Biežāk uzdotie jautājumi

Vai es varu pieteikties dalībai Erasmus+ programmā?
Erasmus+ apmaiņas studijās vai praksē var doties jebkurš RTU students (gan par valsts budžeta, gan par saviem līdzekļiem studējošais), sākot no 2. kursa. Pieteikties Erasmus+ stipendijai drīkst jau pēc pirmā studiju semestra pabeigšanas.
Kādas valstis piedalās Erasmus+ programmā?
Erasmus+ studijas un praksi iespējams īstenot:
Eiropas Savienības 28 dalībvalstīs;
Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas un Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs: Islandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā;
ES kandidātvalstīs – Turcijā, bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā.
Kas ir ECTS?
European Credit Transfer and Accumulation System ir Eiropas Kredītpunktu pārneses sistēma.  Viens kredītpunkts atbilst 1.5 ECTS. RTU partneraugstskolā students izvēlas studiju kursus, kas atbilst viņa studiju virzienam un līmenim vismaz 20 KP (30 ECTS) apjomā. Maksimālais partneraugstskolā apgūstamo kursu apjoms vienā semestrī ir 35 ECTS. Detalizētu informāciju par ECTS atradīsi www.rtu.lv/erasmus.
Vai Erasmus+ stipendiju konkurss notiek studijām un praksēm atsevišķi?
Jā, studenti, kas piesakās apmaiņas studijām, tiek vērtēti atsevišķi no tiem, kas piesakās praksēm. Ja gribi izmantot abas mobilitāšu iespējas, jāiesniedz divi atsevišķi pieteikumi (pieteikums Erasmus+ studijām un pieteikums Erasmus+ praksei), ievērojot katra konkursa pieteikšanās termiņu.
Kādi ir galvenie kritēriji, kas tiek ņemti vērā Erasmus+ stipendiju konkursā?
Nepieciešamas labas sekmes līdzšinējās studijās (vidējā svērtā atzīme ne zemāka par 6,0), labas angļu, vācu vai kādas citas ES valsts valodas zināšanas, kā arī skaidri formulēts mērķis studiju posmam vai praksei ārzemēs. RTU studentu mobilitātes organizēšanas kārtība Erasmus+ programmā pieejama RTU mājaslapā www.rtu.lv/erasmus. Tajā ir noteikta studentu atlases un nominēšanas kārtība, vērtēšanas kritēriji u. c. noteikumi.
Vai RTU gūtajām sekmēm ir kāda nozīme Erasmus+ stipendiju piešķiršanā?
Jā, jo pieteikties Erasmus+ mobilitātes stipendijai var vienīgi studenti, kuru vidējā svērtā atzīme nav zemāka par 6.0. Turklāt viens no atlases kritērijiem Erasmus+ stipendiju konkursā ir vidējā svērtā atzīme par visu līdzšinējo studiju laiku.
Kas man būtu jāizdara līdz intervijai? Vai vajadzētu sazināties ar augstskolu, kurā vēlos studēt?
Līdz RTU mājaslapā norādītajam datumam jāiesniedz visi nepieciešamie pieteikuma dokumenti Erasmus+ stipendiju konkursam. Pirms intervijas jābūt pārliecinātam par to, uz kuru augstskolu vēlies doties apmaiņā, kādus studiju kursus apgūt. Ja šī informācija nav atrodama attiecīgās augstskolas mājaslapā, ieteicams elektroniski sazināties ar izvēlētās augstskolas Erasmus+ koordinatoru vai Starptautisko sakaru daļu (International Office), lai precizētu piedāvāto studiju kursu klāstu, kā arī noskaidrotu citus pieteikšanās nosacījumus.
Ko nozīmē «nominēšana» Erasmus+ studijām vai praksei?
Pēc Erasmus+ stipendiju konkursa rezultātu apkopošanas tiek pieņemts lēmums, kurus studentus RTU apstiprina Erasmus+ stipendijas saņemšanai, t. i., nominē Erasmus+ studijām sadarbības augstskolās vai praksei. Sadarbības augstskolām tiek paziņoti nominēto studentu vārdi. Studijām nominētajiem studentiem šī iespēja jāizmanto nākamā semestra laikā pēc nominēšanas. Savukārt nominēšana prakses stipendijas saņemšanai nozīmē, ka praksē varēs doties jebkurā laikā turpmāko studiju gaitā vai pat gada laikā pēc studiju absolvēšanas RTU. Šajā gadījumā prakse tiek uzskatīta par notikušu studiju līmenī, kuru students absolvējis pirms mobilitātes. 
Cik daudz studentu tiek nominēti Erasmus+ stipendijas saņemšanai?
Konkrēts nominēto studentu skaits nav noteikts, un katru semestri tas ir atkarīgs no pieejamā finansējuma apjoma. Aptuvenais nominēto studentu skaits katrā semestrī ir 100 studenti studijām un 100 – praksēm.
Kas jādara pēc tam, kad esmu nominēts Erasmus+ stipendijas saņemšanai?
Detalizētu aprakstu par tālāko rīcības plānu atradīsi dokumentā «RTU studentu mobilitātes organizēšanas kārtība Erasmus+ programmā» sadaļā «Studiju mobilitāte (pēc nominēšanas)» vai «Prakses mobilitāte (pēc nominēšanas). Ja dosies studiju mobilitātē, ņem vērā Tevis izvēlētās augstskolas pieteikšanās noteikumus un termiņus ārvalstu studentiem un, ievērojot šos nosacījumus, iesniedz savu pieteikumu studijām partneraugstskolā.
Vai studijas Erasmus+ mobilitātē ir grūtākas kā RTU?
Izvēloties doties Erasmus+ programmas mobilitātē, ņem vērā, ka nonāksi neierastā studiju vidē, kur mācības notiks svešvalodā. Tāpēc Tev jābūt drošam, ka esi pietiekami motivēts, lai risinātu radušās akadēmiskās un sadzīviskās grūtības ārvalstīs, kā arī Tev piemīt nepieciešamās svešvalodu zināšanas, lai studiju mobilitāti aizvadītu sekmīgi.
Vai nepieciešams noformēt akadēmisko atvaļinājumu, ja dodos Erasmus+ apmaiņas studijās?
Nē, lai dotos Erasmus+ studijās, nav jāformē akadēmiskais atvaļinājums. Erasmus+ apmaiņa ir iespēja pavadīt oficiāli atzītu studiju periodu kādā no ārzemju partneraugstskolām, nepārtraucot studijas RTU. Pirms Erasmus+ studijām visi studenti saskaņo ar savas studiju programmas direktoru studiju kursus, kurus apgūs ārzemēs, lai pēc atgriešanās nerastos problēmas ar apgūto studiju kursu un kredītpunktu atzīšanu. Šā iemesla dēļ ir ļoti svarīgi, izvēloties augstskolu, uz kuru doties apmaiņā, rūpīgi izpētīt piedāvāto studiju kursu katalogu un to atbilstību RTU programmā paredzētajiem kursiem.
Vai es varu doties studēt uz jebkuru augstskolu, ar kuru RTU ir noslēgts līgums par apmaiņu Erasmus+ programmā?
Izvēloties augstskolu, ir, pirmkārt, jāvadās pēc tā, kādā jomā ar šo partneraugstskolu noslēgts sadarbības līgums un, otrkārt, vai attiecīgajā augstskolā ir iespējams apgūt studiju kursus, kas ir identiski vai līdzīgi RTU programmas kursiem. Studiju programmu nosaukumu līdzībai nav nozīmes. Svarīgi, lai pēc atgriešanās no Erasmus+ studijām ir iespējams atzīt un ieskaitīt ārzemēs apgūtos kursus. Tas ir obligāts Erasmus+ programmas nosacījums. Izvēloties augstskolu arī pārliecinies, ka mācību process notiks kādā no valodām, ko proti labā līmenī.
Vai ir iespējams doties Erasmus+ studijās uz augstskolu, kas nav RTU Erasmus+ sadarbības augstskolu sarakstā?
Sadarbības līgumu ar šo augstskolu ir iespējams noslēgt. Tev pašam jāuzsāk sarunas ar attiecīgo augstskolu, sazinoties ar Erasmus+ koordinatoru un uzzinot, vai šī augstskola ir ieinteresēta sadarboties ar RTU. Pozitīvas atbildes gadījumā tālāku komunikāciju un līguma slēgšanu nodrošinās RTU Starptautiskās sadarbības departaments. Sarunu procedūrai jābūt uzsāktai līdz Tava pieteikuma iesniegšanas brīdim Erasmus+ stipendiju konkursam. Pieteikties studijām šajā augstskolā būs iespējams tikai tad, ja līgums tiks noslēgts.
Vai pēc nominēšanas Erasmus+ stipendijas saņemšanai drīkstu mainīt augstskolu, kuru biju norādījis, piesakoties konkursam?
Jā, iespēja mainīt izvēlēto augstskolu ir pirms pieteikuma nosūtīšanas partneraugstskolai, kā arī gadījumā, ja pēc pieteikuma nosūtīšanas no partneraugstskolas tiek saņemts atteikums un students vēlas pieteikties studijām citā augstskolā.
Vai ir noteikts skaits studentu, cik var doties uz katru no RTU sadarbības augstskolām?
Erasmus+ sadarbības līgumos ir noteikts studentu skaits, kādu abas augstskolas ir gatavas uzņemt katru gadu. Ir augstskolas, kas stingri ievēro noteiktās kvotas un atsakās uzņemt vairāk studentu. Šajā gadījumā RTU nominē studijām šajā augstskolā tikai līgumā noteikto studentu skaitu. Tomēr daudz augstskolu ir gatavas uzņemt arī vairāk studentu par līgumā noteikto skaitu. Priekšroka konkrētas partneraugstskolas izvēlei, ja tā uzņem ierobežotu studentu skaitu, tiek dota studentiem, kas ieguvuši labāku rezultātu atlases konkursā.
Vai Erasmus+ stipendiju konkursā vienas fakultātes studenti konkurē tikai savā starpā?
Visi RTU studenti tiek vērtēti vienotā atlasē, un studenti tiek nominēti Erasmus+ stipendijas saņemšanai, balstoties uz to sekmēm, valodas prasmi un motivāciju dalībai programmā. Fakultātēm vai studiju programmām nav noteikti dalībnieku skaita ierobežojumi.
Vai man ar kādu ir jāsaskaņo plānotie studiju kursi?
Pirms došanās apmaiņas studijās Tu saskaņosi plānotos studiju kursus ar fakultātes Erasmus+ koordinatoru/ECTS koordinatoru un programmas direktoru un sastādīsi studiju līgumu (Learning Agreement). Fakultāšu un programmu ECTS koordinatoru saraksts ir atrodams www.rtu.lv/erasmus. RTU partneraugstskolā students izvēlas studiju kursus, kas atbilst viņa studiju virzienam un līmenim vismaz 20 KP (30 ECTS) apjomā. Maksimālais partneraugstskolā apgūstamo kursu apjoms vienā semestrī ir 35 ECTS.
Uz kā pamata RTU atzīs ārzemēs apgūtos studiju kursus?
Pēc atgriešanās no Erasmus+ apmaiņas studijām Tu no uzņemošās augstskolas saņemsi atzīmju izrakstu (Transcript of Records) ar semestra laikā gūtajām sekmēm ECTS izteiksmē. Ar to dosies uz savu fakultāti, kur tiks veikta kredītpunktu atzīšana un iekļaušana Tavā sekmju reģistrā.
Vai visas sadarbības augstskolas nodrošina studijas angļu valodā?
Nē, tas tā nav. Pirms pieteikšanās kādā augstskolā Tev pašam jāpārliecinās, vai varēsi studēt angļu valodā vai kādā citā valodā, ko brīvi pārvaldi. Šī informācija parasti ir pieejama apmaiņas studentiem domātajās mājaslapu sadaļās. Ja šo informāciju neatrodi, jāsazinās ar Erasmus+ koordinatoru attiecīgajā augstskolā. Īpaša uzmanība mācību valodai jāpievērš, ja vēlies doties studēt uz Dienvideiropas valstīm (piemēram, Spāniju, Portugāli, Itāliju, arī Franciju).
Vai man jāzina tās valsts valoda, uz kuru vēlos doties Erasmus+ studijās?
Brīvi jāpārvalda valoda, kurā tiks nodrošināts studiju process augstskolā. Taču attiecīgās valsts valodas zināšanas noteikti būs noderīgas Tavas uzturēšanās laikā attiecīgajā valstī. Lai nodrošinātu ārzemju studentiem iespēju mācīties vietējo valodu, daudz augstskolu organizē valodas kursus gan pirms studiju sākuma, gan arī semestra laikā. Dažkārt augstskolās iespējams vietējo valodu un kultūru mācīties kā studiju kursu visa semestra garumā.
Vai dalībai Erasmus+ programmā ir nepieciešami valodu prasmes apliecinoši dokumenti?
Erasmus+ partneraugstskolas vairumā gadījumu akceptē apmaiņas studentus, neprasot valodas zināšanas apliecinošus sertifikātus. Dažas augstskolas prasa iesniegt RTU apliecinājumu par svešvalodas zināšanām. Tomēr ir augstskolas, kas no apmaiņas studiju pretendentiem pieprasa valodu prasmes apliecinošus dokumentus. Pilns iesniedzamo dokumentu saraksts parasti atrodams katras partneraugstskolas mājaslapā.
Kā iegūt RTU apliecinājumu par apgūtās svešvalodas zināšanām?
Ja RTU esi apguvis svešvalodu kā studiju kursu, tad izziņu par to vari iegūt Lietišķās valodniecības institūtā pie Zanes Seņko (Kronvalda bulvārī 1, 108. kabinetā, iepriekš piesakoties pa  tālr. 67089525. Pieņemšanas laiks: otrdienās 16.00–18.00, piektdienās 10.00–12.00).
Vai vidusskolas centralizētā eksāmena sertifikāts der kā valodas zināšanas apliecinošs dokuments?
Vidusskolas centralizētā eksāmena sertifikāts nav jāiesniedz kā valodas zināšanas apliecinošs dokuments, iesniedzot pieteikumu Erasmus+ stipendiju konkursam. Ļoti atsevišķos gadījumos tas var būt pietiekošs iesniegšanai sadarbības augstskolā.
Kas ir Tiešsaistes valodas atbalsts jeb OLS (Online Language Support)?
Tiešsaistes valodas atbalsts jeb OLS ir Eiropas Komisijas izveidots rīks Erasmus+  programmas dalībnieku valodas kompetences apzināšanai un uzlabošanai. Ar OLS palīdzību tiks novērtēta svešvalodas prasmes galvenajai mobilitātes mācību vai darba valodai (angļu, franču, vācu, spāņu, itāļu un holandiešu), kā arī tiks sniegta iespēja šo svešvalodu apgūt tiešsaistē (pirms mobilitātes vai mobilitātes laikā). Piekļuvi OLS sistēmai saņemsi, kad būsi nokārtojis ar mobilitāti saistītās formalitātes un parakstījis stipendijas līgumu.
Cik ilgu laiku varu pavadīt Erasmus+ apmaiņas studijās?
Minimālais studiju mobilitātes periods ir 3 mēneši. Erasmus+ programmas atbalstu students drīkst izmantot vairākkārt, nepārsniedzot 12 mobilitātes mēnešus katrā studiju līmenī (bakalaura, maģistra vai doktora studiju līmenī), summējot studiju un prakšu periodus. Šis noteikums ir spēkā arī gadījumā, ja students pāriet uz citu augstskolu, kā arī gadījumā, ja students iepriekš izmantojis Erasmus  programmas atbalstu Mūžizglītības programmas periodā 2007.-2013.g. Iepriekšējais/-ie Erasmus mobilitātes periods/-i tiek summēti ar Erasmus+ mobilitātes periodiem, ja Erasmus+ mobilitāte norisinās tajā pašā studiju līmenī.
Vai Erasmus+ studijas drīkst pagarināt uz otro semestri?
Katrs Erasmus+ studiju pagarināšanas gadījums tiek izskatīts individuāli, izvērtējot studenta sekmes pirmajā semestrī, kā arī ņemot vērā partneraugstskolas un RTU programmas direktora viedokli par studiju perioda pagarināšanu konkrētajam studentam. Pagarinājums ir iespējams tikai gadījumos, kad to atbalsta gan uzņemošā augstskola, gan programmas direktors RTU. Tādā gadījumā tiek sastādīts jauns studiju līgums (Learning Agreement). Stipendijas piešķiršana otrajam studiju semestrim ir atkarīga no pieejamā finansējuma apjoma. Gadījumā, ja finansējuma nepietiekošā apjoma dēļ otram studiju mobilitātes semestrim nav iespējams piešķirt stipendiju un students piekrīt turpināt studijas bez stipendijas, viņam tiek saglabāts Erasmus+ studenta statuss un tiek noslēgta vienošanās par t.s. Erasmus+ nulles stipendiju (Zero Grant).
Ja bakalaura studiju laikā esmu pavadījis Erasmus+ divus studiju semestrus (12 mēnešus) ārvalstīs, vai maģistrantūras laikā drīkstu izmantot šo iespēju atkārtoti un doties apmaiņas studijās vai praksē?
Jā, katrā studiju līmenī (bakalaura, maģistra vai doktora studiju līmenī) ir iespēja piedalīties Erasmus+ mobilitātes programmā 12 mēnešu garumā. Erasmus+ programmas atbalstu students drīkst izmantot vairākkārt arī viena studiju līmeņa ietvaros. Tas nozīmē, ka students var izmantot gan studiju, gan prakses mobilitātes iespējas, kamēr vienā studiju līmenī visu periodu (gan Erasmus, gan Erasmus+ programmā) kopsumma nepārsniedz 12 mēnešus.
Vai Erasmus+ praksē var doties jebkurš students?
Erasmus+ stipendiju praksei var saņemt studenti, lai īstenotu studiju programmā paredzēto obligāto praksi vai arī dotos brīvprātīgā praksē (Voluntary Placement) no studijām brīvajā laikā (piemēram, vasaras mēnešos).
Vai Erasmus+ praksei ir ilguma ierobežojums?
Jā, minimālais Erasmus+ prakses ilgums ir 2 mēneši, bet maksimālais – 12 mēneši. Praksē var doties vairākkārt, tomēr summējot visus Erasmus un Erasmus+ studiju un prakses periodus vienā studiju līmenī (bakalaura, maģistra, doktora) to kopējais ilgums nedrīkst pārsniegt 12 mēnešus.
Ja vēlos doties Erasmus+ praksē, vai pirms tam man jau jābūt izmantojušam Erasmus+ studiju iespēju?
Nē, nav noteikti jāizmanto abas mobilitātes. Var piedalīties tikai vienā no mobilitātes veidiem. Tomēr izmantojot abas mobilitātes iespējas (gan studijas, gan praksi), jāņem vērā, ka summējot visus Erasmus un Erasmus+ studiju un prakses periodus vienā studiju līmenī (bakalaura, maģistra, doktora) to kopējais ilgums nedrīkst pārsniegt 12 mēnešus.
Ja RTU studiju programmā paredzētā prakse ir īsāka nekā 2 mēneši, vai ir iespēja izmantot Erasmus+ prakses stipendiju?
Jā, ir. Erasmus+ prakses periodam pēc ilguma nav precīzi jāatbilst studiju programmā paredzētajai praksei. Reālais prakses ilgums visos gadījumos tiek saskaņots ar programmas un prakses vadītājiem RTU. Ja prakse ir bijusi ilgāka par programmā noteikto laiku, tiks pārskaitīti tikai RTU programmas ietvaros paredzētie kredītpunkti. Minimālais Erasmus+ prakses periods ir 2 mēneši.
Vai Erasmus+ prakse drīkst notikt arī vasaras mēnešos?
Jā, Erasmus+ prakses sākuma un beigu termiņi nav cieši piesaistīti semestra termiņiem. Prakse drīkst notikt jebkurā laikā pēc iepriekšējas saskaņošanas ar studiju programmas vadību RTU. Ja studiju programmā nav paredzēta obligātā prakse, bet Tu doties brīvprātīgajā praksē (Voluntary Placement), tad to vislabāk veikt vasarā vai kādā citā no studijām brīvā periodā.
Cik liela būs stipendija, ko saņemšu Erasmus+ mobilitātes periodam?
Stipendijas apjomus nosaka Eiropas Komisija. Erasmus+ stipendijas apjoms, ko saņem RTU studenti, ir atkarīgs no valsts, kurā notiks Erasmus+ studijas, kā arī no mobilitātes ilguma. Stipendiju apjomus gan studijām, gan praksei atradīsi www.rtu.lv/erasmus (sadaļās Erasmus+ studijas vai Erasmus+ prakse  skatīt lejupielādējamo dokumentu Erasmus stipendiju apjomi).
Vai Erasmus+ stipendiju saņemšu pirms došanās uz partneraugstskolu? Vai tā tiek maksāta katru mēnesi?
Pirms došanās apmaiņas studijās ar katru studentu tiek noslēgts stipendijas līgums, kurā ir atrunāts stipendijas apjoms un izmaksāšanas kārtība, kā arī studenta saistības. Stipendiju aprēķina, ņemot vērā stipendijas apjomu valstij, kurā notiks mobilitāte, kā arī mobilitātes ilgumu. Ja visas formalitātes nokārtotas laicīgi, tad stipendiju saņemsi pirms došanās mobilitātē. Parasti tas notiek vienā vai divos maksājumos.
Vai stingri jāievēro Erasmus+ stipendijas līgumā minētais mobilitātes periods? Kas notiek gadījumā, ja no mobilitātes atgriežos ātrāk vai vēlāk?
Ļoti ieteicams stingri ievērot mobilitātes sākuma un beigu datumus, par kuriem iepriekš būsim vienojušies. Lai nerastos nepieciešamība atmaksāt daļu no stipendijas, noslēgtajā stipendijas līgumā minētajiem Erasmus+ mobilitātes sākuma un beigu datumiem ir jāsakrīt ar tiem, kas norādīti mobilitātes perioda apliecinājumā (Confirmation of Attendance), ko saņemsi no uzņemošās augstskolas, mobilitāti beidzot. Ja mobilitātes periods ir ilgāks kā paredzētais un laicīgi par to tiek informēts Erasmus+ koordinators, ir iespējama stipendijas piemaksas saņemšana.
Vai RTU manu stipendiju var ieskaitīt arī manā bankas kontā ārzemēs?
Nē, tas nav iespējams. Stipendija tiek ieskaitīta Tavā kontā, kas reģistrēts RTU Studiju sistēmā. Ja vēlies mainīt konta rekvizītus vai pārliecināties par studiju sistēmā reģistrēto kontu, Tev jāvēršas pie savas lietvedes fakultātē.
Ko nevajadzētu aizmirst izdarīt pirms prombraukšanas?
Pirms došanās apmaiņā noteikti jāparūpējas par EVAK – Eiropas Veselības apdrošināšanas kartes saņemšanu. Plašāka informācija par EVAK karti pieejama Nacionālā veselības dienesta mājaslapā.
Ko nevajadzētu aizmirst izdarīt pēc ierašanās ārzemju augstskolā?
Lielākajā daļā Eiropas valstu ir nepieciešams deklarēties pilsētas pašvaldībā un imigrācijas pārvaldē, ja šajā valstī tiek pavadīti vairāk nekā 3 mēneši. Detalizētu informāciju par to, kur un kā nokārtot šo formalitāti, Tev sniegs partneraugstskolas pārstāvji pēc Tavas ierašanās attiecīgajā augstskolā. Ir lietderīgi uzzināt arī par attiecīgās valsts piedāvātajām atlaidēm studentiem (piemēram, sabiedriskā transporta atlaidēm).
Vai jāturpina maksāt mācību maksa RTU par periodu, kurā atrodos Erasmus+ mobilitātē?
Jā, studiju maksa jāturpina segt arī šajā periodā,  jo atrodoties Erasmus+ mobilitātē Tu joprojām saglabā RTU studentu statusu un savas saistības pret RTU. Savukārt, ja Tu studē budžeta grupā, vietu tajā saglabāsi, arī atrodoties Erasmus+ mobilitātē.
Kas notiks, ja mobilitātes periodu neveikšu sekmīgi un neiegūšu līgumā noteikto ECTS apjomu?
Gadījumā, ja netiek izpildīti līguma nosacījumi un studijas vai prakse nav sekmīga, pastāv iespēja, ka pēc atgriešanās no mobilitātes piešķirtā Erasmus+ stipendija būs daļēji vai pilnībā jāatmaksā. Savukārt apmaiņas studiju laikā nenokārtotie studiju kursi tiek reģistrēti kā parādi attiecīgajos RTU studiju programmas kursos, un tie jākārto sesijas pagarinājumā.
Kas jādara pēc atgriešanās no Erasmus+ mobilitātes?
30 kalendāro dienu laikā pēc mobilitātes perioda beigām un uzaicinājuma saņemšanas iesniegt atskaiti Tev būs jāaizpilda un jāiesniedz tiešsaistē dalībnieka individuālā atskaite. Kā arī pēc iespējas ātrāk pēc atgriešanās jāierodas pie Erasmus+ koordinatora (Kaļķu ielā 1, 302.kabinetā), lai iesniegtu apliecinājumu par mobilitātes periodu (Confirmation of Attendance) un sakārtotu nepieciešamo dokumentāciju. Detalizētu informāciju par iesniedzamajiem dokumentiem saņemsi elektroniski. Turklāt, pēc atzīmju izraksta (Transcript of Records) saņemšanas no partneraugstskolas, Tev jādodas pie sava studiju programmas direktora un jāuzsāk apgūto kursu un iegūto ECTS atzīšanas process.
Ko darīt, ja esmu nokavējis pieteikšanās datumu?
Pieteikšanās Erasmus+ stipendiju konkursam tiek organizēta 2 reizes gadā (septembrī un februārī). Ja nepaspēji pieteikties šajā semestrī, kārtīgi izpēti informāciju par augstskolām, kur vēlētos pavadīt Erasmus+ studiju semestri, un to piedāvātajām studiju programmām, pārdomā savu izvēli un sagatavo vislabāko pieteikumu nākamajai Erasmus+ stipendiātu atlases reizei.
_