Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Parādīt izvēlni
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

Lietišķā ķīmija

Studiju programma veidota, ievērojot Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam, Latvijas viedās specializācijas stratēģiju un Zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovāciju pamatnostādnes 2014.–2020. gadam. Tā aptver gan Latvijas tautsaimniecībai pašreiz nozīmīgus virzienus, gan tādus, kas kļūs aizvien nozīmīgāki saistībā ar pieaugošo nepieciešamību saglabāt kultūras, vēstures un mākslas pieminekļus un var izmainīt tautsaimniecību tāda veidā, lai mazinātu klimata pārmaiņas.

 
Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Programmas veids un līmenis
Maģistra akadēmiskās studijas
Studiju virziens
Ķīmija, ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģija
Budžeta vietas 2019./2020. studiju gadā pilna laika studijās*
5
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Valdis Kampars, Habilitētais doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju vieta
Rīga
 

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
dabaszinātņu maģistra grāds ķīmijā
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
bakalaura grāds ķīmijā, ķīmijas tehnoloģijā vai materiālzinātnēs
Maksa semestrī
€ 2 150 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
80
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2 gadi
 
 
Mērķis

Studiju programmas mērķi:
- nodrošināt maģistra studiju līmenim "Euromaster®" atbilstošu izglītību ķīmijā;
- nodrošināt zināšanas, kas atbilst Viedās specializācijas stratēģijas noteiktajiem tautsaimniecības stratēģijas virzieniem;
- sagatavot studējošo patstāvīgam darbam zinātniskajās institūcijās un studijām doktorantūrā, ar ķīmiskajiem procesiem saistītas ražošanas kontrolē un jaunu produktu izstrādē, vides pārvaldībā un klimata izmaiņu mazinošu produktu radīšanā un procesu realizācijā, kultūras, vēstures un mākslas pieminekļu restaurācijā un konservācijā.

 
Uzdevumi

Studiju programmas vispārīgie uzdevumi:
- nodrošināt maģistra studiju līmenim un starptautiskiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu izglītību;
- nodrošināt labas bāzes zināšanas un iemaņas ķīmijā, kā arī darbam nepieciešamās zināšanas un iemaņas izvēlētajā specializācijā;
- veicināt studentu interesi par turpmāku profesionālo pilnveidi, akadēmisko zināšanu papildināšanu,
studijām doktorantūrā, attīstīt pētnieciskā darba prasmes un veicināt to izmantošanu.

 
Studiju kursi

Maģistra studiju priekšmeta apraksts

Papildu informācija par akreditācijas termiņiem AIC mājaslapā.

 
Studiju rezultāti

Pēc maģistra studiju beigšanas absolvents iegūst dabaszinātņu maģistra grādu ķīmijā, ir ieguvis nepieciešamās zināšanas un prasmes studijām doktorantūrā, darbam vides, ražošanas un produktu kvalitātes kontroles, zinātniskajās institūcijās.
Absolvents pārzina nozares jaunākos sasniegumus, spēj zinātniski analizēt un atrisināt problēmas, spēj apzināt un formulēt kompleksas moderna virziena problēmas, pielietot inovatīvas metodes problēmu risināšanā un veidot radošu sadarbību ar citiem speciālistiem. Absolvents spēj metodiski pielietot esošās un apgūt jaunas zināšanas un iemaņas.
Absolvents ir atbildīgs un kompetents darbinieks, kurš spēj strādāt nacionālā un starptautiskā komandā.

 
Karjera

Absolventam ir nepieciešamās zināšanas un prasmes studijām doktorantūrā, darbam vides, ražošanas un produktu kvalitātes kontroles, zinātniskajās, kultūras un vēstures vērtību uzglabājošās, kā ari valsts pārvaldes institūcijās, kas saistītas ar vides saglabāšanu un tautsaimniecības attīstību.

 
Specifiskie uzņemšanas noteikumi

Bakalaura grāds dabas vai inženierzinātnēs

Viss par uzņemšanu RTU

 

_