E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte
Parādīt izvēlni
E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte

Citas publikācijas

Citas publikācijas

Monogrāfijas un mācību grāmatas (publicētas, pieņemtas publicēšanai un/vai izstrādē):

 • Iļjinska, L., Nītiņa, D., Platonova, M., Nozīme valodā: lingvistiskie un ekstralingvistiskie aspekti – mācību grāmata; Rīga: RTU Izdevniecība, 2008, 306. lpp. ISBN 978-9984-32-843-0.

Publicētas nodaļas kolektīvajās monogrāfijās:

 • Platonova, M., Striving for Precision: Biblical Allusions in Terminology. Grāmatas Meaning in Translation: Illusion of Precision, 10. nodaļa. Platonovas, M., Iļinskas, L., redakcijā, 2016.g., 179–197 lpp. ISBN-13: 978-1-4438-8704-5.
 • Platonova, M., (2010) Language Use: Translation of English Environment-Related Terminology. Pragmatic Perspectives of Language and Linguistics Volume II: Pragmatics of Semantically-Restricted Domains, ed. by I. Witczak-Plisiecka, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 339–359. ISBN (13) 978-1-4438-2063-9.

Publicēšanai pieņemtas nodaļas kolektīvajās monogrāfijās:

 • Iļinska, L., Platonova, M., Smirnova, T. Green Light for Terminology Development. Grāmatas nodaļa. Cambridge: Cambridge Scholar Publishing. Publicēšanas gads – 2016.
 • Iļinska, L., Platonova, M., Smirnova, T. ‘Secret Codes of Metaphor: Anatomy of Architecture’ starptautiskā konference «10th Conference: Metaphor in Communication, Science and Education», RaAM (20.06.2014.-23.06.2014.), Kaljāri Universitāte, Kaljāri, Itālija. Pieņemts publicēšanai – izdošanas gads 2016/2017.

Raksti recenzētos izdevumos (LZP apstiprinātie izdevumi) (2010.–2016.):

 • Iļinska, L., Platonova, M., Smirnova, T., Ivanova, O., Seņko, Z. (2015) Metaphoric Terms: Meaning Transformation. In: Vārds un tā pētīšanas aspekti. 19.sēj. (II). Liepāja: LiePA, 2015, pp.119-128. ISSN 1407-4737.
 • Iljinska, L., Platonova, M., Smirnova, T., Seņko, Z. (2014) Information Structure of a Contemporary Scientific and Technical Text. Starptautiskā zinātniskā konference: «Vārds un tā pētīšanas aspekti», Rakstu krājuma 2. daļa, Liepāja, 93.–103. lpp.
 • Platonova, M. (2013) Contemporary Principles of Terminology Research. Starptautiskā zinātniskā konference: «Vārds un tā pētīšanas aspekti», Rakstu krājuma 2. daļa, Liepāja, 2013, 154.–167. lpp. ISSN 1407-4737. 
 • Platonova, M. (2012) Contemporary Technical Texts: Context-Dependent Terms. Starptautiskā zinātniskā konference: «Vārds un tā pētīšanas aspekti», Rakstu krājuma 2. daļa, Liepāja, 2012, 230.–241. lpp. ISSN 1407-4737.

Publicēšanai pieņemtie raksti recenzētajos zinātniskajos izdevumos (LZP apstiprinātie izdevumi):

 • Iļinska, L., Platonova, M., Smirnova, T., Ivanova, O., Seņko, Z. Linguistic and Extralinguistic Context in Translation. In: «Vārds un tā pētīšanas aspekti». 20. sēj. (II). Liepāja: LiePA. Publicēšanas gads – 2016.

Publicētie raksti starptautiski citējamos izdevumos:

 • Iļinska, L., Platonova, M., Smirnova, T. (2015) Coinage and Application of Metaphoric Terms in Scientific and Technical Texts: Contrastive Approach. No: Translation and Comprehensibility. Berlin: Frank&Timme, 2015, 139.–162. lpp. ISBN 978-3-7329-0022-0.
 • Iļinska, L., Smirnova, T., Platonova, M. (2015) Skills for Successful LSP Learning: Creativity, Enthusiasm, Flexibility, Resourcefulness. In: ICT for Language Learning, 8th edition, Italy, Florence, 12.–13. novembris, 2015. Padova: Libreriauniversitaria.it edizioni, 2015, pp. 489-493. ISBN 978-88-6292-660-7. ISSN 2420-9619.
 • Iļinska, L., Platonova, M., Smirnova, T. (2015) Information Structure of Contemporary Popular Scientific and Technical Text. No: ICT for Language Learning, 8th edition, Itālija, Florence, 12.–13. novembris, 2015. Padova: Libreriauniversitaria.it edizioni, 2015, 296.–300. lpp. ISBN 978-88-6292-660-7. ISSN 2420-9619.
 • Iļjinska, L., Platonova, M., Smirnova, T. (2015) Metaphoric terms: Elusive magic of meaning transformation. Languages for Special Purposes in a Multilingual, Transcultural World, edited by G. Budin and V. Lusičky. Austrija, Vīne, 8.-10. jūlijs, 2013. Austrija: 2014, 442.–452. lpp.
 • Iļjinska, L., Platonova, M., Smirnova, T. (2014) Intergral Aspects of Background Knowledge of a Technical Translator. LSP Teaching and Specialized Translation Skills Training in Higher Education Institutions (LSP&STST), Krievija, Maskava, 8.–10. aprīlis, 2014. Maskava: Krievijas Tautu draudzības universitāte, 2014, 183.–187. lpp. Indeksēts Russian Science Citation Index (RSCI).
 • Iljinska, L., Platonova, M., Smirnova, T., (2014). ‘Serving Two Masters: Following the Norms Normalizing Deviations’, Starptautiskais zinātniskais simpozijs «Pragmatic Aspects of Translation, Translation, Quality», (30.01.–31.01.2014.) Rīga: Latvijas Universitāte.
 • Platonova, M., Iljinska, L. (2011). ‘Classification of Colour-Based Metaphorical Terms’, Starptautiskā zinātniskā konference: «Translation is the Language of Europe», Rakstu krājums «Vertimo Studijos: Mokslo darbai 4», Vilnius: Vilniaus universitetas, 2011, 61.–71. lpp., ISSN 2029-7033.

Publicēšanai pieņemtie raksti starptautiski citējamos izdevumos:

 • Platonova, M., Iljinska, L., Smirnova, T., ‘Conflicting Tendencies in the Development of Technical Vocabulary’, Starptautiskā zinātniskā konference: «Terminology and Ontology: Theory and Applications», Rakstu krājums «TOTH 2012». Annecy: Institut Porphyre, Savoir at Connoisance.

Publikācijas zinātniskajos rakstu krājumos (žurnālos), t.sk. starptautiski citējamos žurnālos, kas ir indeksēti datu bāzēs:

 • Platonova, M. (2016) Daži aspekti tematiskā lauka «vide un ekoloģija» terminu sistēmu veidošanā un analīzē. No: Terminrade Latvijā senāk un tagad. Rīga: Zinātne, 2016, 93.-99.lpp. ISBN 978-9934-549-25-0.
 • Iļinska, L., Platonova, M., Smirnova, T. (2015) Lexical Innovation as a Form of Linguistic Creativity. In: Valoda  – 2015: valoda dažādu kultūru kontekstā. Daugavpils: Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds «Saule», lpp. 267–274. ISBN 978-9984-14-747-5. ISSN 1691-6042.
 • Iļjinska, L., Platonova, M., Samuilova, O., Smirnova, T. (2014). Rhetorical Strategies in the Contemporary Professional Text. Starptautiskā zinātniskā konference: VALODA-2014: Valoda dažādu kultūru kontekstā. Daugavpils: DU akadēmiskais apgāds “Saule”, 406.–413. lpp. ISBN 978-9984-14-697-3.
 • Iļjinska, L., Platonova, M., Smirnova, T. Faunal Metaphors in Technical Discourse: a Historical Perspective. VALODA-2013: Valoda dažādu kultūru kontekstā. Daugavpils: Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds «Saule», 2013, 393. –400. lpp.
 • Platonova, M. Similarity of Term Meaning: Variants and Doublets//Contrastive and Applied Linguistics.  – XVI. red. prof. A. Veisbergs, Rīga, Latvijas Universitāte, 2011. 29. – 42. lpp.

Publicēšanai pieņemtie raksti zinātniskajos rakstu krājumos (žurnālos):

 • Iļinska, L., Platonova, M., Smirnova, T. Metonymy in Different Modes of Communication. In: Valoda – 2016: valoda dažādu kultūru kontekstā. Daugavpils: DU akadēmiskais apgāds. Publicēšanas gads – 2016./2017.