Personāla mobilitāte (programmas valstis)

Personāla mobilitāte (programmas valstis)

Erasmus+ programma atbalsta: 

 1. Docēšanu – augstākās izglītības iestāžu docētāji kā vieslektori dodas uz kādu no ārvalstu sadarbības augstskolām 
 2. Personāla mācības – augstākās izglītības iestāžu personāla profesionālās pilnveides aktivitātes (izņemot konferences), nodrošinot dalību a) mācībās, b) darba vērošanā ārvalstu sadarbības augstskolā vai citā atbilstošā organizācijā. 

Docēšanas un personāla mācību mobilitāte tiek īstenota Erasmus+ programmas valstīs: 

 • ES 27 dalībvalstis – Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija;
 • Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstis – Islande, Norvēģija, Lihtenšteina;
 • ES kandidātvalstis – Turcija, Ziemeļmaķedonija, Serbija.

Projekta ietvaros ierobežotā daudzumā iespējams finansēt mobilitāti arī uz citām pasaules valstīm. Izvērtējot šos pieteikumus, kā prioritāte tiek uzskatīta iepriekšēja sadarbība ar attiecīgo augstskolu.

Docēšana

Mērķi 

 • rosināt augstskolas paplašināt un uzlabot piedāvāto kursu klāstu un saturu;

 • ļaut studentiem, kuriem nav iespējas piedalīties mobilitātes programmā, gūt jaunas zināšanas un pieredzi, ko sniedz ārvalstu vieslektori;

 • veicināt zināšanu un pedagoģisko metožu pieredzes apmaiņu;

 • motivēt studentus un personālu iesaistīties mobilitātē un palīdzēt viņiem sagatavoties mobilitātes periodam;

 • veicināt efektīvāku RTU e-studiju vides lietošanu.

Nosacījumi 

 • minimālais docēšanas vizītes ilgums – 2 (divas) dienas, neieskaitot ceļošanas dienas, maksimālais – 2 (divi) mēneši, neieskaitot ceļošanas dienas;

 • docēšanas laikā īstenojamas vismaz 8 (astoņas) lekciju akadēmiskās stundas nedēļā (vai īsākā periodā);

 • mobilitāte iespējama uz augstskolu, kurai piešķirta Erasmus Universitātes harta un ar kuru RTU ir noslēgts Erasmus+ sadarbības līgums.

Stipendiātu atlase 

Priekšrocība ir docētājiem, kuri: 

 • piesakās Erasmus/Erasmus+ programmas stipendijai pirmo reizi;

 • vada studiju programmā paredzētās plānveida studiju nodarbības ārzemju studējošajiem;

 • vada studiju programmā paredzētās plānveida studiju nodarbības angļu valodā Latvijas vai ārzemju studējošajiem;

 • efektīvi lieto RTU e-studiju vidi;

 • mobilitātes rezultātā rada jaunus studiju materiālus, kas tiks ievietoti RTU e-studiju vidē.

Personāla mācības

Mērķi: 

 • dot iespēju personālam, tajā skaitā docētājiem, apgūt zināšanas un konkrētas prasmes no ārvalstu partneru pieredzes un uzlabot praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas darbā un profesionālajā attīstībā;

 • palīdzēt attīstīt sadarbību starp augstskolām un uzņēmumiem;

 • motivēt studentus un personālu iesaistīties mobilitātē un palīdzēt viņiem sagatavoties mobilitātes periodam.

Nosacījumi 

 • minimālais personāla mācību vizītes ilgums – 2 (divas) dienas, neieskaitot ceļošanas dienas, maksimālais – 2 (divi) mēneši, neieskaitot ceļošanas dienas;

 • mācību tematikai jāatbilst darbinieka amata aprakstā apstiprinātajiem darba pienākumiem;

 • mobilitāte iespējama uz augstskolu, kurai piešķirta Erasmus Universitātes harta un ar kuru RTU ir noslēgts Erasmus+ sadarbības līgums, vai uz uzņēmumu.

Stipendiātu atlase

Priekšrocības ir darbiniekiem, kuri: 

 • piesakās Erasmus/Erasmus+ programmas stipendijai pirmo reizi;
 • mobilitātes rezultātā veicina sadarbību starp RTU un ārvalstu augstskolām/uzņēmumiem.
Pieteikšanās Erasmus+ stipendiju konkursā, iesniedzamie dokumenti

Pieteikumi, t. sk. iesniegums un ielūgums no uzņemošās augstskolas vai uzņēmuma, jāiesniedz tiešsaistes platformā outgoingexchange.rtu.lv (sadaļā Outgoing staff (Europe)): 

Iesnieguma paraugs docēšana

Iesnieguma paraugs mācības

Pirms brauciena jānoformē: 

 • mobilitātes līgums, ko paraksta stipendiāts, struktūrvienības vadītājs un uzņemošās augstskolas/uzņēmuma pārstāvis;
 • komandējuma rīkojums ORTUS Dokumentu sistēmā (visa stipendijas summa jānorāda ceļa izdevumu pozīcijā, stipendijas aprēķinu nodrošina Erasmus+ koordinators);
 • stipendijas līgums (sagatavo RTU Erasmus+  koordinators).

Mobilitātes līgums docēšana

Mobilitātes līgums mācības

Pēc brauciena jāiesniedz: 

 • uzņemošās augstskolas/uzņēmuma parakstīts apliecinājums, kurā norādīts uzturēšanās iemesls un periods;
 • biļetes/iekāpšanas taloni vai to kopijas;
 • atskaite tiešsaistes platformā Beneficiary Module (saites nosūtīšanu stipendiātam nodrošina Erasmus+ koordinators).

Apliecinājums docēšana

Apliecinājums mācības

Stipendija

Saskaņā ar RTU rektora rīkojumu stipendiju konkursa rezultātus un stipendiju piešķiršanu apstiprina Erasmus+  stipendiju komisija. 

Saskaņā ar Erasmus+ vadlīnijām un Eiropas Komisijas izveidoto attālumu aprēķināšanas rīku un noteiktajām likmēm visiem apstiprinātajiem mobilitātes dalībniekiem tiek kompensēti ceļa izdevumi. 

Stipendija tiek izmaksāta ne vairāk kā par 5 (piecām) darba dienām, ievērojot Eiropas Komisijas noteiktās likmes.  Darba diena ir tā, kurā notiek darbs uzņemošajā institūcijā.

Stipendija netiek maksāta par ceļošanas dienām, kurās nenotiek darbs vai mācības. 

Viena akadēmiskā gada laikā ir iespējama vairākkārtēja stipendijas saņemšana docēšanas un/vai personāla mācību mobilitātei. 

Personāla mobilitātei iespējams pieteikties jebkurā Jums vēlamā laikā, paredzot vismaz 3 nedēļas formalitāšu kārtošanai.

Stipendiju likmes 2022/2023

Eiropas augstskolu piedāvājumi personālam
Kontakti
RTU Studiju departamenta Starptautiskās mobilitātes nodaļa Āzenes iela 12–223, Rīga; +371 67089055 +371 29449770,