensīvu zinātniski pētniecisko darbu inženierzinātņu un tehnoloģiju jomās vairākos virzienos: lietišķā mehānika, mašīnbūves tehnoloģija, siltumtehnika un ražošanas automatizācija.
MMI zinātnieki iesaistīti nacionālo un starptautisko projektu īstenošanā, publicē zinātniskās publikācijas starptautiski atzītos izdevumos, piedalās un organizē zinātniskus pasākumus, ir autori vairākiem patentētiem izgudrojumiem, kā arī zinātībai.

MMI sadarbojās ar Latvijas un ārvalsts zinātniskām institūcijām un augstskolām, kā arī ar uzņēmumiem. Ciešā sadarbība ir arī ar Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociāciju (MASOC).

MMI veic intensīvu zinātniski pētniecisko darbu inženierzinātņu un tehnoloģiju jomās vairākos virzienos: lietišķā mehānika, mašīnbūves tehnoloģija, siltumtehnika un ražošanas automatizācija. Zinātniski pētnieciskā darbā aktīvi tiek iesaistīti visu studiju līmeņu studējošie.

MMI piedalās ikgadējā RTU starptautiskajā zinātniskajā konferencē ar ziņojumiem un tēžu publikācijām.

Ik gadu MMI organizē RTU studentu zinātniski tehniskās konferences sekcijas: Industriālais dizains, Ražošanas tehnoloģija un Teorētiskā mehānika un materiālu pretestība. Katru gadu tiek publicētas konferences tēzes.

Mašīnbūves un mehatronikas katedra

Mašīnbūves un mehatronikas katedra (MMK) ir viena no jaunākajām Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes katedrām, apvienojot līdz tam esošās Aparātu būvniecības katedru un Materiālu apstrādes katedru.

Industriālā dizaina katedra

Industriālā dizaina katedra (IDK) ir izstrādājusi un realizē profesionālā bakalaura programmu «Industriālais dizains» ar mērķi sagatavot Latvijas tautsaimniecībā industriālā dizaina inženierus.

Siltumenerģētisko sistēmu katedra

Siltumenerģētisko sistēmu katedra (SSK) daudzu desmitu gadu garumā nodrošina Latvijas Republiku ar speciālistiem siltuma un elektroenerģijas ražošanas, pārvades, ekspluatācijas un siltumizmantojošo tehnoloģiju jomās.

Teorētiskās mehānikas un materiālu pretestības katedra

Teorētiskā mehānika un materiālu pretestība veido tehniskās, mehāniskās projektēšanas pamatus mašīnbūvē, autobūvē, aviācijā, kuģubūvē, būvniecībā un vēl daudzās tautsaimniecībās nozarēs.

Mašīnu un mehānismu dinamikas zinātniskā laboratorija

Mašīnu un mehānismu dinamikas zinātniskā laboratorija (MMDZL) dibināta 1961. gadā pēc akadēmiķu J. Panovko un E. Lavendeļa iniciatīvas.

Materiālu eksperimentālās mehānikas zinātniskā laboratorija

LV RTU Materiālu Eksperimentālās Mehānikas Zinātniskās laboratorijas (MEMZL) darbība uzsākta 2019. g. janvārī, iekļaujoties MTAF Mehānikas un mašīnbūves Institūta sastāvā.

Sporta tehnoloģiju starpnozaru zinātniskā laboratorija

Sporta tehnoloģiju zinātnisko laboratorijas (STZL) darbības mērķis ir izstrādāt jaunus un inovatīvus risinājumus Sporta tehnoloģiju un mehānikas jomā.

Triboloģijas zinātniskā laboratorija

Laboratorija darbojas kopš 2018. gada 26. novembra, kad ar RTU Senāts pieņēma lēmumu izveidot Triboloģijas zinātnisko laboratoriju (TZL) un iekļaut to MTAF Mehānikas un mašīnbūves institūta (MMI) sastāvā.

Mehānikas un biotekstilmateriālu zinātniskā laboratorija

2019. g. laboratorijai tika mainīts attīstības virziens un nosaukums uz Mehānikas un biotekstilmateriālu zinātnisko laboratoriju (MBZL) un tā tika iekļauta MTAF Mehānikas un mašīnbūves institūta sastāvā.

Mehānikas ekspertīžu centrs

Nodrošina neatkarīgu un objektīvu teorētisko, praktisko un tehnisko ekspertīžu slēdzienu izdarīšanu mehānikas jomā, atbilstoši Latvijas Republikas, Eiropas un starptautiskiem normatīviem aktiem.