E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte
Parādīt izvēlni
E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte

Bakalaura profesionālo studiju programma «Tehniskā tulkošana»

Bakalaura profesionālo studiju programmā «Tehniskā tulkošana» tiek apmācīti tehniskie tulkotāji mašīnzinību, loģistikas, enerģētikas, materiālzinātņu, informācijas tehnoloģiju, telekomunikāciju, būvniecības, arhitektūras un pilsētplānošanas, inženierekonomikas un citās nozarēs. Studiju programma atšķiras no humanitārā virziena tulkošanas programmām ar papildu ievirzi lietišķajā lingvistikā, kas nosaka metodikas specifiku. Tās realizēšanā piedalās ne vien filologi, bet arī atbilstošo tehnisko nozaru pārstāvji, patentzinību speciālisti un juristi. Studiju gaitā ETHZF mācībspēki attīstīta studējošo patstāvību un iniciatīvu, spēju elastīgi iekļauties starptautiskajā vidē, pateicoties teicamām valodu prasmēm. Programmas absolventiem tiek piešķirts profesionālā bakalaura grāds tehniskajā tulkošanā un tulka referenta kvalifikācija.

Mācību programmas detalizētais apraksts

Mācību saturs: studiju priekšmeti

Pēc vidusskolas absolvēšanas iestājoties universitātē, lielākajai daļai studentu angļu sarunvalodas līmenis ir diezgan augsts. Tādēļ ir ļoti svarīgi, saglabājot un attīstot šo līmeni, sniegt iespēju studentiem lietot iegūto valodas bāzi izvēlētajā zinātniskajā un tehniskajā nozarē. Valodas lietojuma aspekti ir nozīmīgi, tas ir, nepieciešams apgūt speciālo terminoloģiju, gramatiskās konstrukcijas, kas raksturīgas specializētajai tehniskajai literatūrai. Lai paaugstinātu inženierzinātņu bakalaura studiju programmu absolventu konkurētspēju starptautiskajā darba tirgū, ir nepieciešams studentiem izvēlētajā specialitātē sniegt iespēju vairāk un efektīvāk lietot valodu visos tās aspektos.