Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Parādīt izvēlni
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

Dizaina inženierija

 
Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Programmas veids un līmenis
Profesionālās maģistra studijas
Studiju virziens
Ražošana un pārstrāde

Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai

32

Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Dana Beļakova, Doktors, Asociētais profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju vieta
Rīga
 

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais maģistra grāds dizaina inženierijā
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Profesionālais bakalaura grāds Apģērbu un tekstila tehnoloģijā un inženiera kvalifikācija apģērbu un tekstila ražošanā vai tam pielīdzināms grāds un profesionālā kvalifikācija
Profesionālais bakalaura grāds Materiālu tehnoloģijā un dizainā un Produkta dizainera kvalifikācija vai tam pielīdzināms grāds un profesionālā kvalifikācija
Maksa semestrī
€ 2 225 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
80
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2 gadi
 

 

Mērķis

Profesionālās maģistra studiju programmas mērķis ir sniegt un attīstīt studējošo profesionālās, vadības, radošās un pētniecības kompetences dizaina vai tekstila un apģērbu projektēšanas un ražošanas jomā.

 
Uzdevumi

- Sagatavot maģistra izglītības līmeņa apģērbu un tekstila ražošanas tehnoloģiju speciālistus, kuri plāno, organizē un vada produkta ražošanas procesus, uzskaiti un loģistiku, strādājot individuāli, vai arī vadot vienu vai vairākas komandas paralēli. Komandā izstrādā uzņēmuma kvalitātes vadības sistēmu. Sistemātiski analizējot informāciju par tekstila nozares attīstības tendencēm, standartiem un, integrējot dažādu jomu zināšanas, projektē un ievieš jaunas konstruēšanas, modelēšanas, tehnoloģisko procesu uzlabošanas un/vai projektēšanas tehnoloģijas, koncepcijas, metodes un/vai eksperimentālus modeļus. Attīsta jaunu produktu ieviešanu ražošanā. Nosaka darba laika normēšanas principus ražošanā, izstrādā un ievieš uzņēmuma līmeņa standartus, analizē ražošanas produktivitāti un vada darba efektivitātes izmaiņu ieviešanu. Izprot un virza tekstilrūpniecības nozaru attīstību un ar to saistītās jomas.
- Sagatavot maģistra izglītības līmeņa dizaina speciālistus, kuri rada jaunus produktus, vada un pārrauga dizaina projektu izstrādi saskaņā ar vides, komunikācijas un/vai pakalpojumu dizaina projektiem, specializējoties atbilstoši nozaru vajadzībām. Formulē un kritiski analizē dizaina jomas un starpnozaru zinātniskās un profesionālās problēmas. Pieņem pamatotus lēmumus un uzņemas atbildību par savā vadībā esošās projekta izstrādes komandas vai uzņēmuma darba rezultātu un pētnieciskās vai profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību. Uzņemas atbildību par darba tiesisko attiecību normu, darba un vides aizsardzības starptautisko un nacionālo reglamentējošo dokumentu prasību izpildi. Pastāvīgi virza savu un padoto tālāku izglītošanos un profesionālo pilnveidi. Prognozē nozares attīstības virzienus un integrē dažādu jomu zināšanas, tehnoloģijas un metodes dizaina risinājumu izstrādē, dod ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, pētniecības vai profesionālās darbības metožu attīstībā. Sadarbojas ar dažādām iesaistītajām pusēm starpnozaru un starptautiskā vidē.

 
Studiju kursi
 
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolvents:
- Spēs parādīt dizaina specializācijai vai apģērbu un tekstila ražošanas tehnoloģiju specializācijai atbilstošas raksturīgās pamata un specializētas zināšanas. Pārzinās pētījumu plānošanas, rezultātu apstrādes un interpretācijas metodes, pratīs veikt to salīdzinošu analīzi un novērtēt atbilstību risināmai problēmai, izpratīs nepieciešamību nodrošināt iegūto datu ticamību un spēs to nodrošināt pētījumos specializācijai atbilstošā jomā.
- Spēs izstrādāt telpiskās vides, produktu un/vai to kolekciju konceptuālos risinājumus atbilstoši lietotāja vajadzībām un projekta/tirgus prasībām, demonstrēt konceptuālo risinājumu metu projektos, maketos un pirmparaugos; veidot 2D un 3D vizualizācijas digitālajās vidēs, kā arī apmācīt citus to lietošanā.
- Spēs vadīt produktu, kolekciju, ilgtermiņa un īstermiņa zīmolu izstrādi, administrēt līgumus, veikt autoruzraudzību projektu izpildes gaitā, lietot nozares terminoloģiju valsts valodā, ievērot Latvijas Republikas un pārrobežu sadarbības partneru normatīvos aktus, ar nozari saistītos noteikumus un reglamentējošus dokumentus, lietot profesionālās un vispārējās ētikas principus.
- Spēs saskaņot darba rezultātus ar klientiem, sadarbības partneriem un institūcijām; plānot nepieciešamos pētījumus, analizēt un projektēt produktu virzīšanas kampaņu, organizēt pasūtījumu nodošanu pasūtītājiem, organizēt un veikt pasūtījumu izpildes kvalitātes vadību, noformēt lietišķos dokumentus atbilstoši lietvedības normatīvo aktu prasībām.
- Spēs veikt profesionālu, inovatīvu un pētniecisku darbību, formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, plānot un veikt problēmas konstatēšanai un risinājumam nepieciešamos pētījumus savā zinātnes nozarē un profesijā.
- Spēs analizēt un prognozēt zinātnes un tehnoloģiju attīstības tendences, novērtēt to ietekmi uz projektējamo un konkurentu produktu, kolekciju estētiskajām, materiāltehniskajām, funkcionālajām, ergonomiskajām un ekonomiskajām kvalitātēm.
- Spēs izprast un analizēt iespējas neatjaunojamo resursu aizvietošanai ar regulāri atjaunojamiem, veidot videi draudzīgus risinājumus, integrēt laba dizaina principus un rast ekonomiski izdevīgus risinājumus visā produkta dzīves cikla laikā sākot no izejvielu iegūšanas, materiālu ražošanas un lietošanas, līdz produkta likvidēšanai/otrreizējai pārstrādei.
- Spēs izprast, analizēt un sintezēt materiālu salikumus, nodrošinot to īpašību saderību, bezatteikumu kalpošanu paredzētajā laikā, analizēt nozares vadošās tehnoloģijas, sekot jauno tehnoloģiju attīstībai un tendencēm, izprast savstarpēji saistītos darbu procesus.
- Spēs domāt radoši, analītiski un visaptveroši (holistiski), patstāvīgi pieņemt savam kompetences līmenim atbilstošus lēmumus un uzņemties par tiem atbildību.

 
Karjera

- Apģērbu un tekstila ražošanas tehnoloģiju maģistra līmeņa speciālisti nodrošina uzņēmuma pasūtījumu izpildes procesu un strādājošo vadību; efektīvu jaunu tehnoloģiju, metodoloģiju un sistēmu izveidi, īstenošanu un vadīšanu, kā arī profesionālās ētikas un sociāli atbildīgas saimniekošanas pilnveidošanu un izpratnes paplašināšanu.
- Dizaina jomas maģistra līmeņa speciālisti vada produktu, telpiskās vides, komunikācijas un/vai pakalpojumu dizaina projektu izstrādi; analizē mērķauditorijas (lietotāja) vajadzības, problēmas, paradumus u.c.; izstrādā metodoloģisko ietvaru testēšanai, pārbauda materiālu atbilstību normatīvajiem aktiem, sagatavo tehnisko projektu, veic autoruzraudzību, produkta un/vai pakalpojuma prezentēšanu un virzīšanu tirgū.

 
Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Bakalaura grāda pielīdzināšana uzņemšanai profesionālā maģistra studiju programmā ir balstīta uz individuālu novērtējumu:
- dizaina specializācijā notiek pārrunu procedūra, izskatot pretendenta darbu "portfolio" un iepriekšējo studiju procesā iegūto zināšanu un prasmju, kā arī profesionālās kvalifikācijas atbilstību;
- tekstila tehnoloģiju specializācijā uzņemšana notiek, balstoties uz reflektanta iepriekšējās izglītības dokumentiem un profesionālās kvalifikācijas atbilstību, kā arī profesionālajā darbībā gūtajām zināšanām.

Viss par uzņemšanu RTU