Prakses mobilitāte (programmas valstis)

Prakses mobilitāte (programmas valstis)

Erasmus+ augstākās izglītības iestāžu studentiem sniedz iespēju iegūt starptautisku pieredzi un zināšanas, īstenojot prakses periodu kādā no uzņēmumiem vai augstskolām Eiropā.

Prasības pretendentiem

Erasmus+ prakses mobilitātē var doties jebkurš RTU studējošais, kā arī absolventi gada laikā pēc studiju beigšanas, ja pieteikušies un tikuši apstiprināti mobilitātei un stipendijas saņemšanai vēl esot studenta statusā. Prakses mobilitāti var īstenot visās studiju programmās, visās studiju formās un augstākās izglītības līmeņos, sākot no otrā studiju gada. Pretendentiem nedrīkst būt akadēmiskie parādi, nepieciešamas labas sekmes līdzšinējās studijās (vidējā svērtā atzīme ne zemāka par 6.25), labas angļu, vācu vai kādas citas ES valsts valodas zināšanas, kā arī skaidri formulēts mērķis prakses mobilitātei.

Ja students jau iepriekš saņēmis Erasmus vai Erasmus+ stipendiju, jāņem vērā, ka stipendijas saņemšanas maksimālais periods vienā studiju līmenī ir 12 mēneši. Minimālais prakses periods ir 2 mēneši.

Prakses mobilitāte sastāv no četriem galvenajiem etapiem:

Pieteikšanās dalībai Erasmus+ prakses mobilitātē

Pieteikšanās prakses mobilitātei notiek tiešsaistē, portālā outgoingexchange.rtu.lv.

Pirms pieteikuma iesniegšanas students:

 1. Iepazīstas ar informāciju mājaslapā.
 2. Apmeklē informatīvo semināru, ko rīko RTU Starptautiskās mobilitātes nodaļa.
 3. Izpēta, vai prakse ir obligāta RTU studiju programmas sastāvdaļa.

INFORMATĪVIE PASĀKUMI – septembrī un februārī aicinām visus interesentus piedalīties informatīvos pasākumos par Erasmus+ programmas iespējām, kuros detalizēti tiks skaidroti dažādi jautājumi saistībā ar Erasmus+ konkursu, izklāstīta iepriekšējo gadu pieredze un aspekti, kuriem jāpievērš īpaša uzmanība, plānojot mobilitāti.

Informācija par informatīvo pasākumu laiku un vietu pieejama outgoingexchange.rtu.lv.

PIETEIKŠANĀS TERMIŅI – Pieteikšanās Erasmus+ prakses mobilitātei tiek rīkota divreiz gadā – oktobrī ar termiņu 31. oktobris un martā ar pieteikšanās termiņu 31. marts (prakses mobilitāti iespējams sākt uzreiz pēc konkursa noslēgšanās un pieteikuma apstiprināšanas).

Pieteikums prakses mobilitātei jāiesniedz tiešsaistē outgoingexchange.rtu.lv.
Pieteikumam jāpievieno nepieciešamie dokumenti (CV, atzīmju izraksts par līdzšinējām studijām, valodu prasmju sertifikāti, ja tādi ir).

Iesniedzot pieteikumu Erasmus+ prakses mobilitātei, studentam nav jāmin precīza prakses uzņēmuma/institūcijas/augstskolas informācija. Prakses vietu būs iespēja meklēt arī vēlāk, pēc atlases beigām, ja students tiks izvirzīts dalībai Erasmus+ prakses mobilitātē un Erasmus+ stipendijas saņemšanai.

PRAKSES VIETAS ATRAŠANA – Piemērotas prakses vietas atrašana ir pašu studentu ziņā. Šis process ir ļoti darbietilpīgs un prasa daudz laika. Ieteicams obligātās studiju prakses sākt plānot laicīgi. Prakses vietas meklēšanā var izmantot privātos kontaktus, sadaļā Erasmus+ prakses piedāvājumi apkopotos resursus, kā arī RTU mācībspēku padomus.
Prakses vietas meklēšanu var sākt jau pirms pieteikuma iesniegšanas prakses mobilitātei. Tomēr to var darīt arī vēlāk.

Komunicējot ar potenciālajiem darba devējiem, derīgi jau pašā sākumā pieminēt, ka RTU piedalās Erasmus+ programmā un ir iespējams finansiāls atbalsts prakses periodam.

ATLASES PASĀKUMI – Iesniedzot pieteikumu prakses mobilitātei tiešsaistē platformā outgoingexchange.rtu.lv, students pārliecinās, ka pieteikums ir pilnīgs, un ir pievienoti visi nepieciešamie pielikumi (CV, Atzīmju izraksts, Valodu prasmes apliecinošie sertifikāti, ja tādi ir). Beidzoties pieteikumu termiņam, nepilnīgie pieteikumi tiek noraidīti.

Visiem studentiem, kuru pieteikumi ir pilnīgi, tiek organizēts angļu valodas tests. Pieteikumi tiek izvērtēti un, balstoties uz atlases rezultātiem (vidējā svērtā atzīme un angļu valodas testa rezultāti), studenti tiek izvirzīti dalībai Erasmus+ projektā un stipendijas saņemšanai prakses mobilitātei.

Lai piedalītos Erasmus+ stipendijas konkursā, studentiem būs nepieciešams sadarbspējīgs digitālais Covid-19 sertifikāts, jo dalība Rīgas Tehniskās universitātes klātienes pasākumos atļauta tikai ar to saskaņā ar valstī un universitātē noteikto kārtību.

Erasmus+ praksi var īstenot gan studiju laikā, gan gada laikā pēc diploma iegūšanas. Atkārtota pieteikšanās atlasei nav nepieciešama. Stipendija tiek piešķirta tikai brīdī, kad ir atrasta prakses vieta un noslēgts «Prakses līgums» («Learning Agreement for Traineeships»).

Pēc nominēšanas/pirms Erasmus+ mobilitātes 

Tiklīdz ir atrasts prakses uzņēmums, students informē Erasmus+ koordinatoru par plānotās prakses sākuma un beigu datumiem un valsti, kurā prakse notiks, un sāk nepieciešamo dokumentu noformēšanu un saskaņošanu.

PRAKSES LĪGUMS – Students, sadarbojoties ar prakses vietas atbildīgo personu un, ja prakse ir obligāta studiju programmas sastāvdaļa, arī ar programmas vadītāju RTU, noformē «Prakses līgumu» («Learning Agreement for Traineeships») (veidlapas pieejamas «Dokumenti lejupielādei»). Obligātās prakses gadījumā tās mērķi, uzdevumi un ilgums rūpīgi jāsaskaņo ar studiju programmas  atbildīgajām personām, kā arī jāizpilda visas prasības, kādas paredzētas studiju programmā attiecībā uz prakses norisi un atskaitīšanos par to. Prakses mobilitāti ar savu parakstu uz «Prakses līguma» saskaņo fakultātes ECTS koordinators un programmas direktors. Pēc atgriešanās no prakses mobilitātes, fakultātes atbildīgās personas izvērtē notikušo praksi, atzīst to, students saņem vērtējumu un paredzētos KP, praksi iekļauj studenta sekmēs.

Brīvprātīgā prakse drīkst norisināties no studijām brīvajā laikā. Tās mērķus, programmu un ilgumu jāsaskaņo ar fakultātes ECTS koordinatoru un studiju programmas direktoru. Brīvprātīgās prakses mobilitātes gadījumā ECTS netiek piešķirti, tomēr ir iespējams saņemt uzņēmuma apstiprinājumu par notikušo praksi.

Ja prakse notiek pēc studiju beigām (Recent Graduate statusā), prakses mobilitāte nav jāsaskaņo ar fakultātes pārstāvjiem, nepieciešams saskaņojums ar Erasmus+ koordinatoru Starptautiskās mobilitātes nodaļā. Šīs prakses mobilitātes gadījumā ECTS netiek piešķirti, tomēr ir iespējams saņemt uzņēmuma apstiprinājumu par notikušo praksi.

FINANSĒJUMA LĪGUMS – Pēc «Prakses līguma» parakstīšanas un neilgi pirms došanās Erasmus+ mobilitātē RTU Erasmus+ koordinators un students noslēdz «Mobilitātes finansējuma līgumu», kurā paredzēts stipendijas apjoms, tās izmaksas kārtība un termiņi. Parasti stipendija tiek izmaksāta pirms students dodas mobilitātē.

Eiropas Veselības Apdrošināšanas Karte (EVAK) – Pirms došanās mobilitātē students obligāti noformē EVAK, kā arī jebkādu citu apdrošināšanu pēc uzņemošās puses pieprasījuma. Dažos gadījumos uzņemošā puse nodrošina praktikanta apdrošināšanu.

Tiešsaistes valodas atbalsts (Online Language Support (OLS)) platformā EU Academy sniedz atbalstu valodas apguves procesā Erasmus+ mobilitātes programmas dalībniekiem. Veicot valodas prasmju testu OLS platformā, mobilitātes dalībniekiem ir iespēja novērtēt, cik labi viņi pārvalda to svešvalodu, kuru viņi lietos studējot, strādājot vai veicot brīvprātīgo darbu ārvalstīs. Mobilitātes laikā OLS platformā dalībniekiem ir pieejami valodu kursi un uzdevumi angļu, spāņu, vācu, franču un itāļu valodas apguvei A1, A2, B1 un B2 līmenī, pašnovērtējuma iespēja (placement test) 24 oficiālajās ES valodās, interaktīvu kartiņu kopums vairākās valodās A1 līmenī. Tiešsaistes valodas atbalsts ir pieejams jebkuram, kuru interesē valodu apgūšana, piekļuve šeit. 

Erasmus+ mobilitātes laikā

Studenta veicamie darbi Erasmus+ mobilitātē

 1. Ja nepieciešamas izmaiņas «Prakses līgumā» («Learning Agreement for Traineeships»), tās veic, aizpildot sadaļu «During the Mobility» un saskaņojot izmaiņas ar uzņēmuma pārstāvi un RTU atbildīgajām personām.
 2. Studentam sekmīgi jāveic prakses uzdevumi, sasniedzot izvirzītos prakses mērķus. Jebkādi sarežģījumi, kas rodas mobilitātē, jārisina laicīgi, sadarbojoties ar prakses vietas pārstāvjiem un RTU Erasmus+ koordinatoru.
 3. Erasmus+ prakses perioda beigās students no prakses vietas saņem apliecinājumu par mobilitātes periodu («Confirmation of Traineeship»). Šim nolūkam var izmantot «Prakses līguma» sadaļa «After the Mobility». Mobilitātes sākuma un beigu datumiem, kas apstiprināti «Confirmation of Traineeship», precīzi jāsakrīt ar tiem, kas minēti «Prakses līgumā».
Pēc Erasmus+ mobilitātes

Studenta veicamie darbi pēc Erasmus+ mobilitātes

 1. Studentam, 30 kalendāro dienu laikā pēc atgriešanās no mobilitātes, jāaizpilda un jāiesniedz tiešsaistē dalībnieka individuālo atskaiti «Beneficiary Module» sistēmā. Aicinājumu aizpildīt atskaites formu students saņem e-pastā dažu dienu laikā pēc mobilitātes perioda beigu datuma.

 2. Studentam jāsazinās ar RTU Erasmus+ koordinatoru, lai iesniegtu apliecinājumu par mobilitātes periodu («Confirmation of Traineeship»), kā arī citu trūkstošo dokumentāciju.

 3. Pēc prakses mobilitātes beigām un apliecinājuma saņemšanas no prakses vietas, studentam nekavējoties jāinformē savs studiju programmas direktors un jāuzsāk prakses atzīšanas process, ja students bijis obligātajā praksē. Prakses atzīšana un nepieciešamo KP iegūšana ir studenta pienākums.

Noderīgi

Prakses veidi

Erasmus+ programmas atbalsts pieejams trīs veidu prakses mobilitātei:

 • Obligātā prakse (Mandatory Traineeship) jeb prakse, kas iekļauta RTU studiju programmā 
  • tās mērķi, uzdevumi un ilgums jāsaskaņo ar RTU prakses vadītāju
  • prakses mobilitāti apstiprina studiju programmas direktors un fakultātes ECTS koordinators
    
 • Brīvprātīgā prakse (Voluntary Traineeship) jeb prakse, kas nav daļa no RTU studiju programmas
  • veicama no studijām brīvajā laikā, piemēram, vasarā
  • prakses mobilitāti apstiprina studiju programmas direktors un fakultātes ECTS koordinators
    
 • Prakse pēc augstskolas absolvēšanas (Traineeship as a Recent Graduate), 
  • students praksē var doties 1 gada laikā pēc RTU absolvēšanas, ja pieteicies stipendiju konkursam un ticis apstiprināts stipendijas saņemšanai vēl esot studenta statusā.  
  • prakses mobilitāti apstiprina tikai Erasmus+ koordinators, tā nav jāsaskaņo ar fakultātes pārstāvjiem
Erasmus+ prakses piedāvājumi
Erasmus+ stipendijas

RTU studentiem ir dota iespēja konkursa kārtībā saņemt stipendijas un īstenot prakses periodu (vienu vai vairākus) ārzemju uzņēmumos, pētniecības institūcijās vai augstskolās. Pieļaujamos stipendiju apjomus mobilitātei uz visām programmas valstīm noteikusi Eiropas Komisija.

Skatīt Erasmus+ stipendiju apjomus

Stipendijas domātas, lai palīdzētu segt ar praksi ārzemēs saistītās papildu izmaksas. Erasmus+ programmā tiek uzsvērts, ka tā nodrošina tikai daļu no mobilitātes izmaksu segšanai nepieciešamajiem līdzekļiem, studentam pašam savlaicīgi jārūpējas par papildu finansējuma nodrošināšanu. Prakses laikā students drīkst saņemt atalgojumu no uzņēmuma.

Studentiem ar īpašām vajadzībām ir iespēja pieteikties uz papildu finansiālo atbalstu mobilitātes īstenošanai (papildu aprīkojuma, speciālā transporta, pavadošās personas u. c. izdevumiem).

Atkarībā no augstskolai piešķirtā finansējuma, Erasmus+ stipendiju komisija pieņem lēmumu par stipendiju apjomiem attiecīgajā akadēmiskajā gadā, kā arī ierobežojumiem saņemt stipendiju. Šim mācību gadam ir noteikti sekojoši ierobežojumi:

 • stipendiju no Latvijas valsts līdzfinansējuma neaprēķina, ja uzņemošais uzņēmums sniedz praktikantam finansiālu atbalstu vairāk nekā 500 EUR/mēn. 
 • stipendiju no Latvijas budžeta līdzfinansējuma neaprēķina studentiem pēc studiju beigām “neseno studiju beidzēju” statusā, ja vidējā svērtā atzīme pēc absolvēšanas ir zemāka par 7.5.
 • stipendiju praksei pēc studiju beigām “nesenā studiju beidzēja” statusā piešķir tikai līdz 6 mēnešiem vienā uzņēmumā;
 • akadēmiskajā atvaļinājumā esošiem studentiem Erasmus+ stipendiju nepiešķir.
ECTS

Eiropas Kredītpunktu pārneses sistēma (European Credit Transfer System) ir izstrādāta, lai objektīvi varētu novērtēt studenta veikumu un sekmes, studējot dažādās augstskolās, kurās ir atšķirīgas vērtēšanas sistēmas, vai strādājot praksi ārzemēs. ECTS veicina akadēmisko atzīšanu, un, attiecībā uz praksi, tas nozīmē, ka ārzemēs strādātā prakse tiek atzīta RTU, novērtēta ar attiecīgu KP skaitu un iekļauta studenta sekmēs. Par sekmīgi aizvadīto praksi uzņēmums studentam izsniedz apliecinājumu, uz kura pamata notiek prakses atzīšana RTU. ECTS kredītpunkti balstās uz studējošā darba apjomu, kas nepieciešams, lai sasniegtu sagaidāmos studiju rezultātus. 1 Latvijas kredītpunkts = 1,5 ECTS.

Katrā RTU fakultātē ir ECTS koordinators, kura galvenie pienākumi ir konsultēt studentus par prakses posma plānošanu ārzemēs, kā arī nodrošināt ārzemju uzņēmumā vai augstskolā iegūto kredītpunktu atzīšanu RTU. ECTS koordinatoru saraksts.

Kontakti
RTU Studiju departamenta Starptautiskās mobilitātes nodaļa Āzenes iela 12–223; 213, Rīga
 
Sintija Sadovska +371 22411922 
 
Evita Miščuka +371 67089314  
 
Inga Riharda +371 67089067