E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte
Parādīt izvēlni
E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte

RTU Humanitārais institūts

RTU Humanitārajā institūtā nodrošina RTU studiju programmās ietverto sociāli humanitāro mācību priekšmetu pasniegšanu, kā arī sporta nodarbības un aktivitātes.

Institūts īsteno profesionālo mācību iestāžu (arodskolu, tehnikumu, koledžu utt.) skolotāju pedagoģiskās izglītošanas kursu programmu un akadēmiskā personāla profesionālās pilnveides programmu.

Ieskats institūta vēsturē

Humanitārais institūts tika izveidots 1993. gada februārī. Pirmais institūta direktors bija profesors Elmārs Mūrnieks. Humanitārā institūta misija ir caur humanitāri sociālo studiju kursu saturu īstenot humānās izglītības paradigmas pamatprincipus, respektēt sabiedrības vajadzības pēc cilvēcības un garīguma.

1993. gadā Humanitārajā institūtā tika iekļautas Socioloģijas un pedagoģijas katedra, Sporta katedra, Filozofijas katedra un Politoloģijas katedra. Humanitārais institūts bija pirmais Latvijā, kas sāka pedagogu sagatavošanu profesionālās izglītības mācību iestādēm.

Laika gaitā Humanitārā institūta struktūra ir mainījusies. Līdz ar RTU E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultātes izveidi Humanitārais institūts tika integrēts šajā fakultātē. Pašlaik HI struktūrā ietilpst Inženierpedagoģijas un psiholoģijas katedra un Sociālo zinātņu katedra, kas piedāvā RTU studentiem sociālo un humanitāro zinātņu studiju kursus un tālākizglītības kursus akadēmiskā personāla profesionālās kompetences pilnveidei pedagoģijas un IT jomā.

Humanitārais institūts kopš 2002. gada RTU Zinātnisko rakstu ietvaros regulāri izdod krājumu «Humanitārās un sociālās zinātnes», kur tiek publicēti HI un citu Latvijas zinātnisko institūciju un ārvalstu zinātnieku pētījumu rezultāti. HI personāls ir ar augstu zinātnisko kvalifikāciju - 70% ir ar zinātņu doktora grādu dažādās zinātņu nozarēs.

Humanitārā institūta mājaslapa

Kontakti:

Humanitārā institūta direktore
Asoc. prof. Dr. psych. Airisa Šteinberga
Kronvalda bulvāris 1–225/1, Rīga +371 67089152
Sociālo zinātņu katedras vadītājs
Asoc. prof. Dr. sc. ing. Gunārs Ozolzīle
Kronvalda bulvāris 1–225/3, Rīga +371 67089152
Inženierpedagoģijas un psiholoģijas katedras vadītāja p.i.
Profesore Dr. paed. Alīda Zigmun​de
Kronvalda bulvāris 1–225/2, Rīga +371 67089152
_