Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Parādīt izvēlni
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

Teorētiskās mehānikas un materiālu pretestības katedra

Katedras vadītājs, profesors, Dr.  sc.  ing., LZA akadēmiķis
Andrejs Krasņikovs

Ķīpsalas iela 6B–427

+371 29426518

Teorētiskā mehānika un materiālu pretestība veido tehniskās, mehāniskās projektēšanas pamatus mašīnbūvē, autobūvē, aviācijā, kuģubūvē, būvniecībā un vēl daudzās tautsaimniecībās nozarēs. Katedras akadēmiskais personāls ir augsti kvalificēti pasniedzēji – zinātnieki ar plašu starptautisko pieredzi, dažādās mehānikas apakšnozarēs.

Katedrai ir plaši starptautiskie kontakti un cieša sadarbība ar Latvijas Mašīnbūves un metālapstrādes asociāciju un Latvijas Zinātņu Akadēmiju. Starp katedras profesoriem ir divi Latvijas Zinātnes akadēmijas korespondētājlocekļi un viens akadēmiķis.

Ārzemju studentu skaits katedrā – viens no lielākiem RTU. Katedra realizē akadēmiskā bakalaura, maģistra un doktora studiju programmu «Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve» sagatavojot plaša profila inženierus mehāniķus Latvijas, Eiropas un pasaules valstu tautsaimniecību vajadzībām. Katedras prakse ir nodrošināt kvalitatīvu studiju procesu un iesaistīt zinātniskos pētījumos praktiski katru apmācāmo studentu.

Katedrā strādājošie speciālisti moderno kompozīto materiālu eksperimentālās mehānikas jomā, savus zinātniskos pētījumus veic Materiālu eksperimentālās mehānikas zinātniskajā laboratorijā.

Speciālisti konstrukciju matemātiskās modelēšanas jomā zinātniskus izmeklējumus realizē Mašīnu un mehānismu dinamikas zinātniskajā laboratorijā.

Speciālisti konstrukciju un kustīgu objektu mehānikas jomā veido Mehānikas ekspertīžu centru.

Speciālisti audumu, kompozītu un šķiedru tehnoloģiskajā mehānikā pētījumus veic Mehānikas un biotekstilmateriālu zinātniskā laboratorijā.

Katedras sastāvā ir arī materiālu izgatavošanas un materiālu un mehānismu mehāniskās testēšanas mācību struktūrvienības.

Katedras zinātnieki starptautiskā projektā «Jaunu betona tipu izveide bīstamu atkritumu ilglaicīgas uzglabāšanas un apsaimniekošanas vajadzībām / Innovation in concrete design for hazardous waste management applications (ICONDE)» (projekta Nr. EEA-RESEARCH-165) pēta jauna tipa betona izveidi bīstamu atkritumu uzglabāšanai, lietojot degslānekļa pelnus kā vienu no izejmateriāliem.

18. maijā plkst. 11:00 tiešsaistē notiks pirmā starptautiskā konference «Kodolenerģija Latvijai». Konferences mērķis ir veicināt Latvijas sabiedrības izpratni par kodolenerģijas lomu Latvijas klimata mērķu sasniegšanā un enerģētiskās neatkarības stiprināšanā.

Konferencē uzstāsies pasaules līmeņa enerģētikas, kodolenerģijas un radiācijas eksperti no Latvijas un ārvalstīm.

Konferences rīkošanu atbalsta Rīgas Tehniskā universitāte (RTU).

Reģistrēties dalībai konferencē.