Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte
Parādīt izvēlni
Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte

Pētniecības virzieni

Pētniecības virzieni

 

Fakultātes pētniecības virzieni:

 • Energoražošanas un energoapgādes procesu vadība, optimizācija un automatizācija 20%
 • Inovatīvu elektrisko mašīnu, elektrisko aparātu un elektroierīču izstrāde10 %
 • Energoelektronikas tehnoloģijas apgaismes sistēmām, elektropiedziņai, atjaunīgo enerģijas resursu izmantošanai un elektroenerģijas plūsmas vadībai 20%
 • Viedās transporta vadības sistēmas 10 %
 • Klimata un bioekonomika 20%

 

 

 

Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts

Direktors: akadēmiķis, profesors Dr. habil. sc. ing. Leonīds Ribickis
Āzenes iela 12/1, Rīga, LV-1048
+371 67089301 +371 67089919

www.ieei.rtu.lv

Industriālās  elektronikas un elektrotehnikas  institūta struktūrvienības:

 • Industriālās elektronikas un elektrotehnoloģiju katedra
 • Elektrotehnikas un elektronikas katedra
 • Studentu radošā laboratorija
 • Elektromehatronikas zinātniski pētnieciskā laboratorija
Zinātniskie virzieni
 • Tiešie frekvences pārveidotāji (prof.  L. Ribickis, prof.  I. Galkins, prof. O. Krievs).
 • Energotaupoši daudzfunkcionālie maiņstrāvas pārveidotāji (prof. L. Ribickis).
 • Ūdeņraža enerģētikas iekārtu energoelektronikas pārveidotāji (prof. L. Ribickis, prof. O. Krievs, vad. pētn. I. Steiks).
 • Pusvadītāju pārveidotāji elektriskajām tehnoloģijām un industriālajai automatizācijai (prof.  I.  Raņķis, prof.  A.  Žiravecka, asoc. prof. J. Valeinis).
 • Robotu piedziņas un rekuperatīvās enerģijas sistēmas industrijā (prof. I. Raņķis, A. Šenfelds, D. Meike, M. Priedītis).
 • Statiskie reaktīvās jaudas kompensatori un energoelektronisko iekārtu aktīvie filtri (prof. O. Krievs). • Matricas veida frekvences pārveidotāji (prof. I. Galkins, vad. pētn. A. Sokolovs).
 • Energoelektronikas pārveidotāji un to mikroprocesoru vadības sistēmas (prof. I. Galkins, vad. pētn. A. Suzdaļenko, pētn. M. Vorobjovs).
 • Intelektuālās lēmuma atbalsta sistēmas elektriskā transportā (prof. A. Ļevčenkovs, doc. M. Gorobecs).
 • Evolūcijas algoritmi un daudzaģentu sistēmas elektriskā transporta optimālai vadībai (prof. A. Ļevčenkovs, doc. M. Gorobecs).
 • Mākslīgo neironu tīklu drošības iekārtas elektriskā transportā (prof. A. Ļevčenkovs, doc. M. Gorobecs).
 • Adaptīvās sistēmas un iebūvētās iekārtas elektriskā transportā ar satelīta navigāciju (prof. A. Ļevčenkovs, doc. M. Gorobecs).
 • Pilsētas sabiedriskā elektrotransporta rekuperētās bremzēšanas enerģijas izmantošanas iespēju izpēte, lietojot mobilos un stacionāros superkondensatoru un hibrīdos enerģijas uzkrājējus (asoc. prof. V. Bražis)
 • Transporta sistēmu ilgtspējīga attīstība (prof.  N.  Kuņicina, vad. pētn. A. Patļins).
 • Kritiskās infrastruktūras vadības metodes (prof. N. Kuņicina, vad. pētn. A. Zabašta).
 • Modernās apgaismojuma tehnoloģijas. Energoefektivitāte (prof. L. Ribickis, prof. I. Galkins, A. Avotiņš, O. Tetervenoks).
 • Bezvadu tehnoloģiju raiduztvērēju iekārtu izstrāde (asoc.prof. P. ApseApsītis, J. Šlēziņš).
 • Elektroenerģijas patēriņa monitoringa sistēmas mājsaimniecībām un industrijā (asoc. prof. P. Apse-Apsītis, A. Avotiņš).
 • Lēngaitas ģeneratoru elektroenerģijas pārveidotāji (vad. pētn. A. Sokolovs).
 • Elektriskā transporta vadības algoritmu un metožu izstrāde, izmantojot pozicionēšanas informācijas sistēmas (vad. pētn. I. Uteševs).
 • Elektrotehnoloģiju automātika un elektriskā piedziņa (asoc. prof. J. Valeinis).
 • Elektropiedziņu un jaudīgo automatizācijas elementu vadība un regulēšana (asoc. prof. P. Apse-Apsītis, pr. doc. A. Pumpurs).
 • Vilces līdzstrāvas dzinēja lauka vājināšanas režīmu modelēšana (prof. V. Hramcovs).
 • Pilsētas elektotransporta vilces apakšstaciju divvirzienu enerģijas plūsmas energoelektronisko pārveidotāju izpēte (doc. A. Vītols).
 • Vienvada elektriskās enerģijas līnijas (doc. J. Voitkāns).
 • Teslas transformatora darbības teorētisko pamatu izstrāde (doc. J. Voitkāns).
 • Magnētiskās bezvadu uzlādes sistēmas un ģeneratori (pētn. L. Adrians).

Patenti

 • J. Zaķis un O. Husev «Bez-transformatora paaugstinošais līdzstrāvasmaiņstrāvas (DC-AC) impulsregulators ar augstu pastiprinājuma koeficientu». Patents Nr. LV 15194.
Enerģētikas  institūts

Direktors: profesors Dr. habil. sc. ing. Antans Sauļus Sauhats
Āzenes iela 12/1, Rīga, LV-1048
+371 67089931
u.lv

Enerģētikas institūta struktūrvienības:

 • Energosistēmu vadības un automatizācijas katedra
 • Elektrisko mašīnu un aparātu katedra
 • Elektroapgādes katedra
Zinātniskie virzieni
Viedās enerģētikas vadība, automatizācija, optimizācija,  ekspluatācija un elementu sintēze
 • Energosistēmu drošums un plānošana (prof. J. Gerhards, asoc. prof. L. Zemīte).
 • Latvijas 10–20 kV sadales elektrotīklu darba režīmu analīze un optimizācija (prof. J. Rozenkrons, doc. L. Petričenko).
 • Elektriskās izolācijas novecošanas modelēšana (doc. J. Bažbauers).
 • Relejaizsardzības sistēmu funkcionālo algoritmu izstrāde (prof. A. S. Sauhats, asoc. prof. A. Dolģicers).
 • Bojājuma vietas noteikšana elektropārvades līnijās (prof. A. S. Sauhats, asoc. prof. A. Dolģicers, doc. J. Kozadajevs).
 • Asinhronā režīma novēršanas automātika (vad. pētn. A. Utāns).
 • Uz mikroprocesora bāzes veidota distancaizsardzība (vad. pētn. A. Utāns).
 • Statistisko metožu lietojums enerģētikā (prof. A. S. Sauhats, asoc. prof. T. Lomane).
 • Jaunu darbības metožu un uz mikroprocesoru bāzes veidotu līdzekļu izstrāde energosistēmu avārijas režīmu vadībai (prof. V. Čuvičins).
 • Energosistēmu vadīšanas stabilitāte un kvalitāte (prof. I. Zicmane).
 • Enerģētisko objektu vadības metožu izstrāde (prof. A. S. Sauhats).
 • Matemātisko problēmu un metožu lietošana enerģētikā (prof. A. Mahņitko, vad. pētnieks R. Petričenko).
 • Mākslīgā intelekta metožu lietošana enerģētikā (vad. pētn. R. Petričenko, vad. pēt. G. Pāšnins).

Inovatīvu elektrisko mašīnu, elektrisko aparātu un elektroierīču izstrāde

 • Elektromehānisko elementu un sistēmu matemātiskā modelēšana (prof. K. Ketners).
 • Elektrisko mašīnu speciālie režīmi un sinhrono ventiļdzinēju konstrukcijas (prof. J. Dirba).
 • Lieljaudas elektrisko mašīnu diagnostika (prof. S. Vītoliņa). • Elektromehānisko pārveidotāju izstrāde un testēšana (asoc. prof. E. Kamoliņš).
 • Elektromagnētiskā lauka skaitliskā modelēšana un tā sintēze (asoc. prof. A. Podgornovs).
 • Maiņstrāvas elektrisko mašīnu dinamisko režīmu modelēšana (asoc. prof. E. Ketnere).
   

Patenti

 • A. Dolgicers, I. Zālītis un J. Kozadajevs «Augstsprieguma elektropārvades līniju vienfāzes īsslēgumu atrašanās vietas noteikšanas paņēmiens». Patents Nr. LV 15207, 2017. g.
 • A. S. Sauhats, A. Utāns, D. Antonovs un R. Petričenko «Asinhrona režīma vadības paņēmiens». Patents Nr. LV 15215. 2017. g.
Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

Direktore: profesore Dr. habil. sc. ing. Dagnija Blumberga
Āzenes iela 12k1, Rīga, LV-1048
+371 67089923

videszinatne.rtu.lv

Vides aizsardzības  un siltuma sistēmu institūta struktūrvienības:

 • Vides aizsardzības un siltuma sistēmu katedra
 • Zinātniskās izpētes laboratorijas:               
 • Vides monitoringa laboratorija,
 • Degšanas procesu izpētes laboratorija,
 • Ēku energoefektivitātes laboratorija
 • Saules sistēmu laboratorija,         
 • Biosistēmu laboratorija.
 • Ilgtspējīgas attīstības informācijas un studiju centrs
Zinātniskie virzieni
 • Ietekmes uz vidi novērtējums (prof. M. Rošā).
 • Enerģijas akumulācija (prof.  M.  Rošā, pētn. M. Dzikēvičs, prof. D. Blumberga).
 • Saules energoapgādes tehnoloģija (pētn. D. Lauka, doc. Dz. Jaunzems, prof. K. Rošā).
 • Bioūdeņraža ražošanas izpēte (prof. D. Blumberga). • Industriālā simbioze (lekt. A. Kubule, prof. M. Rošā).
 • Ilgtspējīgs transports (doc. A. Barisa, prof. M. Rošā). • Ekodizains (asoc. prof. J. Gušča, prof. G. Bažbauers). • Sistēmdinamika (pētn. A. Grāvelsiņš, prof. A. Blumberga).
 • Vides pārvaldības sistēmas (vad. pētn. S. Valtere, doc. S. N. Kalniņš).
 • Energoaudits (prof. A. Blumberga, doc. G. Žogla, doc. A. Kamenders).
 • Plazmas tehnoloģijas (prof. I. Veidenbergs).
 • Energopatērētāju vadība (prof. D. Blumberga, pētn. L. Žogla).
 • Tīrāka ražošana (prof. D. Blumberga).
 • No atkritumiem atgūtā kurināmā ieguves izpēte (prof. D. Blumberga, asoc. prof. J. Gušča).
 • Atkritumu apsaimniekošanas tehnoloģijas (asoc. prof. J. Gušča).
 • Bioresursu valorizācija (lekt. I. Muižniece, prof. D. Blumberga).
 • Aprites ekonomika un resursu apsaimniekošana (asoc. prof. J. Gušča, pētn. K. Ivanovs, pētn. K. Spalviņš).
 • Biogāzes veidošanās un apsaimniekošanas procesu izpēte (asoc. prof. F. Romanjoli).
 • Mikrokoģenerācija (prof. I. Veidenbergs, doc. E. Vīgants).
 • Biomimikrija (prof. A. Blumberga, pētn. R. Vanaga, pētn. T. Mols).
 • Iekštelpu klimats (prof. A. Blumberga).
 • Klimata pārmaiņas un klimata tehnoloģijas (prof. M. Rošā, prof. D. Blumberga, asoc. prof. J. Gušča).
 • Teritoriālā plānošana (prof. A. Blumberga).
 • Līmeņatzīmes (prof. M. Rošā). • Siltuma sūkņi (prof. D. Blumberga).
 • Ilgtspējīga attīstība un izglītība ilgtspējīgai attīstībai (prof.  D. Blumberga).
 • Vides izglītība (prof. D. Blumberga, asoc. prof. J. Gušča). • Vides projektu novērtējums (prof. D. Blumberga, doc. S. N. Kalniņš).
 • Vēsturisko ēku siltināšana (prof. A. Blumberga).
 • Energosistēmu ekonomika (prof. G. Bažbauers).
 • Bioekonomika (prof. A. Blumberga, asoc. prof. F. Romanjoli, prof. D. Blumberga).
 • CO2 uztveršana un ģeoloģiskā noglabāšana (prof. D. Blumberga, asoc. prof. J. Gušča).
 • Dzīves cikla analīze (asoc. prof. F. Romanjoli, asoc. prof. J. Gušča).
 • 4. paaudzes siltumapgāde (prof. D. Blumberga, prof. I. Veidenbergs, vad. pētn. V. Vītoliņš).
 • Kurināmā degšana (lekt. V. Kirsanovs, prof. I Veidenbergs).

Patenti

 • I. Muižniece, D. Blumberga, D. Lauka un A. Blumberga “Granulēts kokskaidu siltumizolācijas materiāls”. Patents Nr. LV 15124, 20.01.2017.
 • D. Blumberga, D. Lauka, J. Gušča un I. Veidenbergs “Biometāna ražošanas iekārta”. Patents Nr. LV 15164, 20.08.2017.
 • D. Lauka, D. Blumberga un I. Muižniece “Materiāls fermentācijas stimulēšanai biogāzes ražošanas procesā”. Patents Nr. LV 15161, 20.03.2017.