Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Parādīt izvēlni
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

Apģērbu un tekstila tehnoloģija

Studiju programma aptver dažādas ar atšķirīgām tekstila un apģērbu tehnoloģijām saistītas jomas, ietverot arī inženierzinātņu pamatus. Studijas sniedz zināšanas par viedajām tekstilijām un to projektēšanu. Tev būs iespēja specializēties vienā no trim studiju virzieniem: tekstila tehnoloģija, apģērbu tehnoloģija vai apģērbu konstruēšana.

 
Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte,
Dizaina tehnoloģiju institūts
Programmas veids un līmenis
Bakalaura profesionālās studijas
Studiju virziens
Ražošana un pārstrāde
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
28
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Inese Ziemele, Doktors, Asociētais profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju vieta
Rīga
 

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
profesionālais bakalaura grāds apģērbu un tekstila tehnoloģijā un inženiera kvalifikācija apģērbu un tekstila ražošanā
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
vispārējā vidējā izglītība vai 4-gadīgā profesionālā vidējā izglītība
Maksa semestrī
€ 1 400 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
160
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 5 gadi
 
 
Mērķis

Studiju programmas mērķi:
• sagatavot valsts tautsaimniecības attīstībai nepieciešamos augsti kvalificētus tekstila un apģērbu ražošanas nozares speciālistus, kas pārvalda nozares moderno tehnoloģiju pamatus un specializētās projektēšanas metodes.
• nodrošināt integrētu inženierstudiju bakalaura programmu, kas dod vienotu inženiertehnisku sagatavotību un materiālzinātņu pamatus apģērba un tekstila nozarē, ar izvēles iespējām specializēties kādā no četriem specializācijas virzieniem.

 
Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
• izglītot tekstila un apģērbu ražošanas nozares darba tirgū pieprasītus, konkurētspējīgus speciālistus;
• īstenot studiju programmu, kas aptvert dažādās, ar atšķirīgajām tekstila un apģērbu tehnoloģijām saistītās jomas, dot iespēju studējošajiem apgūt nozares inženierzinātņu pamatus, orientēties atsevišķo tehnoloģiju specifikā;
• sagatavot ražošanas inženierus ar plašu redzesloku, kas spētu patstāvīgi radoši strādāt un vadīt kādu no tekstila nozares jomām;
• attīstīt studējošo spējas patstāvīgi analizēt un risināt konkrētus produkcijas projektēšanas, kā arī ar ražošanas uzņēmumu projektēšanu, organizāciju, vadību un izstrādājumu kvalitātes nodrošināšanu saistītus uzdevumus;
• attīstīt studējošo spējas patstāvīgi risināt praktiskus, ar tekstila tehnoloģiskajiem procesiem un to projektēšanu, vadību un ražošanas organizāciju saistītus uzdevumus, darbojoties gan individuāli, gan grupā;
• dot nepieciešamās zināšanas, lai būtu iespējams sekmīgi strādāt kā ražošanā un ar tekstilu saistītos uzņēmumos (modes biznesā, tirdzniecībā u.c.), tā arī sekmīgi turpināt studijas maģistrantūrā.

 
Studiju kursi
 
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:
• prot strādāt ar dažāda līmeņa tehnoloģijām, izprot tekstilrūpniecības nozaru attīstību virzošos procesus un ar to saistītās jomas;
• spēj patstāvīgi radoši strādāt tekstila nozares daudzveidīgajās jomās, sekot līdzi tehnoloģiju attīstībai, tirgus un modes tendencēm;
• spēj patstāvīgi analizēt un risināt konkrētus produkcijas projektēšanas, tehnoloģiskus, inženiertehniskus, kā arī ar ražošanas uzņēmumu projektēšanu, organizāciju, vadību un izstrādājumu kvalitātes nodrošināšanu saistītus uzdevumus.

 
Karjera

Studiju programmas absolventi var strādāt tekstila vai apģērbu ražošanas uzņēmumos par dažāda līmeņa vadītājiem, tehnologiem, konstruktoriem, dizaineriem, ražošanas organizatoriem, kā arī valsts iestādēs un tirdzniecības organizācijās var veikt darbus, kas saistīti ar tekstilizstrādājumu iepirkumu un kvalitātes jautājumiem.

 
Specifiskie uzņemšanas noteikumi

Nav