Studiju mobilitāte (programmas valstis)

Studiju mobilitāte (programmas valstis)

Erasmus+ augstākās izglītības iestāžu studentiem sniedz iespēju iegūt starptautisku pieredzi un zināšanas, studējot kādā no augstākās izglītības iestādēm Eiropā, ar kuru RTU noslēgusi divpusējo sadarbības līgumu. Skatīt sarakstu «Erasmus+ partneraugstskolas programmas valstīs».  

Prasības pretendentiem

Erasmus+ mobilitātē var doties jebkurš RTU studējošais. Tā iespējama visās studiju programmās, visās studiju formās un augstākās izglītības līmeņos. Apmaiņas brauciena brīdī studentam jābūt pabeigušam vismaz bakalaura līmeņa 1. kursu (pieteikties var jau pēc 1. sesijas), nedrīkst būt akadēmiskie parādi, nepieciešamas labas sekmes līdzšinējās studijās (vidējā svērtā atzīme ne zemāka par 6.25), labas angļu, vācu vai kādas citas ES valsts valodas zināšanas, kā arī skaidri formulēts mērķis visam studiju posmam ārzemēs.

Studentiem, kuri ārzemju augstskolā iecerējuši izstrādāt bakalaura vai maģistra darbu, jau pirms pieteikšanās Erasmus+ stipendiju konkursam ir jāsaskaņo savas ieceres ar kādu no šīs augstskolas profesoriem.

Ja students jau iepriekš saņēmis Erasmus vai Erasmus+ stipendiju, jāņem vērā, ka stipendijas saņemšanas maksimālais periods vienā studiju līmenī ir 12 mēneši. Minimālais studiju mobilitātes periods ir 3 mēneši.

Studiju mobilitāte sastāv no četriem galvenajiem etapiem: 

Pieteikšanās dalībai Erasmus+ studiju mobilitātē

Pieteikšanās mobilitātei notiek tiešsaistē, portālā outgoingexchange.rtu.lv. Studenti tiks apstiprināti stipendijas saņemšanai, ņemot vērā to vidējo svērto atzīmi un angļu valodas pārbaudes rezultātus.

Pirms pieteikuma iesniegšanas students:

 1. Iepazīstas ar informāciju par Erasmus+ mobilitāti mājaslapā.
 2. Apmeklē informatīvo semināru, ko rīko Starptautiskās mobilitātes nodaļa vai RTU Studentu parlaments.
 3. Izpēta sarakstu «Erasmus+ partneraugstskolas programmas valstīs», meklējot iespējas apgūt savai RTU studiju programmai atbilstošus studiju kursus nepieciešamajā studiju līmenī, sev zināmā svešvalodā.
 4. Izpēta potenciālās mobilitātes valsts dzīves apstākļus un paredzamās mobilitātes izmaksas.

INFORMATĪVIE PASĀKUMI – septembrī un februārī aicinām visus interesentus piedalīties informatīvos pasākumos par Erasmus+ programmas iespējām, kuros detalizēti tiks skaidroti dažādi jautājumi saistībā ar Erasmus+ stipendiju konkursu, izklāstīta iepriekšējo gadu pieredze un aspekti, kuriem jāpievērš īpaša uzmanība, plānojot mobilitāti.

Informācija par informatīvo pasākumu laiku un vietu pieejama outgoingexchange.rtu.lv.

PIETEIKŠANĀS TERMIŅI – Pieteikšanās Erasmus+ studiju mobilitātei tiek rīkota divreiz gadā – septembrī ar termiņu 25. septembris (mobilitātei nākamajā pavasara semestrī) un februārī ar pieteikšanās termiņu 25. februāris (mobilitātei nākamajā rudens semestrī).

Pieteikums studiju mobilitātei jāiesniedz tiešsaistē outgoingexchange.rtu.lv. 
Pieteikumam jāpievieno nepieciešamie dokumenti (CV, atzīmju izraksts par līdzšinējām studijām, valodu prasmju sertifikāti, ja tādi ir).

NOSACĪJUMI ATBILSTOŠAS AUGSTSKOLAS IZVĒLEI – Lai veiksmīgi piedalītos dalībnieku atlasē, īpaša uzmanība jāvelta atbilstošas augstskolas piemeklēšanai. Izmantojot sarakstu «Erasmus+ partneraugstskolas programmas valstīs», ir iespēja atrast jūsu pašreizējam studiju virzienam atbilstošas partneraugstskolas, kuras  jānorāda, aizpildot tiešsaistes pieteikumu studiju mobilitātei outgoingexchange.rtu.lv platformā. Pie katras universitātes minēts, kādas studiju jomas un studiju līmeņa studentiem ir domāts šīs universitātes piedāvājums. Studenta RTU studiju kursiem pilnībā vai daļēji jāsakrīt ar izvēlētās partneraugstskolas piedāvātajiem studiju kursiem! Apskatot informāciju ārzemju augstskolas mājaslapā, jāpārliecinās, ka studijas notiek Jums zināmā svešvalodā, kā arī piedāvātie kursi būs pieejami tajā periodā, kurā paredzēta Jūsu Erasmus+ mobilitāte (rudens/ziemas vai pavasara/vasaras semestrī).

Iesniedzot pieteikumu studiju mobilitātei tiešsaistē platformā outgoingexchange.rtu.lv, students izvēlas maksimāli trīs augstskolas, kā iespējamās uzņemošās augstskolas. Studenti var konkurēt savā starpā, ja uz vienu un to pašu augstskolu ir pieteikušies vairāki studenti. Pēc atlases beigām studentam būs jāapstiprina viena no izvēlētajām prioritātēm kā gala izvēle studiju mobilitātei. Prioritāte ir studentam ar augstāko vērtējumu atlasē.

Students ir atbildīgs par to, lai mobilitātei izvēlētā partneraugstskola un studiju kursi atbilst iepriekšminētajiem nosacījumiem.

Ja vēlaties doties studēt uz kādu no augstskolām, kurā apmaiņa Jūsu specialitātē nav paredzēta, vai arī uz kādu no augstskolām, kuras nav partneraugstskolu sarakstā, par to ir iespējams konsultēties ar Starptautiskās mobilitātes nodaļu vismaz 2 mēnešus iepriekš pirms augstskolas izsludinātā pieteikšanās termiņa beigām (Application deadline for Erasmus+ Exchange students). Jaunu sadarbības līgumu slēgšana vai sadarbības jomu paplašināšana ar jau esošiem partneriem ir iespējama, tomēr tas nevar tikt veikts ārkārtas režīmā.

Iepriekšējo gadu RTU studentu izvēlētās augstskolas Erasmus+ studiju mobilitātei iespējams skatīt šeit: «Augstskolu popularitāte».

ATLASES PASĀKUMI – Iesniedzot pieteikumu studiju mobilitātei tiešsaistē platformā outgoingexchange.rtu.lv, students pārliecinās, ka pieteikums ir pilnīgs, un ir pievienoti visi nepieciešamie pielikumi (CV, Atzīmju izraksts, Valodas prasmes apliecinošie sertifikāti, ja tādi ir). Beidzoties pieteikumu termiņam, nepilnīgie pieteikumi tiek noraidīti.

Visiem studentiem, kuru pieteikumi ir pilnīgi, tiek organizēts angļu valodas tests. Pēc vidējās svērtās atzīmes un testa rezultātiem visiem kandidātiem aprēķina atlases kopvērtējumu, pēc kopvērtējuma visus sarindo dilstošā secībā. Erasmus+ stipendiju komisija pieņem lēmumu, cik studentus apstiprināt dalībai studiju mobilitātē un Erasmus+ stipendijas saņemšanai. Nominētajiem studentiem tiek rīkots obligāti apmeklējams informatīvais seminārs.

Lai piedalītos Erasmus+ stipendijas konkursā, studentiem būs nepieciešams sadarbspējīgs digitālais Covid-19 sertifikāts, jo dalība Rīgas Tehniskās universitātes klātienes pasākumos atļauta tikai ar to saskaņā ar valstī un universitātē noteikto kārtību.

Pēc nominēšanas/pirms Erasmus+ mobilitātes

Dalībai studiju mobilitātē izvirzītie studenti apstiprina uzņemošās augstskolas gala izvēli platformā outgoingexchange.rtu.lv un augšupielādē pieprasītos dokumentus.

PIETEIKŠANĀS UZŅEMOŠAJĀ AUGSTSKOLĀ – Students piesakās studijām uzņemošajā augstskolā, ņemot vērā tās noteikto apmaiņas studentu pieteikšanās termiņu, procedūras un iesniedzamos dokumentus. Detalizēta informācija par pieteikšanos partneraugstskolā publicēta attiecīgās augstskolas mājaslapā (piem., sadaļās Erasmus, Exchange Studies, International students utt.) vai tiek atsūtīta elektroniski.

Ja pieteikums uzņemošajai augstskolai jāsūta ar RTU Erasmus+ koordinatora starpniecību, students koordinatoram iesniedz pilnībā nokomplektētu pieteikumu, e-pasta vai pasta adresi, uz kuru pieteikums jāsūta, kā arī pieteikšanās procedūras aprakstu.

Pieteikšanās procedūras katrā augstskolā ir atšķirīgas. No studenta var tikt sagaidīti dažādi dokumenti, piemēram, pieteikuma anketa, atzīmju izraksts, valodas prasmju apliecinājums, pases vai identifikācijas kartes kopija, apdrošināšanas apliecinājums, pieteikums kopmītnei, pieteikums valodu kursiem, motivācijas vēstule, CV u. c.

Partneraugstskolai iesniegto dokumentu kopijas jāiesniedz arī RTU Erasmus+ koordinatoram kopā ar «Studiju līgumu» un «Iesniegumu par kursu atzīšanu».
RTU Erasmus+ koordinatoram jāiesniedz arī uzņemšanas apstiprinājums («Acceptance/Admission Letter»), ko uzņemošā augstskola 2-6 nedēļu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām nosūta studentam elektroniski vai pa pastu. Ja šis apliecinājums tiek atsūtīts RTU Erasmus+ koordinatoram, students par to tiek nekavējoties informēts.

STUDIJU KURSU SASKAŅOŠANA – Kad students izvēlējies atbilstošo augstskolu mobilitātei, jāveic studiju kursu saskaņošana ar fakultātes ECTS koordinatoru un programmas direktoru, sagatavojot šādus dokumentus (veidlapas pieejamas «Dokumenti lejupielādei»):

 • «Studiju līgums» (Learning Agreement for Studies);
 • «Iesniegums par kursu atzīšanu».

Atbilstīgu studiju kursu atrašana ir galvenais kritērijs sekmīgai Erasmus+ mobilitātei. Erasmus+ mobilitātes pamatā ir RTU studiju kursiem līdzvērtīgu studiju kursu apgūšana uzņemošajā augstskolā. Vispirms jānoskaidro, kādi vēl neapgūti studiju kursi studentam plānoti RTU studiju programmas ietvaros visos atlikušajos studiju semestros. Pēc tam jāmeklē šiem studiju kursiem atbilstoši kursi uzņemošajā augstskolā 30 ECTS jeb 20 KP apjomā.

RTU studiju kursiem jāatbilst uzņemošās augstskolas piedāvātajiem kursiem saturiski, bet to nosaukumi var atšķirties. Vislīdzīgākajiem saturiski jābūt A grupas jeb obligātajiem studiju kursiem, B grupas jeb profesionālās specializācijas studiju kursiem jāatbilst izvēlētajai specializācijai, bet saturiski tie var nedaudz atšķirties. Savukārt, ja studiju programmā paredzēti arī C grupas jeb brīvās izvēles studiju kursi, studentam dota iespēja izvēlēties jebkuru uzņemošās augstskolas piedāvāto studiju kursu, ieskaitot valodas kursus.

Parakstot «Studiju līgumu» un «Iesniegumu par kursu atzīšanu», studiju programmas direktors un fakultātes ECTS koordinators saskaņo studiju kursu izvēli un apstiprina sekmīgi apgūto studiju kursu rezultātu atzīšanu RTU pēc Erasmus+ mobilitātes.

FINANSĒJUMA LĪGUMS – Pēc uzņemšanas apstiprinājuma saņemšanas un neilgi pirms došanās Erasmus+ mobilitātē RTU Erasmus+ koordinators un students noslēdz «Mobilitātes finansējuma līgumu», kurā paredzēts stipendijas apjoms, tās izmaksas kārtība un termiņi. Parasti stipendija tiek izmaksāta pirms students dodas mobilitātē.

Lai aprēķinātu stipendijas apjomu, RTU Erasmus+ koordinatoram jāiesniedz informācija par Erasmus+ mobilitātes periodu, precīzi norādot tā sākuma un beigu datumus. Introduction Week pasākumus vai valodu kursus pirms studiju sākuma iekļauj mobilitātes periodā, uzrādot pasākuma datumu rakstisku apstiprinājumu.

Eiropas Veselības Apdrošināšanas Karte (EVAK) – Pirms došanās mobilitātē students obligāti noformē EVAK, kā arī jebkādu citu apdrošināšanu pēc uzņemošās augstskolas pieprasījuma.

Tiešsaistes valodas atbalsts (Online Language Support (OLS)) platformā EU Academy sniedz atbalstu valodas apguves procesā Erasmus+ mobilitātes programmas dalībniekiem. Veicot valodas prasmju testu OLS platformā, mobilitātes dalībniekiem ir iespēja novērtēt, cik labi viņi pārvalda to svešvalodu, kuru viņi lietos studējot, strādājot vai veicot brīvprātīgo darbu ārvalstīs. Mobilitātes laikā OLS platformā dalībniekiem ir pieejami valodu kursi un uzdevumi angļu, spāņu, vācu, franču un itāļu valodas apguvei A1, A2, B1 un B2 līmenī, pašnovērtējuma iespēja (placement test) 24 oficiālajās ES valodās, interaktīvu kartiņu kopums vairākās valodās A1 līmenī. Tiešsaistes valodas atbalsts ir pieejams jebkuram, kuru interesē valodu apgūšana, piekļuve šeit.

Erasmus+ mobilitātes laikā

Studenta veicamie darbi Erasmus+ mobilitātē

 1. Studentam laicīgi jāierodas pie uzņemošās augstskolas Erasmus+ koordinatora, lai nokārtotu nepieciešamās formalitātes un reģistrētos apmaiņas studijām, kā arī saņemtu parakstītu «Studiju līgumu» («Learning Agreement for Studies»), ja tas nav ticis parakstīts pirms mobilitātes.
 2. Ja nepieciešamas izmaiņas «Studiju līgumā», tās veic 1 mēneša laikā pēc studiju perioda sākuma uzņemošajā augstskolā, aizpildot sadaļu «During the Mobility» un saskaņojot izmaiņas ar uzņemošās augstskolas un RTU atbildīgajām personām.
 3. Studentam sekmīgi jāapgūst izvēlētos studiju kursus. Jebkādi sarežģījumi, kas rodas mobilitātē, jārisina laicīgi, sadarbojoties ar uzņemošās augstskolas un RTU Erasmus+ koordinatoru.
 4. Erasmus+ studiju perioda beigās students no uzņemošās augstskolas saņem apliecinājumu par mobilitātes periodu («Confirmation of Attendance») un gūtajām sekmēm («Transcript of Records»). Studentam jānoskaidro, kad un kā tiks saņemts atzīmju izraksts, ja tas netiek izsniegts līdz ar mobilitātes beigām. Mobilitātes sākuma un beigu datumiem, kas apstiprināti «Confirmation of Attendance», precīzi jāsakrīt ar tiem, kas minēti «Mobilitātes finansējuma līgumā».
Pēc Erasmus+ mobilitātes

Studenta veicamie darbi pēc Erasmus+ mobilitātes

 1. Studentam, 30 kalendāro dienu laikā pēc atgriešanās no mobilitātes, jāaizpilda un jāiesniedz tiešsaistē dalībnieka individuālo atskaiti «Beneficiary Module» sistēmā. Aicinājumu aizpildīt atskaites formu students saņem e-pastā dažu dienu laikā pēc mobilitātes perioda beigu datuma.
 2. Studentam jāsazinās ar RTU Erasmus+ koordinatoru, lai iesniegtu apliecinājumu par mobilitātes periodu («Confirmation of Attendance»), gūtajām sekmēm («Transcript of Records»), kā arī citu trūkstošo dokumentāciju.
 3. Pēc atzīmju izraksta («Transcript of Records») saņemšanas, nekavējoties jāinformē savs studiju programmas direktors un jāuzsāk apgūto kursu un iegūto ECTS atzīšanas process. Atzīmju izraksta («Transcript of Records») iesniegšana studiju programmas direktoram un fakultātes lietvedei, kā arī mobilitātes laikā apgūto studiju kursu atzīšana ir studenta pienākums.

Noderīgi

Erasmus+ stipendijas

RTU studentiem ir dota iespēja konkursa kārtībā saņemt stipendijas un, nemaksājot studiju maksu, pavadīt oficiāli atzītu studiju periodu (vienu vai vairākus) ārzemju partneraugstskolās. Pieļaujamos stipendiju apjomus mobilitātei uz visām programmas valstīm noteikusi Eiropas Komisija.

Erasmus+ stipendiju apjomi

Stipendijas domātas, lai palīdzētu segt ar studijām ārzemēs saistītās izmaksas. Erasmus+ programmā tiek uzsvērts, ka tā nodrošina tikai daļu no mobilitātes izmaksu segšanai nepieciešamajiem līdzekļiem. Studentam pašam savlaicīgi jārūpējas par papildu finansējuma nodrošināšanu.

Dalībniekiem, kam ir piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss, iespējams saņemt papildu finansējumu EUR 100,00 apmērā par katru mobilitātes mēnesi, iesniedzot attiecīgu apstiprinājumu.

Studentiem ar īpašām vajadzībām ir iespēja pieteikties uz papildu finansiālo atbalstu (papildu aprīkojuma, speciālā transporta, pavadošās personas u.c. izdevumiem). 

Pieteikšanos Erasmus+ stipendijām studiju mobilitātei RTU Starptautiskās mobilitātes nodaļa organizē divas reizes gadā – septembrī un februārī.

ECTS

Dodoties Erasmus+ studiju mobilitātē, studentam uzņemošajā augstskolā sekmīgi jāapgūst studiju kursi 30 ECTS (20KP) apjomā. ECTS(European Credit Transfer and Accumulation System) – augstākās izglītības kredītpunktu sistēma izstrādāta, lai objektīvi varētu novērtēt studenta veikumu un sekmes, studējot dažādās augstskolās, kurās ir atšķirīgas vērtēšanas sistēmas. ECTS kredītpunkti balstās uz studējošā darba apjomu, kas nepieciešams, lai sasniegtu sagaidāmos studiju rezultātus. 1 Latvijas kredītpunkts = 1,5 ECTS.

Katrā RTU fakultātē ir ECTS koordinators, kura galvenie pienākumi ir konsultēt studentus studiju posma plānošanā ārzemju augstskolā, apstiprināt sastādīto studiju programmu, kā arī nodrošināt ārzemju augstskolā iegūto kredītpunktu atzīšanu RTU. ECTS koordinatoru saraksts.

Kontakti

RTU Studiju departamenta Starptautiskās mobilitātes nodaļa Āzenes iela 12–223; 213, Rīga

Sintija Sadovska +371 22411922 

Evita Miščuka +371 67089314  

Inga Riharda +371 67089067