Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Parādīt izvēlni
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

Materiālu nanotehnoloģijas

Programma akreditēta līdz 2019. gada 30. maijam: studiju virziena «Fizika, materiālzinātne, matemātika un statistika» akreditācijas lapa Nr. 75 (Studiju akreditācijas komisijas 2013. gada 31. maija sēdes lēmums).

Studiju programmas mērķis – sagatavot augsta līmeņa speciālistus nanomateriālos un nanotehnoloģijās, neorganisko, organisko un polimēru nanomateriālu, nanobiomateriālu jomās, kas pārzina šo nanomateriālu fizikālās un ķīmiskās ieguves tehnoloģijas un prot tās pielietot zinātniski pētnieciskai darbībai.

Pateicoties programmas starpnozaru raksturam, tā nodrošina fundamentālu zināšanu apguvi par parādībām un procesiem nanometru līmenī, kā arī izpratni par nanostruktūru integrāciju makrostruktūrās. Programmas absolventi iegūs inženierzinātņu akadēmisko maģistra grādu nanotehnoloģijās. Absolventi varēs strādāt zinātniski pētnieciskās organizācijās un uzņēmumos, kas nodarbojas ar nanomateriālu un nanotehnoloģiju izstrādi, nanomateriālu un nanotehnoloģiju izmantošanu jaunu materiālu un ierīču ražošanai, nanomateriālu un nanotehnoloģiju produktu testēšanu un atbilstības novērtēšanu.

Studiju programmas absolventi

 • orientējas neorganisko un polimēru nanomateriālu uzbūves īpatnībās un īpašībās, pārzina to iegūšanas ķīmiskās tehnoloģijas risinājumus un nanomateriālu pielietojumu
 • pārzina kvantu punktu, oksīdu nanodaļiņu, neoksīdu nanomateriālu, nanocaurulīšu un nanošķiedru ķīmiskās sintēzes metodes, to uzbūvi un īpašības
 • spēj klasificēt nanostrukturētos materiālus pēc dažādiem kritērijiem: uzbūves, iegūšanas veida, īpašībām
 • spēj analizēt nanomateriālu fizikālo īpašību atkarību no nanostruktūru izmēriem

 • spēj analizēt konkrētu nanomateriālu fizikālās īpašības, pamatojoties uz kvantu mehānikas teorētiskajām nostādnēm

 • spēj analizēt dažādu nanostrukturēto materiālu fizikālās ieguve metodes

 • patstāvīgi formulēt, kritiski analizēt un risināt sarežģītas zinātniskas un praktiskas problēmas, izmantojot iegūtās zināšanas neorganisko, organisko un polimēru nanomateriālu, nanobiomateriālu jomās un nanotehnoloģijās

 • pārvalda nanomateriālu un nanotehnoloģiju terminoloģiju un orientējas spēkā esošajās publiski pieejamās specifikācijās (standartos), prot šos standartus pielietot dažādiem nanomateriāliem

 • pārzina metroloģiju un mērījumu nenoteiktību

 • spēj izprast materiālās un bioloģiskās sistēmas kopsakarības

 • spēj analizēt un novērtēt galvenos mijiedarbības faktorus, izprot materiālās un bioloģiskās mijiedarbības mehānismus

 • izprot un prot novērtēt nanoriskus, kā arī orientējas vides un bioloģiskās sistēmas aizsardzības pasākumu klāstā

Studiju programmas apraksts