Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Parādīt izvēlni
Inženierekonomikas un vadības fakultāte

Iznākusi valsts pētījumu programmas (VPP) EKOSOC-LV monogrāfija “SIMTAM PĀRI. VIEDĀ LATVIJA”

13. aprīlis, 2018
.
.

Šā gada 21. martā Latvijas Zinātņu akadēmijā (LZA) notika valsts pētījumu programmas (VPP) EKOSOC-LV monogrāfijas «Simtam pāri. Viedā Latvija» atvēršanas pasākums. Autoru kolektīva monogrāfija sagatavota, balstoties uz 2014.–2017. gadā veiktajiem pētījumiem 10 projektos, kuri iekļāvās minētajam laika posmam apstiprināto 6 prioritāro zinātnes fundamentālo un lietišķo pētījumu virzienu 5. virzienā: valsts un sabiedrības ilgtspējīga attīstība (sabiedrība, pārvaldība, resursi, tautsaimniecība, demogrāfija, vide).

Monogrāfijā «Simtam pāri. Viedā Latvija» tiki iekļauti arī divi programmas projekti sadarbībā ar Rīgas Tehnikās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultāti:

– «Latvijas uzņēmumu konkurētspēja ārējos tirgos un priekšlikumi tās stiprināšanai», projekta vadītājs LZA akadēmiķis, RTU IEVF profesors Dr. habil. oec. Remigijs Počs. Projekta mērķis bija izstrādāt teorētisko pamatojumu un praktiskos risinājumus Latvijas uzņēmumu konkurētspējas ārējos tirgos stiprināšanai un palielināšanai.

– «Inovācijas un uzņēmējdarbības attīstība Latvijā atbilstoši viedās specializācijas stratēģijai», projekta vadītāja RTU IEVF profesore Dr. oec. Nataļja Lāce. Projekta mērķis bija izpētīt un izstrādāt metodes, modeļus un risinājumus, kas nodrošinās sadarbības sistēmas izveidi starp publisko sektoru, zinātni, izglītības sistēmu un biznesu un veicinās inovācijas un uzņēmējdarbības attīstību, kā arī sekmēs Latvijas tautsaimniecības restrukturizāciju viedās specializācijas stratēģijas uzstādījumu kontekstā. 

Kā monogrāfijas ievadā uzsvērusi galvenā redaktore un EKOSOC-LV vadītāja akadēmiķe Baiba Rivža, tā ir pirmā sociālo zinātņu pētījumiem paredzētā valsts pētījumu programma atjaunotajā neatkarīgajā Latvijā, gūstot iespēju valsts un sabiedrības ilgtspējīgu attīstību pētīt kompleksi no tautsaimniecības transformācijas, resursu, demogrāfijas, vides, pārvaldības, tiesiskā ietvara, zināšanu sabiedrības viedokļa un veikt to starpdisciplināri un starpinstitucionāli visām universitātēm un reģionālajām augstskolām. 

Desmit projekti pētniecības gaitā tika sastrukturēti blokos, un arī monogrāfijā ieskats apjomīgajā pētnieciskajā darbā dots projektu blokos: 

– telpiskās attīstības projektu bloks – vad. B. Rivža; 

– sabiedrības attīstības projektu bloks – vad. J. Krūmiņš; 

– ekonomiskās attīstības projektu bloks – vad. R. Počs;

– tiesiskais ietvars – vad. Ā. Meikališa.

Katrā projektu blokā līdzās kopsavilkumam par pētniecības gaitu ir doti secinājumi un ieteikumi, problēmu uzstādījumi un risinājumi, kas plaši izmantojami turpmākajā lēmumu pieņemšanā un darbībā. Tāpat katrā projektu blokā ir ietverti labās prakses piemēri, tajā skaitā parādot, ka ikvienā Latvijas reģionā ir zināšanu ekonomikas jeb augsto un vidēji augsto tehnoloģiju ražošanas uzņēmumi un zināšanu ietilpīgo pakalpojumu sniedzēji. Taču viedā ekonomika ir ievērojami vairāk jāattīsta, jo Latvijas mērķis nav būt lētā darbaspēka zemei.

EKOSOC – LV projektu īstenošanā  tika iesaistīti dalībnieki no dažādām institūcijām, t.sk., Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Vidzemes Augstskolas, Daugavpils Universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes, Ventspils Augstskolas u.c. institūcijām.

Monogrāfijas galvenā redaktore ir EKOSOC-LV vadītāja akadēmiķe Baiba Rivža, zinātniskā redaktore ir VPP EKOSOC-LV un LLU vadošā pētniece Dr. oec. Elita Jermolajeva, atbildīgā redaktore Ausma Mukāne.

Monogrāfiju ir izmantojama studiju darbos, lēmumu pieņemšanā dažāda līmeņa pārvaldībā, reģionālo attīstības plānu u.c. dokumentu izveidē, NVO darbā.

Kopīgot rakstu

Informācija par rakstu

Publikācijas datums

13. aprīlis, 2018 plkst. 13:51

Līdzīgi raksti

Jaunumi