Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Parādīt izvēlni
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

Nolikumi

Nolikums par Valdena medaļas piešķiršanu

 Nolikums par Paula Valdena piemiņas medaļas piešķiršanu

Apstiprināts ar 2019. gada 30. maija

MLĶF domes sēdes lēmumu

(protokols Nr.80)

1. Mērķis

1.1. Saglabāt izcilā ķīmiķa Paula Valdena piemiņu.

1.2. Godināt izcilākos Latvijā strādājošos, kā arī ar Latviju saistītos ķīmijas, ķīmijas tehnoloģijas un materiālzinātnes zinātniekus un šo jomu vēstures pētniekus.

1.3. Popularizēt sasniegumus minētajās zinātņu nozarēs Latvijā un ārpus tās.

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. P Valdena piemiņas medaļu piešķir Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte (MLĶF) ar tās domes lēmumu vienu reizi divos gados.

2.2. Saimnieciskos izdevumus, kas saistīti ar medaļu izgatavošanu un pasniegšanu, apmaksā no MLĶF centralizētajiem līdzekļiem.

3. Medaļas pretendentu vērtēšanas komisijas sastāvs un darbības principi

3.1. Pretendentus MLĶF domei apstiprināšanai izvirza speciāli dibināta P. Valdena piemiņas medaļas pretendentu vērtēšanas Komisija.

3.2. Pretendentu izvērtēšanai izveidotās Komisijas priekšsēdētājs ir fakultātes dekāns un tajā ietilpst viņa vietnieki, kā arī pa vienam pārstāvim no katras fakultātes patstāvīgās struktūrvienības.

3.3. Komisijas sastāvu apstiprina MLĶF dome.

3.4. Komisija ir lemttiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā puse tās dalībnieku.

3.5. Komisijas dalībnieki pirmajā sēdē no sava vidus ar vienkāršu balsu vairākumu ievēl sekretāru.

3.6. Komisijas sēdes tiek protokolētas, protokolus paraksta visi klātesošie Komisijas locekļi.

3.7. Komisija izsludina konkursu par Paula Valdena piemiņas medaļas piešķiršanu, publicējot informāciju LZA laikrakstā “Zinātnes Vēstnesis" un RTU tīmekļa vietnē.

3.8. Konkursa pieteikumi jāiesniedz RTU MLĶF dekanātā (Paula Valdena ielā 3 – 269. kab., Rīga, LV-1048) un to iesniegšanas termiņš ir 15 darba dienas kopš sludinājuma publicēšanas.

 

4. Pretendentu izvirzīšanas kritēriji un kārtība

4.1. Medaļas saņemšanai var tikt izvirzīti starptautiski atzīti ķīmijas, ķīmijas tehnoloģijas, materiālzinātnes zinātnieki un šo jomu vēstures pētnieki, kuri devuši nozīmīgu ieguldījumu Latvijā minētajās jomās.

4.2. Medaļas pretendentus komisijai var izvirzīt zinātnes un izglītības institūcijas, valsts un sabiedriskās organizācijas vai privātās personas, iesniedzot pieteikumu ar pamatojumu un pretendenta CV.

4.3. Paziņojumu par izvirzītajiem pretendentiem Komisija iesniedz MLĶF domei vismaz desmit darba dienas pirms domes sēdes, kurā tiek lemts par medaļas piešķiršanu.

 

5. Pretendentu vērtēšanas kārtība

5.1. Komisija izvirzītos pretendentus vērtē savā sēdē un katrs Komisijas dalībnieks izsaka savu attieksmi (par vai pret), atklāti balsojot par katru no kandidātiem.

5.2. Komisijas dalībnieku vērtējumus apkopo un tālāk MLĶF domei virza ne vairāk kā trīs kandidātus, kuri ir ieguvuši balsu (par) vairākumu. Ja vairāk nekā trijiem pretendentiem ir vienāds (par) balsu skaits, tad izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss.

5.3. MLĶF dome, atkarībā no pretendentu veikuma nozīmības, pieņem lēmumu par apbalvojamo skaitu.

6. Medaļas pasniegšanas kārtība

6.1. Par medaļas laureātiem MLĶF dome paziņo masu informācijas līdzekļos vienu mēnesi pirms medaļas pasniegšanas sarīkojuma.

6.2. Medaļas un apliecības laureātiem pasniedz svinīgā sarīkojumā, ko organizē RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte.

 

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes domes priekšsēdētājs, prof.M.Turks

_