TestDaf

TestDaF eksāmens nodrošina iespēju pārbaudīt, kā arī novērtēt valodas prasmes studijām vācu valodā. Šis eksāmens ir centralizēts, izstrādāts Vācijā, un dalībniekiem ir iespēja eksāmenu kārtot jebkurā TestDaF testēšanas centrā pasaulē (www.testdaf.de).

TestDaF eksāmenu var kārtot RTU, eksāmena rezultāti ir objektīvi, tiek pārbaudīti centralizēti Vācijā. Sertifikāts ir atzīts visās Vācijas augstskolās, tā derīguma termiņš ir neierobežots.

TestDaF sastāv no 4 moduļiem
  • lasīšanas (3 teksti, 30 uzdevumi). Moduļa ilgums 60 minūtes.
  • klausīšanās (3 teksti, 25 uzdevumi). Moduļa ilgums 40 minūtes.
  • rakstīšanas (1 uzdevums). Moduļa ilgums 60 minūtes.
  • runāšanas (7 uzdevumi). Moduļa ilgums 35 minūtes.

Katrs modulis tiek izvērtēts 5 ballu skalā. Lai saņemtu sertifikātu, kas apliecinātu valodas zināšanas pietiekamību studēšanai Vācijā, nepieciešams katrā modulī iegūt 4 vai 5 balles.

TestDaF eksāmenam iespējams sagatavoties, pārbaudot savas zināšanas ar online testa onDaF palīdzību.

Šis sertifikāts ir derīgs, lai iestātos Latvijas augstskolās

Ar 2015./2016.m.g. stājas spēkā Ministru kabineta 2015. gada 29. septembra noteikumi Nr. 543 «Noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā» (turpmāk – noteikumi).

Noteikumi nosaka, ka 12. klases skolēniem ir tiesības aizstāt svešvalodas centralizēto eksāmenu vispārējās vidējās izglītības programmā (turpmāk - CE) ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā (turpmāk - SE), ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:

  • skolēna izvēlētais SE ir iekļauts noteikumu pielikumā minēto starptautisko institūciju un to piedāvāto eksāmenu sarakstā (skat. noteikumu pielikuma tabulas 2. un 3. kolonnu);
  • skolēna iegūtais vērtējums SE nav zemāks par B1 līmeni atbilstoši EKP pamatnostādnēs valodu apguvei noteiktajiem valodas prasmes līmeņiem (skat. noteikumu pielikuma 4. kolonnu);

Piemēram,
skolēns IELTS eksāmenā ir ieguvis vērtējumu «3» (atbilst A2 līmenim), bet minimālajam vērtējumam ir jābūt vismaz «4» (atbilst B1 līmenim), līdz ar to viņš nevar pretendēt uz CE aizstāšanu ar SE, jo viņa SE iegūtais rezultāts neatbilst izvirzītajām prasībām.

  • SE ir nokārtots vispārējās vidējās izglītības ieguves laikā (10.-12.klase), un dokuments par skolēna iegūto vērtējumu SE ir derīgs skolēna paredzētā CE norises dienā (ja dokumentā ir norādīts derīguma termiņš).

Kontakti

Evita Serjogina
Kaļķu iela 1–306, Rīga
+371 67089021
www.testdaf.de

_