Iepirkumu politika

RTU vispārīgie iepirkumu principi

Iepirkumu veikšana Rīgas Tehniskajā universitātē tiek savlaicīgi plānota, sagatavojot ikmēneša iepirkumu plānu. Iepirkumi tiek veikti atbilstoši nepieciešamībai, kā arī – ievērojot iepirkumu prioritātes.

Organizējot iepirkumus, tiek nodrošināta Publisko iepirkumu likumā noteikto principu ievērošana:
  • iepirkumu atklātums (informācija par plānotajiem iepirkumiem un iepirkuma dokumentācija par konkrēto iepirkumu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, regulāri tiek publiskota pasūtītāja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā);
  • piegādātāju brīva konkurence, vienlīdzīga un taisnīga attieksme pret tiem (konkurence tiek nodrošināta, paredzot iespēju iepirkuma priekšmetu dalīt daļās, vienlaicīgi slēdzot līgumu par katru no daļām; tehniskajās specifikācijās noteiktās prasības ir objektīvas un samērīgas; kvalifikācijas kritēriji tiek noteikti, lai neradītu priekšrocības kādam no pretendentiem un nodrošina vienlīdzīgus konkurences apstākļus visiem potenciālajiem sadarbības partneriem, izslēdzot interešu konfliktu iespējamību);
  • pasūtītāja līdzekļu efektīvu izmantošana, maksimāli samazinot tā risku (lai nodrošinātu pieejamo resursu efektīvu izmantošanu, vienādi vai līdzīgi iepirkuma priekšmeti tiek apvienoti vienā iepirkumā; pirms jebkuras iegādes veikšanas, tiek veikta tirgus izpēte, lai apzinātu tirgu un noskaidrotu potenciālo pretendentu loku, kā arī noteiktu atbilstošāko iepirkuma procedūras veidu; iepirkuma komisiju locekļi ir kompetenti speciālisti, kas lēmumus pieņem pamatojoties uz normatīvo aktu prasībām un izvērtētu, pārbaudītu, objektīvu informāciju).

Zaļais publiskais iepirkums (videi draudzīgi iepirkumi)

2018. gadā tika izveidots RTU Zaļās Ķīpsalas koncepts, kura ietvaros liela vērība tiek pievērsta ilgtspējīgai, viedai un videi draudzīgai attīstībai. Šie principi jau līdz šim ir ņemti vērā, gan veidojot RTU studiju un pētniecības infrastruktūru – būvējot un rekonstruējot ēkas, gan iekārtojot un aprīkojot tās.

Tādēļ, lai samazinātu publiskajos iepirkumos iegādāto preču, pakalpojumu un būvdarbu ietekmi uz vidi, veicinātu sociālos uzlabojumus un nodrošinātu ilgtspēju:
  • iepirkumos pēc iespējas regulāri tiek piemēroti zaļā publiskā iepirkuma principi.
  • kur iespējams, veicam iepirkumus kopā ar citām augstskolām, lai samazinātu ieguldīto izmaksu apjomu.

RTU personāla izglītošana

Lai veicinātu RTU personāla izpratni par iepirkumu procesu, procedūrām, tehnisko specifikāciju sagatavošanu, RTU Iepirkumu nodaļa organizē:
  • RTU iepirkuma nodaļas apmācības/pieredzes apmaiņas
  • RTU darbinieku apmācības/seminārus
  • RTU darbinieku anketēšanu par nepieciešamajiem iepirkuma procesa pilnveides pasākumiem.

Mēs lepojamies

Rīgas Tehniskā universitāte ieguvusi balvu «Gada iepirkums» konkursā «Iepirkumu gada balva 2018». Par Gada iepirkumu atzīts RTU organizētais atklātais konkurss par Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes ēkas un koplietošanas auditoriju centra būvniecību RTU studentu pilsētiņā Ķīpsalā.

Universitāšu kopīgie iepirkumi

Jau kopš 2018. gada organizējam kopīgus iepirkumus ar citām universitātēm. 2018. gada 1. pusgadā īstenots pirmais kopīgais iepirkums elektroenerģijas iegādei trīs lielākajām universitātēm – Rīgas Tehniskajai universitātei, Latvijas Universitātei un Rīgas Stradiņa universitātei. Minētajā iepirkumā Rīgas Tehniskā universitāte bija kā vadošais partneris.

Tāpat ir veikti kopīgi iepirkumi dabasgāzes iegādei, degvielas iegādei, uzkopšanas pakalpojumiem.

Kopīgo iepirkumu mērķis  ir palīdzēt  efektīvi izmantot universitāšu finanšu resursus, apkopot labāko praksi un samazināt administratīvās izmaksas, vienlaicīgi palielinot kapacitāti.

Universitāte