Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Parādīt izvēlni
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

Aeronautikas institūts

Institūta direktors, asoc. profesors, Dr. sc. ing. Ilmārs Blumbergs

Ķīpsalas iela 6B–512, Rīga

+371 29596694

aerti.rtu.lv

RTU MTAF Aeronautikas institūts (AERTI) ir vienīgā valsts finansētā augstskola Latvijā, kas piedāvā iespēju apgūt tādas profesijas kā gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas mehānikas inženieris, gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas avionikas inženieris vai transporta sistēmu inženieris.

Ar Latvijas Republikas Ministru kabineta lēmumu (1999. gads) Rīgas Aviācijas universitāte (RAU) tika reorganizēta un tehnisko specialitāšu mācību programmas tika iekļautas Rīgas Tehniskās universitātes Transporta un Mašīnzinību fakultātes programmās.

Savukārt RAU tika dibināta 1992. gadā, balstoties uz Rīgas Civilās aviācijas inženieru institūtu (no 1919. gada). Pastāvēšanas laikā augstskolu absolvēja tūkstošiem studentu, t.sk. arī studenti no vairāk nekā no 93 valstīm (Indija, Pakistāna, Libāna, Ēģipte, Kenija, Ekvadora, Meksika, Portugāle, Grieķija, Ungārija, Polija, u.c.). Daudzi no viņiem ir kļuvuši par aviokompāniju, aviācijas uzņēmumu, gaisa transporta iestāžu vadītājiem daudzās pasaules valstīs. Daži kļuva par slaveniem lidotājiem un kosmonautiem. Augstā studiju kvalitāte ļāva vairākiem absolventiem sekmīgi strādāt pasaules vadošo lielvalstu aviācijas būves rūpniecībā, aviācijas pētniecības organizācijās un kosmosa centros.

Aviācijas institūtu (AI) un Transportmašīnu tehnoloģiju institūtu (TTI) RTU sastāvā izveidoja 1999. gada novembrī. 2000. gada aprīlī AI un TTI iekļāva Transporta un mašīnzinību fakultātes (TMF) sastāvā.
AI ir iekļauts Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas (ICAO) mācību iestāžu reģistrā.

Saskaņā ar RTU Senāta Lēmumu no 2012. gada 26. marta tika apvienoti Aviācijas institūts un Transportmašīnu tehnoloģiju institūts, Transporta un mašīnzinību fakultātes sastāvā izveidojot jaunu struktūrvienību – Aeronautikas institūtu (AERTI), lai veicinātu aviācijas transporta un transporta sistēmu inženierijas studiju programmu attīstību un kvalitātes paaugstināšanu, kā arī resursu izmantošanas optimizāciju.

Aeronautikas institūts turpina abu apvienoto institūtu studiju programmu – «Aviācijas transports» un «Transporta sistēmu inženierija» – īstenošanu.

Perspektīvā jaunizveidotā Aeronautikas institūta studentiem RTU piedāvās arī jaunas studiju programmas, kuru absolventi varēs darboties plašākā darba tirgus diapazonā: gan kā pētnieki pētniecības centros, gan kā inženieri – konstruktori lidaparātu un aviācijas sistēmu ražošanas uzņēmumos, gan kā inženieri aviācijas remonta uzņēmumos, gan kā gaisa kuģu ekspluatācijas inženieri lidostās, gan kā gaisa loģistikas speciālisti loģistikas kompānijās u. c.

Aviācija ir nozare, kas strauji attīstās. Latvijas un pasaules darba tirgū palielinājies pieprasījums pēc kvalificētiem un starptautiskajiem standartiem atbilstoši sagatavotiem aviācijas transporta inženieriem. RTU ir ieinteresēta veicināt attīstību un izveidot Rīgā nozīmīgu Eiropas līmeņa reģionālo aviācijas izglītības un pētniecības centru.

Studējot Aeronautikas institūta kādā no Aviācijas katedrām, studenti iegūst aviācijas transporta nozarei nepieciešamo profesionālo izglītību un kļūst par starptautiska līmeņa atzītiem speciālistiem, kas var veikt gaisa kuģu mehānisko iekārtu, dzinēju un avionikas sistēmu tehniskās ekspluatācijas darbus, vai projektēt aviācijas tehniku, kā arī organizēt un analizēt gaisa transporta sistēmu darbību.

Aviācijas inženieri tie ir speciālisti mehānikā un avionikā (aviācijas elektronikā), kas izpilda gaisa kuģu tehnisko apkopi, ekspluatāciju un remontu uz zemes. No viņu darba lielā mērā atkarīga gaisa kuģu lidojumu drošība. Aviācijas inženieriem nepieciešamas padziļinātas zināšanas aerodinamikā, gaisa kuģu un dzinēju konstrukcijā, radiolokācijā, navigācijā utt.

AERTI sastāvā darbojas 2 katedras.

Akadēmiskais personāls
Aeronautikas institūta docētāji apskatāmajā laika posmā turpina strādāt jomās, kas saistītas ar transporta līdzekļu korpusa, sistēmu, dzinēju drošumu, diagnosticēšanu, projektēšanas un tehniskās ekspluatācijas metožu izstrādi u.tml. Kā, piemēram prof. V. Pavelko vadībā tika izzinātas aviācijas konstrukciju kniežu savienojumu ilgizturības īpašības un to diagnosticēšanas paņēmieni, pētīta bezpilotu  lidaparātu konstrukcija, galīgo elementu matemātiskās metodes izmantošana konstrukciju projektēšanā, gaisa kuģu lidojuma dinamika, veikti aerodinamiskie izmēģinājumi aerodinamiskajās caurulēs.
 
Prof. J. Paramonova zinātnes virzienus turpina realizēt prof. M. Kleinhofs un asoc. prof. M. Hauka un tiek veikti gaisa kuģu korpusa ilgizturības pētījumi un to tehniskās apskates periodiskuma optimālā laika noteikšana, veikta kompozīto struktūru izpēte un īpašību modelēšana, kā arī statistikas metožu lietošanā konstrukciju drošuma noteikšanai.
 
Prof. V. Šestakova vadībā tiek veikti lidojumu drošības problēmu pētījumi, cilvēka faktora ietekmes pētījumi uz lidojuma drošumu, veikti netradicionālu un ekoloģisku transporta līdzekļu (piemēram, lidaparātu ar reflektējamu aerodinamiku atkarībā no zemes virsmas topogrāfijas) teorētiskie pētījumi un praktiskās realizācijas jautājumi, pētīta bioakustisko metožu izmantošana objektu aizsardzībai no putniem. pētītas iespējas diagnosticēt gāzturbīnu dzinēju pēc tā izplūdes gāzes dinamiskajiem parametriem, modelēti dzinēja darba procesi un nelineārās diagnostikas pielietojumi pēc vibrācijas parametriem, izstrādāta diagnosticēšanas metode ar akustiskās emisijas efektu izmantošanu, kas tiek lietota transporta līdzekļu, tiltu, gāzes vadu pārbaudei.
 
Prof. P. Trifonova-Bogdanova vadībā izstrādātas gaisakuģa sistēmu un agregātu ekspluatācijas metodikas pēc to tehniskā stāvokļa, izstrādāti matemātiskie modeļi, kas paaugstina inerciālās navigācijas precizitāti kļūmju gadījumos, elektronisko sistēmu un agregātu darbības optimizācijas metodes.
Zinātniskie virzieni
Zinātniskie virzieni, ko realizē Aeronautikas institūts ir sekojoši:
 • Aeronautikas un kosmosa tehnoloģijas;
 • Lidaparātu un kosmosa aparātu projektēšana un būve (CAD/CAM/CAE tehnoloģijas);
 • Nanotehnoloģijas lidaparātu un kosmosa aparātu būvē;
 • Aviācijas konstrukciju un kosmosa tehnikas nesagraujošā kontrole un tehniskā diagnostika;
 • Aerodinamika;
 • Gaisakuģu noguruma ilgizturība un drošums;
 • Lidojumu drošība;
 • Gaisa kuģu navigācijas sistēmas;
 • Gaisa kuģu un kosmosa aparātu autonomās automātiskās vadības sistēmas;
 • Aviācijas konstrukcijas sagrūšanas mehānika;
 • Aviācijas dzinēju raksturlielumu matemātiskā modelēšana;
 • Kompozītmateriālu bojājumi un stiprība.
 • Transportmašīnu un aviācijas konstrukciju dinamika;
 • Nanotehnoloģijas transportmašīnbūvē;
 • Transporta sistēmu inženierija;
 • Loģistika un transporta sistēmas;
 • Transporta terminālu un lidostu projektēšana;
 • Vēja enerģētisko iekārtu un tehnoloģiju izstrāde.

Aeronautikas sistēmu un lidaparātu ekspluatācijas katedra

Katedra veic visu veidu aviācijas speciālistu apmācību, sākot no bakalauriem līdz doktorantiem, tai skaitā apmācības notiek arī ārvalstu studentiem.

Lidaparātu tehniskās apkopes un projektēšanas katedra

Lidaparātu tehniskās apkopes un projektēšanas  katedrā iespējams iegūt zināšanas un prasmes transportmašīnu ekspluatācijas un remonta tehnoloģijās