Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Parādīt izvēlni
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

Ķīmija

Studējot šajā programmā, Tu iegūsi zināšanas neorganiskās, analītiskās, fizikālās, organiskās un citās ķīmijas apakšnozarēs un apgūsi nepieciešamās prasmes, kas ļaus veidot karjeru ķīmiķa profesijā vai turpināt studijas maģistrantūrā. Programma no citām atšķiras ar uzsvaru uz ķīmijas izmantošanu un iekļauj zināšanas par materiālu uzbūvi, restaurāciju, ķīmijas tehnoloģiju un vidi.

 
Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Programmas veids un līmenis
Bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju virziens
Ķīmija, ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģija
Budžeta vietas 2019./2020. studiju gadā pilna laika studijās*
15
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Valdis Kampars, Habilitētais doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju vieta
Rīga
 

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
dabaszinātņu bakalaura grāds ķīmijā
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
vispārējā vidējā izglītība vai 4-gadīgā profesionālā vidējā izglītība
Maksa semestrī
€ 1 450 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
160
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4 gadi
 
 
Mērķis

Studiju programmas mērķi:
- nodrošināt bakalaura studiju līmenim un EFCE (European Federation of Chemical Engineering) Boloņas rekomendācijām atbilstošu konkurētspējīgu izglītību ķīmijā;
- nodrošināt studējošajiem teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu un prasmju apguvi ķīmijā;
- sniegt augstāko akadēmisko izglītību ķīmijas nozarē;
- sagatavot absolventus patstāvīgam darbam uzņēmumos, kas saistīti ar ķīmisko procesu organizāciju un kontroli, materiālu un produktu kvalitātes nodrošināšanu ķīmijas un materiālzinātņu jomā, kā arī turpmākām studijām maģistrantūrā.

 
Uzdevumi

Studiju programmas vispārīgie uzdevumi:
- nodrošināt bakalaura studiju līmenim un starptautiskiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu izglītību
ķīmijā;
- sniegt studentiem vispusīgas zināšanas, veidot prasmes un attīstīt kompetenci atbilstoši darba tirgus
formulētajām prasībām ķīmiķa profesijā, sagatavot studējošos praktiskam darbam;
- veicināt studentu interesi par turpmāku profesionālo pilnveidi, akadēmisko zināšanu papildināšanu,
studijām maģistratūrā, attīstīt pētnieciskā darba prasmes un veicināt to izmantošanu.

 
Studiju kursi
 
Studiju rezultāti

Studiju programmas rezultātā students iegūst darbam ķīmijas nozarē nepieciešamās kvalitatīvās prasmes un zināšanas, kas nepieciešamas arī tālākām studijām maģistrantūrā. Dabaszinātņu bakalaura grāds ķīmijā dod iespēju strādāt ķīmijas nozarē vai ar to saistītos uzņēmumos, kā arī turpināt studijas fakultātes maģistra studiju programmās vai citu augstskolu studiju programmās.

 
Karjera

Dabaszinātņu bakalaura grāds ķīmijā dod iespēju strādāt ķīmijas nozarē vai ar to saistītos uzņēmumos, kā arī turpināt studijas fakultātes maģistra studiju programmās vai citu augstskolu studiju programmās.
Programmas absolvents var strādāt par laborantu jebkurā uzņēmumā, kas nodarbojas ar ķīmisko procesu realizāciju, pētnieciskajās, testēšanas un kvalitātes kontroles laboratorijās, kas nodarbojas ar jaunu tehnoloģiju, materiālu un produktu izstrādi vai ar to kvalitātes kontroli, gan arī kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants. Absolvents var strādāt kā laborants vai asistents zinātniskajās iestādēs.

 
Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Vispārējā vidējā vai pirmā līmeņa augstākā izglītība.

Viss par uzņemšanu RTU

 

_