E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte
Parādīt izvēlni
E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte

RTU Humanitārais institūts

RTU Humanitārajā institūtā nodrošina RTU studiju programmās ietverto sociāli humanitāro mācību priekšmetu pasniegšanu. Institūts īsteno akadēmiskā personāla profesionālās pilnveides programmu.

Ieskats institūta vēsturē
Humanitārais institūts tika izveidots 1993. gada februārī. Pirmais institūta direktors bija profesors Elmārs Mūrnieks. Humanitārā institūta misija ir caur humanitāri sociālo studiju kursu saturu īstenot humānās izglītības paradigmas pamatprincipus, respektēt sabiedrības vajadzības pēc cilvēcības un garīguma.

1993. gadā Humanitārajā institūtā tika iekļautas Socioloģijas un pedagoģijas katedra, Sporta katedra, Filozofijas katedra un Politoloģijas katedra. Humanitārais institūts bija pirmais Latvijā, kas sāka pedagogu sagatavošanu profesionālās izglītības mācību iestādēm.

Laika gaitā Humanitārā institūta struktūra ir mainījusies. Līdz ar RTU E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultātes izveidi Humanitārais institūts tika integrēts šajā fakultātē. Pašlaik HI struktūrā ietilpst Inženierpedagoģijas un psiholoģijas katedra un Sociālo zinātņu katedra, kas piedāvā RTU studentiem sociālo un humanitāro zinātņu studiju kursus un tālākizglītības kursus akadēmiskā personāla profesionālās kompetences pilnveidei pedagoģijas un IT jomā.

Humanitārais institūts kopš 2002. gada RTU Zinātnisko rakstu ietvaros regulāri izdod krājumu «Humanitārās un sociālās zinātnes», kur tiek publicēti HI un citu Latvijas zinātnisko institūciju un ārvalstu zinātnieku pētījumu rezultāti. HI personāls ir ar augstu zinātnisko kvalifikāciju - 70% ir ar zinātņu doktora grādu dažādās zinātņu nozarēs.

Institūta mācībspēki:

Sociālo zinātņu katedras docents  Dr. sc. soc. Aleksejs Šņitņikovs

Akadēmiskā darbība: docē studiju kursus Sociālās attīstības modeļi, Vadības socioloģija, Apvienotā Eiropa un Latvija un Pētniecības metodes sociālajās zinātnēs

Pētnieciskā darbība: ir strādājis vadošajos Latvijas pētniecības institūtos, piedalījies fundamentālajos un lietišķajos pētījumos. Pētniecības intereses saistītas ar vēsturisko socioloģiju, organizāciju teoriju, sociālo teoriju un pētniecības metodēm. 

Inženierpedagogijas un psiholoģijas katedras  profesore Dr. paed., Mg. phil. Alīda Zigmunde

Akadēmiskā darbība: docē studiju kursus Pedagoģija, Tehnisko zinātņu (inženierzinātņu) vēsture un Augstskolu didaktika, vada nodarbības RTU Bērnu un jauniešu universitātē.

Vadītāja un organizatoriskā darbība: RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centra Vēstures izpētes un zinātnisko publikāciju nodaļas vadītāja; RTU Humanitārā institūta inženierpedagoģijas katedras vadītāja; RTU E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultātes Zinātnes padomes locekle; RTU E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultātes Domes locekle.

Pētnieciskā darbība un zinātniskās intereses: augstskolu un mācību iestāžu vēsture, zinātņu vēsture, pedagoģijas zinātnes attīstība Latvijā pasaules kontekstā, personību dzīvesdarbība. 10 grāmatu autore, astoņu grāmatu līdzautore, vairāk kā 120 zinātnisko rakstu autore.

Darbība profesionālajās, zinātniskajās u. c. organizācijās:
Baltijas zinātņu vēstures un filozofijas asociācijas valdes locekle un viena no asociācijas starptautiskā zinātniskā žurnāla «Acta Baltica Historiae et Philosophiae Scientiarum» izdevējām; Baltijas pedagoģijas vēsturnieku asociācijas valdes locekle; Latvijas Olimpiskās akadēmijas Senāta locekle; Latvijas augstskolu profesoru asociācijas biedre; Latvijas Medicīnas vēsturnieku asociācijas biedre; Profesionālās izglītības iestāžu latviešu valodas un literatūras skolotāju biedrības biedre.

Sociālo zinātņu katedras asociētais profesors Dr. sc. soc. Gunārs Ozolzīle

Akadēmiskā darbība: docē studiju kursus Vispārējā socioloģija, Politoloģija, Latvijas politiskā sistēma.

Vadītāja un organizatoriskā darbība: Sociālo zinātņu katedras vadītājs, ETHZF Domes loceklis.

Pētnieciskā darbība un zinātniskās intereses: Politikas socioloģija: Politisko sistēmu stabilitātes un efektivitātes problēma; Latvijas politiskās sistēmas institūtu reformēšanas iespējas; Demokrātijas ideju vēsture un demokrātijas teorijas.

Inženierpedagoģijas un psiholoģijas katedras asociētā profesore Dr. psych. Airisa Šteinberga

Akadēmiskā darbība: docē studiju kursus Psiholoģija, Ģimenes psiholoģija, Pedagoģiskā psiholoģija, E-pedagoģija un didaktika. Īsteno skolotāju profesionālās pilnveides kursus pedagoģiskajā psiholoģijā, komunikācijā, stresa un konfliktu vadībā. Vada nodarbības RTU Bērnu un jauniešu universitātē. Sertificēta konsultatīvā psiholoģe.

Vadītāja un organizatoriskā darbība: Humanitārā institūta direktore, ETHZF studiju prodekāne.

Pētnieciskā darbība un zinātniskās interese: attīstības un pedagoģiskā psiholoģija, e-studiju tehnoloģiju un pedagoģiski psiholoģisko procesu mijiedarbība, kognitīvie procesi un digitālais laikmets.

Sociālo zinātņu katedras docente Mg. sc. soc. Laila Girsova

Akadēmiskā darbība un izglītība: absolvējusi Maskavas Valsts universitātes Filosofijas fakultāti (1989.), pedagoģiskā darba pieredze dažādu sociālo zinātņu studiju kursu docēšanā gan RTU, gan citās Latvijas augstskolās. Ir pieredze sociālpsiholoģisko treniņu vadībā. RTU docē sociālo un saskarsmes psiholoģiju, makro un mikrosocioloģiju, filosofiju, ētiku, filosofiju, psiholoģijas vēsturi.

Pētnieciskā darbība un zinātniskās intereses: eksperimentālā psiholoģija un socioloģija, vairāku zinātnisko publikāciju un metodisko līdzekļu autore un līdzautore.

Inženierpedagoģijas un psiholoģijas katedas docente Mg. psych. Sandra Gudzuka

Akadēmiskā darbība: docē studiju kursus Organizāciju psiholoģiju, Sociālā psiholoģija, Saskarsmes pamati, vada dažādus profesionālās pilnveides kursus un supervīzijas. Sertificēta konsultatīvā psiholoģe un psihologs pārraugs.

Pētnieciskā darbība un zinatniskās intereses: organizāciju teorijas, izglītības iestāde kā organizācija.

 

Kontakti:

Humanitārā institūta direktore
Asoc. prof. Dr. psych. Airisa Šteinberga
Kronvalda bulvāris 1–225/1, Rīga +371 67089152
Sociālo zinātņu katedras vadītājs
Asoc. prof. Dr. sc. ing. Gunārs Ozolzīle
Kronvalda bulvāris 1–225/3, Rīga +371 67089152
Inženierpedagoģijas un psiholoģijas katedras vadītāja p.i.
Profesore Dr. paed. Alīda Zigmun​de
Kronvalda bulvāris 1–225/2, Rīga +371 67089152
Mācību biroja vadītāja
Inese Eniņa
Kronvalda bulvāris 1–225/1, Rīga +371 67089152