Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Parādīt izvēlni
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

Materiālu tehnoloģija un dizains

Profesionālā bakalaura studiju programma

Studiju programma sniedz zināšanas un praktiskās iemaņas darbam tehnoloģiju un dizaina jomā. Tā ietver visu produkta (apģērba kolekcijas, tekstila, koka, interjera dizaina) izgatavošanas ciklu – no specializācijai atbilstošo produktu koncepcijas, tirgus izpētes, kompozicionālo, konstruktīvo un tehnoloģisko risinājumu izstrādes, materiālu studijām līdz to izgatavošanai un pārdošanas stratēģijas izvēlei.

 
Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte,
Dizaina tehnoloģiju institūts
Programmas veids un līmenis
Bakalaura profesionālās studijas
Studiju virziens
Ražošana un pārstrāde
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
56
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Silvija Kukle, Habilitētais doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju vieta
Rīga
 

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
profesionālais bakalaura grāds materiālu tehnoloģijā un dizainā un produkta dizainera kvalifikācija
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
vispārējā vidējā izglītība vai 4-gadīgā profesionālā vidējā izglītība
Maksa semestrī
€ 1 400 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
160
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4 gadi
 
 
Mērķis

Studiju programmas mērķi ir nodrošināt starptautiskiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un sagatavot studējošos praktiskam darbam tehnoloģiju un dizaina jomā, specializējoties jaunu materiālu, daudzfunkcionālu, estētiski un ergonomiski augstvērtīgu apģērbu, ādlietu, koka, un tekstila patēriņa produktu un to kolekciju koncepciju izstrādē un projektēšanā; attīstīt zinātniski pētnieciskā darba iemaņas un veicināt to izmantošanu; sniegt vispusīgas zināšanas, nodrošinot plašu starpdisciplināru izglītību; veidot speciālista prasmes un attīstīt kompetences atbilstoši profesijas “produkta dizaineris” un darba tirgus formulētajām prasībām, lai absolvents varētu sekmīgi strādāt kā projektēšanas grupas loceklis, vadītājs, uzņēmuma vadītājs vai neatkarīgs dizainers; sagatavot tālākām studijām maģistratūrā; attīstīt radošās spējas un rosināt studējošo interesi par zinātnē un sabiedrībā notiekošiem procesiem

 
Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
• sniegt zināšanas un attīstīt prasmes, kas nepieciešamas produktu un to kolekciju projektēšanai;
• attīstīt iemaņas radošai darbībai ar izvēlēto materiālu;
• veidot studentu prasmi izvēlēties un projektēt materiālam(iem) atbilstošas amatnieciskas vai rūpnieciskas tehnoloģijas;
• veicināt izpratni par procesu izmaiņu attīstības tendencēm;
• attīstīt prasmes veikt uz dizainu orientētus un tirgus pētījumus;
• attīstīt prasmes kritiski vērtēt savus un citu darbus;
• attīstīt prasmes lietot administratīvas un organizatoriskas iemaņas profesionālajā praksē un uzņēmuma darbības analīzē;
• attīstīt prasmes risināt problēmas, kas saistītas ar jaunu/uzlabotu produktu ieviešanu tirgū;
• nodrošināt prasmes mazo un vidējo uzņēmumu projektēšanā;
• nodrošināt zināšanu un prasmju pamatus, kas nepieciešami turpmākām studijām maģistratūrā;
• veicināt rakstveida, runas un grafiskas komunikācijas prasmes.

 
Studiju kursi

Bakalaura studiju priekšmetu apraksts

Papildu informācija par akreditācijas termiņiem AIKA mājaslapā.

 
Studiju rezultāti

• Zināšanas (zināšanas un izpratne)
– Spēj parādīt produkta dizainera profesijai atbilstošas raksturīgās pamata un specializētas zināšanas specializācijai atbilstošā jomā, svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni, veikt zināšanu kritisku analīzi, izprot un seko līdzi augstāko sasniegumu līmenim profesijā un specializācijai atbilstošās zinātnes nozarēs, spēj sazināties valsts valodā un vismaz vienā svešvalodā, lietojot precīzu terminoloģiju.

• Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes)
– Spēj, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, veikt profesionālu, māksliniecisku, inovatīvu vai pētniecisku darbību, formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus savā zinātnes nozarē vai profesijā, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem. Spēj patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, virzīt savu un padoto tālāku mācīšanos un profesionālo pilnveidi, parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu, pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos.
– Spēj izstrādāt produktu un/vai to kolekciju konceptuālos risinājumus atbilstoši patērētāja vajadzībām un projekta/tirgus prasībām, vizualizēt konceptuālo risinājumu skices rasējumos, maketos/paraugos un veikt 3-dimensiju vizualizācijas digitālajās vidēs.
– Spēj projektēšanas procesā izmantot informācijas tehnoloģijas, progresīvas projektēšanas tehnoloģijas – vispārēja lietojuma un specializētās automatizētās projektēšanas sistēmas, automatizētās projektēšanas un izgatavošanas vadības sistēmas, programmu vadītās darbmašīnas (CMC).
– Spēj vadīt produktu izstrādi, administrēt līgumus, veikt autoruzraudzību projekta izpildes gaitā, lietot nozares terminoloģiju valsts valodā, lietot nozares standartus un tehniskos noteikumus, ievērot Latvijas Republikas normatīvos aktus, ar nozari saistītos noteikumus un reglamentējošus dokumentus, pielietot profesionālās un vispārējās ētikas principus.
– Spēj saskaņot darba rezultātus ar klientiem, sadarbības partneriem un nepieciešamām institūcijām, plānot produktu virzīšanas kampaņu, organizēt pasūtījuma nodošanu pasūtītājam, noformēt lietišķos dokumentus atbilstoši lietvedības normatīvo aktu prasībām.
– Spēj strādāt individuāli, komandā, plānot un vadīt savu, darba grupas, citu izpildītāju darbu.

• Kompetence (analīze, sintēze un novērtēšana)
– Spēj analizēt un prognozēt modes attīstības tendences, veikt produkta estētisko, materiāltehnisko, funkcionālo un ekonomisko analīzi;
– Spēj plānot, veikt un vadīt materiālu saderības, tehnoloģiju, tirgus un citus nepieciešamos pētījumus, analizēt nozares vadošās tehnoloģijas, sekot jauno tehnoloģiju attīstībai un tendencēm, izprast savstarpēji saistītos darbu procesus, radoši un visaptveroši analītiski (holistiski) domāt, patstāvīgi pieņemt savam kompetences līmenim atbilstošus lēmumus un uzņemties par tiem atbildību.

 
Karjera

Absolventi var strādāt par dizaineriem un dizaina konsultantiem, projektēšanas grupas locekļiem, vadītājiem, uzņēmuma vadītājiem vai neatkarīgiem dizaineriem, var atvērt un apsaimniekot savu uzņēmumu, veidot mazsēriju un rūpnieciskās kolekcijas, strādāt dizaina studijās, arhitektu birojos, kā arī atvērt savas dizaina studijas, darbnīcas, meistardarbnīcas.

 
Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Reflektantiem jābūt iepriekš nokārtotiem centralizētiem eksāmeniem matemātikā un fizikā vai svešvalodā, kā arī jākārto iestājpārbaudījums zīmēšanā. Centralizēto eksāmenu atzīmes un iestājpārbaudījuma vērtējums zīmēšanā ir pamats ranžēšanai, lai iekļūtu valsts budžeta finansētās studiju vietās. Līdztekus budžeta studijām ir arī maksas studiju vietas.

Viss par uzņemšanu RTU

 

Papildu informācija par akreditācijas termiņiem AIC mājaslapā.

Profesionālā maģistru studiju programma

Pēc četriem gadiem studijas iespējams turpināt divgadīgā maģistra studiju programmā “Materiālu dizains un tehnoloģija”, iegūstot profesionālā maģistra grādu materiālu dizainā un tehnoloģijā.

Četros studiju gados apgūstamas zināšanas un prasmes:

  • formu, krāsu, tekstūru un faktūru, konstrukciju uztverē, attēlošanā un veidošanā gan ar tradicionālās mākslas, gan modernām metodēm;
  • materiālu fizisko, ķīmisko un tehnoloģisko īpašību pētīšanā;
  • produktu un pakalpojumu modelēšanā, projektēšanā un izgatavošanā gan ar amatnieciskām, gan rūpnieciskām tehnoloģijām;
  • produkta kvalitātes nodrošināšanā un tā piedāvājuma veidošanā lietotājiem un pircējiem;
  • produktu un pakalpojumu cenošanā;
  • uzņēmējdarbības lēmumu modelēšanā;
  • jaunu uzņēmumu veidošanā;
  • telpas un interjera dizaina projektēšanā;
  • ideju,projektu un, produktu parādīšanā dažādās vidēs.

Studiju procesā tiek apgūtas un intensīvi lietotas datorprogrammas

  • tekstu, attēlu un citu informācijas veidu apstrādei,automatizētās projektēšanas sistēmas produktu projektēšanai, tehnoloģisko iekārtu un procesu vadīšanai.

Maģistra studiju programmas apraksts 

Papildu informācija par akreditācijas termiņiem AIC mājaslapā.