Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Parādīt izvēlni
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

Struktūra

Fakultātes dome, padomes un komisijas
Fakultātes dome
Fakultātes vadības funkcijas veic Fakultātes dome un dekāns. Domes galvenie uzdevumi ir veidot Fakultātes darbības un attīstības stratēģiju, izstrādāt tās attīstības pamatvirzienus, koordinēt studiju programmu īstenošanu un kadru sagatavošanu.
Domes sastāvs

 

RTU MLĶF Domes sastāvs

Rektora rīkojums Nr. 01000-1.1e/59, 01.06.2021.g.

Dr.chem., prof. M.Turks

Dr.chem. I.Jaunzeme

Dr.chem., prof. M.Jure

Dr.sc.ing., vad.pētn. A.Šutka

Dr.sc.ing., asoc.prof. D.Beļakova

Dr.sc.ing., vad.pētn. E.Kirilovs

Dr.sc.ing., asoc.prof. I.Ziemele

Dr.habil.chem., prof. V.Kampars

Dr.chem., prof. V.Kokars

Dr.chem., vad.pētn. K.Traskovskis

Dr.sc.ing., asoc.prof. J.Ločs

Dr.sc.ing., asoc.prof. D.Loča

Dr.sc.ing., asoc.prof. K.Šalma-Ancāne

Dr.sc.ing., vad.pētn. J.Zicāns

Dr.sc.ing., prof. R.Merijs-Meri

Dr.phys., asoc.prof. J.Blūms

Dr.habil.phys., prof. M.Knite

Dr.habil.phys., prof. A.Medvids

Dr.habil.sc.ing., prof. G.Mežinskis

Dr.sc.ing., vad.pētn. A.Cimmers

Dr.chem R.Drunka

Dr.sc.ing., vad.pētn. K.A.Gross

MLĶF arodbiroja vadītāja K.LAZDOVIČA

Students N.Ē.Smelters

Students K.Ē. Kriķis

Studente A.Barkāne

Students  E.E. Bašēns

Studente J. Vorobjova

Studente I.Baķe

Domes sekretāre Dr.sc.ing. I.Juhņeviča

 

Fakultātes padomes
Promocijas padomes
Padome «RTU P-01»

Padome «RTU P-01» ir tiesīga piešķirt:

Padome «RTU P-01» ir tiesīga piešķirt:

 1. doktora grādu zinātnes doktors (Ph.D.) ķīmijā,
 2. doktora grādu zinātnes doktors (Ph.D.) ķīmijas inženierzinātnē.

Priekšsēdētājs: profesors Māris Turks

Katra promocijas darba aizstāvēšanai tiek nozīmēts individuāls Padomes personālsastāvs piecu LZP ekspertu sastāvā.

Vismaz diviem no Padomes ekspertiem ir jābūt ar zinātnisko specializāciju, kas atbilst aizstāvētā promocijas darba jomai, un vienu no viņiem nozīmē par Padomes priekšsēdētāja vietnieku. Padomes personālsastāvu, saskaņojot ar MLĶF dekānu un MLĶF Zinātnes komisiju, iesaka pastāvīgais Padomes priekšsēdētājs vai viņa aizvietotājs. Padomes personālsastāvs tiek veidots un apstiprināts pēc tam, kad Pretendents RTU Doktorantūras nodaļā ir iesniedzis iesniegumu par promociju. Padomes personālsastāvu apstiprina ar Rektora rīkojumu, kura projektu sagatavo Doktorantu studiju nodaļa.

Padome «RTU P-02»

Padome «RTU P-02» ir tiesīga piešķirt doktora grādu zinātnes doktors (Ph.D.) materiālzinātnē​.

Priekšsēdētājs: profesors Jānis Ločs

Katra promocijas darba aizstāvēšanai tiek nozīmēts individuāls Padomes personālsastāvs piecu LZP ekspertu sastāvā.

Vismaz diviem no Padomes ekspertiem ir jābūt ar zinātnisko specializāciju, kas atbilst aizstāvētā promocijas darba jomai, un vienu no viņiem nozīmē par Padomes priekšsēdētāja vietnieku. Padomes personālsastāvu, saskaņojot ar MLĶF dekānu un MLĶF Zinātnes komisiju, iesaka pastāvīgais Padomes priekšsēdētājs vai viņa aizvietotājs. Padomes personālsastāvs tiek veidots un apstiprināts pēc tam, kad Pretendents RTU Doktorantūras nodaļā ir iesniedzis iesniegumu par promociju. Padomes personālsastāvu apstiprina ar Rektora rīkojumu, kura projektu sagatavo Doktorantu studiju nodaļa.

Padome «RTU P-11»

Padome «RTU P-11» ir tiesīga piešķirt:
Inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu (Dr. sc. ing.) Materiālzinātnes nozares apakšnozarēs:
1. tekstila un apģērbu tehnoloģija;
2. koksnes materiāli un tehnoloģija.

Priekšsēdētājs: profesore Silvija Kukle
Sekretāre: Gunta Zommere (+371 67089821 , )

Silvija Kukle, Dr. habil. sc. ing., RTU
Ausma Viļumsone, Dr. sc. ing., RTU
Dana Beļakova, Dr. sc. ing., RTU
Edgars Kirilovs, Dr. sc. ing., RTU
Aleksandrs Okss, Dr. habil. sc. ing., RTU
Inese Ziemele, Dr. sc. ing., RTU
Uldis Spulle, Dr. sc. ing., LLU
Inga Dāboliņa, Dr. sc. ing., RTU

Padome «RTU P-18»

Padome «RTU P-18» ir tiesīga piešķirt:

1.1.   Fizikas doktora zinātnisko grādu (Dr.phys.)

Materiālzinātnes nozares apakšnozarē:

1.1.1.      materiālfizika;

1.2.   Inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu (Dr.sc.ing.)

Materiālzinātnes nozares apakšnozarēs:

1.2.1.      polimēri un kompozītmateriāli;

1.2.2.      keramikas materiāli;

1.2.3.      biomateriāli;

1.2.4.      inteliģentie materiāli un struktūras.

Priekšsēdētājs: profesors Māris Knite
Sekretāre: Agnese Pūra (+371 67089605 )

Māris Knite, Dr. habil. phys., RTU

Juris Blūms ( priekšsēdētāja vietnieks ) , Dr. phys., RTU

Līga Bērziņa-Cimdiņa, Dr. sc. ing., RTU
Jānis Grabis, Dr. habil. sc. ing., RTU
Mārtiņš Kalniņš, Dr. habil. sc. ing., RTU
Arturs Medvids, Dr. habil. phys.,RTU
Gundars Mežinskis, Dr. habil. sc. ing., RTU
Andris Ozols, Dr. habil. phys., RTU
Dagnija Loča, Dr. sc. ing., RTU
Remo Merijs Meri, Dr. sc. ing., RTU
Andris Šutka, Dr. sc. ing., RTU
Anatolijs Šarakovskis, Dr. phys., LU CFI

Nozaru profesoru padome “ MATERIĀLZINĀTNE”

Nozaru profesoru padomes “ MATERIĀLZINĀTNE” sastāvs:

 • Dr.habil.phys. Māris KNITE, Padomes priekšsēdētājs, RTU profesors;
 • Dr.habil.sc.ing. Silvija KUKLE, RTU profesore;
 • Dr.habil.sc.ing. Gundars MEŽINSKIS, RTU profesors;
 • Dr. sc.ing. Jānis LOČS,  RTU profesors;
 • Dr.sc.ing. Remo MERIJS MERI, RTU profesors;
 • Dr.chem. Valdis KOKARS, RTU profesors;
 • Dr.chem. Andris MOROZOVS, LLU profesors;
 • Dr.chem. Andris Actiņš, LU profesors;
 • Dr.habil.phys. Uldis ROGULIS, LU profesors.

 

RTU un DU apvienotās Astronomijas un fizikas nozaru profesoru padome
 • Dr.habil.phys. Andris Ozols – Profesoru padomes priekšsēdētājs , RTU profesors;
 • Dr.habil.phys. Māris Knite – priekšsēdētāja vietnieks, RTU profesors;
 • Dr.habil.phys Artūrs Medvids - RTU profesors;
 • Dr.phys. Juris Blūms - RTU profesors;
 • Dr.habil.phys. Jurijs Dehtjars - RTU profesors;
 • Dr.habil.phys. Uldis Rogulis - LU profesors;
 • Dr.habil.phys. Jānis Spīgulis - LU profesors;
 • Dr.phys. Jānis Balodis - LU profesors.
Ķīmijas un ķīmijas inženierzinātnes nozaru profesoru padome

Ķīmijas un ķīmijas inženierzinātnes nozaru profesoru padomes sastāvs:

 • Dr. chem. Māris Turks, RTU profesors, Profesoru padomes priekšsēdētājs;
 • Dr.chem. Valdis Kokars, RTU profesors, Profesoru padomes priekšsēdētāja vietnieks;
 • Dr.habil.sc.ing. Gundars Mežinskis, RTU profesors;
 • Dr.sc.ing. Remo Merijs-Meri, RTU profesors;
 • Dr.sc.ing. Jurijs Ozoliņš, RTU profesors;
 • Dr.chem. Andris Actiņš, LU profesors;
 • Dr.chem. Arturs Vīksna, LU profesors;
 • Dr.habil.chem. Andris Zicmanis, LU profesors.
Fakultātes komisijas
Studiju virzienu komisijas
Ražošana un pārstrāde

Komisijas sastāvs

Nr.

p.k.

Vārds, uzvārds

Amats

1.

Ieva Jaunzeme

MLĶF dekāna vietniece mācību un zinātniskajā darbā

2.

Silvija Kukle

profesore, Dizaina un materiālu tehnoloģiju katedra, studiju programmu „Materiālu tehnoloģija un dizains” (kods WCH0) un “Materiālu dizains un tehnoloģija” (kods WGD0) direktore

3.

Andrejs Broks

Latvijas Dizaineru savienības priekšsēdētājs

4.

Ginta Ozoliņa

VEK priekšsēdētāja, SIA „Solutions” ražošanas direktore

5.

Inese Ziemele

asoc. profesore, Apģērbu un tekstila tehnoloģiju katedra, studiju virziena “Ražošana un pārstrāde” direktore, studiju programmu „Apģērbu un tekstila tehnoloģija” (kodi WCV0, WGV0, WDV0, AWCV0) direktore

6.

Dana Beļakova

asoc. profesore, MLĶF Dizaina tehnoloģiju institūta direktore, Apģērbu un tekstila tehnoloģiju katedras vadītāja

7.

Edgars Kirilovs

docents, Dizaina un materiālu tehnoloģiju katedras vadītājs

8.

Iveta Liberte

SIA FRISTADS KANSAS PRODUCTION

Produktu attīstības nodaļas vadītāja

9.

Artūrs Bukonts

Latvijas Kokapstrādes uzņēmēju un eksportētāju asociācijas valdes loceklis

10.

Andra Ulme

asoc. profesore, Dizaina un materiālu tehnoloģiju katedra

11.

Madara Buka

MLĶF Studentu pašpārvaldes pārstāvis novērotāja statusā WCH0 3.kursa studente

Ķīmija, ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģija

Komisijas sastāvs

 

Nr.

p.k.

Vārds, Uzvārds

Amats

1.

Māris Turks

Studiju virziena direktors,

profesors, MLĶF dekāns, MLĶF Bioloģiski aktīvo savienojumu ķīmijas tehnoloģijas katedra, studiju programmu “Ķīmijas tehnoloģija” (kodi KBL0, KML0, KDL0) direktors

2.

Valdis Kampars

profesors, MLĶF Ķīmijas katedras vadītājs, studiju programmu „Ķīmija” (kodi KBK0, KDK0) un “Lietišķā ķīmija” (kods KMT0) direktors

3.

Remo Merijs-Meri

profesors, MLĶF Polimēru materiālu tehnoloģijas katedras vadītājs, studiju programmu “Materiālzinātnes” (kodi WBW0, WMW0) direktors

4.

Māra Jure

profesore, MLĶF Bioloģiski aktīvo savienojumu ķīmijas tehnoloģijas katedras vadītāja, studiju programmas “Rūpnieciskā farmācija” (kods KSF0) direktore

5.

Gundars Mežinskis

profesors, MLĶF Silikātu, augsttemperatūras un neorganisko nanomateriālu tehnoloģijas katedras vadītājs, studiju programmas „Materiālu nanotehnoloģijas” (kods KMN0) direktors

6.

Ieva Jaunzeme

MLĶF prodekāns mācību un zinātniskajā darbā

7.

Kristīne Šalma-Ancāne

asoc. profesore, MLĶF Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedras vadītāja

8.

Svetlana Čornaja

profesore, MLĶF Ķīmijas katedra

9.

Juris Gulbis

AS “Grindeks” Aktīvo farmaceitisko vielu izstrādes nodaļas vadītājs

10.

Andris Vanags

SIA „Sakret” direktors, MLĶF Padomnieku konventa priekšsēdētājs

11.

Edgars Sūna

Latvijas Organiskās sintēzes institūta Zinātniskās padomes priekšsēdētājs

12

Tālis Juhna

profesors, RTU Zinātņu prorektors, studiju programmas "Biotehnoloģija un bioinženierija" (kods BBC0) direktors

13 Kārlis Ēriks Kriķis MLĶF Studentu pašpārvaldes pārstāvis novērotāja statusā
Fizika, materiālzinātne, matemātika un statistika

Komisijas sastāvs

 

Nr.

p.k.

Vārds, uzvārds

Amats

1.

Juris Blūms

profesors, MLĶF Tehniskās fizikas institūta direktors mācību darbā, studiju virziena direktors

2.

Māris Knite

profesors, TFI Materiālu fizikas katedras vadītājs, doktora studiju programmas “Materiālzinātne” (kods WDW0) direktors

3.

Māris Turks

profesors, MLĶF Bioloģiski aktīvo savienojumu ķīmijas tehnoloģijas katedra

4.

Mārcis Dzenis

asoc. profesors, MLĶF Polimēru materiālu tehnoloģijas katedra

5.

Gundars Mežinskis

profesors, studiju programmas “Materiālu nanotehnoloģijas” (kods KMN0) direktors

6.

Dagnija Loča

asoc.profesore, MLĶF Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedra, RTU Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centra direktore

7.

Remo Merijs-Meri

profesors, MLĶF Polimēru materiālu tehnoloģijas katedra, studiju programmu “Materiālzinātnes” (kodi WBW0, WMW0) direktors

8.

Andris Vanags

SIA „Sakret” direktors, MLĶF Padomnieku konventa priekšsēdētājs

9.

Jānis Strods

SIA „Tenachem” jauno produktu un tehnoloģiju inženieris

10.

Andrejs Matvejevs

profesors, DITF Varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas katedra, studiju programmu “Finanšu inženierija” (kods DCM0) un “Finanšu inženiermatemātika” (kods DMN0) direktors

11.

Inta Volodko

profesore, Inženiermatemātikas katedras vadītāja

12.

Andris Šutka

asoc. profesors, MLĶF Funkcionālo materiālu tehnoloģiju zinātniskās laboratorijas vadītājs

13.

 Anda Barkāne

MLĶF Studentu pašpārvaldes pārstāvis novērotāja statusā

14.

Sabīne Briede

MLĶF Studentu pašpārvaldes pārstāvis novērotāja statusā

 

 
MLĶF zinātnes komisija

MLĶF Zinātnes komisijas sastāvs

 

1.

Dana Beļakova

Dr.sc.ing., asoc. prof., DTI dir.

DTI

2.

Grabis Jānis

Dr.habil.sc.ing., vad. pētn., NĶI dir.

NĶI

3.

Jaunzeme Ieva

Dr.chem., prodekāns mācību un zinātniskajā darbā, ZK priekšsēdētāja

MLĶF

4.

Jure Māra

Dr.chem., profesore, OĶTI BASĶTK vadītāja

OĶTI

5.

Kampars Valdis

Dr.habil.chem., profesors, LĶI dir.

LĶI

6.

Knite Māris

Dr.habil.phys., profesors, TFI MFK vadītājs

TFI

7.

Ločs Jānis

Dr.sc.ing., profesors, VĶTI dir., “RTU P-02” priekšsēdētājs

VĶTI

8.

Mežinskis Gundars

Dr.habil.sc.ing., profesors, SMI dir.

SMI

9.

Šutka Andris

Dr.sc.ing., asoc. prof., FML vad.

FML

10.

Turks Māris

Dr.chem., profesors, MLĶF dekāns, “RTU P-01” priekšsēdētājs

MLĶF

11.

Zicāns Jānis

Dr.sc.ing., vad. pētn., PMI dir.

PMI

12.

Mieriņa Inese

Dr.chem., ZK sekretāre

OĶTI

 

Pētniecības projektu ekspertu komisija

Pamatojoties uz RTU zinātņu prorektora 2016.gada 29.janvāra rīkojumu Nr.04000-1.3/3 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes pētniecības projektu ekspertu komisijas sastāvs (MLĶF domes lēmums, 10.03.2016., protokola Nr.39):

1. Dagnija Loča, Dr.sc.ing., MLĶF

2. Silvija Kukle, Dr.habil.sc.ing., MLĶF

3. Anatolijs Šarakovskis, Dr.phys., LU Cietvielu fizikas institūts

4. Andris Šutka, Dr.sc.ing., MLĶF

5. Māris Turks, Dr.chem., MLĶF

7. Ronalds Zemribo, Dr.chem., Latvijas Organiskās sintēzes institūts

8. Jānis Zicāns, Dr.sc.ing., MLĶF

MLĶF padomnieku konvents

MLĶF Padomnieku Konventa sastāvs

2019.gada 30.maija MLĶF domes lēmums (protokols Nr. 80)

N#

Uzvārds, Vārds

Darba vieta, amats

 1.  

Vanags Andris

SIA Sakret direktors, MLĶF Padomnieku Konventa priekšsēdētājs

 1.  

Andersons Bruno

Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūta Koksnes bionoārdīšanās un aizsardzības laboratorijas vadītājs

 1.  

Dūrēja-Dombrovska Raina

Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas izpilddirektore

 1.  

Gavare Ilga

SIA Tenachem kvalitātes sistēmas vadītāja

 1.  

Jegorovs Andris

A/S Grindeks Aktīvo farmaceitisko vielu ražošanas direktors

 1.  

Juris Gulbis

A/S Grindeks Aktīvo farmaceitisko vielu izstrādes nodaļas vadītājs

 1.  

Kalniņš Raitis

Neatkarīgs eksperts vides jautājumos

 1.  

Kalviņš Ivars

LOSI Karbofunkcionālo savienojumu laboratorijas vadītājs

 1.  

Kramzaka Indra

Vides pārraudzības Valsts biroja direktora vietniece

 1.  

Ļahovskis Marians

SIA Tenachem ģenerāldirektors

 1.  

Liepiņš Vilnis

SIA BAPEKS

 1.  

Mārciņš Jānis

Latvijas kokapstrādes uzņēmēju un eksportētāju asociācijas konsultants

 1.  

Pētersone Laila

A/S Valmieras stikla šķiedra Ražošanas attīstības daļas vadītāja

 1.  

Skrīvelis Vitālijs

Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas valdes priekšsēdētājs

 1.  

Terentjevs Raimonds

A/S Olainfarm Kvalitātes vadības departamenta direktors

 1.  

Zelčāns Normunds

A/S Olainfarm

RTU Satversmes dalībnieki

RTU Satversmes sapulces dalībnieki

Atbilstoši 2020.gada 31.augusta domes sēdes (protokols Nr. 99) lēmumam satversmes sapulces sastāvs ir

 

 • Baltiņa Ilze
 • Čornaja Svetlana
 • Juhņeviča Inna
 • Klemenoks Igors
 • Kukle Silvija
 • Loča Dagnija
 • Māliņš Kristaps
 • Merijs-Meri Remo
 • Mežinskis Gundars
 • Onufrijevs Pāvels
 • Ozoliņš Jurijs
 • Ozols Andris
 • Agnese Ābele
 • Roze Modris
 • Švinka Ruta
 • Timma Inta
 • Jure Māra
 • Zicāns Jānis
Dizaina tehnoloģiju institūts
 • Apģērba un tekstiltehnoloģiju katedra
 • Dizaina un materiālu tehnoloģiju katedra

Dizaina tehnoloģiju institūts

Institūta direktors - Dana Beļakova
Ķīpsalas iela 6-215, Rīga

Dizaina tehnoloģiju institūts veic apmācību Apģērbu un tekstila tehnoloģiju un Materiālu tehnoloģiju un dizaina bakalaura un maģistra profesionālajās, kā arī doktora studiju programmās, kā arī zinātnisko darbu Materiālzinātnes nozares Tekstila un apģērbu tehnoloģijas apakšnozarē.

DTI īsteno ESF aktivitātes  1.1.1.2. Cilvēkresursu piesaiste zinātnei projektu Starpnozaru zinātniskās grupas izveidošana viedo tekstiliju jaunu funkcionālo īpašību attīstīšanai un integrēšanai inovatīvos izstrādājumos (Nr. 2009/0198/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/148 )

Projekta īstenošanā ir iesaistīti jaunie zinātnieki, doktoranti un maģistranti, kas pieredzējušu pētnieku vadībā (sadarbībā ar RTU Tehniskās fizikas un Polimērmateriālu institūtiem, LLU Veterinārmedicīnas fakultāti u.c.), attīsta valsts tautsaimniecībai nozīmīgas, videi draudzīgas tehnoloģijas, kuru ieviešana uzlabos cilvēku dzīves kvalitāti. Pētījumu rezultātā tiks izgatavotas austu asinsvadu protēzes, tehnisko tekstiliju paraugi no Latvijas augu šķiedrām, kompozītmateriālu paraugi lietojot tekstilražotņu atlikumus, jauna veida funkcionālie tekstiliju pārklājumi; apģērbā integrējama mikroklimata kontroles sistēma un jauna veida enerģijas avoti tekstiliju elektronisko komponenšu darbināšanai. Projektā paredzēts izstrādāt metodikas nanopārklājumu ietekmes uz veselību un vidi izvērtēšanai un īpašuzdevumu apģērba atbilstības novērtēšanai.
 

 

Lietišķās ķīmijas institūts
 • RTU Ķīmijas katedra ar mācību un zinātniskajām laboratorijām

Lietišķās ķīmijas institūts

Institūta direktors: Profesors Dr. habil. chem. Valdis Kampars
P. Valdena iela 3-464, Rīga
+371 67608606

Lietišķās ķīmijas institūts ir atbildīgs un nodrošina studiju programmas „Ķīmija” visas pakāpes: bakalaura, maģistra un doktora studijas, kā arī nodrošina daudzu bāzes izglītības studiju priekšmetu realizāciju MĶF studiju programmās «Ķīmijas tehnoloģija» un «Materiālzinātne».

Praktiski visās RTU studiju programmās ir studiju priekšmeti: «Vispārīgā ķīmija», «Inženierķīmija» vai «Lietišķā ķīmija» kuru apmācību 1. kursa neķīmijas studiju programmu studentiem arī nodrošina LĶI.

LĶI veic intensīvu zinātniski pētniecisko darbu  vairākos prioritāros virzienos, tādos kā elektrooptisko materiālu komponentu sintēze un pētījumi, biodegvielu ieguves tehnoloģijas un vietējo izejvielu racionāla izmantošana.

Organisko hromoforu, fotovoltaisko, gaismas emisijas, informācijas tehnoloģijas materiālu un degvielu ieguves un izmantošanas virzienos institūts iesaistīts divu valsts programmu, divu sadarbības projektu un divu ERAF 2.1.1.0 aktivitātes un citu projektu izpildē un divus gadus pēc kārtas tā pētījumi tika iekļauti valsts 10 labāko zinātnisko pētījumu sarakstā.

 

 
Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts
 • Bioloģiski aktīvo savienojumu ķīmijas tehnoloģijas katedra ar mācību telpām un zinātniskās laboratorijas

 

Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts

Institūta direktors: Profesors Dr. chem. Māris Turks
P. Valdena iela 3-451, Rīga
+371 67089251

Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts dibināts 2010. gadā un tā direktors ir asoc. prof. Māris Turks.

Mācību darbu, kas saistīts ar dažādu organiskās, bioorganiskās ārstniecības vielu un bioķīmijas priekšmetu nodrošināšanu, realizē institūta sastāvā esošā Bioloģiski aktīvo savienojumu ķīmijas tehnoloģijas katedra, kuru vada prof. M. Jure (), +371 28662916

Polimēru materiālu institūts
 • Polimēru materiālu tehnoloģijas katedra, kā arī mācību un zinātniskās laboratorijas
 • Polimēru materiālu pārbaužu laboratorija

Polimērmateriālu institūts

Institūta direktors: Dr. sc. ing. Jānis Zicāns
P. Valdena 3-256, Rīga
+371 67089252

Dibinoties Rīgas Politehniskajam institūtam, 1958. gadā tika izveidota Polimēru ķīmiskās tehnoloģijas katedra, kuras uzdevums – organizēt inženierstudijas un doktorantūras studijas, kā arī veikt zinātnisko darbu tādā Latvijas industrijai nozīmīgā un ar materiālzinātni saistītā virzienā kā polimēru materiālu ķīmija un tehnoloģija.

Apvienojoties Polimēru ķīmiskās tehnoloģijas katedras un RTU Polimēru kompozītmateriālu pētnieciskās laboratorijas (dibināta 1967. gadā) darbinieku kolektīviem, 1994. gadā tika izveidots Polimērmateriālu institūts (PI). Tas tika darīts, lai maksimāli efektīvi un radoši izmantotu intelektuālo un tehnisko potenciālu polimēru materiālzinību plašākai iekļaušanai gan studiju, gan zinātniski - pētnieciskajā darbā.

PI mācību spēki nodrošina atsevišķu disciplīnu pasniegšanu bakalauru studiju programmā „Ķīmijas tehnoloģija” kā arī organizē un nodrošina šīs programmas ietvaros maģistrantūras un doktorantūras studijas specialitātē «Polimēru materiālu un kompozītu tehnoloģija».

Sākot ar 1990. gadu PI mācību spēki studiju programmas «Ķīmija» ietvaros koordinē un nodrošina studentu apmācību specializācijā «Konservācija un restaurācija», kas saistīta ar kultūras mantojuma saglabāšanu, sagatavojot bakalaurus, inženierus un maģistrus. Studijas aptver organisko un neorganisko materiālu konservāciju un restaurāciju.

Attīstoties dažādu tautsaimnieciski nozīmīgu materiālu (plašs būvmateriālu, konstrukciju materiālu un apdares materiālu spektrs) ražošanai un izmantošanai Latvijā, līdzās speciālistiem atsevišķu materiālu grupu tehnoloģijā, radās nepieciešamība arī pēc lietpratējiem ar teorētiskām un praktiskām zināšanām materiālzinību jomā. 1998. gadā PI direktors profesors M. Kalniņš dibina Materiālzinību profesora grupu.

Ar 1999./2000. m. g. PI darbinieki organizē un nodrošina bakalauru studijas (3 gadi) un ar 2002./2003. m. g. maģistrantūras studijas (2 gadi) programmā «Materiālzinātnes».

2005. m.g. Tehniskās fizikas institūta direktors profesors M.Knite izveido doktora studiju programmu «Materiālzinātnes», kurā arī uzņēma pirmos doktorantus.

PMI mājaslapa

Tehniskās fizikas institūts
 • Pusvadītāju fizikas katedra
 • Materiālu fizikas katedra
 • Optikas katedra
 • Materiālu optikas zinātniskā laboratorija
 • Pusvadītāju fizikas zinātniskā laboratorija

Tehniskās fizikas institūts

Institūta direktors: Profesors Dr. habil. phys. Juris Blūms
P. Valdena 7 - 322, Rīga
+371 67089380

Tehniskās fizikas institūta (TFI) darbinieku galvenais uzdevums ir nodrošināt dažādu fizikas studiju priekšmetu kvalitatīvu un mūsdienīgu pasniegšanu visu studiju līmeņu studentiem gandrīz visās RTU fakultātēs, kā arī veikt zinātniskos darbus tehniskās fizikas un materiālu fizikas nozarēs augstā starptautiski atzītā līmenī.

TFI ir atbildīgs par RTU akreditētās akadēmiskās doktora augstākās izglītības programmas «Materiālzinātne» (51521) realizāciju sadarbībā ar citām RTU struktūrvienībām.Vairāki TFI profesori un asociētie profesori piedalās RTU promocijas padomes «RTU P-18» Materiālzinātnes nozarē darbā.

Tehniskās fizikas institūtā ietilpst arī Fizikas mācību laboratorija, kurā laboratorijas darbus fizikā izstrādā gandrīz visu RTU fakultāšu I un II kursu studenti, kā arī Materiālu fizikas laboratorija, kurā atbilstoši savām konkrētajām studiju programmām zinātnisko darbu strādā bakalauranti, maģistranti un doktoranti..

Mācību laboratorijas vadītājs:  Mg. sc. ing. A. Krivičs +371 67089384

Materiālu fizikas laboratorijas vadītājs: Profesors Dr. habil. phys. Māris Knite +371 67089142,

 

Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts
 • Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedra ar mācību telpām un zinātniskajām laboratorijām
 • Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centrs ar mācību telpām un zinātniskajām laboratorijām

Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts

Institūta direktors : Profesors Dr. sc.ing. Jānis Ločs

P. Valdena 3 -331, Rīga
+371 67089211

Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (VĶTI) izveidots, apvienojoties divām struktūrvienībām Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedrai (VĶTK) un RTU Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centram (RBIAC).

VĶT katedras mācībspēki ir vienlaikus aktīvi zinātnieki un konsultanti Latvijas rūpniecības tehnoloģisko un vides jautājumu jomā un apmāca ne tikai Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes visu līmeņu studentus, bet piedalās arī citu RTU fakultāšu studentu apmācībā. Jaunajās, modernajās ķīmijas tehnoloģijas mācību laboratorijās un RBIAC zinātniskajās laboratorijās studenti apgūst zināšanas par ķīmijas un materiālu tehnoloģijas procesiem un aparātiem, šo procesu datormodelēšanu, automatizāciju, biomateriālu ķīmiju un tehnoloģijām, ūdens sagatavošanas un attīrīšanas tehnoloģijām un videi draudzīgu materiālu tehnoloģijām.

VĶTI piedalās vairāku vietējo un starptautisko projektu izpildē, piemēram, ERAF, EuroNanoMed un ERA-NET, kuru ietvaros notiek sadarbība ar starptautiskiem zinātniskajiem un rūpnieciskajiem partneriem. Pēdējo piecu gadu laikā VĶTI zinātniskie rezultāti atspoguļoti vairāk nekā 70 zinātniskajos rakstos, kas indeksēti Scopus un ISIS Web of Science datubāzēs un atspoguļoti Latvijas un starptautiskos patentos.

VĶTI veiksmīgi izveidojis sadarbības partneru tīklu ar universitātēm un pētniecības centriem Vācijā, Šveicē, Somijā, Francijā, Argentīnā, Itālijā, Portugālē, ASV, Polijā, Lietuvā, Igaunijā u.c.

VKTI mājaslapa

 

Materiālu un virsmas tehnoloģiju institūts

Institūtā apvienoti- 

 • Silikātu materiālu institūts
 • Neorganiskās ķīmijas institūts
 • Funkcionālo materiālu tehnoloģijas zinātniskā laboratorija

Materiālu un virsmas tehnoloģiju institūts

Institūta direktora p.i. - Inna Juhņeviča
P. Valdena 3-268

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes (MLĶF) Materiālu un virsmas tehnoloģiju institūts, turpmāk tekstā – Institūts, ir veidots RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes struktūrvienību reorganizācijas rezultātā apvienojot Silikātu materiālu institūtu, Neorganiskās ķīmijas institūtu un Funkcionālo materiālu tehnoloģiju zinātnisko laboratoriju. Institūta dibināšanas brīdī visi līdzšinējie Silikātu materiālu institūta, Neorganiskās ķīmijas institūta un Funkcionālo materiālu tehnoloģiju zinātniskās laboratorijas darbinieki, atbilstošie finanšu resursi un infrastruktūra tiek pārcelti uz jaundibināto struktūrvienību.
RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Materiālu un virsmas tehnoloģiju institūts ir apvienoto struktūrvienību saistību un tiesību pārņēmējs, ietverot gan fundamentālo un lietišķo pētījumu un līgumdarbu tematiku, gan studiju darbu.

MVTI darbības principi

Par MLĶF struktūrvienību apvienošanu, Materiālu un virsmas tehnoloģiju institūta dibināšanu un tā nolikuma apstiprināšanu

MLĶF studentu pašpārvalde
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Studentu pašpārvalde ir studentus pārstāvoša institūcija, kas pārstāv un atbalsta studentus akadēmiskajos, sociālajos un kultūras dzīves jautājumos. Studentu pašpārvalde ir IESPĒJA, kur atklāt savas stiprās puses un attīstīt vājākās, padarot krāsaināku nevien savu ikdienas dzīvi ārpus studiju kursiem, bet ietekmējot arī visu studentu studiju laika kvalitāti.
 
 
Kontakti:
Studentu pašpārvaldes vadītājs Niks Renārs Smelters
+371 26075086
Sekot Facebook lapā - https://www.facebook.com/MlkfSp/
MLĶF SP kārtības rullis , apstiprināts domes sēdē 31.01.2019.