Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Parādīt izvēlni
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

Materiālu tehnoloģija un dizains

Profesionālā bakalaura studiju programma

Studiju programma sniedz zināšanas un praktiskās iemaņas darbam tehnoloģiju un dizaina jomā. Tā ietver visu produkta (apģērba kolekcijas, tekstila, koka, interjera dizaina) izgatavošanas ciklu – no specializācijai atbilstošo produktu koncepcijas, tirgus izpētes, kompozicionālo, konstruktīvo un tehnoloģisko risinājumu izstrādes, materiālu studijām līdz to izgatavošanai un pārdošanas stratēģijas izvēlei.

 
Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte,
Dizaina tehnoloģiju institūts
Programmas veids un līmenis
Bakalaura profesionālās studijas
Studiju virziens
Ražošana un pārstrāde
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
50
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Edgars Kirilovs, Doktors, Asociētais profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju vieta
Rīga
 

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais bakalaura grāds materiālu tehnoloģijā un dizainā / produktu dizainers
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
Maksa gadā
€ 2 950 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
160
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4 gadi
 
 
Mērķis

Nodrošināt starptautiskiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu 6.LKI/6.EKI un piektā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un sagatavot studējošos darbam dizaina un tehnoloģiju jomā, specializējot viņus jaunu materiālu, daudzfunkcionālu, estētiski un ergonomiski augstvērtīgu vides objektu, patēriņa produktu un to kolekciju koncepciju izstrādē, projektēšanā un materializēšanā.

 
Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- izglītot piektā kvalifikācijas līmeņa speciālistus produktu dizaina jomā, kuri varētu būt konkurētspējīgi kā Latvijas, tā arī starptautiskajā darba tirgū, strādājot individuāli, komandā, plānojot un vadot darba grupas, citu izpildītāju darbu, uzņēmumu;
- sniegt vispusīgas zināšanas, nodrošinot plašu starpdisciplināru izglītību atbilstoši Latvijas un Eiropas valstu izglītības prasībām, radot labas iespējas jaunradei un pētnieciskajam darbam dizaina jomā;
- veidot produktu dizainera prasmes un attīstīt kompetences atbilstoši profesijas standartam “Produktu dizainers” un darba tirgus formulētajām prasībām;
- veicināt visu līmeņu dizaina izglītības attīstību Latvijā, pilnveidojot Latvijas tautsaimniecības attīstību un konkurētspēju.

 
Studiju kursi

Bakalaura studiju priekšmetu apraksts

Papildu informācija par akreditācijas termiņiem AIKA mājaslapā.

 
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolvents:
- izprot un pārzina sasniegto zinātības līmeni profesijā, specializācijai atbilstošās un saistītās zinātnes nozarēs, veic zināšanu kritisku analīzi un parāda visaptverošu izpratni par projektēšanas procesiem un metodēm, var pielāgot zinātību lietošanai nepazīstamās situācijās;
- pārzina un izprot klimata pārmaiņu un vides degradācijas ietekmes, to ierobežošanas iespējas un dizainera atbildību resursu ilgtspējīgas aprites nodrošināšanā, ilgtspējīgas dzīvojamās, darba un sociālās vides veidošanā, vides un darba aizsardzības plānošanā;
- spēj izstrādāt produktu un/vai to kolekciju konceptuālu risinājumu variantus atbilstoši lietotāju vajadzībām, pirktspējai un projekta/tirgus prasībām, vizualizēt konceptuālos risinājumus skicēs, rasējumos, maketos/paraugos gan ar tradicionāliem rīkiem, gan digitālajās vidēs un pārliecinoši tos prezentē, argumentēti skaidrojot savus risinājumus gan klientiem, gan potenciālajiem partneriem;
- spēj analizēt un prognozēt modes, materiālu, tehnoloģiju un produktu attīstības tendences, veikt produktu estētisko, materiāli tehnisko, funkcionālo un ekonomisko analīzi, plānot, veikt un vadīt materiālu saderības, tehnoloģiju, tirgus un citus nepieciešamos pētījumus, analizēt un novērtēt to ietekmi savstarpēji saistītos procesos, pieņemt kompetences līmenim atbilstošus lēmumus un uzņemties par tiem atbildību;
- spēj produktu projektēšanas procesā izmantot progresīvas projektēšanas tehnoloģijas, vispārēja lietojuma un specializētās automatizētās projektēšanas sistēmas, automatizētās projektēšanas un izgatavošanas vadības sistēmas, programmu vadītas darbmašīnas;
- spēj plānot, organizēt un veikt produktu projektēšanas darbus un plānot tiem nepieciešamos laika un materiālos resursus, piedalīties rūpnieciski ražojamu produktu tehnoloģiskās dokumentācijas izstrādē, lietot nozares terminoloģiju, ievērot nozares standartus, tehniskos noteikumus un reglamentējošus dokumentus, LR normatīvos aktus, novērtēt regulatīvo, komerciālo un vides ierobežojumu ietekmi uz procesiem un produktiem, vadīt produktu rūpniecisko paraugu izstrādi, veikt autoruzraudzību projekta izpildes gaitā;
- spēj strādāt individuāli un komandā, plānot un vadīt savu, darba grupas, citu izpildītāju darbu, saskaņot darba rezultātus ar klientiem, sadarbības partneriem un uzraugošām institūcijām, plānot produktu virzīšanas kampaņu, organizēt pasūtījuma nodošanu, noformēt dokumentus atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ievērot profesionālās un vispārējās ētikas principus;
- spēj patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, virzīt savu un padoto tālāko mācīšanos un profesionālo pilnveidi, piemērot zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu, pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos;
- spēj apgūtos teorētiskos pamatus, prasmes un kompetences transformēt radošā profesionālā, mākslinieciskā, inovatīvā vai pētnieciskā darbībā, formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem gan ar speciālistiem, gan sabiedrību.

 
Karjera

Absolventi var strādāt par dizaineriem un dizaina konsultantiem, projektēšanas grupas locekļiem, vadītājiem, uzņēmuma vadītājiem vai neatkarīgiem dizaineriem, var atvērt un apsaimniekot savu uzņēmumu, veidot mazsēriju un rūpnieciskās kolekcijas, strādāt dizaina studijās, arhitektu birojos, kā arī atvērt savas dizaina studijas, darbnīcas, meistardarbnīcas.

 
Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Reflektantiem jābūt iepriekš nokārtotiem centralizētiem eksāmeniem matemātikā un fizikā vai svešvalodā, kā arī jākārto iestājpārbaudījums zīmēšanā. Centralizēto eksāmenu atzīmes un iestājpārbaudījuma vērtējums zīmēšanā ir pamats ranžēšanai, lai iekļūtu valsts budžeta finansētās studiju vietās. Līdztekus budžeta studijām ir arī maksas studiju vietas.

Viss par uzņemšanu RTU

 

Papildu informācija par akreditācijas termiņiem AIC mājaslapā.

Profesionālā maģistru studiju programma

Pēc četriem gadiem studijas iespējams turpināt divgadīgā maģistra studiju programmā “Materiālu dizains un tehnoloģija”, iegūstot profesionālā maģistra grādu materiālu dizainā un tehnoloģijā.

Četros studiju gados apgūstamas zināšanas un prasmes:

  • formu, krāsu, tekstūru un faktūru, konstrukciju uztverē, attēlošanā un veidošanā gan ar tradicionālās mākslas, gan modernām metodēm;
  • materiālu fizisko, ķīmisko un tehnoloģisko īpašību pētīšanā;
  • produktu un pakalpojumu modelēšanā, projektēšanā un izgatavošanā gan ar amatnieciskām, gan rūpnieciskām tehnoloģijām;
  • produkta kvalitātes nodrošināšanā un tā piedāvājuma veidošanā lietotājiem un pircējiem;
  • produktu un pakalpojumu cenošanā;
  • uzņēmējdarbības lēmumu modelēšanā;
  • jaunu uzņēmumu veidošanā;
  • telpas un interjera dizaina projektēšanā;
  • ideju,projektu un, produktu parādīšanā dažādās vidēs.

Studiju procesā tiek apgūtas un intensīvi lietotas datorprogrammas

  • tekstu, attēlu un citu informācijas veidu apstrādei,automatizētās projektēšanas sistēmas produktu projektēšanai, tehnoloģisko iekārtu un procesu vadīšanai.

Maģistra studiju programmas apraksts 

Papildu informācija par akreditācijas termiņiem AIC mājaslapā.