Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Parādīt izvēlni
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

Materiālu nanotehnoloģijas

Studiju programma sagatavo augsta līmeņa speciālistus nanomateriālos un nanotehnoloģijās, neorganisko, organisko un polimēru nanomateriālu, nanobiomateriālu jomās, kuri pārzina šo nanomateriālu ieguves tehnoloģijas un prot tās izmantot zinātniskās pētniecības darbā.
 

 
Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Programmas veids un līmenis
Maģistra akadēmiskās studijas
Studiju virziens
Fizika, materiālzinātne, matemātika un statistika
Budžeta vietas 2019./2020. studiju gadā pilna laika studijās*
5
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Gundars Mežinskis, Habilitētais doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju vieta
Rīga
 

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
inženierzinātņu maģistra grāds nanotehnoloģijās
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
bakalaura grāds vai profesionālais bakalaura grāds ķīmijas, ķīmijas tehnoloģijas, fizikas vai materiālzinātņu nozarēs vai tam pielīdzināma izglītība
Maksa semestrī
€ 1 925 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
80
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2 gadi
 
 
Mērķis

Studiju programmas „Materiālu nanotehnoloģijas” mērķis ir sagatavot augsta līmeņa speciālistus nanomateriālos un nanotehnoloģijās, neorganisko, organisko un polimēru nanomateriālu, nanobiomateriālu jomās, kuri pārzina šo nanomateriālu ieguves tehnoloģijas un prot tās pielietot zinātniski pētnieciskai darbībai.
Maģistra studiju programmas pamatuzdevums ir nodrošināt studējošajiem iespēju apgūt zināšanas vairākos ar nanomateriālu tehnoloģijām saistīto fundamentālo zinātņu laukos, apgūt specifiskas ar nanomateriālu sintēzi un pētīšanas metodēm saistītas profesionāla rakstura disciplīnas, apgūt atsevišķus humanitāros vai sociālos priekšmetus, kā arī ekonomikas vai vadības priekšmetus.

 
Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
• veidot studentu prasmi veikt pētniecisko darbu;
• attīstīt spēju patstāvīgi pieņemt lēmumus ar nanomateriāliem saistītajos jautājumos neorganisko, organisko un polimēru nanomateriālu, nanobiomateriālu jomās;
• sniegt studentiem padziļinātas un paplašinātas zināšanas, veicināt izpratni par nanotehnoloģiju saistītajiem pētījumiem, izmantojamajām iekārtām, saskaroties ar dažādām nanomateriālu jomām;
• sniegt studentiem padziļinātas un paplašinātas zināšanas kādā no specializācijas virzieniem, veicināt izpratni par pētījumu iespējām, izmantojamajām iekārtām un tehnoloģijām;
• attīstīt prasmi pielietot teorētiskās zināšanas ar nanomateriāliem un nanotehnoloģijām saistīto problēmu risināšanā;
• veicināt studentu interesi par turpmāku profesionālo pilnveidi, akadēmisko zināšanu papildināšanu un studijām doktorantūrā;
• attīstīt zinātniski pētnieciskā darba prasmes un veicināt to izmantošanu;
• attīstīt prasmi veikt personāla grupas darba rezultātu analīzi un uzņemties atbildību par kolektīvu;
• attīstīt iemaņas veikt uzņēmējdarbību, inovācijas ar nanotehnoloģijām saistītajās neorganisko, organisko un polimēru nanomateriālu, nanobiomateriālu jomās;
• sniegt studentiem nepieciešamās zināšanas un prasmes turpmākām studijām doktorantūrā.

 
Studiju kursi

Maģistra studiju priekšmetu apraksts

Papildu informācija par akreditācijas termiņiem AIC mājaslapā.

 
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:
- pārzina nanomēroga objektu pētīšanas metodes un spēj interpretēt pētījumu rezultātus;
- orientējas neorganisko un polimēru nanomateriālu uzbūves īpatnībās un īpašībās, pārzina to iegūšanas ķīmiskās tehnoloģijas risinājumus un nanomateriālu pielietojumu;
- pārzina kvantu punktu, oksīdu nanodaļiņu, neoksīdu nanomateriālu, nanocaurulīšu un nanošķiedru ķīmiskās sintēzes metodes, to uzbūvi un īpašības;
- spēj klasificēt nanostrukturētos materiālus pēc dažādiem kritērijiem: uzbūves, iegūšanas veida, īpašībām;
- spēj analizēt nanomateriālu fizikālo īpašību atkarību no nanostruktūru izmēriem;
- spēj analizēt konkrētu nanomateriālu fizikālās īpašības, pamatojoties uz kvantu mehānikas teorētiskajām nostādnēm;
- spēj analizēt dažādu nanostrukturēto materiālu fizikālās ieguve metodes;
- patstāvīgi formulēt, kritiski analizēt un risināt sarežģītas zinātniskas un praktiskas problēmas, izmantojot iegūtās zināšanas neorganisko, organisko un polimēru nanomateriālu, nanobiomateriālu jomās un nanotehnoloģijās;
- pārvalda nanomateriālu un nanotehnoloģiju terminoloģiju un orientējas spēkā esošajās publiski pieejamās specifikācijās (standartos), prot šos standartus pielietot dažādiem nanomateriāliem;
- pārzina metroloģiju un mērījumu nenoteiktību;
- spēj izprast materiālās un bioloģiskās sistēmas kopsakarības;
- spēj analizēt un novērtēt galvenos mijiedarbības faktorus, izprot materiālās un bioloģiskās mijiedarbības mehānismus;
- izprot un prot novērtēt nanoriskus, kā arī orientējas vides un bioloģiskās sistēmas aizsardzības pasākumu klāstā;
- spēj integrēt dažādu jomu zināšanas;
- spēj dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, pētniecības vai praktiskās darbības metožu attīstībā;
- orientējas zāļu ievadīšanas veidos, pārzina galvenās zāļu gatavās formas, spēj veikt vienkāršas ārstniecisko vielu sintēzes un pārvalda klasiskās to analīzes metodes;
- pārzina zāļu ievadīšanas nanoformas, to izgatavošanas un pielietošanas metodes un principus.
- spēj izvēlēties nanoformas aktīvo farmaceitisko vielu ievadīšanai organismā un orientējas nanozāļu izstrādes tehnoloģijā un principos;
- spēj izprast darba aizsardzības sistēmu un metodiku darbvietā;
- izprot ar nanomateriāliem un nanotehnoloģijām saistītās zinātniskās vai rūpnieciskās darbības iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību;
- spēj plānot darba vides riskus, tos novērtēt, sagatavot darba aizsardzības plānus.

 
Karjera

Programmas absolvents var strādāt gan par zinātnieku zinātniski pētnieciskā iestādē vai pasniedzēju augstākās izglītības iestādē, gan par inženieri nanotehnoloģiju jomā strādājošā uzņēmumā vai speciālistu nanomateriālu testēšanas vai sertificēšanas uzņēmumā.

 
Specifiskie uzņemšanas noteikumi

Specifisko uzņemšanas nosacījumu nav.

Viss par uzņemšanu RTU

 

_