Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Parādīt izvēlni
Inženierekonomikas un vadības fakultāte

Doktora studijas

Doktora studijas

Doktora studiju programma «Vadībzinātne un ekonomika» paredzēta, lai apgūtu nepieciešamās zināšanas un pētnieciskā darba pieredzi Ekonomikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Programmā iespējama specializācija Vadībzinību nozares Uzņēmējdarbības vadības apakšnozarē un Ekonomikas zinātņu nozares divās apakšnozarēs – Makroekonomikas un Mikroekonomikas apakšnozarēs.

Programma nodrošina attiecīgo zinātņu nozaru mūsdienu teorētisko koncepciju apguvi, pētījumu metodoloģijas un metožu apguvi, paredz zinātniskā darba iemaņu apgūšanu pieredzējušu zinātnieku vai nozares vadošo speciālistu vadībā.

Studiju programma paredz apgūt dziļas zināšanas virzieniem atbilstošajos teorētiskajos priekšmetos: Vadības teorijā un uzņēmējdarbībā un Ekonomikas teorijā. Programmas studiju laikā tiek izstrādāts promocijas darbs (disertācija), kas tiek aizstāvēta Promocijas padomē.

Studju programmas mērķis
Programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus starptautiska līmeņa speciālistus (zinātņu doktorus) Vadībzinību un Ekonomikas zinātņu apakšnozarēs, sniedzot teorētiskās un praktiskās zināšanas, kas nepieciešamas patstāvīga zinātniski pētnieciskā darba veikšanai un pedagoģiskajam darbam.
Studiju programmas uzdevumi
  • Apgūt jaunākās teorētiskās koncepcijas, fundamentālos principus, pētījumu veikšanas metodoloģiju un pētījumu metodes izvēlētajā zinātnes nozarē.
  • Veikt zinātnisko pētījumu, par izvēlēto tēmu, lietojot modernas mūsdienu analīzes un datu apstrādes metodes.
  • Attīstīt analītisko, radošo un kritisko domāšanu, spējas inovatīvi risināt problēmas.
  • Mācēt prezentēt pētījumu rezultātus starptautiskās zinātniskās konferencēs un semināros, prast sagatavot un publicēt zinātniskos rakstus par pētījuma rezultātiem.
  • Attīstīt spējas līderībā un pārmaiņu vadībā, spējas darboties komandā un sadarboties ar dažādu jomu profesionāļiem.
  • Attīstīt pedagoģiskās prasmes, patstāvīgi izstrādājot studiju kursus un lasot akadēmiskās lekcijas, vadot bakalaura, maģistra darbus, diplomprojektus, prakses.

Plašāka informācija par studiju programmu «Vadībzinātne un ekonomika».