Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Parādīt izvēlni
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

Struktūra

Fakultātes dome, padomes un komisijas
Fakultātes dome
Fakultātes vadības funkcijas veic Fakultātes dome un dekāns. Domes galvenie uzdevumi ir veidot Fakultātes darbības un attīstības stratēģiju, izstrādāt tās attīstības pamatvirzienus, koordinēt studiju programmu īstenošanu un kadru sagatavošanu.
Domes sastāvs

 

RTU MLĶF Domes sastāvs

1) Dr.chem., prof. Māris Turks – domes priekšsēdētājs
2) Dr.chem. Ieva Jaunzeme – prodekāne studiju un zinātniskajā darbā
3) Dr.chem., docente Inese Mieriņa
4) Dr.sc.ing., asoc.prof. Andris Šutka
5) Dr.sc.ing., asoc.prof. Edgars Kirilovs
6) Dr.sc.ing., docente Ilze Gudro
7) Dr.sc.ing., asoc.prof. Ilze Baltiņa
8) Dr.chem., asoc.prof. Māra Plotniece
9) Dr.chem., prof. Valdis Kokars
10) Dr.chem., asoc.prof. Kaspars Traskovskis
11) Dr.sc.ing., prof. Jānis Ločs
12) Dr.sc.ing., prof. Dagnija Loča
13) Dr.sc.ing., prof. Kristīne Šalma-Ancāne
14) Dr.sc.ing., vad.pētn. Jānis Zicāns
15) Dr.sc.ing., prof. Remo Merijs Meri
16) Dr.habil.phys., prof. Māris Knite
17) Dr.phys., prof. Juris Blūms
18) Dr.habil.phys., prof. Artūrs Medvids
19) Dr.habil.sc.ing., prof. Gundars Mežinskis
20) Dr.sc.ing., vad.pētn. Anzelms Zukuls
21) Dr.chem., vad.pētn. Reinis Drunka
22) Dr.sc.ing., vad.pētn. Kārlis Dreimanis
23) Dr.chem., vad.pētn. Kristīne Lazdoviča - MLĶF arodbiroja vadītāja,
24) Studente Elza Fedorovska
25) Studente Annija Vaska
26) Studente Anda Barkāne
27) Students Rihards Lācis
28) Students Roberts Oliņš
29) Students Markuss Zaldenieks
Domes sekretāre bez balsošanas tiesībām Dr.sc.ing. Inna Juhņeviča

 

Fakultātes padomes
Promocijas padomes
Padome «RTU P-01»

Padome «RTU P-01» ir tiesīga piešķirt:

Padome «RTU P-01» ir tiesīga piešķirt:

 1. doktora grādu zinātnes doktors (Ph.D.) ķīmijā,
 2. doktora grādu zinātnes doktors (Ph.D.) ķīmijas inženierzinātnē.

Priekšsēdētājs: profesors Māris Turks

Katra promocijas darba aizstāvēšanai tiek nozīmēts individuāls Padomes personālsastāvs piecu LZP ekspertu sastāvā.

Vismaz diviem no Padomes ekspertiem ir jābūt ar zinātnisko specializāciju, kas atbilst aizstāvētā promocijas darba jomai, un vienu no viņiem nozīmē par Padomes priekšsēdētāja vietnieku. Padomes personālsastāvu, saskaņojot ar MLĶF dekānu un MLĶF Zinātnes komisiju, iesaka pastāvīgais Padomes priekšsēdētājs vai viņa aizvietotājs. Padomes personālsastāvs tiek veidots un apstiprināts pēc tam, kad Pretendents RTU Doktorantūras nodaļā ir iesniedzis iesniegumu par promociju. Padomes personālsastāvu apstiprina ar Rektora rīkojumu, kura projektu sagatavo Doktorantu studiju nodaļa.

Padome «RTU P-02»

Padome «RTU P-02» ir tiesīga piešķirt doktora grādu zinātnes doktors (Ph.D.) materiālzinātnē​.

Priekšsēdētājs: profesors Jānis Ločs

Katra promocijas darba aizstāvēšanai tiek nozīmēts individuāls Padomes personālsastāvs piecu LZP ekspertu sastāvā.

Vismaz diviem no Padomes ekspertiem ir jābūt ar zinātnisko specializāciju, kas atbilst aizstāvētā promocijas darba jomai, un vienu no viņiem nozīmē par Padomes priekšsēdētāja vietnieku. Padomes personālsastāvu, saskaņojot ar MLĶF dekānu un MLĶF Zinātnes komisiju, iesaka pastāvīgais Padomes priekšsēdētājs vai viņa aizvietotājs. Padomes personālsastāvs tiek veidots un apstiprināts pēc tam, kad Pretendents RTU Doktorantūras nodaļā ir iesniedzis iesniegumu par promociju. Padomes personālsastāvu apstiprina ar Rektora rīkojumu, kura projektu sagatavo Doktorantu studiju nodaļa.

Nozaru profesoru padome “ MATERIĀLZINĀTNE”

Nozaru profesoru padomes “ MATERIĀLZINĀTNE” sastāvs:

 • Dr.habil.phys. Māris KNITE, Padomes priekšsēdētājs, RTU profesors;
 • Dr. sc.ing. Remo MERIJS MERI, RTU profesors; padomes priekšsēdētāja vietnieks
 • Dr.chem. Andris Actiņš, LU profesors;
 • Dr.chem. Donāts ERTS, LU profesors;
 • Dr.chem. Valdis KOKARS, RTU profesors;
 • Dr. sc.ing. Jānis LOČS,  RTU profesors;
 • Dr.habil.sc.ing. Gundars MEŽINSKIS, RTU profesors;
 • Dr.sc.ing. Sandra MUIŽNIECE-BRASAVA, LBTU profesore.

 

RTU un DU apvienotās Astronomijas un fizikas nozaru profesoru padome

 

 • Dr.habil.phys. Māris Knite – Profesoru padomes priekšsēdētājs, RTU profesors;
 • Dr.phys. Juris Blūms - Profesoru padomes priekšsēdētāja vietnieks,  RTU profesors;
 • Dr.habil.phys Artūrs Medvids - RTU profesors;
 • Dr.habil.phys. Jurijs Dehtjars - RTU profesors;
 • Dr.habil.phys. Jānis Spīgulis - LU profesors;
 • Dr.phys. Gita Rēvalde - RTU profesore;
 • Dr. phys. Aleksejs Kataševs - RTU profesors;
 • Dr. habil.phys. Arnis Šternbergs - LZA Viceprezidents;
 • Dr. phys. Jānis Balodis - Latvijas astronomijas biedrības pārstāvis un Latvijas mērnieku biedrības goda prezidents.
Ķīmijas un ķīmijas inženierzinātnes nozaru profesoru padome

Ķīmijas un ķīmijas inženierzinātnes nozaru profesoru padomes sastāvs:

 • Dr. chem. Māris Turks, RTU profesors, Profesoru padomes priekšsēdētājs;
 • Dr.chem. Valdis Kokars, RTU profesors, Profesoru padomes priekšsēdētāja vietnieks;
 • Dr.habil.sc.ing. Gundars Mežinskis, RTU profesors;
 • Dr.sc.ing. Remo Merijs-Meri, RTU profesors;
 • Dr.sc.ing. Jurijs Ozoliņš, RTU profesors;
 • Dr.chem. Andris Actiņš, LU profesors;
 • Dr.chem. Arturs Vīksna, LU profesors;
 • Dr.chem. Edgars Sūna, LU profesors.
Fakultātes komisijas
Studiju virzienu komisijas
Ražošana un pārstrāde

Komisijas sastāvs

Nr.

p.k.

Vārds, uzvārds

Amats

1.

Edgars Kirilovs docents, MLĶF Dizaina un materiālu tehnoloģiju
katedras vadītājs, studiju virziena direktors, studiju
programmas “Materiālu tehnoloģija un dizains” (kods
WCH0) direktors
2. Dana Beļakova asoc. profesore, MLĶF Dizaina tehnoloģiju institūta
direktore

3.

Inese Ziemele

asoc. profesore, MLĶF Apģērbu un tekstila
tehnoloģiju katedra

4.

Ilze Baltiņa

asoc. profesore, MLĶF Dizaina tehnoloģiju institūts,
studiju programmu “Apģērbu un tekstila tehnoloģija”
(kods WCV0) un “Šķiedru materiālu zinātne” (kods
WDS0) direktore

5.

Andrejs Broks

IK “Dizains videi” vadītājs, Latvijas Dizaineru savienības
loceklis

6.

Artūrs Bukonts

Latvijas Kokapstrādes uzņēmēju un eksportētāju
asociācijas valdes loceklis

7.

Ieva Jaunzeme

MLĶF prodekāne studiju un zinātnes jomā

8.

Silvija Kukle

profesore, MLĶF Dizaina un materiālu tehnoloģiju
katedra

9.

Ieva Liberte

SIA “Fristads Kansas Production” Produktu attīstības
nodaļas vadītāja

10.

Ginta Ozoliņa

VEK priekšsēdētāja, SIA “Solutions” ražošanas
direktore

11.

Zane Zelča

vadošā pētniece, MLĶF Dizaina tehnoloģiju institūts,
studiju programmas “Dizaina inženierija” (kods
WGT0) direktore
12.   MLĶF Studentu pašpārvaldes pārstāvis novērotāja
statusā

 

Ķīmija, ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģija

Komisijas sastāvs

 

Nr.

p.k.

Vārds, Uzvārds

Amats

1.

Māris Turks

profesors, MLĶF dekāns, Studiju virziena direktors,
MLĶF Bioloģiski aktīvo savienojumu ķīmijas
tehnoloģijas katedra, studiju programmu “Ķīmija un
ķīmijas tehnoloģija” (kodi KBM0, KMM0), “Ķīmija,
materiālzinātne un tehnoloģijas” (kods KDI0), “Ķīmija”
(KDK0) direktors
2. Remo Merijs-Meri profesors, MLĶF Polimēru materiālu tehnoloģijas
katedras vadītājs

3.

Māra Jure

profesore, MLĶF Bioloģiski aktīvo savienojumu
ķīmijas tehnoloģijas katedra

4.

Inese Mieriņa

docente, MLĶF Bioloģiski aktīvo savienojumu ķīmijas
tehnoloģijas katedras vadītāja, studiju programmas
“Rūpnieciskā farmācija” (kods KSF0) direktore

5.

Reinis Drunka

docents, MLĶF Materiālu un virsmas tehnoloģiju
institūta direktora vietnieks mācību darbā

6.

Ieva Jaunzeme

MLĶF prodekāns mācību un zinātniskajā darbā

7. Kristīne Šalma-Ancāne

profesore, MLĶF Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedras vadītāja

8.

Kristīne Lazdoviča docente, MLĶF Ķīmijas katedras vadītāja

9.

Juris Gulbis

AS “Grindeks” Aktīvo farmaceitisko vielu izstrādes nodaļas vadītājs

10.

Edgars Sūna

Latvijas Organiskās sintēzes institūta Zinātniskās padomes priekšsēdētājs

11.

Tālis Juhna

profesors, BIF Ūdens pētniecības un vides
biotehnoloģiju laboratorija, studiju programmas
“Biotehnoloģija un bioinženierija” (kods BBC0)
direktors
12.   MLĶF Studentu pašpārvaldes pārstāvis novērotāja statusā
Fizika, materiālzinātne, matemātika un statistika

Komisijas sastāvs

 

Nr.

p.k.

Vārds, uzvārds

Amats

1.

Juris Blūms

profesors, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas
fakultāte (MLĶF) Tehniskās fizikas institūta direktors,
studiju virziena direktors

2.

Māris Knite

profesors, MLĶF Materiālu fizikas katedras vadītājs,
doktora studiju programmas “Materiālzinātne” (kods
WDW0) direktors

3.

Māris Turks

profesors, MLĶF Bioloģiski aktīvo savienojumu
ķīmijas tehnoloģijas katedra

4.

Mārcis Dzenis

asoc. profesors, MLĶF Polimēru materiālu
tehnoloģijas katedra

5.

Toms Torims

profesors, MTAF Mašīnbūves un mehatronikas
katedra, studiju programmas “Daļiņu fizika un
paātrinātāju tehnoloģijas” (kods FDD0) direktors

6.

Dagnija Loča

profesore, MLĶF Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas
katedra, RTU Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu
inovāciju un attīstības centra direktore

7.

Remo Merijs-Meri

profesors, MLĶF Polimēru materiālu tehnoloģijas
katedra, studiju programmu “Materiālu inženierija”
(kods WBN0) un “Materiālzinātne un
nanotehnoloģijas” (kods WMN0) direktors

8.

Andris Vanags

SIA “Sakret” direktors, MLĶF Padomnieku konventa
priekšsēdētājs

9.

Jānis Strods

SIA „Tenachem” jauno produktu un tehnoloģiju inženieris

10.

Andrejs Matvejevs

profesors, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas
fakultātes (DITF) Varbūtību teorijas un matemātiskās
statistikas katedra, studiju programmu “Finanšu
inženierija” (kods DCM0) un “Finanšu
inženiermatemātika” (kods DMN0) direktors

11.

Inta Volodko

profesore, DITF Inženiermatemātikas katedras
vadītāja

12.

Reinis Drunka

docents, MLĶF Materiālu virsmu tehnoloģiju institūta
direktora vietnieks mācību darbā
13. Kārlis Dreimanis vadošais pētnieks, Augstas enerģijas daļiņu fizikas un
paātrinātāju tehnoloģiju centrs

14.

 Anda Barkāne

MLĶF Studentu pašpārvaldes pārstāvis novērotāja statusā

15.

Sabīne Briede

MLĶF Studentu pašpārvaldes pārstāvis novērotāja statusā

 

 
MLĶF zinātnes komisija

MLĶF Zinātnes komisijas sastāvs

 

1.

Ilze Baltiņa

Dr. sc. ing., asoc. prof., studiju programmas direktore, DTI pārstāve

DTI

2.

Jaunzeme Ieva

Dr.chem., prodekāns mācību un zinātniskajā darbā, ZK priekšsēdētāja

MLĶF

3.

Kaspars Traskovskis

Dr. chem., asoc. profesors, LĶI dir.

LĶI

4.

Māris Knite

Dr.habil.phys., profesors, TFI MFK vadītājs

TFI

5.

Jānis Ločs

Dr.sc.ing., profesors, VĶTI dir., “RTU P-02” priekšsēdētājs

VĶTI

6.

Jānis Zicāns Dr. sc. ing., vad. pētnieks, PI dir.

PMI

7.

Andris Šutka

Dr.sc.ing., profesors, MVTI dir.

MVTI

8.

Māris Turks

Dr.chem., profesors, MLĶF dekāns, “RTU P-01” priekšsēdētājs

MLĶF

9.

Kārlis Dreimanis

Dr.phys., asoc. profesors, DFPTI dir. DFPTI

 

Pētniecības projektu ekspertu komisija

Pamatojoties uz RTU zinātņu prorektora 2016.gada 29.janvāra rīkojumu Nr.04000-1.3/3 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes pētniecības projektu ekspertu komisijas sastāvs (MLĶF domes lēmums, 10.03.2016., protokola Nr.39):

1. Dagnija Loča, Dr.sc.ing., MLĶF

2. Silvija Kukle, Dr.habil.sc.ing., MLĶF

3. Anatolijs Šarakovskis, Dr.phys., LU Cietvielu fizikas institūts

4. Andris Šutka, Dr.sc.ing., MLĶF

5. Māris Turks, Dr.chem., MLĶF

7. Ronalds Zemribo, Dr.chem., Latvijas Organiskās sintēzes institūts

8. Jānis Zicāns, Dr.sc.ing., MLĶF

P. Valdena piemiņas medaļas pretendentu vērtēšanas komisija

Apstiprināts ar  2023. gada 13. aprīļa

MLĶF domes sēdes lēmumu 

(protokols Nr.149)

1. Māris Turks, Dr. chem., Dekāns, Komisijas priekšsēdētājs

2. Ieva Jaunzeme, Dr.chem., dekāna vietniece zinātniskajā un mācību darbā

3. Inna Juhņeviča, Dr.sc.ing., dekāna vietniece administratīvajā un saimnieciskajā darbā

4. Inese Mieriņa, Dr.chem., BASĶT katedras vadītāja

5. Andris Šutka, Dr.sc.ing., MVTI direktors

6. Māris Knite , Dr.habil.phys., TFI Materiālu fizikas katedras vadītājs

7. Edgars Kirilovs, Dr.sc.ing., DTI direktors

8. Kaspars Traskovskis, Dr. chem., LĶI direktors

9.Kristīne Šalma-Ancāne, Dr.sc.ing., VĶT katedras vadītāja

10. Jānis Zicāns, Dr.sc.ing., PI direktors

11. Kārlis Dreimanis, PhD, DFPTI direktora p.i.

MLĶF padomnieku konvents

MLĶF Padomnieku Konventa sastāvs

2022.gada 27.oktobra MLĶF domes lēmums (protokols Nr.142)

N#

Uzvārds, Vārds

Darba vieta, amats

 1.  

Dzene Eva

SIA Sakret Produktu attīstības un kvalitātes departamenta vadītāja

 1.  

Andersons Bruno

Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūta Koksnes bionoārdīšanās un aizsardzības laboratorijas vadītājs

 1.  

Jurjāne Zanda

Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas izpilddirektore

 1.  

Jākobsons Leonīds

Būvmateriālu ražošanas asociācijas izpilddirektors

 1.  

Jegorovs Andris

A/S Grindeks Aktīvo farmaceitisko vielu ražošanas direktors

 1.  

Juris Gulbis

A/S Grindeks Aktīvo farmaceitisko vielu izstrādes nodaļas vadītājs

 1.  

Grigale-Soročina Zane

SIA Kinetics Nail Systems laboratorijas vecākā ķīmiķe

 1.  

Ieva Erele

Mēbeļu Ražotāju asociācijas valdes locekle un izpilddirektore.

 1.  

Kramzaka Indra

Vides pārraudzības Valsts biroja direktora vietniece

 1.  

Ļahovskis Marians

SIA Tenachem ģenerāldirektors

 1.  

Liepiņš Vilnis

SIA BAPEKS

 1.  

 Osvalds Pugovičs

Latvijas Organiskās sintēzes institūta direktors

 1.  

Rekners Uldis

A/S Valmieras stikla šķiedra Ražošanas attīstības daļas vadītājs

 1.  

Skrīvelis Vitālijs

Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas valdes priekšsēdētājs

 1.  

Terentjevs Raimonds

A/S Olainfarm Kvalitātes vadības departamenta direktors

 1.  

Zelčāns Normunds

A/S Olainfarm

 
Daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju institūts

Daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju institūts

Institūta direktors - Kārlis Dreimanis
Paula Valdena iela 7-418 , Rīga

tel. +371 67089202

Daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju institūta darbības mērķis – veikt fundamentālos un lietišķos pētījumus eksperimentālajā un teorētiskajā elementārdaļiņu fizikā, tajā skaitā daļiņu detektoru attīstīšanā, paātrinātāju fizikā un paātrinātāju tehnoloģiju jomā, kā arī īstenot studiju darbu visos studiju līmeņos šajā zinātnes nozarēs..
Dizaina tehnoloģiju institūts
 • Apģērba un tekstiltehnoloģiju katedra
 • Dizaina un materiālu tehnoloģiju katedra

Dizaina tehnoloģiju institūts

Institūta direktors - Edgars Kirilovs
Ķīpsalas iela 6-215, Rīga

Dizaina tehnoloģiju institūts veic apmācību Apģērbu un tekstila tehnoloģiju un Materiālu tehnoloģiju un dizaina bakalaura un maģistra profesionālajās, kā arī doktora studiju programmās, kā arī zinātnisko darbu Materiālzinātnes nozares Tekstila un apģērbu tehnoloģijas apakšnozarē.

DTI īsteno ESF aktivitātes  1.1.1.2. Cilvēkresursu piesaiste zinātnei projektu Starpnozaru zinātniskās grupas izveidošana viedo tekstiliju jaunu funkcionālo īpašību attīstīšanai un integrēšanai inovatīvos izstrādājumos (Nr. 2009/0198/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/148 )

Projekta īstenošanā ir iesaistīti jaunie zinātnieki, doktoranti un maģistranti, kas pieredzējušu pētnieku vadībā (sadarbībā ar RTU Tehniskās fizikas un Polimērmateriālu institūtiem, LLU Veterinārmedicīnas fakultāti u.c.), attīsta valsts tautsaimniecībai nozīmīgas, videi draudzīgas tehnoloģijas, kuru ieviešana uzlabos cilvēku dzīves kvalitāti. Pētījumu rezultātā tiks izgatavotas austu asinsvadu protēzes, tehnisko tekstiliju paraugi no Latvijas augu šķiedrām, kompozītmateriālu paraugi lietojot tekstilražotņu atlikumus, jauna veida funkcionālie tekstiliju pārklājumi; apģērbā integrējama mikroklimata kontroles sistēma un jauna veida enerģijas avoti tekstiliju elektronisko komponenšu darbināšanai. Projektā paredzēts izstrādāt metodikas nanopārklājumu ietekmes uz veselību un vidi izvērtēšanai un īpašuzdevumu apģērba atbilstības novērtēšanai.
Lietišķās ķīmijas institūts
 • RTU Ķīmijas katedra ar mācību un zinātniskajām laboratorijām

Lietišķās ķīmijas institūts

Institūta direktors asoc.prof. Kaspars Traskovskis
P. Valdena iela 3-442, Rīga


 

Lietišķās ķīmijas institūts ir atbildīgs un nodrošina studiju programmas „Ķīmija” visas pakāpes: bakalaura, maģistra un doktora studijas, kā arī nodrošina daudzu bāzes izglītības studiju priekšmetu realizāciju MĶF studiju programmās «Ķīmijas tehnoloģija» un «Materiālzinātne».

Praktiski visās RTU studiju programmās ir studiju priekšmeti: «Vispārīgā ķīmija», «Inženierķīmija» vai «Lietišķā ķīmija» kuru apmācību 1. kursa neķīmijas studiju programmu studentiem arī nodrošina LĶI.

LĶI veic intensīvu zinātniski pētniecisko darbu  vairākos prioritāros virzienos, tādos kā elektrooptisko materiālu komponentu sintēze un pētījumi, biodegvielu ieguves tehnoloģijas un vietējo izejvielu racionāla izmantošana.

Organisko hromoforu, fotovoltaisko, gaismas emisijas, informācijas tehnoloģijas materiālu un degvielu ieguves un izmantošanas virzienos institūts iesaistīts divu valsts programmu, divu sadarbības projektu un divu ERAF 2.1.1.0 aktivitātes un citu projektu izpildē un divus gadus pēc kārtas tā pētījumi tika iekļauti valsts 10 labāko zinātnisko pētījumu sarakstā.

 

Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts
 • Bioloģiski aktīvo savienojumu ķīmijas tehnoloģijas katedra ar mācību telpām un zinātniskās laboratorijas

 

Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts

Institūta direktors: Profesors Dr. chem. Māris Turks
P. Valdena iela 3-451, Rīga
+371 67089251

Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts dibināts 2010. gadā un tā direktors ir Prof. Māris Turks.

Mācību darbu, kas saistīts ar dažādu organiskās, bioorganiskās ārstniecības vielu un bioķīmijas priekšmetu nodrošināšanu, realizē institūta sastāvā esošā Bioloģiski aktīvo savienojumu ķīmijas tehnoloģijas katedra, kuru vada doc. I.Mieriņa ( ).

Polimēru materiālu institūts
 • Polimēru materiālu tehnoloģijas katedra, kā arī mācību un zinātniskās laboratorijas
 • Polimēru materiālu pārbaužu laboratorija

Polimērmateriālu institūts

Institūta direktors: Dr. sc. ing. Jānis Zicāns
P. Valdena 3-256, Rīga
+371 67089252

Dibinoties Rīgas Politehniskajam institūtam, 1958. gadā tika izveidota Polimēru ķīmiskās tehnoloģijas katedra, kuras uzdevums – organizēt inženierstudijas un doktorantūras studijas, kā arī veikt zinātnisko darbu tādā Latvijas industrijai nozīmīgā un ar materiālzinātni saistītā virzienā kā polimēru materiālu ķīmija un tehnoloģija.

Apvienojoties Polimēru ķīmiskās tehnoloģijas katedras un RTU Polimēru kompozītmateriālu pētnieciskās laboratorijas (dibināta 1967. gadā) darbinieku kolektīviem, 1994. gadā tika izveidots Polimērmateriālu institūts (PI). Tas tika darīts, lai maksimāli efektīvi un radoši izmantotu intelektuālo un tehnisko potenciālu polimēru materiālzinību plašākai iekļaušanai gan studiju, gan zinātniski - pētnieciskajā darbā.

PI mācību spēki nodrošina atsevišķu disciplīnu pasniegšanu bakalauru studiju programmā „Ķīmijas tehnoloģija” kā arī organizē un nodrošina šīs programmas ietvaros maģistrantūras un doktorantūras studijas specialitātē «Polimēru materiālu un kompozītu tehnoloģija».

Sākot ar 1990. gadu PI mācību spēki studiju programmas «Ķīmija» ietvaros koordinē un nodrošina studentu apmācību specializācijā «Konservācija un restaurācija», kas saistīta ar kultūras mantojuma saglabāšanu, sagatavojot bakalaurus, inženierus un maģistrus. Studijas aptver organisko un neorganisko materiālu konservāciju un restaurāciju.

Attīstoties dažādu tautsaimnieciski nozīmīgu materiālu (plašs būvmateriālu, konstrukciju materiālu un apdares materiālu spektrs) ražošanai un izmantošanai Latvijā, līdzās speciālistiem atsevišķu materiālu grupu tehnoloģijā, radās nepieciešamība arī pēc lietpratējiem ar teorētiskām un praktiskām zināšanām materiālzinību jomā. 1998. gadā PI direktors profesors M. Kalniņš dibina Materiālzinību profesora grupu.

Ar 1999./2000. m. g. PI darbinieki organizē un nodrošina bakalauru studijas (3 gadi) un ar 2002./2003. m. g. maģistrantūras studijas (2 gadi) programmā «Materiālzinātnes».

2005. m.g. Tehniskās fizikas institūta direktors profesors M.Knite izveido doktora studiju programmu «Materiālzinātnes», kurā arī uzņēma pirmos doktorantus.

PMI mājaslapa

Tehniskās fizikas institūts
 • Inženierfizikas katedra
 • Materiālu fizikas katedra
 • Materiālu optikas zinātniskā laboratorija
 • Pusvadītāju fizikas zinātniskā laboratorija

Tehniskās fizikas institūts

Institūta direktors: Profesors Dr. habil. phys. Juris Blūms
P. Valdena 7 - 322, Rīga
+371 67089380

Tehniskās fizikas institūta (TFI) darbinieku galvenais uzdevums ir nodrošināt dažādu fizikas studiju priekšmetu kvalitatīvu un mūsdienīgu pasniegšanu visu studiju līmeņu studentiem gandrīz visās RTU fakultātēs, kā arī veikt zinātniskos darbus tehniskās fizikas un materiālu fizikas nozarēs augstā starptautiski atzītā līmenī.

TFI ir atbildīgs par RTU akreditētās akadēmiskās doktora augstākās izglītības programmas «Materiālzinātne» (51521) realizāciju sadarbībā ar citām RTU struktūrvienībām.Vairāki TFI profesori un asociētie profesori piedalās RTU promocijas padomes «RTU P-18» Materiālzinātnes nozarē darbā.

Tehniskās fizikas institūtā ietilpst arī Fizikas mācību laboratorija, kurā laboratorijas darbus fizikā izstrādā gandrīz visu RTU fakultāšu I un II kursu studenti, kā arī Materiālu fizikas laboratorija, kurā atbilstoši savām konkrētajām studiju programmām zinātnisko darbu strādā bakalauranti, maģistranti un doktoranti..

Mācību laboratorijas vadītājs:  Mg. sc. ing. A. Krivičs +371 67089384

Materiālu fizikas laboratorijas vadītājs: Profesors Dr. habil. phys. Māris Knite +371 67089142,

Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts
 • Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedra ar mācību telpām un zinātniskajām laboratorijām
 • Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centrs ar mācību telpām un zinātniskajām laboratorijām
 • Ekoloģisko risinājumu un materiālu ilgtspējīgas attīstības laboratorija

Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts

Institūta direktors : Profesors Dr. sc.ing. Jānis Ločs

P. Valdena 3 -331, Rīga
+371 67089211

Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (VĶTI) izveidots, apvienojoties divām struktūrvienībām Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedrai (VĶTK) un RTU Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centram (RBIAC).

VĶT katedras mācībspēki ir vienlaikus aktīvi zinātnieki un konsultanti Latvijas rūpniecības tehnoloģisko un vides jautājumu jomā un apmāca ne tikai Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes visu līmeņu studentus, bet piedalās arī citu RTU fakultāšu studentu apmācībā. Jaunajās, modernajās ķīmijas tehnoloģijas mācību laboratorijās un RBIAC zinātniskajās laboratorijās studenti apgūst zināšanas par ķīmijas un materiālu tehnoloģijas procesiem un aparātiem, šo procesu datormodelēšanu, automatizāciju, biomateriālu ķīmiju un tehnoloģijām, ūdens sagatavošanas un attīrīšanas tehnoloģijām un videi draudzīgu materiālu tehnoloģijām.

VĶTI piedalās vairāku vietējo un starptautisko projektu izpildē, piemēram, ERAF, EuroNanoMed un ERA-NET, kuru ietvaros notiek sadarbība ar starptautiskiem zinātniskajiem un rūpnieciskajiem partneriem. Pēdējo piecu gadu laikā VĶTI zinātniskie rezultāti atspoguļoti vairāk nekā 70 zinātniskajos rakstos, kas indeksēti Scopus un ISIS Web of Science datubāzēs un atspoguļoti Latvijas un starptautiskos patentos.

VĶTI veiksmīgi izveidojis sadarbības partneru tīklu ar universitātēm un pētniecības centriem Vācijā, Šveicē, Somijā, Francijā, Argentīnā, Itālijā, Portugālē, ASV, Polijā, Lietuvā, Igaunijā u.c.

VKTI mājaslapa

Materiālu un virsmas tehnoloģiju institūts
 

Materiālu un virsmas tehnoloģiju institūts

Institūta direktors Prof. Dr.sc.ing. Andris Šutka
P. Valdena 3-204, Rīga

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes (MLĶF) Materiālu un virsmas tehnoloģiju institūts, turpmāk tekstā – Institūts, ir veidots RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes struktūrvienību reorganizācijas rezultātā apvienojot Silikātu materiālu institūtu, Neorganiskās ķīmijas institūtu un Funkcionālo materiālu tehnoloģiju zinātnisko laboratoriju. Institūta dibināšanas brīdī visi līdzšinējie Silikātu materiālu institūta, Neorganiskās ķīmijas institūta un Funkcionālo materiālu tehnoloģiju zinātniskās laboratorijas darbinieki, atbilstošie finanšu resursi un infrastruktūra tiek pārcelti uz jaundibināto struktūrvienību.
RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Materiālu un virsmas tehnoloģiju institūts ir apvienoto struktūrvienību saistību un tiesību pārņēmējs, ietverot gan fundamentālo un lietišķo pētījumu un līgumdarbu tematiku, gan studiju darbu.

MVTI darbības principi

Par MLĶF struktūrvienību apvienošanu, Materiālu un virsmas tehnoloģiju institūta dibināšanu un tā nolikuma apstiprināšanu

MVTI mājaslapa

MLĶF studentu pašpārvalde
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Studentu pašpārvalde ir studentus pārstāvoša institūcija, kas pārstāv un atbalsta studentus akadēmiskajos, sociālajos un kultūras dzīves jautājumos. Studentu pašpārvalde ir IESPĒJA, kur atklāt savas stiprās puses un attīstīt vājākās, padarot krāsaināku nevien savu ikdienas dzīvi ārpus studiju kursiem, bet ietekmējot arī visu studentu studiju laika kvalitāti.
 
 
Kontakti:
Studentu pašpārvaldes vadītāja Annija Vaska
Sekot Facebook lapā - https://www.facebook.com/MlkfSp/
MLĶF SP kārtības rullis , apstiprināts domes sēdē 25.11.2021.