Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Parādīt izvēlni
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

Lietišķā ķīmija

Lietišķā ķīmija

Studiju programma veidota, ievērojot Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam, Latvijas viedās specializācijas stratēģiju un Zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovāciju pamatnostādnes 2014.–2020.gadam. Tā aptver gan Latvijas tautsaimniecībai pažreiz nozīmīgus virzienus, gan tādus, kas kļūs aizvien nozīmīgāki saistībā ar pieaugošo nepieciešamību saglabāt kultūras, vēstures un mākslas pieminekļus un var izmainīt tautsaimniecību tādā veidā, lai mazinātu klimata pārmaiņas.

Studiju programmas nosaukums Lietišķā ķīmija
Identifikācijas kods KMK0
Izglītības klasifikācijas kods 45440
Studiju programmu grupa Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija
Studiju programmas veids un līmenis Maģistra akadēmiskās studijas
Augstākās izglītības studiju virziens Ķīmija un ķīmijas tehnoloģijas
Studiju virziena direktors Valdis Kokars – Doktors, Vadošais pētnieks
Atbildīgā struktūrvienība Lietišķās ķīmijas institūts
Programmas direktors Valdis Kampars – Habilitētais doktors, Profesors
Īstenošanas forma Pilna laika
Īstenošanas valoda Latviešu, Angļu
Apraksts 7.līmenis
Akreditācija 29.05.2013 – 28.05.2019; Akreditācijas lapa Nr. 52
Apjoms kredītpunktos 80.0
Studiju ilgums gados Pilna laika studijām – 2,0
Iegūstamais grāds un kvalifikācija Dabaszinātņu maģistra grāds ķīmijā
Iegūtās kvalifikācijas līmenis Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) 7. līmenis
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība Bakalaura grāds dabas vai inženierzinātnēs

Apraksts

Anotācija Studiju programma paredzēta ķīmijas speciālistu sagatavošanai ķīmijas, farmācijas, kosmētikas, pārtikas, būvmateriālu, degvielu, koksnes pārstrādes, u. c. ražošanas uzņēmumiem, kvalitātes kontroles, zinātniskajām, kultūras mantojuma konservācijas/restaurācijas un valsts pārvaldes institūcijām. Studiju programma paredz lekcijās, praktiskajās nodarbībās un literatūras studijās padziļināti apgūt ķīmijas, vides ķīmijas, ķīmijas un vides tehnoloģiju priekšmetus, kā arī kultūras, vēstures un mākslas pieminekļu konservācijas un restaurācijas ķīmiju un tehnoloģiju, humanitāros un sociālos un brīvās izvēles priekšmetus.

Studijas organizētas tā, lai nodrošinātu iespēju specializēties jomās, kuras pašreiz citās studiju programmās Latvijā nav iekļautas un kuras atbilst Viedās specializācijas stratēģijas noteiktajiem tautsaimniecības stratēģijas virzieniem. Tās ir «Koksnes ķīmija», «Restaurācija», «Zemas oglekļa emisijas ķīmija» un «Funkcionālie materiāli fotonikai». Tādējādi programma aptver gan Latvijas tautsaimniecībai pašreiz nozīmīgus virzienus, gan tādus, kuri kļūs aizvien nozīmīgāki saistībā ar augošo nepieciešamību saglabāt kultūras, vēstures un mākslas pieminekļus un izmainīt tautsaimniecību tādā veidā, lai mazinātu klimata pārmaiņas.

Studējošajiem tiks nodrošināta pieeja modernām vielu un materiālu struktūras noteikšanas un to sintēzes un testēšanas iekārtām. Tie tiks orientēti uz zinātnisku darbību, kas balstās uz esošās situācijas kritisku izvērtēšanu un jaunu risinājumu sistemātiskiem meklējumiem.

Mērķis Studiju programmas mērķi:
  • nodrošināt maģistra studiju līmenim «Euromaster®» atbilstošu izglītību ķīmijā;
  • sniegt augstāko akadēmisko izglītību ķīmijas nozarē, nodrošinot zināšanas, kas atbilst Viedās specializācijas stratēģijas noteiktajiem tautsaimniecības stratēģijas virzieniem;
  • sagatavot studējošo patstāvīgam darbam zinātniskajās institūcijās un studijām doktorantūrā, ar ķīmiskajiem procesiem saistītas ražošanas kontrolē un jaunu produktu izstrādē, vides pārvaldībā un klimata izmaiņu mazinošu produktu radīšanā un procesu realizācijā, kultūras, vēstures un mākslas pieminekļu restaurācijā un konservācijā.
Uzdevumi Studiju programmas vispārīgie uzdevumi:
  • nodrošināt maģistra studiju līmenim un starptautiskiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu izglītību;
  • nodrošināt labas bāzes zināšanas un iemaņas ķīmijā, kā arī darbam nepieciešamās zināšanas un iemaņas izvēlētajā specializācijā;
  • veicināt studentu interesi par turpmāku profesionālo pilnveidi, akadēmisko zināšanu papildināšanu,
  • studijām doktorantūrā, attīstīt pētnieciskā darba prasmes un veicināt to izmantošanu.
Studiju rezultāti Pēc maģistra studiju beigšanas absolvents iegūst dabaszinātņu maģistra grādu ķīmijā, ir ieguvis nepieciešamās zināšanas un prasmes studijām doktorantūrā, darbam vides, ražošanas un produktu kvalitātes kontroles, zinātniskajās, kultūras un vēstures vērtību uzglabājošās un valsts pārvaldes institūcijās.

Studiju programmas absolvents ir sagatavots konkrētu uzdevumu risināšanai, veicot literatūras datu izpēti, iekārtu un metodiku izvēli un darbības plāna sastādīšanu un realizāciju.

Absolvents pārzina nozares jaunākos sasniegumus, spēj zinātniski analizēt un atrisināt problēmas, spēj apzināt un formulēt kompleksas moderna virziena problēmas, pielietot inovatīvas metodes problēmu risināšanā un veidot radošu sadarbību ar citiem speciālistiem. Absolvents spēj metodiski pielietot esošās un apgūt jaunas zināšanas un iemaņas, izdarīt nepieciešamos secinājumus, spēj ātri orientēties jaunos uzdevumos un sistemātiski risināt tos.

Absolvents ir atbildīgs sabiedrisks darbinieks, kurš spēj apzināties savas rīcības sekas, orientējas valsts attīstības jautājumos un spēj efektīgi strādāt nacionālā un starptautiskā komandā, kura sastāv no personām ar atšķirīga līmeņa sagatavotību absolventa nozarē.

Gala/valsts pārbaudījumu kārtība, vērtēšana Rezultātu vērtēšanas sistēma ir balstīta uz RTU 2010. gada 29. marta Studiju rezultātu vērtēšanas  nolikumu (protokola nr. 539). Konkrētus vērtēšanas kritērijus katrā priekšmetā definē atbildīgais pasniedzējs. Vērtēšanas kritēriji ir zināmi studentiem kopš semestra sākuma, un tie var ietvert:

1) rakstisku vai mutisku pārbaudījumu (eksāmenu) eksāmenu sesijas laikā;
2) rakstisku vai mutisku individuālo darbu, kura rezultāts var ietvert prezentāciju;
3) projekts, kas var tikt vērtēts atbilstoši studenta ieguldījumam grupas darbā;
4) regulāri pārbaudījumi semestra laikā;
5) iepriekš minēto paņēmienu kombinācija.

Vērtējums katrā priekšmetā tiek noteikts 10 ballu skalā vai ieskaites gadījumā ar ieskaitīts/neieskaitīts. Arī noslēguma darbs tiek vērtēts 10 ballu skalā.

Nākamās nodarbinātības apraksts Absolventam ir nepieciešamās zināšanas un prasmes studijām doktorantūrā, darbam vides, ražošanas un produktu kvalitātes kontroles, zinātniskajās, kultūras un vēstures vērtību uzglabājošās, kā ari valsts pārvaldes institūcijās, kas saistītas ar vides saglabāšanu un tautsaimniecības attīstību.
Specifiskie uzņemšanas nosacījumi Bakalaura grāds dabas vai inženierzinātnēs
Studiju turpināšanas iespējas Pēc maģistra grāda ķīmijā iegūšanas jaunajam speciālistam ir iespējas turpināt studijas nākamajā akadēmiskās izglītības līmenī – doktorantūrā.

Maģistra studiju programmas apraksts