E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte
Parādīt izvēlni
E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte

Mācību saturs: studiju priekšmeti

Mācību saturs: studiju priekšmeti

Pēc vidusskolas absolvēšanas iestājoties universitātē, lielākajai daļai studentu angļu sarunvalodas līmenis ir diezgan augsts. Tādēļ ir ļoti svarīgi, saglabājot un attīstot šo līmeni, sniegt iespēju studentiem lietot iegūto valodas bāzi izvēlētajā zinātniskajā un tehniskajā nozarē. Valodas lietojuma aspekti ir nozīmīgi, tas ir, nepieciešams apgūt speciālo terminoloģiju, gramatiskās konstrukcijas, kas raksturīgas specializētajai tehniskajai literatūrai. Lai paaugstinātu inženierzinātņu bakalaura studiju programmu absolventu konkurētspēju starptautiskajā darba tirgū, ir nepieciešams studentiem izvēlētajā specialitātē sniegt iespēju vairāk un efektīvāk lietot valodu visos tās aspektos.

Bakalaura profesionālo studiju programma «Tehniskā tulkošana» paredz dažādu bloku studiju priekšmetu apgūšanu:

  • vispārīgā teorētiskā līmeņa priekšmetus izvēlētajos virzienos attiecīgajās svešvalodās (angļu vai vācu valodā) – tādus kā praktiskās gramatikas pamatkurss, rakstveida runas pamati, monologu, dialogu un profesionālo tekstu audiēšanas prasmju attīstīšana, leksikoloģija un stilistika, runas un klausīšanās prasmju attīstīšana, profesionālās literatūras mērķlasīšana un interpretēšana;
  • profesionālus, ar tulkošanu tieši saistītus priekšmetus – specializācijas tekstu, iekļaujot jurisprudences tekstus, tulkošana; programmā iekļauts priekšmets – secīgās (konsekutīvās) tulkošanas prakse. Lai varētu sekmīgi veikt atbilstošo tekstu rakstveida un mutisko tulkošanu, ir paredzēts mācību darbs ar biznesa un juridisko terminoloģiju («key notions»), kas padziļina studentu jēdzieniskās un terminoloģiskās prasmes un iemaņas attiecīgā teksta tulkošanā;
  • priekšmetus, kas saistīti ar referenta pienākumu veikšanu, komunikatīvajām un tehniskajām prasmēm  – funkcionālā komunikācija, lietišķā komunikācija, lietvedības tehniskie līdzekļi, datoru mācība, prezentācijas prasme;
  • brīvās vai ierobežotās izvēles priekšmetus studentiem ir iespēja izvēlēties:
    • ekonomikas zinātņu specializācijas mācību priekšmetus – vadības lēmumu pieņemšana, vadīšanas ekonomika, ievads ekonomikā;
    • inženierzinātņu specializācijas mācību priekšmetus – ēku tipoloģija, arhitektūras kompozīcija, individuālā būvniecība, telekomunikācijas, loģistika. Šos priekšmetus studentiem nepieciešams apgūt tādā līmenī, lai viņi precīzi un ar labu izpratni spētu veikt atbilstošu tekstu tulkojumus;
  • studentiem ir iespēja izvēlēties latviešu valodas kā valsts valodas mācību, krievu valodas pamatkursu, otrās svešvalodas praktiskās valodas kursus: angļu, spāņu vai franču valodu un tām atbilstošo valstu mācību, kā arī tulkošanas prakses: latviešu valoda – krievu valoda, vispārīgo otrās svešvalodas kursu spāņu, franču, vācu vai angļu valodā;
  • studentiem tiek dota iespēja izvēlēties arī citus mācību priekšmetus no RTU mācību priekšmetu klāsta.

Detalizētā informācija par bakalaura līmeņa studiju priekšmetiem