Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Parādīt izvēlni
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

Nolikumi

Nolikums par Valdena medaļas piešķiršanu

 Nolikums par Paula Valdena piemiņas medaļas piešķiršanu

Apstiprināts ar 2019. gada 30. maija

MLĶF domes sēdes lēmumu

(protokols Nr.80)

1. Mērķis

1.1. Saglabāt izcilā ķīmiķa Paula Valdena piemiņu.

1.2. Godināt izcilākos Latvijā strādājošos, kā arī ar Latviju saistītos ķīmijas, ķīmijas tehnoloģijas un materiālzinātnes zinātniekus un šo jomu vēstures pētniekus.

1.3. Popularizēt sasniegumus minētajās zinātņu nozarēs Latvijā un ārpus tās.

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. P Valdena piemiņas medaļu piešķir Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte (MLĶF) ar tās domes lēmumu vienu reizi divos gados.

2.2. Saimnieciskos izdevumus, kas saistīti ar medaļu izgatavošanu un pasniegšanu, apmaksā no MLĶF centralizētajiem līdzekļiem.

3. Medaļas pretendentu vērtēšanas komisijas sastāvs un darbības principi

3.1. Pretendentus MLĶF domei apstiprināšanai izvirza speciāli dibināta P. Valdena piemiņas medaļas pretendentu vērtēšanas Komisija.

3.2. Pretendentu izvērtēšanai izveidotās Komisijas priekšsēdētājs ir fakultātes dekāns un tajā ietilpst viņa vietnieki, kā arī pa vienam pārstāvim no katras fakultātes patstāvīgās struktūrvienības.

3.3. Komisijas sastāvu apstiprina MLĶF dome.

3.4. Komisija ir lemttiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā puse tās dalībnieku.

3.5. Komisijas dalībnieki pirmajā sēdē no sava vidus ar vienkāršu balsu vairākumu ievēl sekretāru.

3.6. Komisijas sēdes tiek protokolētas, protokolus paraksta visi klātesošie Komisijas locekļi.

3.7. Komisija izsludina konkursu par Paula Valdena piemiņas medaļas piešķiršanu, publicējot informāciju LZA laikrakstā “Zinātnes Vēstnesis" un RTU tīmekļa vietnē.

3.8. Konkursa pieteikumi jāiesniedz RTU MLĶF dekanātā (Paula Valdena ielā 3 – 269. kab., Rīga, LV-1048) un to iesniegšanas termiņš ir 15 darba dienas kopš sludinājuma publicēšanas.

 

4. Pretendentu izvirzīšanas kritēriji un kārtība

4.1. Medaļas saņemšanai var tikt izvirzīti starptautiski atzīti ķīmijas, ķīmijas tehnoloģijas, materiālzinātnes zinātnieki un šo jomu vēstures pētnieki, kuri devuši nozīmīgu ieguldījumu Latvijā minētajās jomās.

4.2. Medaļas pretendentus komisijai var izvirzīt zinātnes un izglītības institūcijas, valsts un sabiedriskās organizācijas vai privātās personas, iesniedzot pieteikumu ar pamatojumu un pretendenta CV.

4.3. Paziņojumu par izvirzītajiem pretendentiem Komisija iesniedz MLĶF domei vismaz desmit darba dienas pirms domes sēdes, kurā tiek lemts par medaļas piešķiršanu.

 

5. Pretendentu vērtēšanas kārtība

5.1. Komisija izvirzītos pretendentus vērtē savā sēdē un katrs Komisijas dalībnieks izsaka savu attieksmi (par vai pret), atklāti balsojot par katru no kandidātiem.

5.2. Komisijas dalībnieku vērtējumus apkopo un tālāk MLĶF domei virza ne vairāk kā trīs kandidātus, kuri ir ieguvuši balsu (par) vairākumu. Ja vairāk nekā trijiem pretendentiem ir vienāds (par) balsu skaits, tad izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss.

5.3. MLĶF dome, atkarībā no pretendentu veikuma nozīmības, pieņem lēmumu par apbalvojamo skaitu.

6. Medaļas pasniegšanas kārtība

6.1. Par medaļas laureātiem MLĶF dome paziņo masu informācijas līdzekļos vienu mēnesi pirms medaļas pasniegšanas sarīkojuma.

6.2. Medaļas un apliecības laureātiem pasniedz svinīgā sarīkojumā, ko organizē RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte.

 

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes domes priekšsēdētājs, prof.M.Turks

 
MLĶF prakses nolikums 
Rīgas Tehniskās universitātes
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes
PRAKSES NOLIKUMS

akadēmiskajām bakalauru studiju programmām „Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija” un
“Materiālu inženierija”,
un maģistru studiju programmām „Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija” un
“Materiālzinātne un nanotehnoloģijas”

Pieņemts pamatojoties uz RTU Senāta lēmumu (28.01.2019., protokols Nr.626)
“Par prakses organizēšanas kārtību RTU”

I Vispārīgie noteikumi

1. Prakses nolikums nosaka RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas
tehnoloģijas fakultātes (MLĶF) akadēmisko bakalauru studiju programmu „Ķīmija un
ķīmijas tehnoloģija” un “Materiālu inženierija”, un akadēmisko maģistru studiju
programmu „Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija” un “Materiālzinātne un nanotehnoloģijas”
studiju prakses norises kārtību.

2. Nolikumā lietotie termini:
Prakse – akadēmisko bakalauru studiju programmu „Ķīmija un ķīmijas
tehnoloģija” un “Materiālu inženierija”, un maģistru studiju programmu „Ķīmija un
ķīmijas tehnoloģija” un “Materiālzinātne un nanotehnoloģijas” sastāvdaļa, kuras
mērķis ir profesionālā vidē pilnveidot studējošā profesionālās prasmes un kompetences,
kā arī nostiprināt un papildināt viņa zināšanas atbilstoši ķīmijas, ķīmijas tehnoloģijas
un materiālzinātnes nozaru profesiju prasībām;
Prakses metodiskie norādījumi – studiju programmas dokuments, kur
aprakstīta prakses norise un saturs. Tie apraksta prakses mērķus un uzdevumus, datu
iegūšanas un analīzes metodes atbilstoši prakses studiju kursa aprakstam, kā arī
plānojumu, vērtēšanas kārtību un prasības prakses atskaitei;
Prakses vieta – ar ķīmiskajiem vai materiālu apstrādes procesiem saistīta
organizācija (uzņēmums, iestāde, laboratorija, struktūrvienība, u.c.), kurā norisinās
prakse un kurā profesionālā vidē iespējams pilnveidot studējošā profesionālās prasmes
un kompetences;
Prakses organizators – MLĶF dekāna vietnieks mācību darbā, kurš atbild par
prakses vietu saraksta izveidi un studentu sadales pa prakses vietām organizēšanu;
Prakses koordinators – par prakses studiju kursu atbildīgais mācībspēks, kurš
atbild par trīspusējo prakses līgumu slēgšanu ar prakses vietu, prakses uzdevumu
sastādīšanu un saskaņošanu, prakses plānošanu, nodrošināšanu un uzraudzību;
Prakses vadītājs – prakses vietas nozīmēts darbinieks, kuram ir augstākā
izglītība atbilstošajā jomā un darba pieredze attiecīgajā nozarē, kā arī, sertifikāts
attiecīgajā jomā, ja to paredz Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti.
Prakses atskaites recenzents – ar dekāna rīkojumu nozīmēts MLĶF darbinieks
un nozares eksperts, kurš iepazīstas ar prakses atskaiti un veic tās novērtēšanu.

3. Prakses apjoms tiek noteikts kredītpunktos (KP), un prakses 1 KP atbilst vienai
pilnai 40 stundu darba nedēļai.

II Prakses organizēšana

4. Studiju praksi īsteno atbilstoši prakses metodiskajiem norādījumiem, kurus
izstrādā un apstiprina attiecīgā studiju virziena „Ķīmija, ķīmijas tehnoloģijas un
biotehnoloģija” vai “Fizika, materiālzinātne, matemātika un statistika” komisijas.

5. Praksi individuāli katram studējošajam vada par prakses studiju kursu
atbildīgais mācībspēks un prakses vadītājs.

6. Prakses vietas studējošajiem, atbilstoši studiju programmas prasībām,
nodrošina MLĶF. Studējošie prakses vietu var izvēlēties arī patstāvīgi, to saskaņojot ar
prakses organizatoru.

7. Konsultācijas par profesionālās karjeras veidošanu un prakšu iespējām
studējošiem sniedz prakses organizators un prakses koordinators.

8. MLĶF ar prakses vietu un studējošo slēdz trīspusēju līgumu, kurā paredzēti visu
pušu pienākumi, tiesības un atbildība. Ja prakse noris kādā no RTU struktūrvienībām,
prakses līgums netiek slēgts, bet studējošo praksē norīko ar MLĶF dekāna rīkojumu,
tajā norādot prakses termiņu, prakses vietas nosaukumu un studējošā prakses
koordinatoru. Ja prakses vieta neatrodas Latvijā vai studējošais ir ārvalstu pilsonis, tiek
slēgts trīspusējs līgums angļu valodā.

III Prakses vērtēšana

9. Prakses noslēgumā studējošais iesniedz sekojošus dokumentus prakses
koordinatoram:
9.1. Prakses atskaiti, kas sagatavota saskaņā ar prakses nolikumā un metodiskajos
norādījumos noteiktajām prasībām, iekļaujot tajā arī prakses laikā veikto uzdevumu
aprakstus;
9.2. Prakses vadītāja atsauksmi par studējošā darbu prakses laikā:
9.2.1.Rakstiska atsauksme tiek sagatavota divos eksemplāros: vienu eksemplāru
studējošais iesniedz RTU prakses koordinatoram kopā ar prakses atskaiti, bet otrs
eksemplārs paliek studējošajam;
9.2.2. Atsauksmi var iesniegt kā e-dokumentu, parakstītu ar drošu elektronisko
parakstu;
9.2.3. Ja prakses vieta nav Latvijā, atsauksmei par praksi jābūt angļu valodā.

10. Prakses koordinators ar savu parakstu apliecina prakses atskaites atbilstību šajā
prakses nolikumā un attiecīgās programmas prakses metodiskajos norādījumos
noteiktajām prasībām.

11. Atskaites aizstāvēšana notiek publiski, saskaņā ar šajā prakses nolikumā un
attiecīgās prakses metodiskajos norādījumos noteiktajām prasībām.

12. Dekāns pēc prakses studiju kursa atbildīgā mācībspēka ieteikuma nozīmē
prakses vērtēšanas komisiju vismaz 3 (trīs) cilvēku sastāvā, prakses atskaites
recenzentu un prakses aizstāvēšanas datumu. Komisijā ir iekļaujami MLĶF
akadēmiskā personāla pārstāvji, kuri pārzin atbilstošās prakses tematisko jomu.
Komisijā ieteicams iekļaut arī kādu no prakses vietas pārstāvjiem, nodrošinot MLĶF
akadēmiskā personāla pārstāvju vairākumu.

13. Studējošā paveikto prakses mērķu un uzdevumu izpildē vērtē ar atzīmi 10
(desmit) ballu skalā.

14. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Prakses atskaites un komisijas sēdes
protokols tiek glabātas par prakses studiju kursu atbildīgajā struktūrvienībā līdz
studējošā eksmatrikulācijai.

IV Prakses norisē iesaistīto pušu tiesības un pienākumi

15. Prakses organizatora pienākumi:
15.1. piedāvāt studējošajiem prakses vietas vismaz 2 (divus) mēnešus pirms prakses
sākuma, organizēt prakses intervijas;
15.2. organizēt studējošo sadali pa prakses vietām;
15.3. pārraudzīt prakšu norisi un par prakses studiju kursu atbildīgā mācībspēka darbu.

16. Par prakses studiju kursu atbildīgā mācībspēka pienākumi:
16.1. veikt nepieciešamos sagatavošanas darbus prakses īstenošanai, t. sk., prakses
līgumu sagatavošanu un noslēgšanu, prakses plānošanu, nodrošināšanu un uzraudzību,
kā arī vismaz 1 (vienu) mēnesi pirms prakses sākuma informēt studējošos par prakses
norises kārtību, uzdevumiem un termiņiem;
16.2. pirms prakses līguma slēgšanas ar prakses vietu informēt prakses vadītāju par
prakses mērķiem, uzdevumiem un saturu;
16.3. veikt prakses līgumu slēgšanu un sadarbību ar prakses vietu;
16.4. rūpēties, lai prakse noritētu saskaņā ar attiecīgās prakses metodiskajiem
norādījumiem;
16.5. kontrolēt studējošo darbu prakses laikā, pieprasot no studējošajiem un prakses
vadītājiem informāciju par prakses norises gaitu;
16.6. pieņemt prakses atskaiti un nodot to prakses vērtēšanas komisijai;
16.7. konsultēt studentu par prakses norises jautājumiem;
16.8. uzturēt regulārus kontaktus ar prakses vadītāju, risināt ar studējošā darbu saistītās
problēmsituācijas, ja tādas radušās.

17. Prakses vadītāja tiesības un pienākumi:
17.1. iepazīties ar studējošā studiju programmas un prakses studiju kursa saturu,
mērķiem un uzdevumiem;
17.2. iepazīties ar studējošā prakses atskaiti;
17.3. ja studējošais pārkāpj prakses vietas iekšējos kārtības noteikumus, darba drošības
noteikumus vai nepilda prakses vadītāja rīkojumus, tad prakses vadītājam ir tiesības
ierosināt prakses vietas vadību lauzt līgumu par prakses nodrošināšanu iepriekš par to
informējot prakses koordinatoru.
17.4. uzraudzīt un vadīt studējošā praksi tā, lai studējošais sasniegtu prakses mērķi un
izpildītu tās uzdevumus;
17.5. nodrošināt studējošo ar prakses veikšanai nepieciešamajiem apstākļiem, ar
informāciju un citiem resursiem;
17.6. rūpēties, lai students iegūtu nepieciešamās darba prasmes un iemaņas;
17.7. prakses beigās sagatavot un nodot studējošajam atsauksmi par viņa prakses norisi.
Atsauksmei jābūt noformētai atbilstoši noteiktajai formai un prasībām (skat. Senāta
lēmumu „Par prakses organizēšanas kārtību RTU”). Ja prakses vieta ir ārvalstīs,
atsauksme par praksi ir jāsagatavo angļu valodā.

18. Recenzenta tiesības un pienākumi:
18.1. iepazīties ar studējošā studiju programmas un prakses studiju kursa saturu,
mērķiem un uzdevumiem;
18.2. iepazīties un izvērtēt studējošā prakses atskaiti saskaņā ar metodiskajiem
norādījumiem un studiju kursa aprakstu, ievērojot RTU studentu, mācībspēku un
darbinieku ētikas kodeksu;
18.3. pieprasīt papildinformāciju no prakses vadītāja, koordinatora vai paša studenta
par prakses norisi un tās apstākļiem;
18.4. sagatavot rakstisku recenziju un nodot to studentam divas dienas pirms prakses
atskaites aizstāvēšanas datuma.

19. Studējošā tiesības un pienākumi:
19.1. saņemt prakses koordinatora un vadītāja konsultācijas par prakses norises un
izpildes neskaidrajiem jautājumiem;
19.2. vismaz 3 (trīs) mēnešus pirms prakses sākuma saņemt no prakses organizatora šo
prakses nolikumu un attiecīgās prakses metodiskos norādījumus;
19.3. vismaz 2 (divus) mēnešus pirms prakses sākuma saņemt no prakses organizatora
prakses vietu piedāvājumu.
19.4. vismaz 1 (vienu) mēnesi pirms prakses sākuma informēt fakultātes prakses
organizatoru par savu izvēlēto prakses vietu.
19.5. savlaicīgi parakstīt prakses līgumu un prakses koordinatora noteiktā termiņā
iesniegt viņam atbilstoši izvirzītajām prasībām noformētu prakses atskaiti un prakses
vadītāja atsauksmi;
19.6. veikt piezīmes par prakses norises gaitu;
19.7. rūpīgi iepazīties ar attiecīgās prakses metodisko norādījumu prasībām, savlaicīgi
un precīzi izpildīt prakses koordinatora un vadītāja norādījumus;
19.8. īstenot praksi saskaņā ar attiecīgās prakses metodiskajiem norādījumiem, prakses
mērķiem un uzdevumiem;
19.9. stingri ievērot prakses vietas darba disciplīnu, iekšējās kārtības un citus
noteikumus;
19.10. neizpaust studējošā rīcībā nonākušo konfidenciālo informāciju, kas saskaņā ar
prakses vietas normatīvajiem aktiem nav izpaužama;
19.11. nepieciešamības gadījumā saņemt prakses vietas vadības atļauju pievienot
prakses atskaitei prakses vietas iekšējai lietošanai paredzētos dokumentus.

Apstiprināts Studiju virziena „Ķīmija, ķīmijas tehnoloģija un biotehnoloģija” komisijas
sēdē 2021.gada 11.janvārī un Studiju virziena „Fizika, materiālzinātne, matemātika un
statistika” komisijas sēdē 2021.gada 14.janvārī; stājas spēkā ar 2020./2021.st.g.

M.Turks, 14.01.2021.
RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes dekāns
 
 

 

_