Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Parādīt izvēlni
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

Dizaina inženierija

 
Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Programmas veids un līmenis
Profesionālās maģistra studijas
Studiju virziens
Ražošana un pārstrāde

Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai

16

Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Zane Zelča, Doktors, Vadošais pētnieks (pēcdok.)
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju vieta
Rīga
 

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais maģistra grāds dizaina inženierijā
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Profesionālais bakalaura grāds Apģērbu un tekstila tehnoloģijā un inženiera kvalifikācija apģērbu un tekstila ražošanā vai tam pielīdzināms grāds un profesionālā kvalifikācija
Profesionālais bakalaura grāds Materiālu tehnoloģijā un dizainā un Produkta dizainera kvalifikācija vai tam pielīdzināms grāds un profesionālā kvalifikācija
Maksa gadā
€4450 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
80
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2 gadi
 

 

Mērķis

Sniegt un attīstīt studējošajos profesionālās, radošās un pētniecības kompetences:
- tekstila un apģērbu projektēšanas un ražošanas jomā, sagatavojot speciālistus, kuri nodrošina uzņēmuma pasūtījumu, to izpildes procesu un strādājošo vadību, efektīvu jaunu tehnoloģiju, metodoloģiju un sistēmu izveidi, īstenošanu un vadīšanu, kā arī profesionālās ētikas un sociāli atbildīgas saimniekošanas pilnveidošanu un izpratnes paplašināšanu
vai
- dizaina jomā, sagatavojot speciālistus darbam iekštelpu un ārtelpas izstrādājumu izstrādes jomā atbilstoši to dizaina lietojamības ergonomiskajam un tehnoloģiskajam risinājumam, pielietojot atbilstošus izejmateriālus (koks, metāls, tekstils u.c.), to apstrādes tehnoloģiju un realizēšanas sistēmu pārzināšanu un lietošanas prasmes.

 
Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- sagatavot 7. LKI apģērbu un tekstila ražošanas tehnoloģiju speciālistus, kuri individuāli, vadot komandu vai vairākas komandas paralēli plāno, organizē un vada produkta ražošanas procesus, uzskaiti un loģistiku. Komandā izstrādā uzņēmuma kvalitātes vadības sistēmu. Sistemātiski analizējot informāciju par tekstila nozares attīstības tendencēm, standartiem un, integrējot dažādu jomu zināšanas, projektē un ievieš jaunas konstruēšanas, modelēšanas, tehnoloģisko procesu uzlabošanas un/vai projektēšanas tehnoloģijas, koncepcijas, metodes un/vai eksperimentālus modeļus. Attīsta jaunu produktu ieviešanu ražošanā. Nosaka darba laika normēšanas principus ražošanā, izstrādā un ievieš uzņēmuma līmeņa standartus, analizē ražošanas produktivitāti un vada darba efektivitātes izmaiņu ieviešanu. Izprot un virza tekstilrūpniecības nozaru attīstību un ar to saistītās jomas;
- sagatavot 7. LKI dizaina speciālistus, kuri rada jaunus produktus un vada produktu izstrādes projektus saskaņā ar vides, komunikācijas un/vai pakalpojumu dizaina projektiem; analizē mērķauditorijas (lietotāja) vajadzības, problēmas, paradumus u.c.; izstrādā metodoloģisko ietvaru testēšanai, pārbauda izstrādājumu un materiālu atbilstību normatīvajiem aktiem, sagatavo tehnisko projektu, veic autoruzraudzību, produkta un/vai pakalpojuma prezentēšanu un virzīšanu tirgū. Specializācijas atbilstoši nozaru vajadzībām.

 
Studiju kursi
 
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolvents:
- parāda dizainera vai apģērbu un tekstila ražošanas inženiera profesijai atbilstošas raksturīgās zināšanas;
- pārzina pētījumu plānošanas, rezultātu apstrādes un interpretācijas metodes, prot veikt to salīdzinošu analīzi un novērtēt atbilstību risināmai problēmai, izprot nepieciešamību nodrošināt iegūto datu ticamību un spēj to nodrošināt pētījumos specializācijai atbilstošā jomā; izprot svarīgākos jēdzienus un likumsakarības, veic pētījumos iegūto rezultātu integrāciju, kritisku analīzi;
- pārzina un seko līdzi zinātnes un tehnoloģiju attīstības tendencēm un sasniegumiem profesijā un specializācijai atbilstošās zinātnes nozarēs un pētījumu jomās;
- spēj izstrādāt vides, produktu un/vai to kolekciju konceptuālos risinājumus atbilstoši patērētāja vajadzībām un projekta/tirgus prasībām, vizualizēt konceptuālo risinājumu skices rasējumos, maketos/paraugos un veikt 3-dimensiju vizualizācijas digitālajās vidēs, apmācīt citus to lietošanai;
- spēj projektēšanas procesā izmantot informācijas tehnoloģijas, attīstītas projektēšanas tehnoloģijas - automatizētās projektēšanas sistēmas un izgatavošanas vadības sistēmas, programmu vadītas darbmašīnas, vispārēja lietojuma un specializētas datu bāzes;
- spēj vadīt produktu, kolekciju, ilgtermiņa un īstermiņa zīmolu izstrādi, padoto un savu profesionālo izaugsmi, administrēt līgumus, veikt autoruzraudzību projektu izpildes gaitā, lietot nozares standartus un tehniskos noteikumus, ievērot Latvijas Republikas un pārrobežu sadarbības partneru normatīvos aktus, ar nozari saistītos noteikumus un reglamentējošus dokumentus, lietot profesionālās un vispārējās ētikas principus komunikācijā ar klientiem, sadarbības partneriem un nepieciešamām institūcijām;
- spēj izmantojot apgūtās zināšanas un prasmes, veikt profesionālu, inovatīvu vai pētniecisku darbību, formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, plānot un veikt problēmas konstatēšanai un risinājumam nepieciešamos pētījumus savā zinātnes nozarē un profesijā, izskaidrot iegūtos rezultātus, pamatoti un argumentēti diskutēt par tiem, spēj plānot un vadīt pētījumu projektus/programmas;
- spēj analizēt un prognozēt zinātnes un tehnoloģiju attīstības tendences, novērtēt to ietekmi uz projektējamo produktu, kolekciju estētiskajām, materiāltehniskajām, funkcionālajām, ergonomiskajām un ekonomiskajām kvalitātēm;
- spēj izprast un analizēt iespējas neatjaunojamo resursu aizvietošanai ar regulāri atjaunojamiem, veidot videi draudzīgus risinājumus, materiālu salikumus ar īpašību saderību, integrēt laba dizaina principus un rast ekonomiskus risinājumus visā produkta dzīves cikla laikā sākot no izejvielu iegūšanas, materiālu ražošanas un patēriņa, līdz produkta likvidēšanai/otrreizējai pārstrādei.

 
Karjera

- Apģērbu un tekstila ražošanas tehnoloģiju maģistra līmeņa speciālisti nodrošina uzņēmuma pasūtījumu izpildes procesu un strādājošo vadību; efektīvu jaunu tehnoloģiju, metodoloģiju un sistēmu izveidi, īstenošanu un vadīšanu, kā arī profesionālās ētikas un sociāli atbildīgas saimniekošanas pilnveidošanu un izpratnes paplašināšanu.
- Dizaina jomas maģistra līmeņa speciālisti vada produktu, telpiskās vides, komunikācijas un/vai pakalpojumu dizaina projektu izstrādi; analizē mērķauditorijas (lietotāja) vajadzības, problēmas, paradumus u.c.; izstrādā metodoloģisko ietvaru testēšanai, pārbauda materiālu atbilstību normatīvajiem aktiem, sagatavo tehnisko projektu, veic autoruzraudzību, produkta un/vai pakalpojuma prezentēšanu un virzīšanu tirgū.

 
Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Bakalaura grāda pielīdzināšana uzņemšanai profesionālā maģistra studiju programmā ir balstīta uz individuālu novērtējumu:
- dizaina specializācijā notiek pārrunu procedūra, izskatot pretendenta darbu "portfolio" un iepriekšējo studiju procesā iegūto zināšanu un prasmju, kā arī profesionālās kvalifikācijas atbilstību;
- tekstila tehnoloģiju specializācijā uzņemšana notiek, balstoties uz reflektanta iepriekšējās izglītības dokumentiem un profesionālās kvalifikācijas atbilstību, kā arī profesionālajā darbībā gūtajām zināšanām.

Viss par uzņemšanu RTU