Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte
Parādīt izvēlni
Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte

Studiju materiāli

J. Barkāns. Elektrisko sistēmu projektēšana.

J. Barkāns. Elektroenerģētisko sistēmu ekspluatācija.

J. Barkāns. Enerģijas racionālais patēriņš.

J. Barkāns. Enerģijas ražošana.

J. Barkans, D. Zalostiba. On the global climate change.

J. Barkāns. Zināšanu pārbaudes jautājumi.

Е. Барканс, Д. Жалостиба. K проблемe изменения климата земли.

D. Antonovs, E. Bieļa, A. Sauhats, I. Zicmane. (Elektroenerģētisko sistēmu stabilitāte) Laboratorijas darbu komplekss ETAP vidē maģistra studiju programmai. I daļa. Energosistēmas modelēšanas pamati un statiskās stabilitātes izpēte ETAP vidē.

D. Antonovs, E. Bieļa, A. Sauhats, I. Zicmane. (Elektroenerģētisko sistēmu stabilitāte) Laboratorijas darbu komplekss ETAP vidē maģistra studiju programmai. II daļa.Energosistēmas pārejas procesu modelēšana ETAP vidē.

A. Dolgicers, G. Pašņins. Energoobjektu avārijas procesu analīzes un atspoguļosanas algoritmi un programmas.

T. Lomane. Elektroenerģētisko sistēmu frekveņču raksturlīknes un to pielietojums stabilitātes uzdevumos.

A. Sauhats. Ciparu filtri.

A. Sauhats, A. Dolgicers. Aizsardzības un automātikas iekārtu sintēze.

A. Sauhats, A. Dolgicers. Relejaizsardzību virtuālās pārbaudes.

A. Sauhats, A. Joņims, M. Bočkarjova. Augstsprieguma līniju bojājuma vietas noteiksanas algoritmu sintēze.

A. Sauhats, G. Pašņins, A. Dolgicers, A. Utāns. Avārijas procesu reģistratori.

A. Sauhats, G. Pašņins, A. Utāns. Augstsprieguma 110-220 kV elektropārvades līniju aizsardzība «LIDA».

A. Sauhats, A. Vasiļjevs, S. Ļesčenko. Transformatoru aizsardzība un automātika.

J. Survilo, A. Mutule, A. Vanags. Norādījumi akadēmiskās maģistra studiju programmas «Enerģētika un elektrotehnika» studentiem maģistra darba izstrādei, noformēšanai un aizstāvēšanai.

J. Rozenkrons, K. Timmermanis, A. Kutjuns. Strāvmaiņi. 6. laboratorijas darbs priekšmetā «Elektrostaciju un apakšstaciju elektriskā daļa».

V. Šults, J. Rozenkrons. Elektroapgādes sistēmu relejaizsardzība un automātika. Laboratorijas darbu apraksts.

V. Šults, J. Rozenkrons. Elektroapgādes sistēmu automātika. Kursa darba metodiskie norādījumi.

J. Rozenkrons. Elektroapgādes sistēmu relejaizsardzība, programmas jautājumi un studiju materiāli.

S. Jermuts, J. Rozenkrons. Atjaunojamie enerģijas avoti. Metodiskie norādījumi kursa/praktiskā darba izpildei.

S. Jermuts, J. Rozenkrons. Atjaunojamie enerģijas avoti. Ilgtspējīgas energoapgādes iespējas. Praktiski piemēri kursa/praktiskā darba izpildei.

J. Rozenkrons. Atjaunojamie enerģijas avoti. Programmas jautājumi un studiju materiāli.

A. Svalovs. EUROSTAG v4.2 programatūras īsa lietošanas pamācība universitātes studijām. Elektriskā tīkla stacionārā režīma aprēķini.

K. Timmermanis. Aizsargslēdži un drošinātāji. 2.laboratorijas darbs priekšmetā «Elektrostaciju un apakšstaciju elektriskā daļa».

K. Timmermanis, J. Rozenkrons, A. Kutjuns. Spriegummaiņi. 7. laboratorijas darbs priekšmetā «Elektrostaciju un apakšstaciju elektriskā daļa».

J. Rozenkrons. Elektrisko staciju un apakšstaciju elektriskā daļa, programmas jautājumi un studiju materiāli.

J. Rozenkrons, E. Bērziņš. Transformatora siltuma režīma aprēķins. Datorprogramma Trafo-1. xls, RTU EEF 2008.g.

E. Vanzovičs, T. Aristovs, S. Berjozkina. 110-330 kv gaisvadu elektrolīniju pieļaujamo slodzes strāvu palielināšanas iespēju analīze.

E. Vanzovičs, S. Berjozkina. Elektriskās slodzes. Metodiskie norādījumi kursa darba izstrādei.

E. Vanzovičs, P. Tauriņs. Elektroenerģijas uzskaite ar elektroniskajiem skaitītājiem.

E. Vanzovičs, S. Želvis. Pārsprieguma aizsardzības un tām izvirzāmās normatīvās prasības.

I. Zicmane, E. Antonovs. Metodiskie noradījumi laboratorijas darbu izpildei izmantojot datorprogrammu PowerWorld version 14.

I. Zicmane, E. Antonovs. Metodiskie norādījumi laboratorijas darbu izpildei izmantojot elektrisko sistēmu universālo aprēķina modeli (ESUAM).

I. Zicmane, A. Sauhats, D. Antonovs, E. Bieļa. Energosistēmas modelēšanas pamati un īsslēgumu procesu izpēte ETAP vidē.

A. Zviedris. Datorrealizācijas matemātiskās metodes.

A. Zviedris. Divdimensionālu fizikālo lauku matemātiskā modelēšana ar galīgo elementu metodi.

A. Zviedris. Elektrisko mašīnu elektromagnētiskie aprēķini.

A. Zviedris. Elektromagnētisko ierīču magnētisko sistēmu optimizācija.

G. Ženenko, T. Lomane, I. Zicmane. Elektroenerģētisko sistēmu matemātiskie modeļi statiskās stabilitātes svārstību veida sabrukšanas izpētei.

Markku Monni Gaisvadu elektriskās līnijas 1.daļa. Gaisvadu elektriskās līnijas 2.daļa. Kabeļlīnijas.

A. Sauhats. Energosistēmu darbība un vadība tirgus apstākļos. Lekcija 1.

Elektroenerģētikas pamatterminu skaidrojošā vārdnīca (Sagatavojuši: Dr. sc. ing. Kārlis Timmermanisun Andrejs Uškāns)

Norādījumi studiju noslēguma darbu noformēšanai

Iesnieguma forma bakalaura vai maģistra darba tēmas apstiprināšanai

Norādījumi akadēmiskās bakalaura studiju programmas «Enerģētika un elektrotehnika» studentiem bakalaura darba izstrādei, noformēšanai un aizstāvēšanai.

Norādījumu 4. pielikuma jaunā forma.

ETAP programmatūras lietošanas pamācība.

Enerģētikas institūta pasniedzēju un pētnieku piedāvātās bakalaura darbu tēmu saraksts


Visi ievietotie mācību materiāli ir domāti kā informācija EEF studentiem.
Negarantējam, ka lapā publicētie materiāli nesatur kļūdas, jo informācija ievietota tā kā to iesniedzis autors.
Par rakstos pausto faktu un datu pareizību atbild to autori.
Materiāli, kas aizskars kāda autortiesības, pēc pretenziju saņemšanas, tiks nekavējoties izņemti no lapas.